UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE POLDER HERSTELT ZICH. Woensdag 18 September 1946 Eerste Jaargang No. 87. Reaactle - SecretariaatKlieitstraat 12, rüppolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Glro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bonuit aan zijfyoekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Aoonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaai Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces i 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Langzaam maar zeker herstelt zich de Wie. ringermeer. Taai vol-! hardend, de blik naar; de toekomst gericht, werkt de Wieringer.1 meer aan zijn opbouw. Tot de Wieringermeerbe- volking die daadwerkelijk aan dit herstel en de terug-1 keer tot de normale verhou dingen medewerkt, behoort ongetwijfeld ook een belang-1 rijk deel van den midden-j stand. Ondanks de nog som bere vooruitzichten wat be.j treft de vergoeding der gele den schade,, ondanks de rompslomp, welke herstel j heden ten dage met. zich brengt, hebben vele midden-1 standers getoond de moed niet verloren te hebben en taai verhardend te willen j werken aan den opbouw van hun bedrijf, om daarmede op hun manier een aandeel te leveren in het groote werk het herstel van den door oor logsgeweld verwoesten pol der. De kruidenier verschijnt weer aan de deur, thans aan de deur van de noodwoning. De bakker is weer dezelfde opgeruimde verschijning, die. als het weer niet al te best is, even binnen genoodigd wordt om een kopje koffie te drinken. (Heb je plaatsi om je mand neer te zetten, bakker Het is: hier maar klein.") En in de dorpen knettert weer de motorbak- fiets van den melkboer. Het zijn niet alleen de bakker, de melkboer en de kruidenier, die medewerken aan het herstel van de nor male toestanden. Enkele honderden nieters achter het zich langzaam, herrijzende Wieringerwerf heeft de bloemist J. Kruit sinds enkele maanden zijn bedrijf weer opgebouwd, of althans met zijn tien man personeel de grondslagen gelegd voor een nieuwe bloe misterij en boomkweekerij. In strakke lijnen staan ruim 20.000 jonge vruchtboo. men. Vaardige handen zijn bezig daarop de gewenschte soorten te occuleeren. Wij begeven ons langs de in lange rijen geplaatste N.A.K. gekeurde frambozenstruiken naar de achterzijde van het ruim 6 h.a. groot terrein, al waar circa 7000 vruchtboo- men staan, gewend aan den polderbodem, welke boomen dit najaar den boomgaard zullen gaan vormen in diver se poldertuinen. De heer Kruit, die de in dringers van de pers spoedig in zijn tuin ontwaard heeft, deelt ons het een en andei- mede van zijn plannen en de samwerking met de diverse Overheidsinstanties. Er be staat een nauw contact met het Staatsboschbeheer, ter wijl de plantschema's voor wederom in te richten boom gaarden ter goedkeuring worden voorgelegd aan den Rijkstuinbouwconsulent te Hoorn. Al wandelend door de pa den, speciaal ontworpen voor het gebruik van een met 3 p.k. motor uitgeruste schof felmachine, vertelt hij ons van de goede verstandhou ding welke &r bestaat meti zijn beide collega's v. d. Plassche en Schriere. Even.1 als voor zoo vele anderen in den polder brengt het ontJ breken van berg. en ver-, blijf ruimte groote moeilijk heden met zich mee. Het gemis aan onderdak is vooral in een regenperiode, als waarin wij thans leven een groot ongemak. We aanschouwen de bloe men, welke binnenkort zullen prijken op de landbouw ten-1 toonstelling te Schagen. Dej .heer Kruit toont ons de planten welke straks ge plaatst zullen worden bij het monument ter eere van de gevallenen, waarvan de om geving in samenwerking met Staatsboschbeheer onder leiding van den heer v. d.1 Bremen met fraaie planten zal worden opgesierd. „Wederopbouw zorgt voor de huizen, de pachters, voor het land en wij voor de tuinen rond die huizen, waar toe op dit bedrijf al ruim 100 verschillende j soorten vaste planten zijn uitgezet," aldus dej heer Kruit, wanneer I hij ons voert langs j rijen kleurige bloemenj en. planten, afgewisseld door donkere rijen jonge dennen. Een vrouw nadert door. den tuin. Ze komt bloemen koopen. Haar buren komen in de noodwoning en dan I is een bloemetje als wel. komstgroet wel gewenscht. Zoo werkt een ieder op 1 zijn of op haar manier mee ae Wieringermeer weer tot een bewoonbaar oord te maken HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN. Wij herinneren belangstel lenden er aan, dat voor 1 October a.s. alle maten en gewichten, die gebruikt wor den of voorhanden zijn op plaatsen van verkoop e.d. moeten voorzien zijn van de letter q. Voor degenen, die tot nu j toe verzuimd hebben hunne maten en gewichten te laten herijken, bestaat daartoe alsnog gelegenheid aan één der IJkkantcren. (Voor Noord-Holland te Amster dam, Brouwersgracht 276 A, geopend eiken werkdag uit gezonderd Zaterdag van D'/é15 A; uur.) Verder is elke gebruiker van weegtoestellen verant woordelijk voor de juiste I werking daarvan. Hierop wordt door ambtenaren van het IJkwezen ter plaatse j van gebruik toezicht uitge- j oefend- Ieder is bevoegd zijn weeg. toestel vrijwillig ter keuring aan te bieden van de resul taten van dit onderzoek wordt een bewijs gegeven. AARDAPPELS 7 OCT. VRIJ. Met ingang van 7 October1 zal de distributie van aardap pelen en de daarmee samen hangende ceniralisatie van den handel in aardappelen voor de binnenlandsche voorziening, met inbegrip van den handel in voederaardappelen, worden op geheven. Wieringen KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING. De Heer J. Tijsen Jz.. oud-wethouder dezer ge meente is Koninklijk on derscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een zeer hooge onder scheiding. waarmede wij den Heer Tijsen ook vanaf deze plaats van harte ge_ lukwenschen. MEDEDEELINGEN VAN HET ARBEIDSBUREAU. Bouwbedrijf. Het in de persverschenen bericht, dat de Nederland- sche regeering Duitsch hout zal laten kappen, is voor vele arbeiders aanleiding om zich voor dit werk aan te melden. Het werk in Duitsch. land schijnt hen aan te trek ken Het arbeidsbureau kan hen echter niet helpen. De opdracht is gegeven aan de Grontmij.. doch in Noord-; holland-Noord worden er geen arbeiders voor gevraagd. Momenteel zijn er wat tim merlieden tekort om het thans beschikbare hout te verwerken. Het merkwaardige ver schijnsel doet zich voor, dat er eenige metselaars beschik baar zijn, doch dat deze niet geplaatst kunnen worden, wanneer er niet tevens tim merlieden komen. Het gebrek aan deze vak. arbeiders geeft aanleiding tot „wegkoopen" van perso neel. Vanzelfsprekend wordt hiertegen met kracht opge treden. Aan electriciëns en lood gieters bestaat een zoodanig gebrek dat inschakelen van geïnterneerden voor loodgie ters- en electriciënswerk wordt voorbereid. Algemeen. De aantrekkelijke regeling voor opleiding van jeugdig •personeel in het drukkersvak heeft nog niet voldoende effect gehad. Er bestaat nog steeds behoefte aan druk. kersleerïingen. Een bijzondere aanvrage, welke heel wat selectiearbeid zal medebrengen, doch niet temin voor den 20sten dezer maand bewerkt moet worden is die om hoofdagenten en inspecteurs voor het politie, corps van het marine-eta blissement te Soerabaye. be nevens juridisch, admini stratief en boekhoudkundig personeel voor de Koninklij ke Marine in Indonesië. Over het algemeen is zoodanig personeel wel in voldoende mate aanwezig. De aanvrage zal dus wel succes hebben. MEER KOFFIE IN OCTOBER Voor de periode van 6 Oc_j tober tot 17 November zal het koffierantsoen, dat tot heden op 100 gram per 4' weken was gebaseerd, wor-f den verhoogd tot 200 gram per 6 weken. Weer groenten naar Duitschland. Als resultaat van de be sprekingen tusschen de Ne- derlandsche en Engelsche Re geering is de afzet van onze overtollige groenten naar Duitschland met ingang van 12 Sept, 1946 hervat. Medemblik, SPORTDAG. Reeds vroeg in den mor gen verkondigde de driekleur aan het torentje van het Ziekenhuis, klapperend op de voor dit sportfeest wel wat al te frissche wind, dat er iets bijzonders stond te "ge_j beuren. Spoedig na aankomst van de sportvereeniging „Ve- ribus Unitis" uit Santpoort (de ver. „O.V.A." uit Castri. cum kwam door onvoorziene omstandigheden eerst later aan), begaven de turners en, turnsters, voorafgegaan door hun vaandels, zich op weg naar het sportterrein van! D.V.O., waar de verschillen, de wedstrijden zouden wor den gehouden tusschen tu-s- schen de uit verpleegden en personeel bestaande sport verenigingen der 3 Provin ciale Ziekenhuizen van Nrd._ Holland. Bij afwezigheid v-an den Eersten Geneesheer-Direc_ j teur dr. Hirschfeld, sprak de waarn. Directeur, dr. Have, 1 een openingswoord, waarbij j hij een hartelijk welkom roe riep aan de deelnemers aan deze sport.réunie en in hetl bijzonder aan de officieele vertegenwoordigers der drie! Ziekenhuizen, n.1. dr. Rom.j bouts en den heer Verbeek resp. geneesheer en hoofd v. d. Economische Dienst van! het Prov. Ziekenhuis re Sant- i poort en Eerste Geneesheer-; Dir. dr. Tienstra, dr. Aukes. en de Directeur v. h. Prov. Ziekenhuis „Duin en Bos" te Bakkum. Spr. wees op de groot.e beteekenis van dezen sportdag, welke het onderling 1 contact zoo zeer bevorderde en achte het voor Medem.1 blik een groote eer na 5 oorJ logsjaren weer de eerste te mogen zijn als gastvrouw op te treden. In deze sport- i'èunie meende spr. ook een bewijs van wederopbouw te mogen zien. In het. ochtendprogramma,' dat aan de gymnastiek was, gewijd, namen naast de vrije! oefeningen van „V.I.O.S.", Medemblik de door 35 dames en heeren van „V.U.", Sant. poort uitgevoerde volksdan. j sen een belangrijke plaats in. Het resultaat, dat Zr. Harm-j sen met deze menschen heeft weten te bereiken, dwong) bewondering af. Begeleid door piano en accordeon beide bespeeld door verpleeg den. deden de in fleurige en kleurige cpstumes gestoken dansers en danseressen de oude volks- en reidansen alle recht wedervaren en oogstten dan ook welverdiende bijval De middag stond in het teeken der athletiek en er werden in de verschillende no.'s door verpleegden enj personeel aardige prestaties geleverd. In de 4 x 100 rn. estafette heeren kwamen in de groep verpleegden ,.V.U." in de personeelsgroep Me_ aemblik het eerst aan de) finish. Bij het. hoogspringen wa het „O.V.A." Castricum, da'J zich met 1.35 m. voor psrso-j neel en 1.45 m. voer verpleeg, I den, no. 1 wist te; plaatsen. Het 100 m. hardloopen heeren bracht Wieringa (Medemblik) als winnaar in 12.5 sec. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Woensdag 18 September L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 18 September 0.48 1.15 19 September 1.46 2.23 20 Sepetmber 3. 7 3.57 21 September 4.48 5.32 Zoo verliep deze sportdag ondanks dreigende regen buien en vrij koude wind, alleszins vlot en bevredigend. In de middaguren woonde een vrij talrijk publiek, be staande uit verpleegden en personeelsleden met hun huisgenooten de wedsbrijdeh bij. Een diner in recréatiezaal v. h. Ziekenhuis, waaraan alle deelnemers aanzaten, besloot deze eerste na.oor- losche sportontmoeting. Tij dens deze gezamenlijke maal tijd werden tevens de prijzen uitgereikt. De sportleiders der drie ziekenhuizen, de heeren de Rie. Castricum, Saajer. Sant poort en van Stijt, Medem blik. hebben met de organi- tie van een en ander veel eer ingelegd en de verpleegden een vreugdevolle dag bereid. ZAKENLEVEN. Zaterdag' opende de firma Bodifee haar nieuwe zaak aan de Nieuwstraat alhier. Het ook inwendig geheel ver bouwde pand, eerder bewoond door de heeren Beerepoöt en Waijer en gedurende gerui- men tijd door schuttingen aan het oog onttrokken, is in een modern pand her schapen en mag zeker een aanwinst voor onze grootste winkelstraat heeten. Het heeft den Heer Bodifee bij de opening niet aan belangstel ling ontbroken, getuige de vele bloemstukken. Het pret tig verlichte pand genoot veel belangstelling.... en èT was ook iets te koop De keurige collectie electrisehe ornamenten, kappen, stof zuigers, elementen e.d. zal zeker aftrek vinden, terwijl de karretje opnieuw uit to de afd. rijwielonderdeelen ons in staat stolt ons afgetakel. rusten. Wij wenschen den Heer Bodifee veel succes Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3, Uitgave Stichting Flevo-Bode Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1