FLEVO BODE UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE WEDEROPBOUW VAN ONZEN POLDER. Zaterdag 17 Augustus 1946 Eerste Jaargang No. 78* Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telel. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, S c h a g e n. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaaS Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Vergadering van den Raad van Advies. De laatste vergadering kenmerkte zich wederom door een zeer beperkte agen da. De oogstwerkzaamheden zullen er wellicht niet vreemd aan zijn, dat men tijdelijk zijn zorgen heeft opgeschort. De leden blijken zich dege_ lijk van hun taak bewust te zijn en zorgen wel dat staan de de vergadering de noodi. ge onderwerpen onder de loupe worden genomen. Financiering van den her bouw. De Commissie Wederop, bouw deelde schriftelijk me de. dat zij op verzoek van enkele eigenaren van ver woeste panden, in een ver gadering over de financie ring van den herbouw, wel ke te Haarlem werd gehou den eenige vragen heeft ge steld. Aan het begin dezer yergadering werd uitdrukke lijk verzocht geen discussies te beginnen over de wen- schelijkheid om als basis voor de vergoeding van de rijksbijdrage niet de waarde per 9 Mei 1940, doch de ver vangingswaarde te nemen, aangezien men hierover lang kan praten, zonder er mo menteel eenige verandering in te kunnen brengen. Op de vraag, waarom er voor de financiering van den herbouw van boerderijen een gunstiger regeling was ge troffen, dan voor industri- eele_ en middens tan dsbedrij- ven werd geantwoord, dat dit was geschied in verband met liet afwijkende karakter van de boerderijen. Normaal speelt de waarde van de ge bouwen bij den verkoop van een boerderij geen groote rol. Of er gebouwen staan of niet speelt bij de prijsbepa ling geen rol. Bovendien is de landbouw niet met dë industrie- zonder meer te vergelijken, de eerste neemt een speciale plaats, in. Bij nacht en ontij. De heer Zwart te Midden- meer wordt vaak in zijn nachtrust gestoord om spoed boodschappen over te bren gen, vaak zelfs over groote afstanden. In verband hier. mede verzoekt hij adhaesie te betuigen aan zijn aan vraag om een urgentiever klaring voor den aankoop van een motorrijwiel. Besloten wordt de Com missie Wederopbouw Wierin. germee-r te adviseeren baar medewerking eraan te ver_ leenen. dat voor P.T.T. een motorrijwiel beschikbaar komt, hetwelk buiten dienst tijd ter beschikking van den heer Zwart wordt gesteld. Zoover is het nog niet. Een der leden stelt de vraag of in de plaats van middenstanders, welke te kennen geven, dat zij niet naar den polder wenschen terug te keeren, anderen van buiten den polder een kans krijgen. Burgemeester Loggers ont- j woordt hierop, dat hem van I nog geen enkele middenstan.J der bekend is, dat deze niet terug zal keeren. Postbestelling. De heer Van Dam vraagt l of de postbestelling vanuit Hippolytushoef niet verlegd I kan worden naar Wieringer. werf en vestigt er tevens dej aandacht op, dat vooral dei post uit de nabije omgeving met groote vertraging zijn bestemming bereikt. De voorzitter antwoordt hierop, dat per 1 Aug. j.1. de geheele post voor de Wierin. germeer te Slootdorp aan-, komt en van daaruit wordt besteld, hetgeen reeds een aanmerkelijke verbetering' beteekent, Aanbeveling dient het ditj te publiceeren, daar dit bij j het meerendeel der bewoners] niet bekend is. De vermel ding van den naam Wierin_ germeer is voor de kantoor aanduiding voldoende. .Aan duiding van postkantoren van randgemeenten werkt misleidend en beteèkeiu ver traging. De Lamp en de Radio. De vraag komt verder naar voren in hoeverre bevorderd kan worden, dat de noord oosthoek van den polder zoo spoedig mogelijk van elec. triciteit wordt voorzien, zulks temeer omdat de bewoners hier volkomen geïsoleerd wo_ nen. De Raad besluit dit ver zoek te ondersteunen en aan hangig te maken bij de Com missie. O Huis, wat ben je leelijk. Een .der leden informeert naar de architectuur van de door de woningstichting te bouwen arbeiderswoningen Hem is wel bekend, dat bij de plannen rekening werd gehouden met den uitslag- van de ingestelde enquête, doch tevens vernam hij dat het uiterlijk aanzien bijzon der leelijk is. De Heer Loggers deelt naar j aanleiding hiervan mede i dat inderdaad de nieuwe wo ningen veel gerieflijker zul len zijn, dan de oude. doch, dat het geheel, met de aan wezige beperkte mogelijkhe den ook mooier zullen zijn geworden, is hem evenwel niet bekend. Hoe staat het met onze boerderij Hierop sluit aan de vraag of ook reeds het een en an der werd gedaan met be trekking tot de gewenschte wijzigingen, welke aange> bracht kunnen worden in de eerste typen boerderijen Ook hieraan was wel het een en ander te verbeteren'. De heer Loggers zal hier naar informeeren. Slot volgt. NIEUWE MAATREGELEN VOOR DE VARKENS HOUDERIJ. Om de inkrimping van den varkensstapel te bevoraeren en de bestrijding vaa de clandestine slachtingen doel treffender te maken is een aantal nieuwe voorschriften afgekondigd. Fokkers mogen van elke toegewezen zeug per kalen derjaar twee toom biggen opfokken. Tot 1 Januari a.s. mag één toom biggen wor den aangehouden. SINAASAPPELEN VOOR DE JONGSTE KINDEREN. In de eerste helft van Sep tember zal een aanvang wor den gemaakt met' de ver strekking van 500 gram si naasappelen aan de kinde ren, geboren in 1942 of la ter. Op 15 Aug. is in verband daarmede een voorinleve- ringsbon bekend ge maakt. Daar de bevoorrading van den handel afhankelijk is van den aanvoer van over zee, zullen de sinaasappelen niet. overal terstond verkrijg, baar zijn. De mogelijkheid bestaat, dat in bepaalde ge vallen eerst in October en No vember kan worden afgele verd. In verband hiermede dient men bon 007 Alg. bij een detaillist in te leveren uiter. lijk Donderdag! 22 Augustus. WIERINGERMEER De Spoorbaan. In 1939 stelde een pachter in de Wieringermeer voor, den naam van de op zijn bedrijf staande cultuur- schuur „De Spoorbaan" te wijzigen, daar de Spoorwe gen een met groote verliezen werkende instantie was. Een voorbeeld van een niet ilo_ reerend bedrijf. Thans nu de Spoorwegen een voorbeeld zijn van een spoedig herrijzen uit oorlogs leed, zullen er ongetwijfeld veel pachters zijn, die graag hun boerderij den naam van „De Spoorbaan" zouden wil len geven, indien zij daar mede het herstel van hun bedrijf zouden kunnen bs_ vorderen.^ WERKKAMP OUDE ZEUG Op een gedeelte van het bedrijf J. van der Schaaf Nooxderdijkweg L 68, Zeug- weg is deze week een aan vang gemaakt met den bouw van het Barakkenkamp Oude Zeug. Zooals bekend is dit werk doo»r de Barakken Com missie te Den Haag opgedra gen aan de aannemers Faus en de Vries uit. Nieuwe Nie_ dorp. Het bouwterrein dat be zaaid was met tarwe werd door pachter Van der Schaaf gemaaid. DE NOODWINKELS TE WIERINGER WERF. De middenstand in Wie_ ringerwerf zal zooals wij reeds eerder meldden ge deeltelijk de beschikking krijgen over noodwinkels annex noodwoningen. Waar enkele van deze zakenlieden; Het een ieder naar den daaraan wel zeer dringend! zin te maken behoefte hebben is door den' Door een elkeen bemind, Wederopbouw aangedrongen' Zijn de moeilijkste zaken op den noodige spoed bij den Die men op de wereld vindt, bouw. WEDEROM DIEFSTALLEN Den iaatsten tijd kwamenI ons weer verschillende ge_: vallen van diefstal ter oore. Eenige pachters zagen zich van hun fietsen ontlast. a.n-: deren van kippen of kuikens! of gereedschappen. Het is voor de pachters een open vraag waar de 100 gemakke lijk vervoerbare spullen op te bergen. De puinhoopen of de schrale resten der boer derijen bieden hiertoe geen gelegenheid, terwijl schuur tjes of keetjes gemakkelijk worden opengebroken. De boel maar zoo goed mogelijk verstoppen is vaak de ee nige oplossing. Voor de politie zijn derge lijke diefstallen een doorn in het oog. Niet alleen dat het aantaL* politiemannen sterk is geslonken, waardoor de afstanden nog grooter zijn geworden, doch ook het vervoer is voor hen vaak een groote moeilijkheid. Ondanks deze bezwarende omstandig heden slaagt de politie er nog bijna dagelijks in eeni ge leden van het dievengilde te betrappen. Schager Markt. Donderdag 15 Aug. 1946. Aangevoerd 24 stuks Paar den f 300—1100 2 Veulens f 150250 4 Stieren Centr. 6 Gelde koeien (mag.) f 300 450 30 Idem vette Centr.; 12 Kalfkoeien f 450—600 6 Pinken Centrale 5 Gras kalveren Centrale 43 Nucht. kalv. Gentrale 22 Schapen (mag.) f 55--60 28 Idem (vette) Centrale 49 Lam meren f 2045 9 Bokken en Geiten f 2075 18 Var kens (vette) Centrale 83 Biggen f 2040 52 Konij nen en 140 Kippen vastgest. prijzen. Wieringen. TONEGIDO-NIEUWS. Ter gelegenheid van het -ljarig bestaan organiseert de Atlethiek- en handbalvereen. „Tonogido" groote wedstrijden op haar terrein te Westerland Het ligt in de bedoeling de ze wedstrijden te houden op Zondag 25 Aug. a.s. Het programma is als volgt samengesteld 10-12 uur v.m. Dames- Handbal. 2 uur n.m. Atlethiekwed strijden adspiranten. 3 uur n.m. Veldloop om de Ton^gido-Wisselbeker, Start in eindpunt Ton.-terrein. Atlethiekwedstrijden voor Dames en Heeren om het Club kampioenschap o.a. hardloo- pen, verspringen, hoogsprin gen. enz. De inschrijving voor de veldloop is vanaf heden ge opend en kan geschieden bij i H, v.d. Schaaf, kapper, Poel- weg. Inleggeld voor niet-leden f 1.-. Leden vrij. Voor de diverse wedstrijden zijn medailles en diploma's beschikbaar. MAANSTANDEN 1946. Dinsdag 20 Augustus L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 18 Augustus 0. 4 19 Augustus 0.25 0.48 20 Augustus 0.25 0.48 Uitslag verkoopingen vast pand Donderdagavond had in Ho tel de Haan, ten overstaan van Notaris de Wijn van Den Reder, de geannonceerde ver koop plaats van een tweetal woonhuizen annex een perceel grond, gelegen aan de Slin gerweg te H.-Hoef. Perceel I Woonhuis, inge zet door B. H. Kraan, H.-Hoef f 4800.- Perceel II Woonhuis, inge zet door D. van Duin, H.Hoef f 4100.- Bij afslag aan C. Kaan, An na Paulowna f 4102.- Perceel 111 bij lating aan Joh. Pais, H.-Hoef 750,- Combinatie I en II B, H. Kraan, H.-Hoef f 8903.- Combinatie 1 en III B. H, Kraan, H.Hoef f 5*551,- Combinatie massa B, H. Kraan, H.-Hoef f 9654.- welke hierdoor tevens kooper werd. a INZAMELING PUTTEN. Op -de Veluwe, Husschen Harderwijk en Nijkerk li'gt het eens zoo schoone Puften, „Eens zoo schoon", «vant het werd door de Duitschers platgebrand als represaille maatregel, De manlijke bevol- king afgevoerd en vermoord. Thans,een plaats, waar ru-ines aantoonen, dat hier eens een dorp was. Er verrijzen nu overal nood woningen, maar, de winter staat voor de deur. Van onze Wieringers, uit de plaats die niet werd gedeerd zal misschien niemand aan dit troostelooze stadje, waar Véle dappere mannen voor het vaderland zijn gestorven, terug denken. De Jeugdraad Wieringen zal echter de herinnering wakker roepen en zal ook Zateriagmid dag 17 Aug. op U een beroep doen. Steunt de actie voor Puttens Jeugd Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meerJ. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Rode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Boeker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1