e? s et i# Üf Mam Ei mÊ? UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN 1846 EEUWFEEST VAN DEN 1946 ANNA PAULOWNAPOLDER. Woensdag 11 September 1946 Eerste Jaargang No. 85. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, liippolytuslioef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. ao. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een vrfyAat leeft, Bouwt c.A zijn toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk, Kleine annonces l 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Enorm was het risico, dat zij aanvaardden, die tot deze inpoldering niet slechts het initiatief namen, maar bovendien uit privé- vermogen de daarvoor benoodigde gelden verstrekten en enorm ook zijn de slagen geweest, welke zij hebben moeten dragen. Maar niettegenstaande tegenslagen en g-roote geldelijke verliezen is het werk voorbereid, aangevangen, voortgezet en voleindigd door initiatief, durf en doorzettingsvermogen van Nederlandsche particulieren,, van Hollandsche pioniers in hun onverzettelijken strijd tegen den oerouden vijand het .water. Honderd jaar oud is de Anna Paulownapolder. Wij bewoners van de Wieringer- meer, wij moeten hier even 'bij stilstaan en ons realisee- ren wat dit heeft te beteeke. nen. Onze jonge polder, die in de zestien jaren van zijn bestaan reeds zooveel zorgen meemaakte, die velen zweet, en tranen heeft gekost, maar die ook velen reeds jaren van geluk en voorspoed bezorgde, grenst aan een oudere broer, die vandaag zijn honderd, sten verjaardag viert. Er bestaan punten van overeenkomst tusschen deze twee polders, doch zijn ont staan en zijn voortbestaan kenschetst de Anna Paulow napolder wel zeer speciaal door de eerste tientallen van jaren, jaren van teleurstel ling en groote verliezen, ge paard met groote tekorten en armoede voor zijn bewo ners. De inpoldering van dezen, naar de gemalin van Koning Willem II genoemden polder, welks oppervlakte ongeveer een kwart van de Wieringer- meer bedraagt, was honderd jaar geleden een onderne ming, waarvoor men min stens evenveel, zoo niet meer respect moet hebben dan voor onzen eersten Zuiderzee polder, immers, hetgeen hier in de twintigste eeuw tot stand kwam. is weliswaar, evenals voorheen, het resul taat van samenwerking van Nederlandsch vernuft met Nederlandschen arbeid, maar hier stonden de meest mo derne technische hulpmidde len ter beschikking, terwijl het geheel werd gefinancierd door den Staat. Een eeuw geleden was er geen sprake van initiatief of financiering van Staatswege, in tegendeel voor het stuk zeewater, dat „verloren" zou gaan docr de inpoldering, moest aan de Staat, betaald worden, terwijl geen techni sche' hulpmiddelen, welke ook maar eenigermate verge leken zouden kunnen worden met die van thans, ter be schikking stonden. Deze woorden van den Dijkgraaf. Mr. Mijnlieff, zal de lezer volkomen onderschrijven. Ter gelegenheid van dit zeldzame jubileum hebben Dijkgraaf en Heemraden van den Anna Paulownapolder de geschiedenis van de tot standkoming van hun poL der. alsmede van zijn ont wikkeling gedurende de eer ste honderd jaar van zijn 1 bestaan het licht doen zien. \n een fraai boekwerk heb ben de samenstellers hiervan, I de heeren C. Keijzer Secre taris van het Waterschap en I Mr. H. Jonker Hzn., beiden te Anna Paulowna zich op waarlijk unieke wijze van hun taak gekweten. Het be_ stek van ons artikel laat niet toe hierover verder uit te wijden. Laten wij volstaan I met hieruit enkele grepen te doen, welke ons als Wierin. j germeerders speciaal interes. seeren. De ondernemers De inpoldering geschiedde door de Maatschappij tot in dijking van den Anna Pau. lowna.polder, opgericht op 24 "December 1844. Aamie. mers voor het leggen van den afsluitdijk rond den pol. der was de firma Langeveld en Co., vertegenwoordigd door de heeren A. Visser te Sliedregt, G. Hoogendoorn te Hardinxveld en J. Lanser te Zijpe. De aanneemsom be_ droeg f 615.000. -Als directeur der Maat- schappij was benoemd de heer J. C. de Leeuw, de eer ste dijkgraaf en later ook de eerste Burgemeester van den polder. In 1846 was de geheele pol. der omdijkt. De eerste bewoners. De meeste van de 1800 a I 2000 polderjongens, die m verplaatsbare rieten hutten j langs den in aanleg zijnden I dijk van de Kooi naar Wie_ ringerwaard verbleven, ver.' i dwenen, nadat de dijk ge. reed was gekomen. Enkelen j bleven achter en zetten ziet", met. vrouw en kinderen bij de Van Ewijcksluis neer. Een merkwaardig stukje geschiedenis is verbonden aan de vestiging van een aantal Geldersche gezinnen Midden in de Betuwe, in het kleine Hemmen, genoot de Herv. predikant. Ds. Hel dring, een bekenden naam als schrijver van Betuwsche volksverhalen en als drank bestrijder Diep bewogen dooi de bittere armoede van de dichte landbouwbevolking in zijn omgeving, nam hij in 1345/46 toen de aardappel ziekte bijna hongersnood ver oorzaakte, bij herhaling de pen op om overbrenging van deze mensehen te bepleiten naar betere streken. Hij vroeg de regeering en leiden, de kringen ernstige pogingen aan te wenden om hier te lande bestaansmogelijkheden te vinden voor al diegenen die tot werkln bereid en in j staat waren. Dit trok de I aandacht van de Anna Pau.l lowna Mij. die Ds. Heldring! verzocht een vijftigtal van: zulke „soliede en valiede" ar beiders naar den Anna.Pau.; lowna over te brengen, die j tekort had aan dergelijke: krachten en tevens land tel over had. Voor elk yan henj werd een huisje en 2" ha land beschikbaar gesteld tegen een pacht van f 39.per jaar; enz. Besloten werd tot een eerste zending van vijf en twintig van deze gezinnen, n.1. 19 uit de omgeving van Ds. Heldring te Hemmen en de overige 6 uit Herwijnen aangewezen door Ds. Naeff, Een aantal nog bekende na men van deze eerste kolonis ten treffen we aan in deze jubileumuitgave. Lange jaren van ellende Lange jaren van ellende, van zwoegen en geld bijpas sen braken aan voc-r de Maat schappij en voor de boeren. Deze jaren toonde wie, de echte kolonisten waren. Die genen die het hebben kun nen volhouden waren zeld zaam. Geen wonder als we bedenken dat eerst veel latei- de betere methoden van ont zilting werden ontdekt en dat eerst rond 1900 het ge bruik van kunstmest ingang vond Wanneer men thans kan spreken van 'n welvarenden nolder. dan is dit veelal te danken aan hen, die hier hun werkkracht en volhar. cling en ook hun geld be steedden. Ook hier een zand woestijn. Men zal het zich nauwelijks kunnen voorstellen, dat het huidige Breezand' gedurende vele tientallen van jaren het meest waardelooze, onvrucht bare gedeelte van den pol der was. Met de meekrap en de bollencuituur kreeg deze streek zijn kans. Ook het „vetzaad" (veldsiazaad) bracht hier een zoete winst binnen. Thans is Breezand ondanks latere gevoelige klappen, waardoor faillisse menten niet uitbleven weer een welvarend dorp crewor den, dat er zijn mag. In iets meer aan vijftien jaren is het armelijke, spaarzaam be loonde Breezand kunnen uitgroeien tot de dichtstbe volkte streek van het platte land van Holland's Noorder kwartier. De. gemeente Anna Pasdo-y <a Eerst op 21 Mei 1870 is de bede om zelfstandigheid ein delijk verhoerd. Op dien dag n.1. besloot de Tweede Kamer om een nieuwe - gemeente, omvattende het geheele ge bied van den Anna Paulow napolder, in te stellen. Dijk graaf J. C. de Leeuw werd de eerste Burgemeester, „Veerburg" diende tot raad huis. De polder overstroomt Hoe vaak hoorden wij niet! in 1945 de vergelijking ma ken met de overstrooming van den Anna Paulownapol der in 1916. En evenals wijj WIERINGEN. LOOP DER BEVOLKING over de maand Aug\ 1946. j Ingekomen H. Ziegleder van Amsterdam A. Harde-1 bol van Egmond-Binnen I L. A. v. d. Boek en gezin van j Heerhugowaard A. Haster van Alkmaar F. H. IJzer van Den Haag N. C. J. en J. E. Kolff van Haarlem D. Hijlkema van Groningen W. Kemper van BellingwoJ- de K. de Vries van Ertimen; M. Plug van Velsen S. van de-r Zee en gezin van Den HaagH. C. van Lingen van Den Bosch J. Jonk van Delfzijl J. Visser van Mar ken M. Boekholt van O- doorn A. Kuiper van Vlagt. wedde W. de Vries van Em. menG. Stuurman, van Alkmaar F. Kootstra en gezin van Barsingerhorn H. Kuiper van Urk. Vertrokken P. Dogger en echtgen. naai' Den Haag F. Akkerman naar Slocht.eren L. Blaauw naar Slochteren G. Sluimer naar Giessendam; J. J. R. Groos en gezin naar HaarlemmermeerJ. Naber naar Texel S. de Vries er- gezin naar Krommenie Th. van Wijk naar Amsterdam A. M. Hauwert naar Voor. burg D. Schoen naar Zaan dam J. W. Vroom naar Amsterdam G. Holtj er naar Schagen D. D. pij ken en gezin naar Wieringer meer R. Vroone naar Den Helder W. Scheffer en gezin naar UtrechtKI. Mulder en -rez. naar Vlissingen T. Lont naar Bloemendaal P, Met selaar naar UtrechtA. M. Huisman naar Amsterdam C. Koorn en gezin naar Den Helder L. Bugel en echtgen. naar W._meer A. A. F. Wie. brecht naar Venhuizen A. v. d. Vijver—Smit en zoon n. Hilversum C. M. Vink en gezin naar UtrechtH J. A. Croon en gezin naar W.meer; H. Tromp naar TexelJ. P Dukers naar Den Helder. maakte men zich in April van het laatste oorlogsjaar angstig voor een eventueel© inundatie. De Anna Paulow napolder kende een over strooming, doch bleef laatste. lijk gespaard. In het jaar 1916 was het een harde slag voor de bewoners en het be. stuur. De nacht van 13 op 14 Januari ligt den meesten nog versch in het geheugen. Ech ter evenals wij dit hopen, gelukte het in den Anna Paulownapolder ook deze ramp weer te boven te ko men. De schade aan gebou wen was nauwelijks te verge lijken met de radicale ver nieling van 'de Wieringer. meer. doch de bodem had veel last van het zilte nat. De dijkherstelling was ook hier spoedig gereed. Welvaart en feest. Na de ramp ging het berg.' opwaarts. De gevestigde boe renstand. geholpen door de bollen, nieuwe arbeids. en selectiemethoden, alsook door intensief kunstmestgebruik! bleek met haar tijd mee te kunnen. De Anna Paulowna j nolder deed van zich spre ken. Met recht kan de be_: volking met haar voortrek kers deze week feest vieren. De Wieringermeerbevolkingj leeft met haar mee. Profi ciat. deG. I MAANSTANDEN 1946. Woensdag 11 September V. M Woensdag 18 September L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 11 Sept. 8.36 8.52 12 Sept. 9. 8 9.26 13 Sept. 9.43 10. 1 14 Sept. 10.19 10.38 Belasting Perikelen LOONBELASTING. Vacantiebonnen Bij het wekelijks verstrek ken van z.g. vacantiebonnen behoort de geldswaarde van deze bonnen ingevolge art. 5, lid 3. van het besluit tot het loon. De bedragen welke te zijner tijd op de ingeleverde bonnen worden 'uitgekeerd, zijn niet aan de loonbelas ting onderworpen. Artikel 5, derde lid luidt De geldswaarde van een aan. spraak op uitkeeringen wordt, indien de werkgever bij een derde stortingen verricht ten einde de aanspraak te dek ken of gedekt te houden, ge steld op de bedoelde stortin gen. Worden geen stortingen verricht, dan wordt de gelds waarde van de aanspraak gesteld op de bedragen, die naar schatting door den werkgever gestort zouden moeten worden. ZEKERHEIDSTELLING BELASTINGEN. Voor de vermogensbelas ting 1946 kan nog geen defi nitieve aangifte worden ge daan in verband met de moeilijke waardebepaling van effecten. Deze aangifte zal eerst kunnen geschieden na den voer de Vermogens- aanwasbelasting en Vermo gensheffing ineens aan te wijzen waardeeringsdatum, en wel tegelijk met de aan giften voor de heffingen in eens. Aangezien het in het be lang van de schatkist ge_ wenscht is de voorloopige aanslagen Vermogensbelas ting 1946 zoo spoedig moge lijk ten. kohiere te brengen, is bij beschikking van 25 Juni 1946 bepaald, dat voor de vermoedelijk verschuldigde belasting een verplichte ze kerheid zal worden opgelegd in den vorm van een voor. loopigen aanslag. De bepa lingen betreffende voorloo pige aanslagen (wet van :3 Januari. 1922) zijn hierbij volledig van toepassing. De aanslag zal in den regel wor den opgelegd aan de hand van de in het aangiftebiljet B verstrekte gegevens. W. V. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad- vertehtierubriek R. J. Rid der. Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Voorzitter G. P. Kistemaker. A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Uitgave Stichting Flevo-Bode Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofdstr. 14. Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1