UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN telef. aangesloten onder No. K 2240-538. De Beurs ie Winkel. Zaterdag 5 October 1946 Eerste Jaargang No. 92. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijrf toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Medemblik. I ATTENTIE. J£ De Administratie Flevo-Bode is thans Succes „NIEUW LEVEN." Op 29 Sept. nam de R.K. Zangvereen. „Nieuw Leven" deel aan het Nationaal Con_ cours te Amsterdam. .Als ver plicht uit te voeren nummer was gesteld „Herfst" van L. Smeets, terwijl als vrij num mer werd uitgevoerd „Media Vita" van Jos. Frank. Aan het concours werd door een vijftigtal vereenigingen deel genomen. De Medemblikker Vereen, die als eenige van alle deelnemers. van eerdere prestaties, in de eere-afd. moest uitkomen' pmg Bij geen gehoor K 2240-^-392 SCIIAGEN. Onrust onder het distributie-1 DE BELGISCHE KOOPVAAR. personeel. DIJVLOOT WEER OP TEIL. Reeds verschillende malen Door aankoop, nieuwbouw heeft men in de pers artikelen en verkrijgen van .enkele kunnen lezen, waarin tot uit- Duitsche schepen (bij wijze drukking kwam de onrust die van herstelbetaling) is de momenteel heerscht onder het Belgische koopvaardijvloot, nge vun. distribul,iepersoneei. die voor den oorlog ongeveer oa grond Hgt onlslag wegens inkrim- 421.000 ton en in Mei 194o reorganisatie en concen-j nog slechts 186.000 ton was, tratie en het ontbreken van weer geheel op het oude peil 341 ook maar eenige vorm van gekomen. wist een 1ste prijs met punten te behalen. j i Wij wenschen „Nieuw LeJ rechtspositie is hiervan een der ven van harte geluH: me? voornaamste oorzaken. voor de Jeugd.; In ons vorig nummer kon-. Deze ambtenaren hebben ge^ PRIJSVRAAG aurende de moeilijkste jaren van de bezetting en ook daar na hun beste krachten gegeven aan het distributie-apparaat.( hetwelk, ofschoon door het digde ik een prijsvraag aan. publiek niet altijd gewaar- Beste jongens en meisjes, deerd, nu eenmaal noodzake- Jullie hebben zeker wel ge lijk was in het belang van het hoord hoeveel boerderijen er Nederlandsche Volk. het laatste jaar in den polder Een gedeelte van hen werd zijn afgebrand. Dat is heel gelukkig reed^ overgenomen i erg, nietwaar Elke boerde- door het particuliere bedrijfs- rij heeft veel, heel veel geld leven, maar daar de economi- I gekost^ In den polder staan nu sche toestand van ons land niet veel boerderijen meer. jammer genoeg nog lang niet Die er nog overgebleven zijn normaal is, zal een modus ge- j .moeten we dus zuinig bewa- vonden ^moeten worden deze J ren. Ongeveer vierhonderd ambtenaren te vrijwaren voor boerderijen moeten nog worden ontijdig ontslag en zal dezen j opgebouwd. Van sommigen menschen recht moeten ge-I staan nog de spanten. En het schieden. I dak» waaronder in de meeste Ten einde zich hierover uit gevallen veel koren is gebor- moet ook bewaard blij- deze prachtige prestatie, die nog' eens weer de kundighe den van dirigent en koer laat blijken. Tot voorz. van onze plaatselijke tooneelvereén. ..Hierna Beter" werd gekozen de Heer W. W. Schra. EEN ONRECHT HERSTELD Korten tijd na de bevrij ding werd Dr. R. Zijlstra, geneesheer aan het Prov. Ziekenhuis te Medemblik gestaakt in de uitoefening van zijn functie. Dr. Z. was een bekende illegale figuur en daarom verwekte deze. maatregel dan ook veel opzien en wre vel. Een staking toch, hoewel volgens de hieraan van overheidswege gegeven Uitlegging slechts bedoeld om |e spreken en hun standpunt' gen eeil onpartijdig onderzoeking bepalen, heeft de Vereeni- ven. Het materiaal is name- te vergemakkelijken. JS ging van Dlstriijutiepersoneel lijk erg schaarsch en het koren voor den ^betrokkene zeer jn Nederland, die het over- werd met groote zorgen ge- onaangenaaili en in ied' 1 groote deel vari het distributie! oogst. Elke brand in den pol- geval krenkend. Het/publiek personeei vah hoog tot laag der is een ramp, die moet pleegt 33.1 in dergelijke ge_ ;n zjch heeft vereenigd, plus worden voorkomen, Vroeger vallen. VOOl het noodige mmus 12000 ledèn telt, en' was het zoo, dat julllie de commentaar te zorgen. reeds meermalen met de Over, schuld kregen, is het niet De tegen Dl. Z. ingebiach- heid geconfereerd heeft over'jDan kon je in de krant lezen, te beschuldigingen, veibctn*- de rechtspositie van dit perso i „Boerderij tot den grond ioe houdende met het door hem neel( besioten een congres te aigebrand kinderen speeldén gevoerde beleid ais waarae. bouden 0p 4 en 5 October a,s. met vuur, omdat jullie weten mend Diiecteill van het ziejn T«Crasn.ap0lski te Amsterdam, W-ieringermeer is dat niet kenhuis. en mede geformu-' waar aye afdeebngen uit den zoo. Jullie, spelen niet meer leerd door menschen, die |ande vertegenwoordigd zul- met vuur. omdat iuliie weten zich in' dagen van spanning {en aan de verantwoordelijkheid onttrokken, werden'voor een de KAASPRIJZEN. WIERINGEN. BEZOEK COMMISSARIS DER KONINGIN De Burgemeester van Wie_ i ringen maakt bekend, dat de Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Hol. land op Maandag 7 October i a.s. een officiéél bezoek aan deze gemeente hoopt, te brengen. Om 12 uur zal Zijn Hoog-1 Edelgestrenge ten gemeente-1 huize voor ieder ingezetene te spreken zijn. Zij die hiervan gebruik wensen te maken, gelieven I dit vooraf ten gemeentehui- j ze op te geven. Wieringen, 4 Oct. 1946. De Burgemeester van Wieringen. j L. C. KOLFF. DEN OEVER. Schaken. Oinsdagavond werd in de afd, schaken, van de ontspanningscub „De Kraaien", met de competitie een aanvang gemaa,kt. De uitslagen in de eerste ronde luiden' Groep A Werkhoven - Hertoghs 9-1 Kaleveld - de Haan 1-0 Groep B R. Donkerbr. -.Schaaphok 1-0 Hekman-W. Donkerbroek l-Ö De opkomst op deze eerste competitie-avond was zeer ge ring, Dat moet toch niet voor komen heeren. A.s. Maandag mag er niemand van de leden ontbreken. Nieuwe leden kun nen zich nog opgeven aan een der onderstaande adressen j C. de Haan, Kapper, Gast- huisweg R, Werkhoven, Hof straat J, P. de Boer, Hofstr. of op de club-avonden, welke worden gehouden in de serre van Hotel-Café de Haan, elke Maandagavond van 8-11 uur. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Donderdag 10 October V. M. Donderdag 17 October L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 7 October 5.56 6.26 8 October 6.51 7.13 9 October 7.31 7.49 Schager Markt. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen 19 Paarden f 500 - 1550 70 magere Schapen f 55 - f 100; 537 Overhouders f 30- f 50; 4 Bokken en Geiten f6- 25; 17 Biggen f 10-25 34 Konij nen vastgestelde prijs 157 Kippen vastgestelde prijs. met vuur, omdat juliie weten welke gevolgen daaruit kun nen voortvloeien. Maar tegen woordig spelen de groote men. zuiveringscommissie gebracht. Evenals in vorige iaren is schen met vuur, Di<* rooken waarin enkele personen zit-j geschied, zullen ook dit jaar t.ing hadden, waarmee Dr. Z. de kaasprijzen werden ver. tijdens de illegale periode moeilijkheden had én die hem dus zeker niet welge zind zouden zijn. maar raak en denken niet aan het brandgevaar. Nu hebben wij een voorstel hoogd in verband met de kosten aan den opslag van| aan jullie om die groote men de kaas vei bonden. i scben dat gevaarlijk rooken af pnjsverhooging gaat in ie leeren en wel door in onze, Een veroordeelmg- of in- op 6 Oct. a.s. en bedraagt krant een siagzin ,e piaatsen, trekking der staking bleef f 0.25 per kg voor alle soorten die heel duidelijke taal spreekt 121 natuurkaas, terwijl de prijs) En om die slagzin gaat het! i. Die moesten jullie eens! on-i bedenken. Bijv, „Liever nietj I gerookt dan een boerderij ver Vari stookt" of „Pachters/wanneer! echter uit. Meer dan maanden duurde deze hoogst van smeer- en korstlooz: onbevredigende toestand kaas geen verandering voort Korten tijd geleden kwam echter de beslissing de-rgaat. De maximum prijzen af, waarbij een algeheele natuurkaas zullen dan voorjiiw urUnP rvoco^iorl/jo I 4- - ..„I-.L .1 uw Kuren üllllie rehabilitatie geschiedde In de maanden na de ie. den consument als volgt zijn 1. volvette kaas, 40 plus vrij ding is het een normaal kaas f 1.85 per kg 'Friesche verschijnsel geworden dat Nagel, en Kanterkaas f 2.2.- oud-illegale werkers worden per kg ..weggewerkt" en er schijnt voor hen geen plaats meer in het nieuwe Nederlarfd. Daarom is de uitspraak In j Friesche Nagel, en Kanter- het geval Dr. Z. ook voor zijn kaas f 1.75 per kg Tienden uit de illegaliteit een groote voldoening en een bewijs, dat er zelfs voor hen soms nog recht is te vinden. Delftsche kaas f 1.95 p. kg. Voor een goede, gang van en is, tracht het dan te bewaren voor de. vele brandgevaren." Dit zijn natuurlijk maar, voorbeelden. Jullie maken zei veel mooier ea veel pittiger. De beste slagzin zal worden bekroond met een fraai boek werk. Deelneming staat voor ie- 4. overige soorten 20 p!us'cicr f !,ot, 'aar 'oo!: bl"~ kaas f 1.60 per kg.: le" den. Polder) open 5. boeren Leidsche. en| LInzfnamg kan pe, brief fie-| f.chieden aan Wieringermeer-j relactia Flevo-Bode, Oude Ha- 2. overige soorten 40 plus kaas .f 1.85 per kg 20 plus fabrieks Leidsche. TONEGIDO-NIEUWS. Zondag e.s. is het weer een drukke dag voor onze actieve leden. Om 10 uur speelt Ton. da mes II tegen H.A.V. II, terwijl Ton. dames I om 11 uuri H.A..V. I ontmoet. Beide wedstrijden worden! gespeeld voor de competitie, op het Ton. terrein. 's Middags spelen Ton. hee' ren I tegen Ton. heeren H voor de Competitie, Ton, I in wit shirt. De opstelling der beide elf-, tallen is als volgt Ton. I P. Wigbout P, Ottens J, Bo T, de Vries, Veenstra, A. Beers Mulder; v. Klinken; Wieringh; Barelds: Lukkien, Ton. II. Trompetter Geerligs Jan kooij N. Holtjer Goedkoop; Bóekholt Cornelissen; Oldersma; de; Jong; Veger; Paakes. EXTRA VLSESCHBON A OOR 209 GRAAI. Het Centraal Distributie- kantoor deelt mede, dat voor; het tijdvak van 1 tot en met) 12 October bon 532 vleésch j is aangewezen voor het koo_ pen van 200 gram vleeseh. Het volgende werd bekend gemaakt De Fa. Geertsema uit Groningen verzoekt de te- Iers die zaaizaden bij hem hebben besteld, om hem zoo spoedig mogelijk de bestel bonnen toe te zenden. (Vertegenwoordiger A. G. Huizinga) Alle aan de B.E.A. aange boden pootaardappelen zul len door haar worden over genomen. Voor het afsluiten van de betreffende contrac ten kan men zich vervoegen bij de Fa. G. Kroezen en Zn. Medemblik. (Dit geldt niet voor da leden van de Z.W.M.) Vergadering van „Holland- sche Maatschappij van Land bouw" op Woensdag 9 Oct. a.s. te 13.00 uur in café Laan. DE CONSUMENTEN- CREDIETEN. Op korten termijn zullen de z.g. Consumentencredieten (voorschotten die bedoelen de mindergegoeden- in de gelegenheid te stellen in de zen duren tijd het dringend noodige aan te koopen) kun nen worden aangevraagd. Aanvragen kunnen alleen geschieden door personen met een inkomen beneden een zekere grens. Nieuwe tabaksbon. zaken werd Dr. Zijlstra in gelijke functié in dienst ge. steld bij het. Prov. Ziekenhuis Voor de week van 6—12 te Santpoort. Hiermee is dus October geeft bon T 50 van een onverdiend onrecht vol- de Tabakskaart recht op twee ledig hersteld. i rantsoenen tabaksartikelen. ven 5b fe Medemblik, voor 10 Oc r'ber a.s. Succes jongens en meisjes j Spatter Spotspiegel in der. strijd tegen het brandgevaar. DE PRIJSCONTROLE OP ANDERE LEEST. In de meeste gemeenten zullen plaatselijke prijzen. contröle-commfésies worden ingesteld waarin naast een vertegenwoordiger van de' gemeente o.m. vakbestuur ders en middenstanders zif ting zullen hebben. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor wfèringer- meerJ. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der. Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3, Uitgave Stichting Flevo-Bode Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofdstr. 14. Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1