UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN EEN JAAR GELEDEN Zaterdag 21 September 1946 Eerste Jaargang No. 88 Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wierlngen. Telef. No, 103. Admlruiiratle en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Alsiie Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. AOonnementsprijs 1 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces I 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Rapport over de huivering wekkende gevolgen van atoombommen op Japan. Thans is het eerste gede tailleerde rapport van des kundigen over de gevolgen van de atoombom_aanvallen op de Japansche steden Hirosjima en Nagasaki ge publiceerd. Het rapport vermeldt, dat in Hi-rosjima de bom explo deerde boven een vlakke uitgestrektheid van ruim tien vierkante mijlen grondgebied met houten huizen en ruim vier vierkante mijlen daar. van verwoestte, eerst door luchtdruk en daarna door vuur, naar schatting bevon den zich op 6 Augustus 1945, toen de bom boven Hirosji ma werd afgeworpen, onge veer 320.000 menschen in de stad, van wie er ongeveer 80.000 gedood zouden zijn. In Nagasaki explodeerde de bom (op 9 Augustus). Bo ven een dal, waarin een industrie- en woongebied van anderhalven vierkanten mijl, dat verwoest werd. Naar schatting zijn van de 260.000 menschen, die zich in Naga saki bevonden, ongeveer 40.000 gedood. De verwoestingen en per soonlijke verliezen werden volgens het rapport veroor zaakt door luchtdruk.. hitte_ uitstraling en radio-activi teit. Men schat, dat de ver woestingen door luchtdruk aan huizen van het in Enge land gebruikelijke type bij een gelijke exploisie als volgt zou zijn totaal vernield tot op een afstand van duizend yards vanuit het centrum der verwoesting beschadigd zonder mogelijkheid tot her stel tot op een afstand van een mijl onbewoonbaar zonder uitgebreide herstel lingen tot op anderhalven mijlverder beschadigingen tot op twee a twee.en.een_ haiven mijl. De Japansche schuilkel ders, ofschoon van veel min der kwaliteit dan het Brit. sche standaardtype, bleven alle intact, behalve de meest zwakke binnen een afstand van enkele honderden meters van het centrum der ver woesting. Diepliggende schuilplaatsen, zooals bij voorbeeld de tunnels der Londensche ondergrondsche zouden volledige bescherming gegeven hebben. Volgens ooggetuigen, aldus zegt het rapport, was het effect van de hitte_uitstra_ ling der ontploffing zooda nig. dat de onbeschermde huid van menschen. die zich in de open lucht direct on der de plaats der ontploffing bevonden, onmiddellijk don kerbruin of zwart gebrand werd. Deze menschen stier ven binnen enkele minuten of hoogstens enkele uren- Zeer ernstige verbrandingen! van onbeschermde huid kwa men voor tot op een afstand van ongeveer 1.509 yards van het centrum der verwoesting. Lichte verbrandingen tot op twee-en_eenhalven mijl of verder. Benige bekleeding, ook dunne, gaf in het alge meen volledige bescherming tegen verbranding door de' hitte_uitstraling zelf. Als gevolg van de hitte.uitstra- iing vond men op het asfalt. dek van de wegen „schadu wen" van de personen, die op het moment van de onc- ploffing ter plaatse liepen, j De belangrijkste radio.! actieve uitwerking werd ver oorzaakt door zoogenaamde gammastralen, waarvan het! karakter niet precies bekend is. Deze gamastralen gaan door de huid heen zonder deze aan te tasten. Na een etmaal ongeveer echter be' gonnen de getroffenen symp- tomen van misselijkheid en koorts te vertoonen. Binnen j een week begonnen zich on der deze slachtoffers sterf.1 gevallen voor te doen, waar_! van het aantal een maxi- j mum bereikte na ongeveer drie weken, terwijl na zes! weken geen sterfgevallen meer voorkwamen. De gam_| mastralen tasten het been. dermerg aan, waardoor de1 vorming van nieuwe bloed, j cellen wordt verhinderd en voortschrijdende bloedav-; moede optreedt, met alle mogelijkheden van dien. Naar aangenomen wordt, sterven tenslotte bijna alle personen, die binnen een af stand van een halver, mijl van het centrum der ver woesting geheel aan de gam mastralen blootgesteld wa ren, tengevolge .van de in werking dier stralen. Zelfs «oliede gebouwen Verleenden geen bescherming- tegen de gammastralen. KRACHTVOER VOOR VARKENS. Veehouders, wier bedrijf kleiner is dan 7 ha of uit minder dan 4 ha bouwland bestaat, kunnen krachtvoe der voor varkens ontvangen op basis van het aantal afge leverde varkens. Het Bedrijf, schap voor Veevoeder garan deert hun dit krachtvoeder voor elk varken met een ge slacht gewicht van ten min ste 30 kg, dat zij vóór 15 Fe_. bruari 1947 aan het Vee- en Vleeschaankoopbureau afle veren (tegen den prijs van f 1.87 per kg geslacht ge wicht bij een gewicht van 70 kg.) Voor varkens met een ge slacht gewicht van 30 tot 40 kg ontvangen zij 1 kg voeder per kg geslacht gewicht: Voor varkens met een ge slacht gewicht van 40 kg en zwaarder 3 kg voeder per kg geslacht gewicht tot een maximum van 250 kg kracht voeder per afgeleverd varken. Schager Markt. Schagen. 19 Sent. 1946. Aangevoerd 25 stuks Paar den f 300—1600 4 Veulens f 200450 11 Stieren Centr.; 23 Geldekoeien (mag.) f 375 —450 76 Idem vette Centr.; 14 Kalfkoeien f 500—675 27 Pinken Centr. 2 Pinken f 250350 14 Graskalveren Centr. 17 Nucht. kalveren Centr. 143 Schapen (magd f 45—75 123 Idem (vette) Centr. 23 Lammeren f 28 42 32 Varkens (vette) per kg. Centrale 20 Biggen f 10 —23 40 Konijnen en 92 kip pen vastgesi;. prijzen. DE TOEKOMTER AMERIKAANSCHE AUTOMOBIEL INDUSTRIE. Van een kort bezoek aan! ons land van den Heer C. B. Thomas, President van dej Export Corporation der Dod. j ge Automobielfabrieken in j Amerika hebben wij gebruik1 gemaakt om in een bliksem interview het een en ander te vernemen omtrent de Amerikaansche automobiel industrie en de vooruitzich ten voor de naaste toekomst. In een der kantoren van de Firma Louwman Par- qui te 's.Gravenhage, welke de Dodge automobielen im porteert, vertelde Mr. Tho mas, een gemoedelijk Ameri kaan met weinig woorden, hoe hij ervan overtuigd was dat de toestand in de auto mobiel industrie als het ware met den dag beter wordt. Uit den aard der zaak heb ben de fabrieken tengevolge van de vele stakingen ook en in de voornaamste plaats in de fabrieken, waar onder_ deelen en accessoires worden gemaakt, moeite gehad om tot een eenigszins behoorlij ke productie te komen, maar van lieverlede komt er toch weer gang in. Weliswaar kon in de vc»ri_| gei maand nog slechts op; 50% van de normale capacLj teit worden gewerkt, maar aangezien het zich laat aan zien, dat ook de productie; der belangrijke grondstoffen omhoog gaat, verwachtte Mr.1 Thomas toch, dat die in verhouding reeds gunstige maandproductie langzaam maar zeker zal stijgen. Wat voor ons land natuur lijk zeer belangrijk is. wasi de vraag, hoe de DodgefaJ briek stond tegenover de, beloofde expert naar onsj land nu in Amerika tengeJ volge van de geringe producJ tie de vraag naar auto's zoo j dringend en de aflevering i zoo nijpend is. Mr. Thomas gaf de verze kering, dat de fabriek zich zou houden aan de eenmaal, gemaakte regeling en dat 1 alleen de zeeliedenstaking daarin wellicht moeilijkhe.i den zou kunnen brengen. Hij had echter hoop, dat; deze staking spoedig ten einde zou zijn, opdat de reeds in New York voor aflevering! naar Nederland gereedstaan de Dodges direct daarna zouden kunnen worden ver scheept. De achterstand in de afle-l vering in Amerika zelf zou; op den export naar Neder, land geen invloed hebben zei Mr. Thomas. Wat de kwestie der prijzen betreft, legde Mr. Thomas er den nadruk op, dat een ver. j laging alleen dan mogelijk wordt, wanneer de productie! weer haar normale peil zou krijgen, min of meer aan den| vraag naar nieuwe auto's zal zijn voldaan en en daarop! wees hij vooral, aan alle rem mende regeeringsmaatrege- len een einde zou zijn geko men. Ten slotte vroegen wij Mr. Thomas nog ens te willen mededeelen, hoe hij over de revolutionaire constructie veranderingen dacht, welke ons nu en dan worden voor.1 gespiegeld. I Belasting Perikelen. INKOMSTENBELASTING en VERMOGENSBELASTING. Wiustberekening bij landbouw bedrijven in geval van eva cuatie of inundatie. Op den regel dat winst be haald met vervreemding van bedrijfsmiddelen belastbaar is, ook indien tot aanschaffing van een nieuw bedrijfsmiddel moet worden overgegaan, be staan enkele uitzonderingen. Overtreft de bijdrage in de oorlogs-geweldschade de boek waarde van een teloorgegaan gebouw of schip, dan behoeft het verschil niet tot de winst! te worden gerekend. Dit ver-] schil mag als „passiefpost" worden beschouwd. De plaats vervangende gebouwen en schepen moeten dan echter te- boekgesteld worden voor de aanschaffingskosten verminderd met het verschil. Het boven staande vindt overéénkomstige toepassing indien tot een be drijf behoorende gebouwen en gronden door den Weder opbouw zijn onteigend en de deswege toegekende vergoe ding de boekwaarde overtreft. Dit is vastgelegd in de aan schrijving van 27 Febr, 1941, no. 106. Het is gebleken, dat er be hoefte bestaat aan een rege ling met betrekking tot land bouwers, welke, in verband met bedreiging door evacuatie of onderwaterzetting van hun gronden, zijn overgegaan lot een niet in de normale lijn van de bedrijfsuitoefening lig gende verkoop van bedrijfs middelen of -voorraden. Zonder zoodanige regeling zou de bij vervreemding aan! aan het licht komende winst; ten volle moeten worden be-| last, waardoor het gevaar ont staat .^pt de belanghebbenden, daar vervanging dezer activa voor prijzen op het peil van de oude boekwaarde veelal, niet mogelijk zal zijn, als ge volg van hetgeen zij hebben moeten ondervinden, nog bo- vendien een fiscaal nadeel zouden lijden- Zijn antwoord was typisch I Amerikaansch „They are, artists impressions." De Amerikaansche con structeurs kunnen zich de weelde van revolutionaire I veranderingen niet permit- teeren. De vernieuwing van de con structie van de automobiel moet langs lijnen van gelei. delijkheid geschieden, dat isI de eenige gezonde opvatting- in een industrie, welke reke ning heeft te houden met factoren van practischen en reeëlen aard. De vraag naar automobie len. die steeds beter en duur zamer en comfortabeler zijn geworden, is veel te groot dan dat de constructeur zich aan revoluties kan wagen, waar van niet eens zeker is, dat zij noodig zijn en eenige' waarde hebben. Buitenkansje voor Texel, Voor Texel strandde tijdens den jongsten storm een Noor- sche houtboot. De geheele dek last spoelde aan op het Texel- sche strand, een enorme hoe veelheid die een welkome bij-, drage vormt voor den weder opbouw. I Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Woensdag 25 September N.M. Donderdag 23 October E. Kw. Donderdag 10 October V. M. Donderdag 17 October L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 23 Sept:, 7.12 7.36 24 Sept. 7.56 8.16 25 Sept. 8.34 8.50 EENS ..DE SCHRIK VAN WIERINGEN." Ik heet Hinrichse en was vóór de capitulatie gelegerd in v. Ewijcksluis. Toen was ik een hyena, nu poseer ik als lam. Ja, ik heb verscheidene illegale werkers doodgescho ten, dat wil zeggen „Auf der Flucht erschossen." De laat ste legde ik neer vlak voor de capitulatie, ook „auf der Flucht" natuurlijk. Maar dit heb ik zelfs niet aan mijn commandant durven melden, want ik was bang voor de ondergrondsche. Ik heb hem' toen zelf maar aan den kant van den weg begraven. Aldus verklaarde „Het Scheermes", nadat, de moor denaar voor een verhoor uit zijn cel te Haarlem was ge haald. Hij zal zijn gerechten straf niet ontloopen. Koezeer het ons ook speet ons blad met zijn lugubere tronie te moeten ontsieren, wij achten het toch nuttig af en toe nog eens aan het bestaan van deze en soort gelijke „beschermers" te herinneren. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hinpolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meerJ. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Voorzitter G. P. Kistemaker A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 Uitgave Stichting Flevo-Bode Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1