UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE BLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 2 October 1946 Eerste Jaargang No. 91. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytusticef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie Si J. R1 d d e r, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 287814. Een volk dat I' ;erf*€ Bouuit aan gijn toekomst Dis blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Voorloopig geen verdere inpolderingen van de Zuiderzee. Blijkens een toelichting- op de Rijksbegrooting 1947 zullen de werkzaamheden voor de uitvoering van de Zuiderzeewerken voorloopig beperkt blijven tot herstel van in den oorlog aange richte schade, (Wieringer- meer), het achterwege ge bleven onderhoud en heb voltooien van den Noord. Oostpolde-r. Van verdere inpoldering- kan den eersten tijd geen sprake zijn. De plannen voor den N.O.P. zijn de volgende Teneinde aan het tekr;t aan boerderijen (1 op 590 H.A.) tegemoet te komen zullen er in het midden van den polder eenige worden bijgebouwd. In het in 1947 te ontgin nen gebied zullen 20 boer derijen worden gebouwd (kostenraming f1 1.600.000. Men hoopt in 1947 een oogst te verkrijgen van 20.000 H.A. waarvan de opbrengst wordt geraamd op f 550. per H.A. alzoo in totaal oo f 11.000.000. HONGERSxVOOD ONDER DE VISSCHEN. De beide wielen nabij den dijksdoorbraak, in de henge laarswereld d'it jaar in kc-r_ ten tijd beroemd geworden om den rijken vischstand. dreigen twee grafkuilen te worden voor de geschubde bewoners. Deze uitspraak van i sporthengelaars blijkt inder-1 daad juist te zijn. Werd voor heen dagelijks een groot aantal flinke visschen de buit van den hengelaar, ge durende de laatste weken zijn groots vangsten zeld zaam geworden. De waterbe woners zijn tevens buitenge woon mager geworden. De groote diepte van het watsr en het volkomen gemis aan waterplanten blijkt oorzaak te zijn van tekort aan voed sel. Om een volkomen uit sterven van den vischstand te voorkomen zal het nood zakelijk zijn hier op korten termijn maatregelen te nemen. De vraag is echter wie hiervoor de aangewezen per sonen zijn. Er zijn verschil lende mogelijkhieden, welke tot het gewenschte doel, kunnen leiden. In de eerste plaats zal de beheerder 'van het vischwater hier kunnen ingrijpen. De kosten waren dani te verre kenen met de te heffen ver goeding voor uit te reiken hengelvergunningen. Een verpachting van het visch water met de verplichting tot het inbrengen van voed sel. eventueel pootvisch zou eveneens een oplossing kun. -men- zijn, ware het iliet, dat hiertegen practische bezwa ren kunnen rijzen, wanneer; de pachter één persoon is. Tenslotte zou de plaatselij- ke hengel aars vereeniging wier leden nagenosg alle in het betrokken vischwater hengelen met de verzorging van den vischstand kunnen worden belast. Medennblik. LOOP DER BEVOLKING tijdvak 2 t.rn. 21 Sept. 1946 Ingekomen C. J. Ruigrok van NoordwijkerhoutJ. J N. de Bruijn, van Wasse_| naar; J C. M. de Smet van Wormerveer T. W. M. Her}-; ming van Wisch; S. J. Witte-1 man van Hillegom J. A. M. Luijckx, van Hoorn; H. A. M. Welkers van Hoorn B. A. M. Luijckx van Kampen L. J. P. Komen van Annal PaulownaP. M. Wessels van Hoogwoud ;J. A. M. A_; peldoftrh. van Uitgeest!|F. G. Oldenhof van Zwolle H. J. O. M. Brouwers vanl Gilze en Rij en J. A. Bolta van Bolsward IJ. J. Bolta van Bolsward J. N. C. Jans- sen van Aalsmeer J. P. J. Boon van HoogkarspelG. P. Tummers van Heemstede en Q. J. van Trigt van Hi-lle. gom, vestigden zich allen in perceel Ridderstraat 10 H. ReijnsentMot, Oude Haven 12 van Hilversum en A. van« der Lee, Breedstr. 32 van1 Vlijmen. Vertrokken M. C. Breet Nieuwstraat 50 naar Made c.a. G. J. Lakenian, Gelde-j loozepad 22 naar Amsterdam Mereat.orstraat 9 IIF. J. C j van der Lee, Westerhaven 28 naar Hoorn, St. Jansgast huis H. Wouda, Turfhoek! 28 naar Terschelling, Zee_! vaartschooiM. C. Schout sen, Turfhoek 18 naar Arn hem, Velperweg A. G. Glim. Nieuwstraat 19 naar Uit geest G. W. Glim, Nieuw straat 19 naar Den Helder Binnenhaven 57 A. M. Ver. weij, Ridderstraat 10 naar; Oudenbosch A. Visser, Wes-j terhaven 32 naar Arnhem j Parkstraat 45 A. Rusten. burg. Westersingel 6, naar Eindhoven, Kanaalstraat 3 i P. J. M. Kessels en gezin. Meerlaan 38 naar WieringerJ werf, Noorderdijkweg- L 74 j G. Sluijs, Oosterhaven 17' naar Andijk, Oosterdijk 37 j A. T. M. Schoutsen, Wester.i singel 21 naar Soest, Missie huis St. Jan N. Hoogendijk en T. Hoogendijk, Burg. Schoutsenstraat 8 naar N. O. Polder G. Hoogendijk en gezin, Burg. Schoutsènst-r. 3. naar Wieringerwerf, Oester. middenmeerweg K 68 J. G. j de Braber. Oudevaartsgat 31 naar Den Haag, Lijsterbes. I straat 41. 150 K.M. WANDELEN Zaterdagavond kwamen j alhier 42 deelnemers aan de lange afstandsmarsch Am. I sterdamLeeuwarden aan. j Wij; troffen het gezelschap aan de pleisterplaats „Het Wapen" en vonden den lei der gaarne bereid ons enke. Ie inlichtingen te verstrek ken over deze sportieve prestatie. De tocht begon te Amsterdam,. vanwaar de deelnemers Zaterdagmiddag te 1 uur waren vertrokken eu ging via HoornMedemblik Wieringe-rmeer afsluitdijk en Franeker behoudens enkele korte pauzes, aan eer- stuk door naar Leeuwarden. Een "totale afstand van on geveer 150 k.m. De deelnemers behoorden tot de Amsterdamsche wan. delsportvereen. ,,L. A. T." (Lange afstands tippelaars). In het buitenland worden soortgelijke tochten regelma tig gehouden. De thans on dernomen tocht was in de eerste plaats bedoeld om aan te toonen dat ook Nederland, j sche tippelaars niet tegen een dergelijke monsterwanJ deling opzien. Waren de j deelnemers dit jaar nog uit sluitend Nederlanders, de EXTRA BERICHT van Spatter Spotvogel. PRIJSVRAAG VOOS DE JEUGD. In nummer van a.s. leider was er zeker van dat Zaterdag zal een prijsvraag werden opgenomen voor jon gens en meisjes beneden den leeftijd van 15 jaar. Jongens en meisjes opgelet dus. Tot Zaterdag. Zij die goed kunnen rijmen en het volgend jaar ook buiten landers aan de tochten zul_| len delnemen. Alle deelnemers waren goed I getraind en hadden deelge_| nomen aan tochten over af standen van 70, 80 en 100 dichten genieten voorran; MAANSTANDEN 1946. Donderdag 3 Oct. E. Kw. Donderdag 10 October V. M. Donderdag 17 October L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 3 October 0.47 1.12 4 October 1.41 2.18 5 October 3. 2 3.51 6 October 4.39 5.21 km. Velen droegen he'rinne rngsmedallles van. vroegere prestatieswij zagen ook het bekende kruis, der vier. daagsche marschen te Nij megen. Het. traject Amsterdam Medemblik werd afgelegd met een gemiddelde snelheid van 7 k.m. per uur. Men hoopte Zondagavond te on geveer 6 uur Leeuwarden te bereiken. De oudste daelne- mer was 57 jaar, aan wien niet te zien was dat hij reeds 55 km. achter den rug had en nog een jdeine 100 zou loopen Hij was sedert koi uit Indonesië Spatter Spotvogel. KRIJGT MIDDENMEER BIOSCOOP THEATER? Naar wij vernemen is Cinema de Haan te Hippoly. tushoef voornemens een bioscoop-theater op te rich ten en te exploiteeren te Middenmeer. HET HUIDIG VLEESCHRANTSOEN. Nu, zooals in elk najaar, een ruim aanbod van slacht vee plaats heeft waartoe gerepatrieerd, het ongunstig weer van den DE HUISSLACHTINGS- REGELING. Sommige personen, die verleden jaar een huisslach- ting mochten verrichten, cnt_ j vingen dit. jaar wegens de gewijzigd regeling- een af wij - I zeilde beschikking. Hun zal echter alsnog de gelegenheid worden geboden een eventu! eel reeds aangehouden var ken onder bepaalde voor waarden vóór 1 November a.s. I voor eigen gebruik te slach. I ten. Zij, die van deze mogelijk- i heid gebruik wenschen te .maken, dienen zich vóór 11 j October a.s. tot de plaatselij - i ke bureauhouders te wen_ den. De jongste deelnemer wasjlaatsten tijd heeft bijgedra. 18 jaar. gen is reecis enkele malen Een volgauto met verzorJ een extra bon voor vleesch gers zorgde voer contact tus.1 aangewezen. Hierdoor is dé schen hoofdgroep en achter, vleeschvoorziening tijdelijk blijvers en zou tevens ook verbeterd. Het vleeschrant- de eventueele uitvallers, op- goen kan evenwel niet blij- nemen. Te elf uur 's avonds vend worden verhoogd, zelfs waren 7 wandelaars nog niet! iS een tijdelijke verlaging- ge- aangekomen. Wij troffen het durende da wintermaanden Wieringen, niet uitgesloten. Door het aankoopen van buitenlandsch vleesch zal de regeering trachten het huidig rantsoen dat gebaseerd is op 400 gram per persoon per twee weken, op liet bestaande peil te handhaven. gezelschap in rust, velen ver. I zorgden hun voeten of den inwendigen mensch. Het bleek ons dat het. gezelschap; niet uitsluitend uit Amster dammers bestond, ook Frie. zen en Brabanders namen aan den tocht deel. Niet al- len waren nog volkomen fit, er waren reeds verscheidene! blaren te verbinden. Wij i BINDING MELK\EEHOU« wenschten het gezelschap DERS IN WESTELIJK een goeden tocht en toen CONSTJMPTIEM.ELKGEEXED wij ons ter ruste begaven i VOORL. GEHANDHAAFD, hoorden wij de groep zingend! Het blijkt, niet mogelijk de den nacht ingaan, den duis_| per 29 September aangekon. teren polder in en den ein_ j digde opheffing der z.g be - deloozen afsluitdijk tegemoet.) vriezing van de verhouding- Wij zijn niet bang voor eenveehouder/zuivelfabriek in fiksche wandeling, maar het iiet Westeliik Consumptie, speet ons niet aan deze wan. melkgebied met ingang van deltocht, als deelnemer te! dien datum doorgang te doen ontbreken. vinden, terwijl ook de af, t\ c TVTïcrnire r a schaffing van den z.g. ,vas_ S. NIEUWS. In de. rnplknriis voor d^n vee- Zaterdagavond gehouden al- l0ude™ tot ade°°ord5 n\lt gemeenee leden vergadering 0^^ con der gymnasliekvereen. ..OS. Kan aoo g- an' u S." werd tot voorzitter geko zen de Heer D. de Boer, Hoofd der openbare U.L.O.- school alhier. EEN MOOIE AVOND IN „CONCORDIA" In de tooneelzaal „.Concor- dia" komt Zaterdag 5 October a.s. het gezelschap „De Grab- i belmand'* o.l.v. Siem Spruit en André Carrell met de Caba- i iet-Revue „De Zon breekt dcor." Siem :Spruit is een oude be- kende op Wieringen. André Carrell heeLt men dikwijls i kunnen hooren in de Radio j O-Ké-avonden. Piet Kroon is de Westfriesche voordrachts kunstenaar bij uitnemendheid, j Verder werken er nog di- i verse artlsten mede. „DE SPIN." sumptiemelkvoorzisning. met vermijding van zeer belang rijke extra-kosten voer de gemeenschap, te kunnen ver zekeren. ziet het Bedrijfschap voor Zuivel zich genoopt. Zoo kwam dan Donderdag voorlo°Pi§' c'Gn ouden -r-r-j. tt,-_ ctonH fo nannnavpn K in „Het Wapen" voor de de; de maal ..Het Rotterdam- sche Tooneel" voer hot voet licht. Na Spionnage" en „M'n oom uit Afrika" bracht dit hier al bijna populair) stand te handhaven. Er zul len derhalve in het Westelijk Consumptiemelkgebied voor loopig geen veehouders van fabriek kunnen veranderen, 'n dat gebied blijven dus tot geworden gezelschap ditmaal i nader order de gebondenheid een det.ective.stuk ten too j tot. melklevering aan het neele, dat wij qua inhoud daartoe door het Bedrijfschap j genoeaelijk konden rang-1 aangewezen zuivel- of scan. schikken onder de ..thrillers", daardisatiebedrijf en een „De Spin" van mary Robert Rinehart. van inhoud weinig belangwekkend, beantwoord de overigens volkomen aan de eischen, die het doorsnee- publiek nu eenmaal aan een dergelijk stuk stelt. ..vaste" uitbetalingsprijs be staan. Het bestuur van het Be drijfschap voor Zuivel zal zich op korten termijn over, de verder te nemen maatre.' gelen beraden. MOTORSPORT. De juist opgerichte Motor club .Wieringen" houdt Zaterdag 5 October a.s. des namiddag te 3 uu-r haar eer ste betrouwbaarheidsrit over j een afstand van 30 K.M. Het traject, over moeilijk terrein moet binnen een bepaalden ti.jd worden gereden. De start heeft plaats om 3 uur bij de Wielerbaan. De I finish is bij Cinema de Haan. j Zij die de motorduivels, die met een tijdsruimte van 1 minuut starten, in actie wil len zien. kunnen eenigen lijd voor den aanvang bij den start kennis nemen van het traject en zich dan naar een bepaald punt begeven waar van verondersteld mag wor den dat het dén rijders de noodige moeilijkheden zal opleveren. Ongetwijfeld zal voor deze voor Wieringen nieuwe sport groote belangstelling bestaan. Ook van buiten de gemeente wordt flinke deelname ver wacht. MOND EN KLAUWZEER. Een eerste geval van mond en klauwzeer doet zich in deze gemeente voor onder het rundvee van denvee houder C. Sprenkeling te Stroe.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1