UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE WEG NAAR DEN ONDERGANG. Woensdag 28 Augustus 1946 Eerste Jaargang No. 8L Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, nippolytushoel Wieringen, Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Glro-no. 287814. Een volk dat le'ft, Bonuit aan zijtoekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces I 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. (Vervolg.) Wanneer de- Amerikaan- sche voorstellen worden aan genomen, dan wordt ook een zware slag toegebracht aan het stelsel van „geleide eco nomie", waarbij loonen en prijzen onder overheidstoe zicht worden geregeld. Het denkbeeld, de prijzen van de landbouwproducten te rege len op grond van de overeen gekomen loonen, moet dan worden verlaten, omdat de regeering slechts zeer weinig- invloed op deze prijzen be houdt. Bij herstel van den vrijen handel zal de boer op een groot, goed gelegen en onbe zwaard bedrijf zich misschien kunnen staande houden, in dien hij zijn bedrijf gaat ver. ame-rikaniseeren. Hii moet -dan het meerendeel van zijn arbeiders uit het bedrijf stooten, terwijl hij de waar de van zijn bedrijf voor een laag bedrag op de balans moet plaatsen. Op de kleine en minder goed gelegen bedrijven leidt deze vrijhandel in vele ge vallen tot een totale verpau.. periseering van den boeren stand. Hier zal men slechts een oplossing kunnen vinden doc-r samensmelting van kleine tot groote bedrijven, waarbij dan ook met weinig arbeidskracht per hectare kan worden gewerkt. De door mechanisatie werkloos geworden landbouw bevolking zal men dan moe ten onder brengen bij de in dustrie. Het is dan ook waarschijnlijk met het ocg op de Amerikaansche voor stellen tot herstel van den vrijhandel, dat Minister Mansholt te Utrecht heeft verklaard, dat er in den ü>Te- derlandschen landbouw te veel menschen werkzaam zijn en dat Nederland meer dient te worden geïndustri aliseerd. De groote vraag is echter of deze uitweg mogelijk zal zijn.. Men diene hierbij ter dege te bedenken, dat er wDor mechanisatie van den landbouw en voor industri alisatie van ons volk reus achtige kapitalen noodig zijn en dat ons totaal verarmd volk deze kapitalen niet be zit. Er zijn zeer vele jaren van veel werken en zuinig leven noodig om deze kapita len te verwerven. Zoolang de uitgemoeten landbouwende bevolking nog geen plaats vindt in de in dustrie, is zij aangewezen op de een of andere wijze van werkverschaffing met al de funeste gevolgen, die hieraan zijn verbonden. Naar mijn meening kunnen wij in ons land slechts weer tot eenige welvaart komen., als wij prijzen voor de voor naamste 1 an d b o u wp ro d u e f e n kunnen bepalen, die zeer veel hooper liggen dan de wereld, marktprijzen, welke bij door voering van het vrijhandels, principe ontstaan. De Ame rikaansche voorstellen lijken mij dan ook uiterst funest. Éen land als Amerika, dat rijk is aan grond, rijk aan mineralen, rijk aan kapitaal en rijk aan organiseerende talenten, heeft ontegenzeg gelijk voordeel van den vrij en handel, omdat het schier op elk gebied het goedkoopst kan produceeren. In Ameri ka wordt in de komende ja ren het probleem„Hoe vinden wij een afzet voor onze reusachtige productie In ons land is het probleem heel anders. Hier luidt het „Hoe kunnen wij de produc tie zoodanig stimuleeren. dat wij onze bevolking kunnen voeden, huisvesten en klee_ den Wij kunnen' ons niet veroorlooven toe te staan, dat een deel van onze pro_ ductiemjDgelij kheden ons wordtontnomen door de vrije concurrentie met lan den. die goedkoop kunnen produceeren. Een ins'chrompeling van den landbouw, die noodzakelijk moet volgen op doorvoering van de Amerikaansche voor stellen, wordt voor ons ge_ heele volk funest. Indien Nederland bij het nemen van zijn beslissingen volkomen vrij stond ten op zichte van het al of niet aanvaarden van de Ameri kaansche voorstellen, zou het best zijn ze voor kennisgeving aan te nemen. Maar wij zijn in het geheel niet. vrij. Ook Engeland heeft getracht zich er tegen te ver zetten maar de Vereenigde Staten hebben het toestaan van de groote leening aan Engeland gekoppeld aan de aanvaarding van de Ameri kaansche voorstellen. En hier voor is men gezwicht. Vlet Frankrijk schijnt hetzelfde het geval te zijn, terwijl Ne- I derland er niet beter voor j staat. Amerika is nu eenmaal de i groote profiteur van de zelf- I moordpoging der Europee. sche volken in de jaren tus_ j schen 19391946 en het maakt gebruik van zijn ster- I ke positie. Naar alle waar. j schijnlijkheid zullen ook wij ons hebben te onderwerpen aan hetgeen ons is voorge legd. Aangezien echter onder handelingen aan deze on. derwerping vooraf zullen gaan. bestaat misschien de mogelijkheid bij deze onder handelingen nog veel te red- den. Uiterst belangrijk is 't Ivoor ons, dat/bij deze onder_ i handelingen het landbouw belang naar voren wordt ge- j bracht. Het wel en wee van i den landbouwenden stand en van ons geheele volk han gen samen met het succes, dat onze onderhandelaars I hier kunnen verwerven. In de bepalingen, betrekking hebbende op het ten uitvoer leggen tier doelstellingen I vindt men als punt 1 vev_ meld. dat elke toetredende I natie stanpen za.i doen, ten doel hebbende binnen haar eieren rechtsgebied volledig i gebmik van arbeidskrachten te bereiken en te handha ven door middel van in 1 politiek en economisch stel. j stél passende maatregelen, j Op dit eerste punt zullen de onderhandelaars zich moe. 1 ten vastbiiten. Bij het twee- 1 de punt, dat geen natie haar arbeidsbezetting zal trachten te handhaven door maatre gelen-, die waarschijnlijk werkloosheid in andere lan den zullen teweeg brengen of die onvereenigbaar zijn met internationale afspraken, welke beoogen een toenemend volume van internationalen handel en investeering te bevorderen, zal men moeten trachten de economische maatregelen, die tot nu toe tot behoud van den landbouw j genomen zijn, te handhaven. Het is te hopen, dat onze! regeering doordrongen is van de enorme consequenties van1 de aanvaarding der Ameri-' kaansche voorstellen, dat ze ook doordrongen is van de beteekenis voor ons land van een welvarend platte land en dat ze de beste, krachten, waarover ze be_ I schikt, zal gebruiken om bij de onderhandelingen te red- den wat er nog gered kan worden. Tot zoover D»r. Oortwijn Botjes. Commentaar op dit artikel is overbodig. Duidelijk wordt ons geïllustreerd dat de zaken waarover wij ons gewoonlijk druk maken in het. niet zinken bij de gewei, dige problemen die in de Amerikaansche voorstellen op ons afstormen. De Stichting van den Landbouw heeft de gevaren ten volle onderkend, en met spoed een commissie van deskundigen samen geroepen, om op zeer korten termijn rapport uit te, brengen over deze zaak. Want en ons volk en onze regeering moet we ten wat er op het. spel staat. Ook d^ Nederlandsche landbouw echter moet weten hoe doodelijk de gevaren zijn, welke het bestaan vafci onze agrarische bevolking van groote tot kleine boer. van werkgever en werkne mer. bedreigen. De weg van de ..Amerikaansche vrijheid" zou voor onzen landbouw den weg tot den ondergang be- teekenen. Ir. L. R. DIJKFMA. GEEN VERF VOOR ONDERHOUDSWERK. Volgens de op 16 Augus tus j.1. in de Staatscourant verschenen nieuwe voor schriften ter uitvoering van de verf. en verfgrondstoffen- beschikking. is het een ieder verboden oliehoudende verf producten (met uitzondering van plamuur, stopverf en oliehoudende siccatief) zon der vergunning van het rijks bureau voer chemische pro ducten te koopen, te verkoo. pen of te gebruiken. Ook iedere particulier heeft dus eventueel zulk een vergun ning noodig, terwijl het koo. pen van oliehoudende verf producten bij de detailhandel zonder vergunning verboden is. Deze rigoureuze maatre gel is noodzakelijk gewerden, omdat de gronclstoffenvoor- ziening in de laatste maan den sterk is achter uitgegaan) en een verbetering daarvan vqorloopig niet is te ver wachten. Voor onderhouds_| werk zal dan ook voorloopig. geen verf beschikbaar zijn. i De wederopbouw,, de scheep-1 vaart en andere vitale bedrij ven zullen voorgaan. Teeken des tijds „Tante Cor" het meest gedraaide telefoon nummer in Amsterdam. Wie er nog niet van over-) tuigd is, dat de tand des tijds i de fijne raderen van Neder-1 landsche klokken en horloges! leelijk heé^t aangetasif. die J kan daarvan nergens een tast- J baarder bewijs vinden, dan in de Centrale van den Amster- damschen telefoondienst der I P.T.T. Zestig minuten per uur, en 24 uur per dag draait daar trouw he^ ingenieuze cyl^n- dervormige toestel rond, dat onder de telefoonambtenaren den bijnaam „Tante Cor' heeft gekregen en dat aan ie der, die de nummers 83611, 94321 of 47417 draait, zonder mankeeren op de minuut afj precies mededeelt, hoe laat het is. Een jonge dame, wier stem door telefonische helder heid voor dit doel bijzonder geschikt is, heeft ddartoe des tijds alle 1440 minuten van den dag langzaam en duide lijk uitsprekend op een band laten vastleggen. Dat heeft de P.T.T. geen windeieren ge legd, De machine brengt per maand ongeveer f 20.000 aan gesprekken op, terwijl er in Amsterdam gemiddeld 3(23.000 stadsgesprekken worden ge voerd, laten niet minder dan 323.GC0 Amsterdammers zich de laatste maanden n.l. dage lijks telefonisch van den tijd op de T^c-gte stellen Voor ie der gesprek wordt het nor male stadstarief van 3 cent in rekening gebracht. Een reken sommetje vertelt U, dat dit per minuut bijna 16 gesprek ken beteekent, maar uit den aard der zaak worden de drie nummers voornamelijk over dag gebeld en dan n4g in het bijzonder op de spitsuren des morgens en tegen het einde van den middag. Op' deze uren zijn de 14 lijnen, die de drie nummers tezamen bezit- fen, dikwijls zoo druk bezet, dat U vaak het ingesprek- signaal zult hooren, wanneer U wilt weten hoe laat het is. j Dit ondanks het feit, dat ie der gesprek met „Tante Cor' automatisch wordt verbroken na 77a seconde, een tijdsbe stek waarin de stem U twee maal achtereen den tijd ver-j strekt. Een teeken des tijds meer dan 14 Amsterdammers hellen op zoon moment pre-j cies tegelijk „Tante Cor" op.! Het is een doorn in het oogl •van den telefoondienst te we-: ten,, dat „Tante Cor" niet vol-i ledig tegen haar taak opge-: wassen is, op de spitsuren. Zij: wordt daarom vervolmaakt.) Men belle van nu af aan niet de reeds genoemde drie num mers, maar het nummer 63111,) dat zoo snel is afgesteld, dat het belsigpaal reeds overgaat] voor de laatste 1 is terugge-! Icopen. Twintig lijnen komen) op dit nummer binnen en| wanneer mocht blijken, datl zelfs 20 lijnen niet in staat zijn aan den tijdshonger van het publiek te voldoen, dan zullen er nog 30 lijnen aan wor-j den toegevoegd. Deskundigen' zijn van meening dat met 30 lijnen en een gesprekduur van j hoogstens 71 2 seconde het aan-| tal aanzoeken aan „Tante Cor" (in de volksmond reeds bekend als „Tante Knelia") nog zoo zal oploopen, dat niemand meer een blauwtje bij haar zal loopen. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Dinsdag 3 September E. Kw. Woensdag 11 September V. M. Woensdag 18 September L. K. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 28 Augustus 9.30 9.49 29 Augustus 10. 7 10.26 30 Augustus 10.44 11. 1 31 Augustus 11.18 11.26 Zitdag Verbindings ambtenaar Ministerie van Economische Zaken. Heden Woensdag 28 Au gustus des nam. 23 uur zal een verbindingsamb tenaar van het Ministerie van Economische Zaken ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fa brieken, Oudegracht 182 te Alkmaar zitting houden tot het verstrekken van inlichtingen aan fabrikan ten en groothandelaren aangaande overheidsmaat regelen. Hij neemt o.m. zaken in behandeling waarbij het persoonlijke onderhoud er zeer toe bijdraagt de kwes tie' juist te stellen hij draagt, zoo noodig, bij tot bespoediging van de be slissing over loopende aan gelegenheden enz. Mid denstan dsaangelegenheden worden evenwel door den bet-rokken ambtenaar niet behandeld. WEERINGEN. POLITIE. Gevonden een zakmes en een portemonnaie, inh. ee_ nig geld en bonnen. Ver"cien een blauw ga_ berdine jas, een halskettinkje een gebloemd sjaaltje, een' nikkel armbandhorloge en een donkerblauwe damestrui. Aan komen loopen een cypers poesje. Ini. Gem. bode H.-hoef. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b. Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad- vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Voorzitter G. P. Kistemaker. ■V 63, Abbekerk. Telef. No. 3, Uitgave Stichting Flevo-Bode Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofdstr. 14. Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1