UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN HET VRIJE WOORD! Zaterdag 14 September 1946 Eerste Jaajrgang No. 86 Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie K. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leei y Bouwt aan zijn t*°ejomjt Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. dnifc. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. INGEZONDEN STUK. Geachte Reactie Gaarne het volgende, be_, treffende het ingezonden stuk van den Heer J. P. de Boer. Tot onze groote spijt, moeten wij, den Heer de Boer mede deelen, dat er bij de beoordeeling der Etalages geen enkele onregelmatigheid gebeurd is. Zelfs zeer accu raat en rechtvaardig is er te werk gegaan, en ik mag mij gelukkig prijzen dat de jury zich behoorlijk van haar taak heeft gekweten. Dit bewijst ten eerste de uitslag van het publiek zelf. Want juist de etalages welke de jury met een eerste prijs bekroonde, werden ook door het publiek als zoodanig aan gewezen. Voorwaar een com pliment voor de jury. Dat de Jury voor een ieder geheim gehouden is, bewijst de strikt eerlijke houding die de jury wenschte aan te nemen, om de z.g.n. vriend jes politiek uit te sluiten. De beschuldiging van den Heer de Boer, is m.i. zeer laag bij de gronds, om te beweren dat familie, vrien den en kennissen met een lste prijs beloond werden. Boven dergelijke uitlatingen stellen wij ons verheven. Wel staan wij verbaasd waar de Heer de Boer zoo op eens de begaafdheid vandaan heeft om zijn meening over het etaleeren uit te spreken. Hier zijn beroeps.etaleurs geweest, die er heel anders over spra ken. en de uitslag der jury als zeer juist kwalificeerden. Zelfs etaleurs die deelnamen aan de wedstrijd waren te vreden, b.v. den Heer Jonge. pier. die van zijn vak Eta leur is, heeft aan ons adres niets verweten. Het spijt mij te moeten zeggen dat nu juist de etalage die Joh. ge maakt had een tweede prijs had. Kom Joh. mag dat een rede zijn om verbitterd te zijn. en dingen te schrijven die in geen enkel opzicht verantwoord zijn. U schrijft zelf dat U zich met de beoor deeling tamelijk wel kon ver eenigen, waarom dan zoo verbitterd Kom, laat ik heel even de spijker op de kop slaan. Van de tweeender tig delnemers waren er 3 a 4 teleurgesteld omdat zij geen eerste prijs hadden. Is het dan geoorloofd om tegen de jury zoo op te treden Ik wil hier op z'n zachtst zeggen dat zij zich moesten scha men. Waarom niet sportief gezegd „De volgende keer beter." En die zakenlieden moeten begrijpen dat alles wat het comité en de jury gedaan hebben in 't belang van hen zelf is geweest. Honderden menschen zijn de etalages gaan bezichtigen Wilt U nog grooter waardee ring voor uw werk hebben Gedenk het spreekwoord „Etaleeren is verkoopen" en dat alles heeft het comité voor hun welzijn gedaan. Slechts met één gedachte bezield opbouw voor Oost- Wie ringen, ook voor de za ken. Want waar uitbreiding komt voor de gemeenschap, komt ook voor het zakenbe.. efe-ijf uitbreiding, en dat was onze meening omtrent de etalagewedstrijd. Geen vriendjespolitiek, maar geza menlijk opbouwen, dat is. onze leus, en zoo moet het; blijven. Wij juist blazen de; wind in de zeilen in het be lang van de gemeenschap,; laten die enkelen die teleur. gesteld zijn dit goed in de, ooren knoopen. En als zij de] volgende keer niet wenschen deel te nemen, dat is hun| zaak, dat laten wij geheel] aan hen zelf over. Wij zijn er van overtuigd dat wij strikt eerlijk hebben gehandeld, j en zoo moet het ook zijn. Maar Joh, U weet: „Hij die; zonder zonden is, werpe de] eerste steen." En wat wij om de „Oost" zelf af kunnen en goed afkunnen, daa-r halen, wij geen anderen bij. Joh. wat uw etalage be_, treft, hier nog als slot hef oordeel van een „deskundige" ii.l. deze etalage was goed voor een „winkelweek" doch voor etalagewedstrijd te vol gepropt. Het zij zoo. U M. de Red.i dankend v.d. platsruimte. J. v. GLABBEEK. Randsvergade> Medemblik. HARDDRAVERIJ. Medemblik staat, weer in het teeken van de harddra verij. Reeds langer dan een eeuw draafden onze viervoe^ ters over de fraaie baan op de Nieuwstraat en op Maan dag 16 dezer zal dit wederom het geval zijn. Het is al meer gememo reerd, Medemblik meent in de rij der Hollandsche steden een zeer bescheiden plaats] in. doch op paardenspcrtge_ bied staat het met de jaar- lij ksche 300 Meter draverij aan de spits. Welke paardensportvereeni- ging in den lande kan zich er op beroepen meer dan 1400 j j leden te tellen Er is er niet eene De draafliefhebbers krijgen] voor 100 procent hun zin. Een ochtend- en een namid dagdraverij vermeldt her programma met een totaal aan prijzen en premiën een bedrag van f 2200. Reeds kan geconstateerd worden, dat de animo voor deze draverijen groot zal zijn, daar reeds meerdere toezeg gingen tot deelneming zijn ontvangen. De beste paarden en de bekwaamste pikeurs zullen aan de start verschij- I nen. Voor velen zal het een t.e_ leurstelling zijn, dat de tn_' talisator dit jaar ontbreekt, i CJit goed ingelichte bron wordt vernomen, dat er een, goede kans bestaat, dat deze] spoedig zal terugkeeren. Wat velen, ook niet-draaf-i sportliefhebbers, zal interes. seeren is, dat dit jaar we derom een fraai watervuur, werk zal worden ontstok -n. Dit zal ongetwijfeld eenige duizenden menschen naar Medemblik doen trekken, te meer waar voor dit vuurwerk geen enkel entree verschul digd is. Indien het weer medewerkt belooft het op Maandag 16 dezer weer als vanouds een grootschen dag voor Medem blik te worden. ONTSLAGEN. Met ingang van 1 Sept. j.L is aan den hr. H. A. Prins eervol ontslag ver leend als tijdelijk onderwijzer aan de O.L. School alhier. van Maandagavond De notulen werden na enkele opmerkingen goedge-] keurd, waarbij de heer Rients- ma (A.R.) het voor de C.P.N. opnam. Ingekomen slfikken. Beschikking van den Minis-j ter van Binnenl. Zaken hou dende ontslag aan den heer' A. Buma als administrateur1 der gemeentebedrijven, op grond van het Zuiveringsbe- sluit 1945 Schrijven van den Insp. van de Volksh.vest., waar] bij wordt medegedeeld, dat de gemeente Medemblik voor] i 1946 en 1947 een voorloopige! j toewijzing van 49 woningen i heeft verkregen, De Heer Huls wenschte ten aanzien van de woningbouw te weten waar we thans aan toe zijn, hij heeft reeds ver schillende aantallen gehoord. Voorz. zegt, dat de meeste spoed betracht zal worden en zoo mogelijk nog dit jaar met de bouw van 14 woningen wordt begonnen. Over de plan nen voor 1947 kan hij nog geen mededeelingen doen. De Heer Huls dringt op spoed aan, waarop voorz. zegt dat, wanneer het uitsluitend aan B. en W, zou liggen, reeds begonnen zou zijn. Op een vraag van den beer Rientsma of ook particulieren mogen bouwen, antwoordt voorz, bevestigend, doch in to taal mag het aantal van 49 niet worden overschreden. Overigens is een regeling voor particuliere bouw in voorberei ding. De Heer Huls zou nog graag inzage wenschen der plannen, Voorz. zegt dat, zoodra de plannen definitief zijn, de Raad hiervan inzage krijgt. Hij voegt hieraan toe, dat de ont worpen woningen een inhoud van circa 300 M3 zullen heb ben, de woonkamer ca, 16 M2, oppervlakte, een kleinere ach terkamer, 3 slaapk. en berg ruimte. Verder douche-cel en event. centrale waschgelegen- heid. De heer 't Jong vraagt of blokbouw wordt toegepast. Voorz, zegt, dat dit in ver band met kostenbesparing nood zakelijk is, de woningen zullen 'in blokken van 7 stuks gezet worden en allen een achter uitgang hebben, Betreffende een later ingekJ verzoek van de L.V.C, tot herziening loonen der stokers a.d. gasfabriek, deelt voorz, mede, dat een algeheele loons herziening bij de Regeering in voorbereiding is. Be Heer Kroezen toch raads lid. De geloofsbrieven van den; heer J, P. Kroezen worden] onderzocht en accoord bevon den. Voorstellen B. en W. Con versie geldleening wordt goed gekeurd, evenals het voorstel tot aankoop van het afmijn- toestel der voorm. veilnig ,,De Eendracht" Kosten cac. f 1200 In volgend nummer behande ling van de begrooting 1946. Bouwvergunning verleend. Aan den heer C. Bakker is vergunning verleend tot het vernieuwen van zijn woning Torenstraat 1, Verder werd aan den heer J. C. Groot vergunning ver leend tot het vernieuwen van het bovengedeelte van voorge vel en dak van het perceel Hoogesteeg no, 1, Benoemd. Mw, L. J, van Braam-Visser is met ingang van 16 Sept, 1946 door B. en W, benoemd tot tijdelijk on derwijzeres aan de O.L.. School alhier. BURGERLIJKE STAND Van 30 Aug. tm. 5 Sept. Geboren Grietje, dochter van Engelbert Dijkhuis en Geessien Nannin"ga Dirk Cor- nelis, zoon van Jacobus Bijle- veld en Elbertha Goos Her man, zoon van Jan Bos en Trijntje de Geus, Ondertrouwd Hendrik Beij- ert, oud 26 jaar, verpleger en Maria Vorstermans, oud 22 jaar, verpleegster, beiden wo nende alhier Joseph Henri Arnold Jan Verwiel, oud 25 jaar, iederwarenfabrikant, wo nende te Waalwijk en There sa Maria Euphemia JJohanna Poggemann, oud 22 jaar, zon der beroep, wonende alhier. Getrouwd Joannes Mari- nus der Kinderen, oud 25 jjaar scheepsmachinis't, wonende te Tilburg enRosa Johanna Emma Thieben, oud 23 jaar, dienst bode, wonende alhier. Overleden Gertrud Erna Brauner, oud 36 jaar, echtg. van Klaas C. Visser, overleden te Hoorn. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Woensdag 18 September L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 15 Sepr. 10.57 11.17 16 Sepc. 11.38 11.59 17 Sept. 0.22 WIERINGEN. Opzienbarende personeels- beperkingen bij den Bistributiedienst, In verband met de doorge voerde bezuinigingsmaatregel, is bij den Distributiedienst W.-Meer-Wieringen aan 13 be dienden per 1 Oct, ontslag aangezegd. P.B.H. en personeel neemt cnislag. Per 1 Oct. a.s., datum van ingang van de opheffing van het P.B.H. kantoor te Wie ringen, is door den heer M, Kooij Sz., alsook door het per soneel van bovengenoemd kan toor ontslag aangevraagd. S.A.N.T.O.S.-loterij. Aan ge noemde afdeeling te Medem blik is vergunning verleend tot het houden van een loterij,! waarvan de. trekking vóór 2 December a.s, moet plaats vin den, Naklanken Koninginnedag. Nu het feest ter gelegenheid van den óósten verjaardag van H.M. de Koningin weer tot het verleden behoort, meent het bestuur der feestvereeni- ging een woord van dank te lichten tot allen die het feest hebben doen slagen, speciaal tot hen, die hun krachten ga ven aan den bonten avond. Zij toch hebben duizenden men schen enkele uren aangenaam bezig gehouden. Verder dankt zij de burgerij voor hun gaven, waardoor zij in staat gesteld zijn het feest te organiseeren. Het spijt haar echter, dat er nog steeds bij bepaalde personen tevergeefs wordt aangeklopt. Deze meenen zich er mee te kunnen afma ken door te zeggen „daar doen wij niet aan." Soms zijn; de woorden die het bestuur te hc-oren krijgt, nog onheu- scher. Het bestuur kan zich voorstellen, dat iemand uit principe niets wil geven maar het verwondert toch, dat' deze menschen wel vooraan zitj ten bij den bonten avond.j Laten deze menschen toch eens beseffen dat met een leege portemonnaie geen feest georganiseerd kan worden, In verband met de komende feesten wij denken hierbij j aan de a.s. blijde gebeurtenis! in het Prinselijk gezin en hei 50-jang regeeringsjubileum van H.M. de Koningin, willen wij de buurtvereenigingen opwek ken Blijft sparen en bedenk voor Uw straat eens iets ori gineels. Hierover hopen wij nog eens iets te publiceeren, Tot een volgend feest I Wieringermeer. Afscheid Ds, A. W. Schaafsma. Ds. A, W. Schaafsma, Gereb perd, te Middenmeer en be roepen pred. te Rotterdam- Delfshaven, is voornemens Zon dag 29 Sept, a.s. afscheid te preeken in de Ned, Herv, Kerk te Middenmeer, OP DEN TWEESPRONG. Uk. J. Germans, die zich binnenkort weer in Midden meer aan den Sportweg hoopt te vestigen, ontving dezer dagen een toezegging van beroep voor de 4e predikants plaats bij de Ned. Herv. kerk te Sloten (N.H.) FLEVO-NEEUWS. Programma Zondag a.s, Nieuwe Nfedorp 2 - Flevo, Aanvang 3.30 uur. Vertrek per auto om 2.15 langs Üostwaard- hoeve, Slootdorp, Middenmeer naar Nieuwe Niedorp. Gpstelling G. Oosterveld, J, W, Schwegman, A. Edens, S. Edens, H. Feikes, J. Schoo- neveld, S. Leijten, Stubbe, B. Bouma, G. Deijkers en R, Mein dersma. Reserve G. Veenhuis J, de Graaf en L. de Graaf. Zaterdag 14 Sept, om 3 uur training van junioren en ad- spiranten. Leider de heer Burgers. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zoolang we nog niet in het bezit kunnen komen van -on ze blauw-witte shirts, wordt in het wit gespeeld met zwarte broek, Marktberichten. SCHAGEJN, Op de gehou den weekmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt 26 Paarden f 400 - f700 6 Veulens f 200 - f 450 12 Stieren Centr, 27 mag. Gel- dekoeien f 350 - f 450 117 idem vette Centr. en 10 Kalf koeien f 550 - 650 58 Pinken Centr. 7 Graskalveren Centr.; 15 Nuchtere kalveren Centr.; 135 magere Schapen f 70-120; 150 idem vette Centr. 129 Lammeren f 35-45 8 Gokken en Geiten f 10 - f 30 30 vet te Varkens Centr, 44 Biggen f 12 - 25 36 Konijnen vastge stelde prijs 111 Kippen idem.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1