UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE RUILVERKAVELING. Zaterdag 1.2 October 1946 Eerste Jaargang No. 94* Redactie - Secretariaat r Klieftstraat 12, HippolytuslioeT Wlerlngen. Telef. No. 103. Administratie en directie K. J. Ridder, Marlet A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 287814. Een volk dat leeft. Bouwt aan zij'dfP^qmst Het plan valt in goede aarde. 21 October a.s. inbezitneming der grond Land verbetering met rijkssubsidie. Wat wederopbouw is voor vele plaatsen in ons land is d© ruilverkaveling voor Wielingen. Een werk, voor de toekomst onzer gemeente van de allerhoogste importantie, dat, thans in het meest be langwekkende stadium is getreden en derhalve in het middelpunt der belangstel ling staat. De uitvoering van dit mli_ lioenenwerk is in volle gang en wat zeer belangrijk is sedert Maandag j.1. kunnen grondeigenaren en .gebrui kers voorlcopig inzage ne men van de reeds vrij defi nitieve verkavelingsplannen de nieuwe indeeling dus van de gronden en landerijen, een en ander keurig op kaart uitgewerkt., resultaat van den jarenlangen nauwgezette^ arbeid van bij uitstek deskundigen, vrucht van een nauwe samenwerking tus_ schen Ruilverkavelingsbu reau Cultuurtechnische Commissie en Plaatselijke Commissie ruilverkaveling. Wij vonden de Heer Has._ sels van het bureau ruilver kaveling Arnhem (opvolger van den hier welbekenden heer Jonas, een der grond leggers van het plan. thans Ingenieur-Verificateur van het Kadaster te Arnhem)die in Hotel de Haan, alhier ge durende 14 dagen de vraag baak vormt voor de begrij pelijker wijs zeer geïnteres seerde boeren, berekl. om iets naders over het •plan te vertellen. In één winter klaar Gelijk bekend heeft men door den oorlog (gebrek -aan arbeidskrachten e.d.) de reeds in 1941 aangevangen werkzaamheden noodge dwongen moeten staken. De uitwerking van het vei kavelingsplan vond ech ter voortgang en dit kwam in 1943, nadat men de be langhebbenden terzake over hun wenschen en verlangens had gehoord waaraan natuurj^jk 'zooveel mogelijk is tegemoetgekomen ge reed. Het kardinale punt voor de hervatting der werkzaamhe den na den oorlog was ,,Kan het maken van we gen en hoofdwateringen in één winter klaar" Dit was een absoluut vereischte waar van het welslagen van het geheel afhing. Er was ge brek aan materiaal en ar. beidskracht.en en de uitvoe ring zooals deze gedacht was zou gedurende dezen winter 2000 arbeiders vergen, die dat stond bij voorbaat vast, hier nooit gevonden konden worden. Daarom is men tot aanbe steding overgegaan., hetgeen weliswaar kostbaarder was; doch het voordeel bood dat van mechanische kracht gebruik gemaakt kon wor den. dus minder arbeiders eischte en de dagelij ksche leiding minder hoofdbrekens zou kosten. De uitvoering-. I. Het maken van, de hoofdwaterloopen is thans in uitvoering bij 3 aanne mers. Hun taak is slechts de sloten uit te graven. De verdere afwerking geschiedt door de Grontmij onder toe. zicht v.d. Plaatselijke Oom. missie met arbeiders die de uitkomende grond zorgvul. dig verwerken en met over leg de teelaarde spreiden. Het werk is in vollen gang en overal ziet men thans draglines in het. land. Apart is aanbesteed het maken van een duiker onder de Hollebalg, waaraan even eens wordt gewerkt waar door aanstonds ook' het bo_ venwal-land onder' recht, streeksche bemaling komt van het nieuwe gemaal aan den Hoelmerdijk da;t gereed is en elk oogenblik zijn werk kan aanvangen en ook, en dit is eveneens van groot belang, het inlaatwater tot in het bovenwalland kan brengen. II. De aanbesteding van de wegen kan thans zeer spoedig tegemoet worden gezien. Momenteel is men met het uitzetten en be stekmaken bezig. in. Tenslotte volgt dan nog het. graven van dé' ka. velslooten (en het dichten van de oude slooten). Deze werkzaamheden moe ten het a.s. voorjaar gereed zijn, daarmee staat of valt de heele zaak. En, aldus de Heer Hassels,. er is, gezien de voortgang die thans wordt gemaakt., goede hoop dat men tijdig gereed zal zijn zoodkt bij de aanvang van het nieuwe landbouwseizoen alle nieuwJngedeelde lande, rijen door de eigenaren/ gebruikers langs de nieuwe wegen (misschien nog niet verhard) zullen zijn te be. reiken. Daar wordt alles op gezet en indien alles naar wensch loopt, dan is het fundament voor de verkaveling gelegd. Waar komt mijn land Natuurlijk bestaat thans van de zijde van de boeren enorme belangstelling voor denieuwe kavelindeeling Men wil weten waar men zijn land krijgt. Er heerschte hier op het punt van gebruik en in eigendom een ongeloofelij ke wanorde. De meesten vpn. den hun bezit overal in kleine stukjes verspreid. Het. was een moeilijke doch een dankbare taak in deze chaos orde te scheppen. Hoofdgedachte is geweest en daar is ook zooveel mogelijk naar gestreefd, alles bijeen te brengen. (Eenige interes, santé details daarover vol gen nog. Red.) Het is echter eenmaal zóó dat iedere gebruiker zijn eigen wenschen heeft zon der met anderen rekening '-e houden. Het plan houdt echter met allen rekening en moet tenslotte blijven binnen de grenzen van het mogelijke. De algemeene .ik van de eerste zittiC^Jr gen i? dat het plan in grooie trek ken een zeer gunstig ont haal vindt. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags* ADonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Medemblik. Reclames. Over enkele maanden, als alle daarvoor wettelijk ver eischte stukken gereed zijn volgt de officiëele tervisie_ legging op het raadhuis (dit zal nader in ons blad wor den bekend gemaakt) en dan kunnen eventueel schrif. lelijk reclames worden inge. diend. Geval voor geval wordt dan in een speciale zitting van de plaatselijke commis. sie met de Ruilverkavelings. ambtenaren, en de belang, hebbende besproken. Indien geen minnelijke schikking kan worden ver. kregen vindt opnieuw over leg plaats met den Rechter commissaris. De rechtbank doet tenslotte in laatste instantie uitspraak. Voorloopige inbezitneming. Aan de hand van de thans gemaakte indeeling kunnen de boeren op 21 October a.s de hun toegewezen kavels j:eeds voorlocpïg in bezil nemen. Men kan dan reeds begin, nen met bemesting, ploegen inzaaien van wintergranen etc. Zij dienen dan echter wel precies te weten waar zij moeten zijn. Overleg met den vroegererj eigenaar of gebruiker is ech. Schaakclub „A.-Z." Dinsdagavond a.s. zal A-Z haar eerste competitie-wed strijd van het winterseizoen spelen en wel tegen Caissa I van Hoorn. De competitie-indeeling is als volgt Caissa I Hoorn - K T V I Enkhuizen - Schaak- lust I Andijk - A,Z. I Medem blik. Caissa moet in deze groep zeker als sterkste worden aan gemerkt en dus krijgt A-Z direct een zware opgave. D> verwachting is, dat een gelijk spel 5-5 mogelijk is, waarmee de Medemblikkers hoogst te vreden mogen zijn Het eerste tiental van A-Z bestaat uit H. Smit; P. Zwaan T. Bijleveld; P. Bos; N, Gie- ling; Mw. Braijé; Slotema; de Bruine; C. Hooiveld en L. Troma. Het tweede tiental ontvangt 22 October a.s. Schaaklust li van Andijk, „HIERNA BETER." Mw. IJ. S. E, Wegener Sleeswijk-van Balen Blanken. Directrice van de kweekschool voor onderwijzeressen te Den Haag, oud-regisseuse van Hierna Beter" en jurylid voor de wedstrijd, schrijft het vol gende De tooneelvereen, „Hierna Beter" gaat een veelbelovend seizoen tegemoet. Het 3e lustrum wordt met een lustrum gevierd, waarbij de beste tooneelvereenigingen zullen kampen. Wij kunnen dus ver wachten, dat wij van prima verzorgde MAANSTANDEN 1946. Donderdag 17 October L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 14 October 10.33 10.55 15 October 11.18 1141 16 October 0. 5 t.er zeer gewenscht, ja nood. I üuiïëktnd sp^'/zullen'genieten zakelijk, want men moet; \v, k rekening houden met nog' d ",Hler"a Beier op het veld staande vruch_| den eere- Want ze'" niet voor moet de ten (waaronder gras begre pen doch deze moeten dan toch vóór 1 December zijn geruimd. De boer kan dus op 21 October of uiterlijk 1 De cember op zijn nieuw toege. wezen land. beginnen, de afrasteringen, waarvoor hij. zelf moet zorgen, gereedma ken en zijn „blok" verder cultuurklaar maken. Slooten maken en dichten wordt natuurlijk door de tuilverkaveling gedaan. Verbetering van het land. Het is van het hoogste belang dat men wete dat de mogelijkheid' bestaat een aanvrage in te dienen bij de Plaatselijke Commissie om de nieuwe kavels te doen e galiseeren, te ontginnen te herontginnen of op andere wijze te doen verbeteren in het kader van de uitvoe ring der ruilverkaveling. Men ontvangt daarvoor hetzelfde subsidie in arbeids. Icon (hetgeen beduidend is) als voor het geheele ruilver_ kavelingswerk wordt gege ven. Goedkoope-r kan het nimmer. Gok indien men dit werk na aanvrage zelf uitvoert kan het als z.g. ..boeren werk" worden betaald. zagen wij een veregni- ging, die, wat prestaties be-j treft, zoo snel opklom. Moge, zij op het pad der kunst eer- vol verder gaan. Ik hoop en vertrouw, dat' Medemblik het streven van deze actieve club zal waardee! ren. Er is reeds groote belang) stelling voor de uitvoeringen] zoodat de zaal steeds uitver-1 kocht zal zijn. Wij wenschen „Hierna Be ter" geluk met het 15-jarig feest. De kunst dienen is een werk vol gevaarlijke risico, maar hier zal het einde onge twijfeld het werk kronen. i BOEREN OPGELET In ons "vorig nummer gaven we een overzicht van de Ver- eeniging voor Bedrijfsvoorlich ting met als opschrift „Teelt- plan 1947" De lezer zal hebben be merkt dat de daarin vermelde raadgevingen uitsluitend be trekking hadden op de Wie- ringermeer. Teneinde misverstand te voorkomen wijzen we er na drukkelijk op, dat de gegeven aanwijzingen, hoe nuttig ook voor iederen landbouwer, als algemeene maatstaf niet-W ieringermeerboeren worden aangenomen. Zondagsdienstvan artsen. Vanaf Zaterdagmiddag 16 uur t.m. Zondag 24 uur. 11-12 October 1946: AANWEZIG de artsen Beeker, Boerema en waar nemer Broekens Brand; Hoog kamer; Koning; Schreuder Spits; Veenis. AFWEZIG de artsen De Boer JDe Groot Groen hart Olree Van Slooten Van der Sluis Swaters Tamsma Werner,. Wijziging treinenloop. Per 7 October zijn de ver trektijden der treinen aan Station Anna Paulowna Marktberichten. Op de gehouden weeknjarkt woude"^ H^érhugo™/ irpn aanvnor »n nnnoo 3 v->- op werkdagen 7.09 10.16 12.23 A 14.09 18.05 21.03 23,18 A Uit Alkmaar Helder op werkdagen 5.15 8.27 10.10 A 12.10 16.10 19.12 21.26 Met A gemerkt te Oudesluis, op Zondag 9.16 11.06 14.09 18.05 19.58 B 21.03 23.18 richting Den op Zondag 7.20 9.10 A 12.10 16.10 17.15 19.12 B 21.26 stopt niet Noordschar. waren aanvoer en prijzen 17 Paarden f 450 - f 1500 6 Veulens f 200 - f 400; 7 Stie ren Centrale 27 mag. Gelde koeien f 300 - f 475 93 vette Geldekoeien Centrale 4 K<df koeien f 500 - f 750 20 Tijd- koeien f 300 - f 475 47 Pm- ken Centrale 11 Graskalve- ren Centrale 19 Nuchtere Kalveren Centrale 150 mag. Schapen f 55 - f 100 186 vette schapen Centrale 384' Overhouders f 35 - f 60 10 Bokken en Geiten f 5 - f 20 81 magere Varkens Centrale; 84 Biggen f 9 - f 23 16 Ko-' nijnen Vastgestelde prijs 83 Kippen id. Met B gemerktstopt niet te Oudesluis, en Noordschar- woude. Van Anna Paulowan naar Den Helder zijn de vertrek tijden op werkdagen op Zondag 6 05 3.13 9.18 9.48 10.48 13.03 13.03 17.03 17.03 18.07 19.56 19.56 22.20 22.20 Hoew'el de veranderingen niet. zeer ingrijpend zijn is er toch nogal het een en an der gewijzigd. 1 trein is ingelast. Wij vernamen voorts nog, rische toestanden en verhou. Men houde er rekening 1 J plaatse mede dat de autobusdiensten volgend van de N.A.C.O. nog niet op aan de gewijzigde dienst der I treinen zijn aangepast. talrijke details over dit g-roo te ruilverkavelingswerk' cfat zulk een diepingrijpende volgend nummer gaarne wijziging brengt in de agra. terugkomen. dingen, te dezer waar wij in ons

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1