UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE j» VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE RUILVERKAVELING. NIET TE DIEP ZAAIEN. Zaterdag 19 October 1946 Eerste Jaargang No. 96. Redactie - SecretariaatKlleltstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telet. No. 103. Admlnlitratle en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per ka-lenderkwartaa: Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk fQeine annonces I 0.80 per stuk van ter hoogste 4 regels. Het was in Hotel de Haan de laatste weken een komen en gaan van belangstellenden naar ,,het groote plan." Voor de grondgebruikers stonden er dan ook groote be langen op het spel, maar ieder weet nu wel zoowat hoe het er bij slaat. De eerste kennismaking met het ontwerp moet voor allen wel een merkwaardige sensa tie zijn geweest. Men stelle zich voor, naar een kaart te worden geleid waarop men in bonte schakeeringen, in alle alle mogelijke kleurnuances, al of niet gearceerd, gebitteld, gestippeld of van driehoek jes, kruisjes, rondjes, vierkan tjes etc., voorzien ten aan zien van ieder der 700 eigena ren op verschillende wijze het toekomstig bezit ziet aangege ven, meestal flinke rechte blok ken in een raster van bestaan de en nieuw te maken wegen en waterloopen, resp. in rood en blauw aangegeven. Door dit alles heen schemeren nog de grillige lijnen van de oude begrenzingen der landerijen. Geen wonder dat men hier vreemd op afkijkt en dat bij na niemand zich onmiddellijk op deze „staalkaart" kan oriënteeren. De opzet. Maar dan helpt de heer Hassels hen op weg. Op rus tige wijze toont hij aan, hoe met alle factoren rekening is gehouden, hoe men 'er naar heeft gestreefd alle bezit sa men te voegen in gemakkelijk te bewerken rechte stukken, bij, of zoo dicht mogelijk bij de boerderij, eigendom en pachtland bij elkaar dat ten aanzien van de kwaliteits klasse van de vroeger ge bruikte grond het zwaarte punt niet teveel in het voor- of nadeel is verlegd en dat ieder blok een behoorlijke af watering en ^behoorlijke uit weg heeft. „Dit hier is nu Uw land, 4, 5, 10, 12, 15 bunder bijeen bij de boerderij, vlak achter Uw huis, aan dezen weg, vroe ger in 5, 10, 20 stukjes wijd en zijd verspreid. Ja, ja, dat stukje in Wester- land is er ook bij, ook dat aan de Gest en op Stroe. Nu alles bij elkaar," Zoo wordt men ingewerkt in de nieuwe situatie. Dit is de sensatie die iedere boer heeft ondergaan. En voldaan Ja, er blijven wenschen. Wat is volmaakt op deze wereld Wij zouden het vierregelig ge dichtje dat men in de Flevo- bode sedert haar eerste ver schijnen steeds op de voorpa gina aantreft, willen citeeren. „Het een ieder naar den zin te maken Maar, de indruk van de eerste zittingsdagen is op de overige dagen bevestigd. Het plan wordt over het al gemeen zeer goed ontvangen. Wanbegrip en achterdocht heb ben plaats gemaakt voor ver trouwen. En dat is zulk een schoone zaak! Er is vertrouwen in de man nen wien men dit werk in handen heeft gelegd, vertrou wen in het plan en zijn uit voering en in de toekomst van het bedrijf. Radicaal. Het plan is radicaal. Nemen we de jHi'ppolytushoeverkoog. Op de oude kaart een wirwar van stukjes land, een chaos van overpadrechten, nu zooveel mogelijk rechte vierkante blok ken. Men kan zich nauwelijks een voorstelling van maken hoe de nieuwe situatie zal zijn. Om de 500 meter, van den Betonweg tot den Zuiddijk, een rechte „boerenweg", daar- tusschen, telkens in dezelfde richting, een tochtsloot, een weg van Oost naar West er dwars doorheen van de Burghe tot den Poelweg. Alle stukken land vanaf den weg bereikbaar. Dit is geen toe komstmuziek. Het staat te gebeuren En zoo is hel mes er overal in gezet. Radicaal, maar, met verstand. Revolutie. Het werk wordt flink aan gepakt, Overal happen de draglines gretig in de aarde. Aanstonds zullen een 1000 ar beiders tewerkgesteld zijn. Het weer is een belangrijke factor en kan veel aan de snelheid van uitvoering toe of af doen. Men hoopt echter te bereiken dat in het voorjaar iedere ka vel „volgens plan" voor de grondgebruikers is te bereiken en dat dan de hoofdwaterloo- pen gereed zullen zijn. De revolutie die zich thans op ons ex-eiland voltrekt, is wel zoo groot dat er den eersten tijd nog lang geen geordende toestanden zullen heerschen. Het zal wat rommelig zijn en vreemd, vooral daar waar ge werkt wordt of nog gewerkt moet worden en daarom is het zoo noodig dat allerwege begrip wordt getoond voor de nieuwe situatie. Geen eigen rechter spelen. In de praktijk zullen zich moeilijkheden voordoen, b.v. bij de inbezitneming van gronden, doch men beseffe dat deze slechts door samenwerking zijn op te lossen. Bij moeilijkhe den wende men, zich tot de plaatselijke commissie Men spele geen eigen rechter. Met hard tegen hard komt men er niet. Samenwerking is de eenige weg om zoo spoedig mogelijk aan de rommelige toestand een einde te maken. Wie het eigenbelang aan voelt, werkt m,ee. Men sta loyaal tegenover de werkleiding, die alles in Uw belang verricht. Ontzie b.v, piketpaaltjes die met groo te nauwkeurigheid zijn gesteld Het wegnemen daarvan kan oorzaak zijn dat het werk een volle dag stagneert. En, iedere dag is thans kostbaar. Wederzijds kan begrip wor den getoond, en zij wordt ge toond. Werkzaamheden b.v, nabij eendenkooien worden, i.v.m. de kooirechten, tot het voorjaar uitgesteld. Er zit schot in. Intusschen konden we de eerste resultaten van de werkaamheden reeds aanschou wen. In de Westerling, aan den Poelweg, bij de Hollebalg en dan in den Stroeërkoog. Het is frappant te zien hoe daar van het '„biezenland" nieuwe vruchtbare akkers worden ge maakt, keurig vlak, van een dikke laag goede teelaarde voorzien. Zooiets spreekt wel Belasting Perikelen PERSONEELE BELASTING. Ambtshalve verleenen van vermindering en ontheffing Aan de Inspecteurs der be lastingen is bij res, van 10 Aug, 1946 machtiging verleend om ambtshalve vermindering of ontheffing over de jaren 1941, 1942 of 1943 te verlee nen, zulks echter uitsluitend voor die gevallen waarin blijkt, dat het niet in acht nemen van de daarvoor bij de wet gestel de termijnen te wijten is aan oorzaken en omstandigheden/ die het gevolg zijn van of ver band houden met den toen bestaanden oorlogstoestand (ex- bezettingsgevangenen, ex-on" dergedokenen e.d.) VISSCHERIJ. Het Bijzonder Visscherij- reglement voo-r de Afgesloten Zuiderzee onderging eenige wijzigingen. Ten aanzien van het ge bruik der vischtuigen is thans bepaald Het is verboden te vis- schen met ecnig geoorloofd vischtuig, tenzij men is voor zien van een daartoe strek kende schriftelijke Vergun ning van het districtshoofd. Dit verbod geldt niet. voor het visschen met één hengel. Evenals de mosselrijf en de zegen! is het thans ge oorloofd een snoekbaars, sleepnet met een maaswijd te van ten minste 92 mm een spieringsleepnet, een dwarskuil, een kwakkuil. een kornet, een wonderkuil of een wijm door het water voort te trekken. Het is verboden bij het visschen met een vischtuig waarvoor ieen miminum maaswijdte is x vastgesteld eenige handeling te ver richten of eenig middel aan te wenden, waardoor het ontsnappen van kleine visch kan worden bemoeilijkt of belet. DE GESLOTEN TIJD. Het is behoudens het. hier na bepaalde verboden te visschen met eenig vischtuig van 16 Maart tot 31 Mei. Het is verboden te visschen met) spieringnetten van 1 Mei tot 31 Mei en met den dwarskuil, den kwakkuil en het aalkornet van 1 October tot 30 April. Geen gesloten tijd wordt vastgesteld voor den aalkorf de aalkubbe, de aalfuik, den aalzak, den aaldobber, de aalkamer, het aalhoekwant de peur, het kruisnet, den wonderkuil en de wijm. Overtredingen van voor waarden door het Districts hoofd aan Visscherij-vergun ningen verbonden, is thans strafbaar gesteld. De straf maat is f 150.boete of 1 maand hechtenis. Voorheen kon overtreding dier voorwaarden slechts intrekking van de vergun ning tot gevolg hebben. Een strafvervolging was niet mogelijk. tot den boer en men krijgt schik in het werk, men ver langt reeds naar het nieuwe Tegenstanders van voorheen toonen zich thans enthousiast. Men ziet in dat hier een uiterst nuttig werk tot stand wordt gebracht in het belang van de Wieringer boerenge meenschap. De personeelsmoeilijk heden in 't bouwbedrijf Het personeelsvraagstuk levert in het bouwbedrijf veel moeilijkheden op, zoowel voor de werknemers als voct de werkgevers als voor de overheid. Voor den wederopbouw van dc geteisterde gebieden moet gebruik gemaakt wor den van de diensten van ar beiders uit o.m. Amsterdam en andere gemeenten met een hoogen loonstandaard. Het is noodzakelijk gebleken dat de overheid zich financi- eele lasten getroost om dit mogelijk te maken. Nu dient er echter voor te worden gewaakt, dat niet tegelijkertijd aanzienlijke aantallen arbeiders uit. ge meenten met lager loon standaard in gemeenten me! een hoogen loonstandaard gaan werken. Tevens moet voorkomen worden, dat op beteekenende schaal bijv. arbeiders uit een bepaalde plaats aan den slag gaan aan werk, d.at een stuk zui delijker dan hun woonplaats is gelegen, terwijl arbeiders die dichter bij dit werk wo nen, meer naar het noorden tewerkgesteld worden. De mafceriaalschaarschte en andere ook meer nor male factoren leiden op ongeregelde tijden hier cn daar tot ontslag van arbei ders. Hier vloeit heel ge makkelijk een oneconomi sche verdeeling der arbeids krachten uit voort. Wanneer hier niet „gere gulariseerd" wordt, is dit voor alle partijen een nadeel. De werknemers zullen meer moeten reizen of om andere reden, zooals huisvesting elders, meer buiten hun ge zin moeten verblijven, dan noodig is De overheid zal het slechter in de hand hebben de meest belangrijke werken met voor rang te laten uitvoeren, te veel kosten moeten betalen en moeten rekenen op op bieden van de loonen, waar uit het berekenen van zwarte prijzen en dus een toenemen van „zwart wer ken" en zwarten handel voortvloeit, hetgeen de be_ heersching van het prijspeil belemmert. Voor de werkge vers tenslotte is een toestand waarbij geen behoorlijk rechtvaardige verdeeling van de beschikbare arbeids krachten is bereikt, men te maken heeft met arbeiders, wegkooperij, geen behoor lijke zekerheid heeft betref fende de aanwezigheid van de noodige arbeiders, te hooT ge loonen. moet betalen en te hooge prijzen moet bere kenen. evenmin bevredigend. Het College van Algemeen Gemachtigden voor den We deropbouw heeft dan ook besloten in alle bouwplan goedkeuringen van weder. opbouwwerken de bepaling op te nemen, dat de arbei ders, die voer het werk noo_ dig zijn, hieraan alleen mo gen werken met goedkeuring van den directeur van het arbeidsbureau. waaronder het werk ressorteert. Deze goedkeuring van den direc teur van het arbeidsbureau geldt als regel voor den duur van het werk, doch kan wor. den ingetrokken. Bij beëin diging van de dienstbetrek king moet de werkgever den directeur van het arbeids bureau hiervan kennis geven. Ook voor ander dan weder. opbouwwerk is in het bouw bedrijf voor aanstelling van personeel vergunning van het arbeidsbureau noodig. Voorts is een uitspraak van den directeur van het arbeidsbureau noodig, wan neer men een dienstbetrek king wil beëindigen doch de andere partij er niet mede kan instemmen. Op het beëindigen van een dienstbetrekking zonder de vereischte toestemming en op het aangaan van een dienstbetrekking in het bouwbedrijf en enkele ande re bedrijfstakken (leder, en schoenindustrie en textiel, nijverheid) zonder die toe stemming is een straf gesteld van ten hoogste twee maan den hechtenis of f 1000.— boete. Hierdoor is het dus moge lijk, nog afgezien van de maatregelen van het College van Algemeen Gemachtigden voor den Wederopbouw, om overtreders krachtdadig tot de orde te roepen. Reeds is gebleken, dat hiervan ernst gemaakt wordt, hetgeen niet meer dan billijk is. De wederop bouw van ons land is, wel van zooveel belang, dat al het mogelijke gedaan moet v/orden om deze te bevorde ren. Vereen, voor Bedrijfsvoor lichting in de W-.meer. Mededeeling No. 309. Evenmin als wij de grond te diep mogen ploegen, mag het zaad te diep worden ge zaaid. Het is van veel belang hieraan de noodige aandacht te besteden Vooral op de zandgronden komt het nog veel te vaak voor, dat men veel te diep zaait. Een der gelijk zaaisel kan nooit meer een maximale opbrengst leveren. Men kan gerust zeggen, dat men, in derge lijke gevallen, door bij het begin een kardinale fout te maken, reeds 5 of 10 of meer procenten van z'n opbrengst heeft verspeeld Deze per centages, welke hier worden genoemd, voor- de verliezen, tengevolge van te diep zaai en zijn niet overdreven, oi gefantaseerd, doch berusten op waarnemingen in de prak tijk en op gegevens van proefvelden. Zoo werd bijv. in Gelderland geconstateerd dat rogge welke 6 cm. diep was gezaaid 10% minder opbracht, dan die welke 2 cm. diep was gezaaid. Bij een zaaidiepte van 10 cm. werd een opbrengstvermindering verkregen van 36%. Men zal misschien kunnen tegenwer pen dat een zaaddiepte van 2 cm. in de praktijk moeilijk te verwezenlijken is. Wij wijzen er echter op, dat bij de genoemde proeven in Gel derland het verschil in op brengst van de rogge tus_ schen 4 cm (een zaaidiepte welke toch zeker heel goed bereikbaar is en 8 cm. (een zaaidiepte welke in de prak- Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1946. Donderdag 24 October N. M Zaterdag 2 November E. Kw. Zaterdag 9 November V. M. Vrijdag 15 November L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 21 October 5.58 6.28 22 October 6.54 7.15 23 October 7.34 7.52 tijk maar al te vaak nbg voorkomt'!) 20% bedroeg in het voordeel van ondiep zaaien. Ook met haver en zomer- gerst werden dergelijke zaai. diepteproeven genomen. Het verschil tusschen 4 en 8 cm zaaidiepte bij haver bedroeg 7% en bij zomergerst18% in het voordeel van 4 cm. Men ziet, deze verschillen zijn veel grooter dan bijv. de rasverschillen en daarom juist is het van groot belang hieraan voortdurend de noodige aandacht te beste_ den. In de Wieringermee-r wordt op de zandgronden nog wel eens gezaaid met een te zware machine, waardoor het zaad te diep moet vallen. Men zal 't hier vooral moe ten zoeken in lichtere ma chines, terwijl men overigens op deze lichte gronden be slist niet moet. gaan zaaien zonder het gebruik van „zaaisiofjes" „sleepvoetjes" en (of) drukrollen, waarmee de zaaidiepte heel goed kan worden geregeld. Het bovenstaande geldt zeker niet uitsluitend voor de landbouwers op de zand gronden. Ook op de zwaar dere gronden geeft te diep zaaien steeds nadeel. En dit komt meer voor dan wen- schelijk is. Ir. L. R. DIJKEMA. NOG GEEN MARGARINE OP DEN BOTERBON. Het blijft in verband met de vertraging, welke in den laatsten tijd in den aanvoer van grondstoffen voor mar garine is ontstaan, tot na der orde verboden op de boterbonnen margarine af te leveren. Zoodra zulks mogelijk is zal het betrekken van mar garine op boterbonnen wor den toegestaan dit wordt tijdig bekend gemaakt. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 Drukkerij Cofn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1