UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE BLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 25 September 1946 Eerste Jaargang No. op te ibe_ Reaactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytusheet Wierlngen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Glro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn -<ikomst De terugkeer der bevol king en de moeilijkheden v/elke deze met zich brengt. Slootdorp is door de snelle; Kediri, toename van het leerlingen. t?t. vnr tï aantal reeds veel te klein geworden, zoodat het onder-j De revolutie is uitgebrcfken, Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. .C'x6| Vrijstelling dienstplicht. Aan den heer Th. A. Ma. zee alhier, is, in verband met Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, persoonlijke onmisbaarheid Zijn de moeilijkste zaken (Vervolg.) Behalve een overzicht te geven van de bevolkingstoe name, opgenomen in ons nummer van Woensdag 18 over de 3 klassen zou neer. September) was het onze tornen op 60 leerlingen per bedoeling te wijzen op de onderwijzer. En een ieder moeilijkheden welke een zooj die terzake eenigszins op de snelle terugkeer onvermijde.; h00gte is, weet wat dit be~ Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Woensdag 25 September N.M. Donderdag 23 October E. Kw. Van ae 39 ingeschrevenen Donderda| 10 October V. M. 180. Verdeeling van dit getal siaan bier machteloos aan de van de lichting 1946 werden nonderdae 17 october L. Kw. 0 7nii Tioav kant.I 17 dienstplichtigen goedge., 3 keurd, 10 voorgoed ongesch. HOOG WATER TE \erder zijn er hevige gevechten, verklaarcL Van de overigen DEN OFVER 1946. wijs niet meer regelmatig op Bali, het schoone mooie land vrijstelling van den dienst aan alle kinderen tegelijk: Vreeselijk wordt er gevochten plicht verleend voor den duur kan worden gegeven. Met 1: zoo luidt het bericht in de krant, van een jaar. Sept. j.1. kwamen er op del Tabanan is niet te houden, i Wiermgermcerseholen we.j Boeleleng houdt geen stand. UITSLAG KEURING derom een aantal leerlingen De modernste Hollandsche i LICHTING 1946. bij en steeg het aantal totj wapens gaande, j b'j Biahkijoeh en in de buurt. lijk met zich brengt. En welj teekent. 48 leerlingen is het «De Hollanders in 'n wanho met name ten opzichte vanl maximum, dat per klas mag pige positie,. ----- I VAM V JVV... I W IJ 1 U.C axiucicu x.xvj& ciuvi O het onderwijs. Voor de muil- morden toegelaten Men een Bataljon er naar toe gekeurd moeten worden. 1 datie waren er in elk de* heeft weinig fantasie noodigLgestuurd.' - zijn verschillenden oorlogs.I 26 Sept. 9. 7 9.23 vrijwilligers, nl. 4, verschil- j 27 Sept, 9.39 9.55 lenden gedetineerd, n.1. 3. ter- 28 Sept. 10.11 10.27 wijl de anderen nog elders i 29 Sept. 10.43 10.59 dorpen voldoende scholen en ides te krijgen van: Dil zi)n berichten uit Hollandsche kranten, Dienstplichtige verscheer niet ter keuring, waartegen i terzake proces_verbaal zal TOONEELUITVOERING. Het ook alhier bekende too neelgezelschap ,,Het Rotter- damsch Tooneel" onder leiding van Joh, Steenbergen, brengt leerkrachten om aan 9-be( de zorg die de onderwijzer (es) kinderen onderwijs te geven i moet hebben om aan een' waarmee het volk wordt bevlekt worden opgemaakt. Nu evenwel de scholen allen <ae»rgelijk aantal leerlingen' want wij, die hier leven m zijn verwoest en met beperk.j les te geven-en de orde er dit iand- te hulpmiddelen het onder. houden. Als men daar. hebben van dat alles nog niets wijs moet worden gaande naast nog' jn aanmerking ontdekt. S^ud^n, stuit dit Onver. neemt> dat het gras der leer. Rustlg en kaim ]ee[l hier h t mydelijk op moeilijkheden üngen vanaf 17 April 1945 vojk die des te grooter worden op verschillende scholen heeft in dit mooie, vredige oord. naarmate het aantal schooi -gegaan. die elk op hun beurt Men bewerkt het uitgestrekte gaande kinderen toeneemt. llim eigen leermethoden ge- sawahland Niet. alleen voer het vertojbruikten, dan beseft men zooals dat bij de Ealinee/t,n gen van geschikte lokahtei- tenvolle welxe moeite de j ten waarin onderwijs kan j onderwijzers zich voor het worden gegeven, doch boven.I onderwijs moeten geven. Er dien voor de huisvesting vanl was dail 00k aan een split, het personeel. sjng niet te ontkomen. Daatr_ Het aantal moeilijkheden; om werd er jn het begin van wordt nog vergroot door het deze maand be?loten de kin vervoersprobleem. Momen- deren dag om dag vrij te teel is er nog slechts de geven. Aan de Christelijke hoofdschool te Slootdorp scholen begint het leerjaar waar alle kinderen uit de j op i April, dus daar zal het gemeente moeten samenkoJ aantal leerlingen alleen ge- behoort Van gevechten is hier geen sprake. De bevolking staa.t aan onze kant Daarom weg met alle leugens, die staan in een Hollandsche kract. J. HEKMAN, S.M.J 4-VÜIT Reg. Stoot tr. BALI. men. Wie der leerlingen be.< stegra_z«n"doOT"hamieuwde; hef^riundelljk^erzoek aan schikt nog over een goedevestigingen. Het. juiste aan.!"" v!!rz,oe'l van fiets om naar school te gaan? tal leerlingen, dat thans de "°"ad d j ur 1 Welke afstanden moeten zij christelijke scholen bezoekt gedichtje te plaatsen, niet dagelijks afleggen om; jS 0ES n;et bekend doch wel Commentaar overbodig. Red. Donderdag e.s. een opvoering van „De Spin" van Mary R. Rinehart, in het Wapen van Medemblik. Wij twijfelen er niet aan dat dit gezelschap, waarvan wij ons de zeer goede opvoe ringen van „Spionnage" „Mijn Oom uit Afrika" tijdens de Kermisdagen herinneren, ook thans weer een volle zaal zal trekken. Succes „Akrcn B" De be kende harddraver van Geb: Hart alhier, die bij de plaatse lijke draverij geen succes had, deed het te Schagen be ter en behaalde daar de derde den Belasting Perikelen INKOMSTENBELASTING en VERMOGENSBELASTING. Winstberekening bij landbouw bedrijven in geval van eva» cuatie of inundatie. I. Belastingplichtigen die regelmatig boekhouden met geregelde jaarlijksche afslui tingen, gepaard gaande met een inventarisatie. De aanschrijving van 27 Fe bruari 1941 zal overeenkom stige toepassing vinden op de boekwinsien, in vorenbedoelde gevallen behaald bij verkoop van of schadevergoeding we gens a. bedrijfsmiddelen, zooals machines, landbouwgereedschap pen, gebruiksvee en boomgaar groot f 100,- Medemblik. BURGERLIJKE STAND Van 13 t.m. 19 September. prijs. Vereenigingsleven in Medemblik Door het gemeentebestuur en mesL zaai b. grond- en zooals voorraden hulpstoffen, hooi, stroo n pootgoed den ,-ordl overwogen het opmaken me' »>WriP. "en z.g. "eld-mventaris (.voor welken de school te bereiken Auto.l weten wij dat het zóó groot bussen rijden nog slechts: jSj dat niet dagelijks aan al. langs een beperkt aantalje kinderen onderwijs kan wegen Het spreekt natuur-] worden gegeven en dat sinds lijk vanzelf, dat al deze pro. eenigen tijd een rouleersy- Geboren: Ali Tea, d.v. adresboek van alle in Medem- mmB 111 dc balans achterwege blemen door de bevoegde steem wordt toegepast. Leendert de Bruijne en blik bestaande vereenigingen'F"8*' le bl')v"*> een en ander instanties onder de oogen] Dit is natuurlijk een on- Trijntje Spijker Eduardus of afdeelingen van geweste- mel dw> versta»de- dal' de!e - 1 hm - - - 'egeling slechts kan worden en uitgeven ten gerieve van de burgerij van een volledig laatstgenoemde veelal opne- j Alphonsius, z.v. Eduardus A lijke of landelijke Tïmioenn nv. li/Tnvlrt werden gezien en vooral voor houdbare toestand. het vervoei«probleem een; voor onderwijs is niets Boussen en Marie van Gij. gen, instellingen commissies '-a.v. veritre-mdin- oplossing moest wo-rden ge., van zoo groot belang als sel Joanna Maria Paulina cursussen ed met opgave van Ben, vallende in een boekjaar TS„ regelmaat en nu moge „dagd.v. Mar. J. der Kinderen en de namen en adressen der dat in 1944 ot 1945 om dag" ook iets in zich Emma J. R. Tieben Alber. bestuursleden. d'Bc! o[ 111 1945 1S begonnen en hebben var. regelmaat., het: tus z.v. Johannes Hoekstra ln verband hiermede worden dal zii b°vimdien uitsluitend blijft funest voor de kinde- en Anna M. de Boer Aletta de secretarissen van dez» ka" worden toegepast, indien daad jammer alleen, dat len als zij niet dagelijks het Antonetta, d v. Izaak de Haar vereenigingen of afdeelingen1 de totaIe opbrengst van de niet alle kinderen daarvan e00 hoog noodige onderwijs en Adriana Boel; Marthai verzochi binnen 14 dtrgen bo\ enomschreven activa, die maar ontvangen. Wij behoeven] Geertruida. d.v. Volkert Hooi. schriftelijk mededeeling .te in boekjaar door ooriogs- vonden. En deze is gevonden dat weet een ieder, die schoolgaande kinderen heeft Een mooie oplossing, inder- kunnen profiteeren, daarvoor wonen zij nu een. hieraan niet veel woorden te veld en Anna G. Brakeboer. van den naam en h'et] omstandigheden op abooimale maal te verspreid in den verspillen er zal wel nie.j Ondertrouwd Ate Zwaan, doc| hunner vereenigiug w-ar- wiiae uit het bedrijfsvermogen polder. De ouders en de kin. mand zyn die ons dat zal oud 24 jaar, timmerman, na zij een vrauennjst tér 3- <ar> Q derèn zelf zeker niet in min- de-re mate., zullen het ge meentebestuur dankbaar zijn, dat de vervoerspuzzle althans voorloopig is opge lost Er zijn echter meer dingen, die om oplossing vragen. Zooals wij reeds schreven is er nu nog slechts 1 nood schoot te Slootdorp, met 6 Lokalen, waarvan er 3 in gebruik zijn bij de Wierin. germeerscholen en 3 bij de Christelijke nationale school, vereeniging. Weliswaar zijn er -reeds enkele aanbestedin gen gehouden voor den her bouw van scholen in alle drie dorpen en zijn de aannemers bereids met de werkzaamhe den begonnen, doch het vin den van voldoende gelegen heden waar onderwijs kan ,J zijn verdwenen, een u- HU c, II ttu (lazciHi si ld V willen betwisten. Wij heb. wonende aJuer, en Grietje strekking van verdere gegev ben evenwel gegronde hoop. Sluys, oud 24 jaar, zonder 2unen ontvangen dat deze maatregel niet lan- beroep, wonende te Andijk - - - ger zal behoeven te duren Jan Nfcolaas Ravenstijn, oud I1: vl„Ke!01- r 4 weken. Wy 21 jaar zonder beroep, wo. gingB11, staJdeorganisaiiee, engd daa-v inmiddels. datl nende alhier, en Elisabetn, vereenigingen, sport-, muziek-, dle «*n B' zang-, en tooneelvereenigingen, van i 1C00.- overtreft. bedrag De be- aan ougeveer vernamen inmiddels, dat reeds opdracht gegeven is in een barak te Middenmeer een tweetal lokalen te tim meren, welke voor het onder, wijs kunnen worden gebruikt. Ook in dit opzicht zijn de overheden dus paraat. Wij kunnen er op vertrouwen, dat zij alles in het werk zul len stellen om het onderwijs in den polder. zoo#a de om standigheden dat maar ee., nigszins toelaten, op peil te fen £eTu®- brengen. Maar met het ver krijgen van onderwijsgele. genheden zijn wij er nog niet. Want aan het eene pro bleem zit het andere onver- Maria Koomen, oud 24 jaar. zonder beroep, wonende te Zandvoord Getrouwd en Overleden geene. UITVOERINGEN. In den loop van dit winter seizoen zijn reeds enkele uit.j voeringen, n.1. het revue- en! cabaretgezelschap .,de ZoL l deïmuizen" uit Haarlem ko_| men op 9 November .1946 met! en cabaretavond vereenigingen op sociaal gebied, begrafenis vereenigingen, ver eenigingen Lot ouderlingen bij stand, politieke vereenigingen, amusementsvereenigingen, lief- dadigheidsvereenigingen, school vereenigingen, buurtvereeni- gingen, woningbouwvereni gingen, kruisverenigingen, drankbes trijaersvereenigingen, enz. enz. tt i- ur i Ook van commissiën, instel- -Het Wapen van Medem- ,ingcn cursussen, 2ie]:en?ond-1 langhebbenden moeten voorts Gedacht is" aan alle soorlen' schrilleHjU verkaren, dat zij vereeni-ringen vakveresai- zlch verplichten tot verzan- J""rvan door objecten gelijke functie in hun bedrijf vervullen vóór het ein de van het eerste boekjaar, blik" terwijl het Rotter, damsoh Tooneel 26 Septem ber a.s. aldaar het tooneel. stuk „De Spin" opvoert. 22 i October a.s. brengt de Me cursussen, sen e.d. wordt aanmelding ver zocht. waarin de bedrijfsuitoefening wordt hervat, of, zoo dit niet mogelijk is, vóór het einde van het boekjaar, waarloe de 31ste December 1946 behoort. Indien het bedrijf wordt voortgezet, doch vervanging aan het einde van laatstge noemd boekjaar n^et of niet volledig heeft plaats gehad, moet de reserve of het even tueel overgebleven restant daar van worden opgeheven (bij de winst worden gevoegd), tenzij bijzondere gevallen, waarin Beroep uitgebracht, vervanging door omstandighe- Door de Geref. Kerk te Me-1 den buiten den wil van be- •mblik werd een beroep uit-j langhebbende nog niet kan ge- het gebracht op den Weleerw.j schieden, door den Minister Nederlands Verbond van 'leer Ds, A, A, v.d, Hoorn te van Financiën verlenging van (Vervolg 3e pagina.) Vakverenigingen. Stad aan 't Haringvliet. den termijn is toegestaan. worden gegeven, totdat de; f A1 hppft. mpn i iSetooer a.s. orengc ae Me- ucor nieuwe scholen in gebruik LJ scholen en Len onder demblikker Bestuurdersbond demblik kunnen worden genomen nu scnoien en ^een onaer. een cabarctavond v?n blijft g>root.e zorgen baren. Immers de noodschool te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1