UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIES VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 7 September 1946 Eerste Jaargang No. 84. Redactie - SecretariaatKliettstraat 12, «ippolytusboef Wielingen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Marlet A 84, S c h a g e n. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toskomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. EERSTE VERGADERING VAN DEN RAAD DER GEMEENTE WIERINGERMEER. Be heeren Giesen en (gebaseerd op de totale geëva- Smid tot Wethouders gekozen. De Voorzitter, Burgemeester Loggers opent de vergadering, heet allen hartelijk welkom, in 't bijzonder de leden van den Raad, de leden der voorma lige Adviescommissie, verdere genoodigden en de pers. Hij cueerde en teruggekeerde be volking.] Hoewel het gemeentebestuur door medewerking te verlee- nen aan het vervoer der kie zers,. alles in het werk heeit gesteld deze eerste verkiezing te doen slagen, spreekt het vanzelf, dat enkelen als gevolg spreekt den wensch uit, dat van de groote afstand (er wo- de samenwerking met dezen' nen nog Wieringermeerders in raad even prettig zal zijn als Friesland en Zeeland) verstek die met de nu afgetreden Ad- hebben moeten laten gaan. viescommissie. j I" totaal heeft naar schatting Beëediging Raadsleden. ongeveer 75 pCt. der kiesge-: Be Voorzitter leest de be- lechtigden aan de verkiezing ëedigingsclausule en het for- deelgenomen. 25 pCt. is thuis muiier der ambtseed voor,, gebleven. Het is niet aan tel waarna de leden hoofdelijk de nemen, dat dit percentage eed of belofte afleggen. thuisblijvers bij de groepen, Installatie-rede Burgemeester welke aan de verkiezing deel-, Heeren leden van namen. onderling zóódanig» den raad, j verschillen heeft opgeleverd, 26 Juli 1946, de dag, waar-1 dat zij de evenredige toewij- op de gemeente voor het eerst, zing van het aantal zetels aar- ter verkiezing van een ge- eiken groep in ernstige mate meenteraad ter stembus toog, heeft verstoord. Naar mijn en 3 September 1946, de dag oordeel mag dan ook de op van heden, waarop de eerste 26 Juli gekozen raad worden zelf gekozen vertegenwoordi- beschouwd als de eerste door ging der burgerij voor de eer- de bevolking van de gemeen ste maal in openbare zitting te Wieringermeer zelf gekozen bijeengekomen is, dienen met vertegenwoordiging van de, gouden letteren in de analen op het moment der inundatie, onzer gemeente te worden ver-i onder haar levende geeste meid. I üjke stroomingen. Het is goed op dezen zoo In de historie van onze nog' belangrijken dag, een oogen- zoo jonge gemeente een zéér blik stil te staan en een blik belangrijk feit. Het is dan ook terug te werpen op den weg, te begrijpen, dat het U, hee- die de gemeente ten langen ren leden van den raad tot leste gevoerd heeft naar vol- voldoening stemt, door het ledige rechtsgelijkheid met de vertrouwen Uwer kiezers tot andere Nederlandsche gemeen- deze, onder de gegeven om- ten. standigheden, wel buitenge- Spr. gaf vervolgens een his- woon verantwoordelijke func- torisch overzicht van de rechts positie van de Wieringermeer sedert het droogvallen op 21 Augustus 1930 en memoreerde het instellen van den dienst voor den Wieringermeerpolder, het publiekrechtelijk bestuur, eerst uitgeoefend door de randgemeenten de instelling van het Openbaar Lichaam de Wieringermeer ',p 1 Januari ti-2, te zijn geroepen. Ik moge U daarmede van harte gelukwenschen, de hoop en het vertrouwen uitspre kende, dat gij er in slagen zult door eensgezin den arbeid, op goede wijze de aan U toe vertrouwde belangen te behar tigen. Een verantwoordelijke func tie. Wel zeer in het bijzonder 1938, met een bestuurscom-i nu de gemeente bij den op- missie (gemeenteraadj een dagelijksch bestuur (B. en W.) en een Voorzitter (Burgemees ter) en tenslotte de instelling bouw van hetgeen door den vijand vernield werd, voor de oplossing van tallooze vraag stukken en problemen staat. van een gemeente Wieringer-i Ue woningbouw, herziening meer, waarmede men kwam tot en vaststelling der uitbreidings normale bestiuursverhoudingen,plannen, stichting van een of voorzoover daarvan onder de: meer nieuwe dorpen, scholen- Duitsche bezetting kon wordenI bouw, raadhuisbouw, en last gesproken. j but not least de gemeente- Ook werd na de bevrijdingfinanciën, welke zoover ieder geen tijdelijken raad gekozen maar een Adviescommissie in gesteld. Gok deze regeling bevredig de niet. De bevolking besefte, dat zij opnieuw anders werd behandeld, dan de ingezetenen van andere gemeenten, hoewel de goedwillenden begrip toon den voor het feit, dat de eva cuatie deze afwijking noodza kelijk maakte. Op 26 Juli j.1. ging echter de zoo lange jaren gekoesterde wensch in vervulling. De be volking, die waarlijk lang ge noeg gewacht had op een zelf gekozen bestuur, toog ter stembus, ter verkiezing van de leden van den raad. Hoewel volgens de bepalingen der gemeentewet slechts zeven le den zouden mogen worden begrijpen zal, groote zorgen bai en. Bij al hetgeen Uwen raad zal ondernemen, mag het streven naar budgetair evenwicht nim mer uil het oog worden ver loren. Een streven, dat onge- 'v/ijfeld de eerstvolgende ja ren zware offers van onze toch reeds zoo zwaar getroffen bevolking zal vergen, en de totstandkoming van veel, dat algen-een als wensehelijk zal worden beschouwd, tot een later tijdtip zal doen verschui ven. De moeilijkheden en vraag stukken waarvoor de ingeze tenen zich meer direct ge plaatst zien, zullen de aan dacht van Uwen Raad even eens vragen. Ik denk hierbij in de allereerste plaats aan den benoemd, werd het aantal voor de oorlogsslachtoffers on-, raadsleden op dertien bepaald, bevredigenden toestand, dat de huidige regeling van de tegemoetkoming wegens ocr-J losschade niet uitgaat van het besef, dat deze schade col-, leclief behoort te worden ge-j dragen dat deze schadever goeding een eereschuld is van het geheele Neder andsche, volk jegens de door he'. oor-j logsgeweld getroffen landge noot en Over een belangrijk deel der gentoeknde problemen zal uiteindelijk de Commissie We deropbouw Wieringermeer die nen te beslissen, op grond van de baar krachtens een K.B.' verleende bevoegdheden. Te gen de in dit K.B, aan de we-: deropbouwinstanties toegeken de machtspositie zijn reeds vele bezwaren, vooral uit ge meentelijken kring, naar vo ren gebracht, o.m. gericht te gen te groote centralisatie Er wordt alzoo een regeling bepleit die aan de zelfstandig heid der gemeente meer ruim te laat. Bezwaren, welke wij, op pHnciptfyeeke gronden, ge heel tot de onze maken. Spr. zeide het volste ver trouwen te hebben dat de Raad, die zooveel problemen tot oplossing moet brengen zoowel in de beraadslagingen als bij het nemen van beslui tenlede ernstige wil tot samen werking en een goed begrip en respect voor elkanders meening, zal toonen. Tenslotte sprak de Voorzit ter een dankwoord tot de ge meentelijke Adviescommissie en aan de Wethouders Giesen, Smid en Breebaart. Spr, noem de de taak der commissie on dankbaar, prees de prettige samenwerking met B. en W. en eindigde zijn rede met de woorden Ik moge besluiten, heeren leden van den Raad, met de hoop uit te spreken" dat ons allen die wijsheid en kracht geschonken zullen worden die noodig zijn om onzen gemeen- schappelijken arbeid gericht op de behartiging van de belan gen der gemeente Wieringer meer op doeltreffende wijze te verrichten. Hierna wordt overgegaan tot de Verkiezing Wethouders. De Voorzitter verzoekt de heeren Giesen en Smid de stemmen te willen opnemen. Bij de eerste stemming blij ken te zijn uitgebracht op den heer Giesen 8 stemmen, op den heer Smid 1 stem, op den heer Van Dam 1 stem. terwijl er 3 blanco briefjes zijn inge leverd. De heer Giesen is alzoo tot Wethouder gekozen welke benoeming door hem wordt aanvaard. Persoonlijk had de heer Giesen aanvankelijk nog al bezwaren, daar hij wegens groote drukte slechts weinig tijd heeft. Doch daar er van vele kanten op aangedrongen is, is hij uiteindelijk toch ge zwicht. Bij de tweede stemming wor den uitgebracht op den heer Smid 8 stemmen, terwijl 4 blancobriefjes zijn ingeleverd en 1 ongeldige stem is uitge bracht, zoodat de heer Smid is benoemd. Gok deze aan vaardt de benoeming. Spreker doet dit echter met eenige aarzeling, daar hij nog een nieuweling is. Dit was zelfs voor den eersten keer dat hij aan een raadsverkiezing had Belasting Perikelen. Inkomstenbelasting. Goederen van oorlogskwalïteit. Herwaardeering van goe deren van oorlogskwaliteit op een lager bedrag dan de aanschaffingswaarde is niet toegestaan, indien die goede ren op den balansdatum niet alleen niet beneden de nor male Oprijzen behoefden te worden verkocht, doch voor die prijzen ook gemakkelijk van de hand gedaan kunnen worden. VERMOGENSBELASTING II. In het wetsontwerp Belas tingherziening 1946v is een belangrijke verlaging opge^ nomen van het tarief dei- vermogensbelasting n. Met MAANSTANDEN 1946. Woensdag 11 September V. M, Woensdag 18 September L. K. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 8 Sept, 6.30 6.59 9 Sept. 7.23 7.43 10 Sept. 8. 1 3.19 BOERDERIJBRAND. Dinsdagmiddag werd we derom een boerderij in den poldér door brand gedeelte lijk vernield. Ditmaal was het de boer derij H 15, van Mevr. de Wed. J. J. v. cl. Veldt, aan den Hoomscheweg. Op dit bedrijf was men bezig met het dorschen van het oog hierop kan er van I een Part.ij haver, welke voor werden afgezien voor 1946 in c*e schuur lag opgetast. (1945/46) voorloopige aan. Aan de andere zijde zat ca. slagen in deze belasting op 2 ha. tarwe. De do-rschkas te leggen. LOONBELASTING. Ingevolge beschikking van 16 Juli 1946 zal ook in het jaar 1947 de loonbelasting per kwartaal in plaats van per maand kunnen worden afgedragen. INVORDERING. Bij res. van 27 Juni is me degedeeld, dat er geen be zwaar tegen bestaat dat voorshands, wanneer het vaststaat dat de betalings opdracht aan een bankinstel ling vóór een bepaalde daad van vervolging is gegeven, hetgeen moet blijken uit e,en schriftelijk stuk, de desbe treffende vervolgingskosten zonder verdere machtiging buiten invordering worden gelaten. W. V. stond in de schuur en men vermoedt, dat vonken uit den tractor zijn overgeslagen naar den klamp tarwe. Bin nen enkele oogenblikken stond deze heele klamp in lichten laaie. Gelukkig was de wind gun stig voor de haver, die men aan 't dorschen was. anders was zeer zeker ook het voor ste gedeelte van de schuur verbrand. De ijlings ter hulp geroepen brandweer slaagde er spoedig in het vuur mees ter te worden. Het personeel van de dorschkas mocht het genoe gen smaken, het dorschstel tijdig uit de schuur te rijden terwijl ook de in de schuur opgeslagen gedorschte ha ver werd gered. Aan enkele landbouwma chines werd nogal schade toegebracht. De halve schuur werd een prooi der vlam men. Gelukkig was dit een oude cultuurschuur met ijze_ alleen deelgenomen. De Burgemeester feliciteert de heeren met hun benoeming en hoopt, dat dit nieuwe college de gemeente-belangenj ren spanten, zoodat even goed zal behartigen ais net houtwerk etc. totaal ver- het vorige. j brandde. De ijzeren spanten De heer Giesen dankt de! d00r d3 hitte wel verba. vergaderiny voor het in hem maar ,z«n In jgg Ze' gestelde vertrouwen. Hij meentl Val nog Wel weer bruikbaar, zeker ook namens de heeren. Al met al weer een belang. Breebaart en G. Smid te spre-i "e sc epc ken als hij hier dank brengt, 51 nnTnflPP voor de prettige samenwerking d: ijuk- Voor beroepen bedankt Ds. L. J, Goede, Geref, pred. in het vorige college van Bur-j gemeester en Wethouders, het c. - geen zeker niet in de laatste tc Nootdorp heeft voor de plaats te danken was aan de h®m uitgebrachte beroepen der Gemeenten Onstwedde en Nieuweroord bedankt. prettige leiding van den Bur gemeester, Ook de heer Breebaart be dankt voor de prettige samen werking, Hij heeft de heer Giesen steeds zeer gewaar deerd: Deze laatste is z.i. ech ter fout in het-samengaan van de K.V.P. met de A.R, Hij hoopt, dat deze samenwerking goed zal gaan. Het is z.i, ech ter niet juist dat deze Wet- houdersverl^ezing is uiige maakt tusschen de K.V.P, e A.R., zonder daarbij de ar. derc partijen le raadplegen. D; ^er-S ?e Oranjefees. Naar zijn meening kwam den tan te Hippoiytushoef en Den P. V.d. A. ook een Wethou-1 ,°evf l\ gehouden inzameling derszetel toe. ten bate van het Roode Kruis. zulks in verband met het op_ De heer Giesen antwoordt; t**eden van De drie Mor air S. dat een en ander inderdaad bracht in genoemde plaatsen vóór de stemming is bespro- respectievelijk f 193.50 cn ken. Hij persoonlijk had ook g 03.30 op, totaal alzoo liever alle partijen bij elkaar f 257.30. gehad. Naar zijn meening zou Een schitterende belooning echter de uitslag hetzelfde zijn tia, het fraaie werk van deze geweest. j drie acrobaten, die zich ge. Hierna sluit de Voorzitterj heel belangeloos hiervoor de vergadering, geven. WIERINGEN. POLITIE. Verloren een gele gaber_ diiie jas en een portemonnaie inh. klompenbonnen en tex tielpunten. Gevonden een zilverbon. Inl. Gem.-bode H._hoef. HET OPTREDEN VAN DE „MORALI'S" WAS EEN SUCCES De tijdens de Oranjefees_

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1