UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 23 October 1946 Eerste Jaargang No. 97. Rwiactle - SecretariaatKlieftstraat 12, USppolytushoet Wierlngen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro_no. 287814. Een volk dat leeft, Bouuit aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Holi. Mij. van Landbouw, Afd. Wieringen. Ruilverkaveling komt ter tafel. Graanpremie moet blijven. Programma wintercampagne onder de loupe Onder voorzitterschap van van electrische afrastering- den Heer S. Bakker Mz. was deskundige voorlichting wil. len. De f 2.50 toeslag op de granen moet dit seizoen gehandhaafd blijven. Onderscheidene leden mee. personen teekenden acte de nen dat er, als gevolg van precence. I de schaarschte van De Voorz. heette de aanweJ dorschmachines op Wierin. zigen hartelijk welkom en' gen zéér laat wordt ge sprak daarbij de wensch dorscht. hetgeen uit de aard uit dat deze eerste seizoen, der zaak gevolg is van over. vergaderilng nog door vele macht, ontstaan door het gevolgd mag worden. Wegens i slechte oogstweer en door ontsteltenis van den Secr. i afwezigheid van dorschma. den heer M. Kooij Sz. zijnchine's o.a. in de Wieringer. geen notulen ter vergade.i meer, Om bovengenoemde de Holl. Mij van Landbouw Zaterdagavond j.1. in „Hotel Centraal" in eerste najaars vergadering bijeen. De op komst was bevredigend, 35 •ring, terwijl ook daardoor vervalt punt 3 der agenda „Bespreking agenda 155e Alg. Vergadering te Amster dam. Benoeming afgevaardigden Tot afgevaardigden naar de op 23 Oct.. a.s. te Am sterdam te houden vergade ring werden benoemd de heeren S. Bakker Mz. en S. Lont (Vet), terwijl de heer J. Lont Czn. als pl. vervan ger werd aangewezen. DE RONDVRAAG behelsde hoofdzakelijk de gevolgen der ruilverkaveling, waaruit bleek dat onder scheidene personen zich jrnet de huidige geprojecteerde landtoewijzing moeilijk kun nen vereenigen. Men meen de dat ten aanzien van rechtvaardige wenschen toch eenige soepelheid zal worden betracht, hoewel sommigen daar eenigszins sceptisch te genover stonden. Anderen hadden, nu er toch verka veling plaats heeft, de on derscheiden hoeken en pun ten willen zien vervallen hetgeen door sommigen zéér; sterk wordt bestreden. Ge reden acht men het een al. leszins billijke wensch dat de tot zekere datum toege zegde f 2.50 toeslag het ge_ heele seizoen blijft gehand haafd. Voor gezamenlijke omslag is geen mogelijkheid meer doordat zij die gedorscht hebben., hun granen reeds' aan de handel afleverden Voorz. zegt onderzoek toe en hoopt dat dit tot alge. heele bevrediging mag lei den. Bedrijf skleeding. Voorts wordt het door sommigen als een onbillijk, heid gezien dat voor de boe. ren geen extra kleeding wordt verstrekt. Waarom zoo vraagt men, krijgen b.v. visschers wel truien Voorz. zegt onderzoek toe WIERINGEN. UITVOERINGEN O O.K.K. gaf Zaterc^T en Zondagavond j.1. in Concor. dia weer haar gebruikelijke herfstuitvoeringen o.l.v. haar Directeur en Voorzitter den Heer P. Jongkind. Na een inleidend program ma van mandolinemuziek en zang, dat den eersten avond niet geheel vlekkeloos door kwam (Zondagavond ging het al beter en waren de zenuwen blijkbaar overwon nen), werd opgevoerd „Tzin- gani", een prachtig tooneel- spel met dramatischen in slag. De hoofdrol werd op eminente wijze vertolkt door Mevr. G. Veltman.Wigbout. Medemblik. Hel een iedermaken HET CHINEESCHE LANDHUIS Door een elkeen bemind, Met de opvoering van' Zijn de moeilijkste zaken een fraai tooneelstukj Die men op de wereld vindt. werd de viering aange- vangen van het derdeJ lustrum van de Too- neelvereen. „Hierna Be ter" te Medemblik. Wij zijn „Hierna Beter" veel dank verschuldigd, aldus Bur gemeester Peters in zijn ope ningswoord. Behalve het eigen optreden o.m. voor liefdadige doeleinden, organiseerde deze vereeniging reeds tweemaal een tooneelwedstrijd, thans gevolgd door een derde, door zijn origineelen opzet groot- sche landelijke tooneelkamp voor de komende wintermaan Ook haar tegenspeler en: 1 .speelsters beheerschten hun! <jen. Ook de kunst van Mevr. meente-personeel van Bergen. Voor den aanvang van den wedstrijd werden door den heer van Velzen bloemen aan- hoewel hierover in de StichJ geboden aan den midvoor- ting v.d. Landbouw reeds aanvoerder Visser, die wegens de Boer-van Rijk, Jan Musch e.a, wist het Bestuur naar Me demblik te laten komen. Mw. Wegener Sleeswijk-van Balen Blanken, die straks als jury-lid zal fungeeren en afge vaardigden van den Bond van Tooneelvereenigingen in West friesland viel een speciale groet ten deel. De Burgemeester, die het in smink verstoken bestuur ver ving, meende als gast de tolk van de aanwezigen te moeten zijn door de jubileerenda vei- eeniging geluk te wenschen en succes toe te wenschen voor de toekomst. De instemming van het pu- Tr, bliek met de woorden van zijn J.1. Zaterdagmiddag was het burgervader. bewees wel hel voe balelftal van het Domein- hierop voIf,ende daverende op. kantoor de gast van het ge- p]aus< Het gegeven. rollen uitstekend en gaven van het geheel een keurige opvoering. Het talrijke publiek volgde het gebodene met gespan nen aandacht en beloonde de artisten met een welver diend applaus. Het mag den organisatoren zeker tot vol doening schenken dat over de uitvoeringen mes groote waa-rdeering wordt gespro ken. Wieringermeer. W.A.C.-NIEUWS. MAANSTANDEN 1946. Donderdag 24 October N. M. Zaterdag 2 November E. Kw. Zaterdag 9 November V. M. Vrijdag 15 November L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 24 October 8. 9 25 October 8.40 26 October 9.11 27 October 9.41 8.25 8.55 9.26 9.57 zien de Geestm er ambacht mgn over vulling lijkt de verkaveling op Wie. vvinterprogramma. vaker is gesproken. Voorts zal, op verzoek worden geïnformeerd naar de mogelijke verstrekking van oliekleeding. Bestuursmededeelïngen Voorz. wil gaarne uit de vergadering wenschen verne. van het Geadvi. ringen, aldus sommigen, nog seerd werd te verzoeken voor zeer onvolledig. een spreekbeurt uit te noo_ Voorz. meent te weten dat digen de navolgende heeren aan rechtvaardige grieven w jr Lienesch over „Sa zeer zeker zal worden tege_ menstelling grasmengselJ' moet gekomen, hoewel van. £>r Grashuis van de Schot- zelfsprekend niet ieder voor horst over De beclrijfs- 100% zijn wenschen vervuld pluimveevoeding." zal zien. Bij de deponeering der officiëele kaart der ver. vertrek naar elders voor de laatste maal in W'.A.C. mee speelde. In een geestige speech bracht van Velzen dank voor hetgeen de scheidende aan voerder voor W.'A.C, heeft gedaan en voor de prettige wijze waarop hij steeds lei ding gaf. Nadat de heer Visser, wien tevens een foto van het elf tal werd toegezegd, voor deze hulde zijn dank had betuigd, nam te ongeveer 2 uur de wedstrijd een aanvang. Aanvankelijk was C.A.B, een zeer gelijkwaardige tegen kaveling kan nog worden gereclameerd, terwijl voorts door Voorz. ernstig wordt gewaarschuwd tegen over bodig pessimisme. Inzake de totale opzet van het verkavelen deelt Voorz. mede dat werk I, d.i. hoofd verkaveling, thans wordt uitgevoerd, daarna volgen de wegen en- daarop -volgt pas de. kleine verkaveling Beide laatstgenoemde wer ken echter moeten nog wor den aanbesteed. De heer J. Lont Cz. wil het bestuur adviseer en stappen te doen inzake gezamenlijke aankoop van betonpalen ter. wijl door dezen voorts wordt gevraagd eens prijsopgave te willen doen van de aanleg van electrische afrastering alsook van perkoenpalen. Voorz. doet hierop toezeg ging dat het bestuur in de zen stappen zal ondernemen doch zou tevens ten aanzien zeer goed geslaagd. Deze mee ning kunnen we handhaven ondanks het soms zwakke, doch moeilijke spel van één der voornaamste damesrollen. Het geheel werd gedragen door het eminente spel van den heer Van Hourik, dat zijn hoogtepunt bereikte in het eind Spel, waar de regisseur in dhr. Schra een waardig tegenspe ler vond. Niet spontaan drifïig, doch op uiterst geslepen wijze, be- heerscht en fanatiek als den echten Oosterling, reageerde Juang Sing op het bedrog van zijn vrouw, .Dit pakte het pu bliek meer nog dan het rade- looze der beide vrouwen. Het geheel werd volmaakt door het optreden der beide Chineesche bedienden. Het Chineesche Landhuis werd in zijn geheel een dave rend - succes en een waardige Het ongelukkige huwelijk opening van een veelbelovend van een Engelsche dame met! en veelzijdig programma voor den rijken Chinees Juang Sing, het komende seizoen. Voorts zullen pogingen stander, die na 10 minuten de worden aangewend nog uitleiding wist te nemen, te noodigen de h.h. Ir. de| Een kwartier later kwam de Vries. Joh. de Vee-r, en Ir. gelijkmaker van W.A.C. van v.d. Ban over „Mechanisa. de voet van Henk Louwes. tie in de landbouw," terwijl Even later wist G.A.B. op- de heer P. Reitsma, dieren, nieuw de leiding te nemen, arts te Wieringermeer des. Na de rust verkreeg W.A.C. gevraagd toezegging deed echter sterk de overhand, voor een eventueel te hou- Ondanks forsch spel wist den lezing over een nader [Bergen het doel niet meer te gepaard aan een sinistre wraak voor het onvermijdelijke be-, drog van zijn vrouw en de niet beantwoorde liefde van dezen intellectueelen Ooster-! ling voor zijn geestverwante schoonzuster, zijn door de! schrijvers Marion Osmond en o_ James Corbeek op treffende luidden wijze tot eenige indrukwek-' kende scenes verwerkt, waar in tenslotte de speling van het noodlot, tot een tragische ont knooping van het drama leidt. De eenvoudige, zelfvervaar digde decors brachten het pu bliek reeds dadelijk in de ge heimzinnige sfeer van het Oosten. De costuums, met behulp van eenige ingezetenen ver vaardigd, konden de kostbare huurtoiletten, die op het laat ste moment verstek lieten de Gr. Nederlaag voor de Communisten. De uitslag van de verkie zingen te Berlijn gehouden te bepalen onderwerp. Hierop volgde sluiting door Voorz. nadat deze nogmaals zijn dank had uitgesproken voor de opkomst, inzonder heid aan den heer Reitsma. dierenarts te Slootdorp. ANNEXATIE Teneinde een oordeel uit te spreken over eventueele grens correcties aan de Nederlandsch vinden, Het einde van den wedstrijd bracht een fraaie 8-2 overwin ning voor de W,-Meerders. Voor aanvoerder Visser een aangename herinnering, ware het niet dat hij tijdens den wedstrijd vrij ernstig werd ge blesseerd. Soc. Dem. 48.2% Chr. Dem. 21.17% Eenh. partij comm. 19.3% Liberalen 9.1% De Russen toonden zich zeer ontstemd over deze uitgesproken overwinning van de Democratie. Men vreest dat dit voor de bevolking in de Russische zóne van Berlijn nadeelige gevolgen zal hebben. O.i. is reeds de stroomvoor ziening voor Charlottenburg gestaakt. gaan, volkomen vervangen j Er zal een groote omwen. De grime en het kapwerk wa-1 teling komen in het bestuur ren eveneens eenvoudig, doch! der stad. doeltreffend. Het spel. Het moest even wennen toen de zachte muziek van achter de coulissen heï spel inleidde. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- doch weldra bleek er voeling; Straat 12, Hippolytushoef. te zijn tusschen de spelers en Telefoon no. 103. de zaal vol verwachtingen. Dit contact bleef gelukkig be waard, ondanks de hinderlijk aandoende pauzes tusschen de bedrijven, die op een feest avond als deze, naar onze mee Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad- ning beter met' muziek hadde'n Rid" kunnen worden gevuld. In haar poging dit Ooster- Specerijen zonder bon. Binnenkort zullen door een sche stuk, dat uiteraard d Duitsche grens, ten gunste vanverbeterden aanvoer peper en Westerling niet erg ligt, op be- Nederland, zijn de Staten-Ge- nootmuscaat zonder bon ver- grijpelijke wijze ten tooneele neraal tegen Donderdagmiddag, krijgbaar zijn. Het ligt in de te brengen, is het tiental da- a.s. te 1 uur voor een beslotenbedoeling voor deze producten! mes en heeren, dat deze taak zitting bijeengeroepen. maximumprijzen vast te stellen op zich heeft genomen, wel der, Markt A 84, Schagen. Telefoon- No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Boskerv Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1