UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN WAT AAN DE OOGST VOORAF GING. Woensdag 14 Augustus 1948 Eerste Jaargang No. 77, Redactie - SecretariaatKlieltstraat 12, ffippolytushoel Wielingen. Teief. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Glro-no. 287814. Een volk dat leeft, Boawt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. In ons nummer van Woens dag j.L stipten wij terloops het herstelwerk van Landbouwher- stel in onzen Polder aan. Wij gaven daarin reeds aan, dat het een goede gedachte was geweest de pachters daar bij in te schakelen, omdat met gebruikmaking van de D.U.W, HOE LANDBOUWHERSTEL WERKTE. den aangevangen. VAN 18 AUOTSTUS AF MARGARINE OF VEÏ NAAR KEUZE. Met ingang van 18 Augus tus zal de gescheiden distaï_ butie van margarine en vet! Wij onderschrijven hier 'en j worden opgeheven en zal een volle de moeilijkheden waar- b(m worden aangewezen mede de toezichthoudende maatschappijen te kampen had den. Op korten termijn moes ten ongeveer 500 begroeiin gen uitgerekend worden, gaanl verkrijgbaar voldoende vervoer voor de op-j haafd worden. waarop naar keuze vet of margarine kan worden ge kocht. Daarnaast zal de bon waarop uitsluitend boter gehand- Deze maat. spoedig was gebleken, dat het nemers, gebrek aan geschoold regex heeft tot doel den COn. werk niet tijdig gereed kon ko-, personeel, moeilijk te peilen] SUmenten mee-r ruimte te men. Bovendien konden de met- slooten waren hieraan debet.! verschaffen om in de wisse de uitvoering 11 1 nr1 ii l schappijen de niet al te ij j°?ünf uw.as "iedeée- rantsoenen vastgesteld voor deeld dat, als het werk opge-; kinderen geboren in 1942 of leverd werd en de controle. later een bon v00r 250 gram van de toezichthpudende maat- boter en een bon v00r 125 schappij was geschied, een gram margarine of 100 gram spoedige betaling niets meer yej. yoor personen geboren in 1941 of vroeger een bon voor 125 gram boter en een bon voor 375 gram margari ne of 300 gram 'vet. Zooals bekend, is een hoeveelheid vet van b.v. 100 gram in voedingswaarde gelijk aan 125 gram. margarine. belaste maat- Evenwel kwamen de:pach- lende behoeften aan spijs werkzaamheden1 ters successievelijk m het be- vetten en margarine te VOOC- versnipperen oij zit van hun begrooting en wel- zjen verspreiden over den geheelen^ dra waren de eerste werken Voor de periode van 18 polder, doch waren genoodzaakt' gereed. Bij het afgeven van j. m Aug' zijn de volgende de werken vanaf den rand van' A" den polder te beginnen. Het gevolg hiervan zou dus geweest zijn, dat de pachters in het mid den en het overige gedeelte van den polder lang moesten wachten op de zoo dringend noodzakelijke ontwatering. De wil van de pachters om zelf de handen uit de mouwen te steken werd gaarne benut door den Dienst Landbouwher- stel, die subsidie verleende voor het weer in orde brengen der landerijen, zoowel in de Wieringermeer als daarbuiten in den lande. Zooals bekend, werd Ir_ Ovinge destijds benoemd als Inspecteur van den Dienst Landbouwherstel, waarbij te vens werd bepaald, dat de Wieringermeer als een op zich zelf staand rayon beschouwd zou worden. Eveneens werd overeenge komen, dat de oorspronke lijke landarbeiders, welke ii D.U.W. verband waren opge nomen, teruggevoerd zouden worden naar de landbouwbe drijven. Bij de verder noodza kelijke werving van arbeiders deden zich aanvankelijk ver schillende moeilijkheden voor, Wjj denken hierbij speciaal aan de transportmoeilijkheden, de laarzenvoorziening en de belooning van den arbeider. Vooral met dit laatste werd nogal eens de hand gelicht ten aanzien van de overeengeko men tarieven. Immers de pachters deden hun uiterste best om zich zoo spoedig mo gelijk van bekwaam personeel te voorzien en velen keken daarbij niet op een dubbeltje of een kwartje, In dienzelfden tijd ook bezaten de pachters vaak niet het eenvoudigste ge reedschap, en de klachten wa ren niet van de lucht. Bij stuk jes en beetjes kon worden ge holpen, doch veelal was men op eigen initiatief aangewezen. Al mopperend hebben de pachters echter hun beste beentje voorgezet en getoond te beseffen welke groote be langen hier op het spel ston den. Het werk werd aange pakt aan de hand van door de Heide Mij, en Gront Mij. opgemaakte begrootingen, De ze begrootingen konden uiter aard niet in een kort tijds bestek gereed zijn, zoodat het heelemaal geen unicum was, wanneer een pachter zonder begrooting aan het in den weg zou staan. Het Domeinbeheer ging echter niet over één nacht ijs en de ge graven slooten en greppels werden dan ook onderworpen aan de supervisie van een landbouwkundig Domeinambte naar. Hierbij bleek o.m, dat een goedgekeurde sloot dowr de toezichthoudende maat schappij niet altijd goed was in de oogen van het Domein- beheer, Een en ander veroor zaakte natuurlijk moeilijkheden. Intusschen schoten de pach ters veel arbeidsloon voor en beurden niets terug. De uit- keering van een voorschot door Landbouwherstel voor ge leden oorlogsschade ging ook niet vlot, zoodat veel pach ters in geldnood kwamen te zitten. De financieele maatre^ gelen van Minister Lieftink wa ren hieraan niet vreemd, In dien tijd kwamen vele pach ters met klachten bij het Do meinbeheer en er werd zelfs een commissie uit de pachters gevormd welke ln overleg trad met den Rentmeester, De boe- te zullen slechten, ren leenbanken en de plaatse De oogstmaand is aangebro- Iijke bureauhouder kwamen er' ken, allerwege valt het graan, nog aan te pas. Na het voeren' dorschmachines ratelen weer van eenige besprekingen deelde] over de polderwegen, Ruii r, Ovinge mede, dat alles in 60 Km, sloot is er door den het werk gesteld zou worden boer met zijn arbeiders uitge- om voor de komende oogst de gooid. Dat heeft moeite ge- begrootingen af te rekenen. kost, doch de moeite is be- Het werk ging intusschen loond, er is een oogst dit jaar, voort, de inzaai kwam gereed doch wat meer zegt de oogst en daarmede kwam eenige valt mee. Ruim 500 begroo- stagnatie in het herstelwerk.1 tingen totaal ten bedrage van pl.m. f 800.000.- zijn reeds éan AFSTEMPELING EN REGISTRATIE VAN I)E NATIONALE FEESTRO K. Het Nationaal Instituut schrijft ons. Het plan om voor de nat-i. ónale herdenkingsdag een symbolisch kleedingst.uk voor de Nederlandsche vrouwen „de nationale feestrok" te onderwerpen, heeft overal in den lande opgang ge. maakt, hetgeen blijkt uit het groote aantal ingekomen brieven, waarin dames haar enthousiasme uitspreken en mededeelen, dat er druk aan de vervaardiging van de rok is gewerkt. DEFINITIEVE ERKENNINGEN VOOR DE KLEINHANDEL IN VISCH Het Bedrijfschap voor Vis.; scherijproducten heeft een' begin gemaakt met de ver zending van de definitieve] erkenningen voor den klein-! handel in visch. De posterijen! reiken deze erkenningen aan! belanghebbenden uit tegen' betaling van de onkosten. J Gezien het groote aantal i r,e verzenden erkenningen, zal het wel eenigen tijd du ren alvorens ieder belang.! hebbende zijn erkenning zal hebben ontvangen. Men! voe-re derhalve voorloopig] geen correspondentie over' dit onderwerp. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de uitoefe ning van dén kleinhandel j in visch momenteel slechts! is toegestaan aan hen, die in het bezit zijn van een geldige erkenning van de voormalige Nederlandsche Visscherij Centrale, dan wel van een verklaring van het Bedrijfschap afgegeven na 10 Mei 1945 (zgn. nooder- kenning). MOEILIJKHEDEN BIJ DE FRUITDISTRIBUTIE OPGELOST. Aan de moeilijkheden, oie waren ontstaan ten aanzien van de voorgenomen distri. butie van fruit., is, thans, naar verwacht mag worden, een eind gekomen. Vertegen woordigers van de kleinhan delaren in fruit hebben over. eenstemming bereikt met de overheid. Aan de bezwaren van de detaillisten is de Re. geering- zooveel mogelijk tegemoet gekomen. Zooals bekend is de gel digheidsduur van de aange wezen bonnen inmiddels verstreken, zcodat hierom trent nog nadere mededee. lingen zullen volgen Het een ieder naar den zin te makea Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Dinsdag 20 Augustus L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 14 Augustus 9.32 9.50 15 Augustus 10. 7 10.26 .16 Augustus 10.45 11. 4 17 Augustus 11.23 11.43 Belasting Perikelen. EFFECTENREGISTRATIE. In de beschikking Beurs, verkeer 1946, van 27 April 1946 en gewijzigd 7 Mei '46, is de openstelling van de effectenbeurs geregeld. De nieuwe regeling van den verkoop van effecten luidt, beknopt weergegeven, als volgt Verhandeld mogen wor den oud bezitnieuw be zit, dat in regelmatig beurs, verkeer is verworven effec ten uitgegeven na 1 Febr. ;46. Afrekening oud en nieuw bezit 50% vrij, 50% geblok keerd „Amerikanen" 60% vrij, 40% geblokkeerd- Aankoop a. meti vrij geld (bij we derverkoop blijft de op brengst wij.) b. met door Rechtsherstel geblokkeerd geld (geen we derverkoop toegestaan). Aankoopen anders dan met eigen geld zijn verbo den. Ruiltransacties mogen wor den uitgevoerd, mits op den. zelfden dag bewerkstelligd een nadeelig saldo bijpassen in vrij geld en een voordeelig saldo wordt afgerekend op geblokkeerde -rekening. W. V. De slootkanten waren inge zaaid, de z.g_ schotwallen kon den niet meer worden geslecht en dienden te blijven liggen tot na den oogst, Het Domein- beheer had de keus óf een gedeelte van de begrooting te betalen, voorzoover het werk dus opgeleverd was, óf een nieuwe begrooting te laten maken van het reeds uitge voerde werk. Een en ander zou vertragend werken, zoo dat een betere oplossing ge zocht diende te worden. Het Domeinbeheer deed toen een spontane stap. De indertijd uitgekomen specie werd op nieuw getaxeerd, immers ver schillende factoren waren oor zaak geweest, dat de aanvan- de pachters uitbetaald. Enkele achterblijvers komen nog. Een serie schotwallen van de N.V.j Grontmij. moeten nog worden opgenomen, doch het groote! werk is gebeurd, de belof'e! van Ir. Ovinge is ingelost, dub-j bele begrootingen, instuiven, inspoelen en allerhande andere misère ten spijt. Dit werk, dit boerenhersiel-! werk kan de pachters voldoe-: ning geven, meer nog dan het D.U.W,-werk, al hebben del D.U.W.-arbeiders 1300 a 11001 Km, sloot moeten ruimen. Ach-! ter de boeren stond geen orga nisatie. overal hebben zij moe ten zoeken naar werkvolk, ver-i voer en materiaal. Dat hier en kehjk uitgekomen specie in' elders de boeren niet bij de werk toog, zonder daarbij dus veel gevallen sterk verminderd pakken zijn gaan neer zitten het juiste tarief te wetén. Een; was. Het reeds uitgevoerde maar aangepakt hebben, daar- mondelinge verklaring van het werk met de nog te verwerken' van plukt ons geheele volk toezichthoudende personeel of schotwallen zouden ineens uit- straks de vruchten, gegevens van een buurman betaald worden, mits de pach- waren veelal het eenige hou- ter de verplichting op zich Sikkels blinken, sikkels klinken, vast waarmede de werken wer-, nam de watten na den oogst Ruischend valt bet graan. Zondagsdienst voor de artsen. Een belangrijke maatregel. Een aantal artsen uit de_ •ze omgeving' zal voortaan van Zaterdagmiddag tot Maandagmorgen bij toer beurt geen dienst doen. De namen van de artsen, die wel dienst hebben, worden wekelijks bekend gemaakt. Patiënten, die dan voor een werkelijk spoedeiscbend dringend geval een arts van node hebben, kunnen, wan neer hun eigen arts geen dienst heeft, zich wenden tot één der dichtstbij wonen, de, wel dienst doende artsen. Voor niet spoedeischende ge vallen wacht men tot de ei gen arts weer t.huis is. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder de huisartsen, die nooit'geheel vrij kunnen zijn en thans door gebrek aan waarneme-rs ook nagenoeg geen vacantie kunnen ne men, gaarne af en toe een viije Zondag gunt en mee zal werken tot het slagen van deze regeling door nieti overbodig op Zondag de hulp van een arts in te roepen. VERLAGING VAN DEN PRIJS VAN CONSUMPTIE AARDAPPELEN. Met ingang van 12 Aug. geldt voor consumptie-aard. appelen een lagere prijs. De kleinhandelsmarge blijft voorloopig onveran derd, zoodat de prijs voor detaillisten f 10.501 per 100 kg. bedraagt. De prijs voor den consu ment is voorloopig vastge steld op 13 ct. per kg. Nage gaan wordt, of deze prijs nog verder- verlaagd kan worden. Voor thuisbezorgen mag één cent per kg extra worden berekend. Verantv/oordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaf f, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid_ der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1