UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBL#vS)R WIERINGEN - WIERïNGERMEER EN OMSTREKEN HET MONUMENT. HAAGSCHE DICTATUUR? Zaterdag 26 October 1946 Eerste Jaargang No. 98. Radactie - SecretariaatKlleftstraat 12, Hlppolytushoef WierLngen. Telef. No. 103. Admlniitratle en directie R. J. Ridder, Marlet A 84, Behagen. Tel. No. 533. Na 17 u. No. 392.Glro.no. 149072. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Ut blad verschijnt Woensdags en Zaterdag- Abonnementsprijs f 1.80 per lealenderkwartaa Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk Kleine annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Wieringen. EEN PLAATS GEVONDEN. WESTERLAND GENIET DE EER. Het Comité voor de oprich- ting van een monument vjor de Wieringer ingezetenen, die als gevolg van oorlogsomstan digheden door onderdrukking, moord en ontberingen in het buitenland om het leven zijn gekomen, is er eindelijk in ge slaagd een plaats voor het ont worpen gedenkteeken te vin den. De voortvarende wijze waar op het Comité in Augustus '45 de zaak aanpakte (men had reeds spoedig de noodige gel den bijeen, een ontwerp was klaar) wekte de verwachting dat de oprichting nog slechts een kwestie van weken, hoog stens maanden zou zijn. He laas trad er toen een stagna tie in en men ondervond al lerlei moeilijkheden die cul mineerden in de vraag naar een waardige plaats voor dit waardige monument. Het lag in het voornemen, het monument in H,-Hoef, zijn de het centrum der gemeente, op te richten. In eerste instantie liet ten deze de medewerking van ei genaren der beoogde terreinen, wel iets te wenschen over, en niemand scheen bereid tot dit doel grond af te staan,] zoodat steeds opnieuw naar' andere plaatsen moest worden uitgezien, waarbij uiteraard ook! die plaatsen die zich in ver-j band met de toekomstige uit breiding der gemeente daartoe eigenden, onder de loupe wer-1 den genomeny In' aanmerking i kwamen o.a, terreinen aan de Parklaan, de Heldersche straat hoek Zandburen, tegenover het Distributiekantoor etc,, terwijl in een bespreking met het be-j stuur van de „Oranje Vereeni- ging nog „Het Hoekje" waar in de toekomst een groot plein met Raadhuis komt, in ernstige overweging werd genomen^ Het was in die „zoekperiode" j dat een algemeen verbod tot oprichting werd uitgevaardigd en de plannen aan hoogere goedkeuring werden onderwor-| pen. Dit heeft de zaak verder sleepende gehouden, totdat, nadat het ontwerp door den Minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen was goedgekeurd, tenslotte met de inmiddels ingestelde provin ciale commissie van advies in zake de oprichting van oor. logs- en vredesgedenkteekenen, over de plaatsbepaling kon wor den gedelibereerd, waarbij meergenoemde commissie vrij wel gezaghebbenden stem had. Bij een bespreking van de voorzitster dezer commissie, met het Gemeentebestuur, die o.m. in verband met het uit breidingsplan in deze kwestie werd gehoord, opperde onze Burgemeester het denkbeeld als plaats voor oprichting aan te wijzen de hoogte in Wes- terland aan de Zuidzijde van den Betonweg, ongeveer 150 meter beoosten het begin van den korten Afsluitdijk. De Commissie heeft aan dit voorstel, waarmede het comité instemde, thans hare goedkeu ring gehecht. Ongetwijfeld zullen velen nu nog zeer onwennig staan tegen over de gedachte dat het Mo nument zoo ver buiten edn der dorpskernen zal worden geplaatst. Wanneer men echter kennis neemt van de motieven die deze plaats ook in de oogen van hen, die daarover hadden te beslissen, genade kon doen vinden, zal daar wellicht an ders over worden gedacht. Onmiddellijk na de bevrij ding (en ook thans nog, zij het reeds in mindere mate) waren het in hoofdzaak gevoelsover- weingen die bij de plaatsbe palingen van monumenten de overhand hadden. Men wilde een monument als een tastbaar iets in de onmiddellijke nabij heid, hebben om het met alle warmte die thans nog uitstraalt naar „hen die vielen" te om geven. In de toekomst echter, wan neer de tijd het leed heeft ver zacht, en de belangstelling van de massa is vervaagt, zal men dit geheel anders bezien. Als zoodanig kunnen we ons met de thans gemaakte keuze vereenigen. Op de hoogte in Westerland zal het monument reeds van verre zichtbaar voor ieder die onze gemeen|t|s in Westelijke richting verlaat of vanuit het West,en betreedt, één van de markantste punten vormen, j daarmede beter beantwoordend aan het doel, n.I. voor hen die passeeren, de herinnering wak ker te roepen aan onze geval len strijders, dan wanneer het op een vergeten plaatsje in een der dorpen verscholen zou ge raken achter opgroeiend ge boomte. Men hoopt het monument nog dit najaar te kunnen plaatsen terwijl de officeele onthulling vermoedelijk op 5 Mei van het volgend jaar zal ^plaats vinden. DE VERKOOP VAN LAND. EN TUINBOUW- WERKTUIGEN. Teneinde de misverstan den ten aanzien van den verkoop van land- en tuin- bouwwerktuigen weg' te ne men, volgt hieronder een opgave van die werktuigen waarvoor bij aflevering aankoopvergunningen ver- eischt zijn. Een bereidverklaring van een leverancier en een aan koopvergunning zijn noodig voor aardappelpootmachi nes aardappelstoomers giervaten en gierpompen a ar dappelspro eimach in es (niet gecombineerde motor, spoeiers) veevoederstoo- mers zaaimachines vee. voederkookpotten en aard. appelrooimachines. Op aankoopvergunnini_ onder goedkeuring van het Bureau Grondstoffen van de Directie van de Voedselvoor. ziening, zijn verkrijgbaar dorschmachinespersen (touw en draad) graan- maaier zelf binders land. bouwtractorenlandbouw. wagens fruitsproeimachines (behalve rugsproeiers) stroo binders en kruiwagens, spe ciaal voor arbeid in den tuinbouw. Inleveringspremie voor broodgraan. Door de aanhoudende zee liedenstaking in Amerika I treedt ernstige stagnatie op; in den aanvoer van buitenland] sche tarwe_ Hierdoor zal on ze broodvoorziening voorloo- pig nog voor een belangrijk percentage gedekt moeten worden met tarwe en rogge van den inlandschen oogst, zoodat het van belang is, dat de aflevering van deze granen door de telers in de eerstko mende weken in onvermin derd tempo voortgang vindt. J In verband hiermede is be sloten de inleveringspremie, welke voor leveringen na 13 October en vóór 27 October aanvankelijk was bepaald op f 1.75 en van 27 November tot '10 Nov. op f 1.- per 100 Kg., voor de periode van 27 Octo ber tot 24 Nov, 1946 weer te brengen op f 1.75 per 100 Kg. De huidige situatie brengt voorts mede, dat wij voors hands voor een grooter per centage op graan van den ei gen oogst aangewezen zullen zijn. Van den totalen rogge- oogst dient, zooals men weet, slechts een bepaald gedeelte i(de z,g. aanslag) door de te Iers te worden afgeleverd, ter wijl het overige mag worden gebruikt in eigen bedrijf. Aan gezien men bij levering van hoeveelheden boven de leve ringsverplichting dit voordeel zal moeten derven, heeft de overheid besloten ter aanmoe diging van de levering van rogge boven den aanslag als compensatie een extra premie te betalen van f 5,- per 100 Kg- rogge welke vóór 1 Ja nuari a.s. boven den opgeieg-j den aanslag zal worden gele verd aan een erkenden graan handelaar. Deze premie zal t.z.t, rechtstreeks door den Provinjcialen Voedselccmmis- saris aan de telers worden uitbetaald. Roggetelers, die tevens ha ver hebben verbouwd, dienen er rekening mede te houden- dat uitbtaling niet eerdet plaats zal hebben dan nadat ook aan den opgelegden haver- aanslag ten volle is voldaan. De haver, waarvoor een le veringsverplichting werd opge legd, zal uiterlijk 1 April 1947 geleverd moeten zijn, welke verplichtng geldt voor alle ha- vertelers. Zware geldboete voor grossier. Een grossier in koloniale wa ren had zich kortgeleden, voor den tuchtrechter voor de Voed selvoorziening in Groningen te verantwoorden wegens het afleveren van tarwebloem, rijst en kindermeel zonder ge lijktijdige of voorafgaande in name van bonnen, toewijzingen of vergunningen. Voorts had deze grossier een hoeveelheid suiker, afkomstig van zijn gros siersvoorraad, laten verwerken lot suikerwerken en hagelslag. Op bij het Hoofdbedrijfschap- voor Akkerbouwproducten in gediende verantwoordingsstaten had verdachte bovendien on juiste opgaven vermeld van zijn werkvoorraden suiker en rijst, terwijl de voorgeschreven grossiesadministratie in zijn zaak volledig ontbrak De grossier kreeg f 18.000. boete, j i In strijd met Bouwverordening en Raadsbesluit, is j 1. Donderdag het. stilgelegde werk aan eenige woningen te Wieringerwerf hervat. Ondanks protest van bouw. en woningtoezicht, ging men verder. Tegen 3 uur in den middag ontving de met het toezicht belasten ambtenaar, die intusschén politie-assistentie had verzocht., bericht, dat DEN HAAG toestemming had verleend tot dezen gewraakten bouw. Men vraagt zich af, waarom er wetten en verordeningen zijn in het belang van de volkshuisvesting. Waartoe is er nog een gemeenteraad Waar blijft de zelfstandigheid van onze jongfe 'gemeente, indien een Haagsche instantie het plaatselijke en ter zake bevoeg de gezag volkomen negeert Stellig is het. laatste woord over het op dusdanige wijze lichtvaardig behandelen van de permanente arbeiders- behuizing in den Wiering'ermeerpolder nog niet gesproken. Medemblik. Ongeval met goeden afloop. Maandag geraakte een z.g.' kip-auto" bij het lossen van^ steen, aan de Westerhaven in een netelige positie, doordat de stelling waarop de auto^ achteruit, tot boven het in la ding liggende schip reed, wegschoot. De achterwielen hingen boven het schip, ter wijl het voorste gedeelte nog op den havenkant stond. Na verschillende vergeefsche po gingen mocht het tenslotte ge lukken den wagen weer in een normale stand te krijgen, waar toe een staaldraad moest wor den gespannen die geruimen lijd het verkeer over den Wes terhaven onmogelijk maakte. De auto bleek geen schade te hebben opgeloopen. Benoeming. Onze plaatsge noot de Heer W, Wijnans werd ingaande 1 November a.s, benoemd als onderwijzer aan de school met den Bijbel alhier. De heer W. was gedu rende geruimen tijd leider der pl, distributiedienst en later verbonden aan de administratie van het Prov, Ziekenhuis alhier. Tevens is de heer Wijnans voorzitter van het Nat. feest- comtié en blijft hij door deze benoeming 'dus voor de komen de feesten beschikbaar, NAAR EIGEN HUIS TERUG. Nadat 29 Januari van dit jaar de eerste en grootste groep patiënten met verplegend persneel van de hier sinds Juni 1942 geëvacueerde afdee- ling van het Prov. Ziekenhuis „Duin en Bosch" te Bakkum naar eigen home was vertrok ken, iyerlieten Dinsdagmiddag j.1, de laatste verpleegden en personeel het gastvrije Prov, Ziekenhuis, Het is bij dit vertrek, dat onze gedachten teruggaan en tal van gebeurtenissen uit deze bijna 41/a-jarige evacuatie-pe riode de revue passeeren. Toen in den zomer van 1942 op last van den bezetter het Ziekenhuis te Bakkum moest worden ontruimd, zag -de di' rectie van deze inrichting zich voor schier onoverkomenlijk schijnende problemen geplaatst. Immers het verplaatsen en on herbrengen van een gestichts bevolking van pl.m 1000 pa- i tiëtnten en het bijbehoorend personeel bracht zijn eigen 'moeilijkheden mee, temeer waar •'e vervoersmogelijkheden toen al zeer beperkt waren. Naast de inrichtingen te Den Dolder, Zutfen en Rosmalen, kwam ook het Prov, Zieken huis alhier in aanmerking een deel van de zoo plotseling van huis en haard verjaagde „Duin en Bosschers" te herbergen. Zoo arriveerden op 18 en 19 Juni 1942 162 patiënten met 42 em ployé's, uiteraard in hoofdzaak bestaande uit verplegend per soneel, in het Prov. Ziekenhuis. Het onderbrengen hiervan met( al het noodige materiaal als bed den, kleeding, meubilair etc, biacht ook hier de eigen ay pische bezwaren mee, welke evenwel dank zij de samen werking tusschen het perso neel van de beide ziekenhui zen glansrijk werden overwon nen. Al spoedig voelden de evavtié's zich thuis en de zus ters in haar heldere uniform aanvankelijk een vreemde ver schijning in onze straten, gin gen al heel gauw een deel van het Medemblikker stadsbeeld uitmaken. In het eerste evacuatie-jaar brak een typhus- en dysente- rie-epidemie uit onder de pa' tiënten van Duin en Bosch en Medemblik, welke behalve der de verpleegden, ook offers eischte onder het personeel. Op 5 Nov. 1942 nam de Commissie van Bestuur voor de Prov. Ziekenhuizen Noord-Holland afscheid, >.n te worden vervangen door een nieuwe, geheel uit NliS.B.-ers bestaande commissie. Een wel bijzonder zware slag trof de afdeeling „Duin Bosch" toen 24 Maart 1943 de én bij patiënten én bij perso neel zeer geziene afdeelings- geneesheer D'r. Kruitb' sch, plot seling overleed. Een maand daarna werd Dr. Haxe, tot op dat tijdstip als assistent-genees heer in Santpoort werkzaam,, tot zijn opvolger benoemd. Een belangrijk en bijna on misbaar onderdeel van de he- dendaagsche behandeling \*an geesteszieken vormt de z.g. arbeidstherapie. Hoewel voor- al de materiaalschaarschte het opnieuw inrichten van een aan de eischen voldoend therapie apparaat bemoeilijkte, slaagde I men er in de daarvoor in aan merking komende zieken de noodige bezigheid en afleiding Zie vervolg pagina 3 Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Donderdag' 24 October N. M Zaterdag 2 November E. Kw. Zaterdag 9 November V. M. Vrijdag 15 November L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 28 October 10.13 10.28 29 October 10.45 11. 2 30 October 11.19 11.38 Marktberichten. Schagen, 24 Oct. 1946. Op de gehouden week markt waren aanvoer en p-rijzen al volgt36 Paarden f 4001350 luxe paarden f 4001650 20 tijdkoeièn f 300500 4stieren centr. 52 gelde koeien f 275500 115 gelde (vette) centr. 6 kalfkoeien f 500725 8 Pinken f 275—400 49 pin ken centr. 15 graskalveren centr. 24 nucht. kalveren centr. 255 mag. schapen f 50120 61 vette centr. 90 Overhouders f 4055 4 Bokken en Geiten f 1030 75 Varkens centr. 44 Big gen f 820 28 Konijnen en 105 Kippen vastgest. prijzen. Deportaties in Berlijn. De Russische autoriteiten in Berlijn hebben Dinsdag bevel gegeven tot het wegvoeren van D'uitsche technici en arbeiders in de electriciteits-industirie uit den Oostelijken sector van de stad. Volgens Reuter zijn plotseling honderden Berlijn- sche technici en hun gezinnen c-pgepakt en in Oostelijke lichting weggevoerd. Hun aantal bedraagt reeds meer dan 1000. Het betreft in hoofdzaak technici r. p het ge bied van radar en straalvlieg tuigen. De sociaal-democratische partij in Berlijn heeft reeds ge protesteerd tegen deze depor taties, die zij beschouwt als een „inbreuk op de mensche- lijke rechten en het principe van het internationaal recht." Volgens een verklaring van radio Moskou, zijn de technici, waaronder hoogleeren, vrijwil lig overgeplaatst. Zij zullen tegen betere arbeidsvoorwaar den, twee, hoogstens drie ja ren in fabrieken te Moskou of Odessa werkzaam zijn. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klleft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wleringer- meerJ. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad~ vertenfcierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. KLstemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. -3, Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. 18

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1