UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE RUILVERKAVELING. OP GRÖOÏ FORMAAT. Zaterdag 2 November 1946 Eerste Jaargang No. 100. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wleringen. Telef. No. 103. Administratie en directie J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst 'nt blad verschijnt Woensdags en Zaterüae- Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk Kleine annonces I 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Wat ei- aan vooraf ging. Toen in Februari 1940 in een bewogen vergadering in Cinema de Haan door de boeren van Wieringen met (Overweldigende meerderheid tot ruilverkaveling we»rd besloten, zal wel niemand hebben gedacht dat de ver. wezenlij king van de plannen waar velen aanvankelijk zeer sceptisch tegenover stonden, nog 7 jaar op zich zou laten wachten. Omstandigheden buiten de v/il van de organisatoren waren hiervan de oorzaak Normaal zou alles in ongeveer 3 jaren haar beslag hebben gehad. De oorlog wierp echter ook hier roet in het eten. De eerste tegenvaller. Voor de uitwerking van de plannen was het noodig dat geheel Wieringen op nieuw zuiver in kaart zou worden gebracht. De daar. -voor noodige opmetingen •zouden van 6 meetploegen 6 maanden werk vergen, ter. wijl daarna het karteeren (in kaart brengen) nog maanden zou opeischen Een jaar stond er voor. Het kon echter sneller De eenvoudigste methode welke een enorme tijdbespa ring zou geven was „lucht, fotografie". In een half uur kon geheel Wieringen gefoto. grafeerd zijn, hetwelk on feilbare gegevens zou ver. schaffen. Het vergrooten der opnamen en het karteeren kon dan in een maand ge. reed zijn. Alzoo zou geschie den. Verdachte zaakjes. De voorbereidingen hier. toe werden getroffen. Wie ringen werd in vakken van 300 M2 verdeeld en in het midden van elk vak werd een witte schijf van V2 M. middellijn gelegd, als richt punt voor de camera, welke schijven als witte puntjes op het beeld zichtbaar zou den zijn. Alle schijven lagen op 7 Mei 1940 op hun plaats. Een vliegtuig stond op Waal haven startklaar. Het wacht te op het sein om op te stij gen doch daarvoor was hel der weer noodig zonder laag hangende wolken. Men stond in voortdurend contact met Waalhaven maar op 7, 8 en 9 Mei waren de omstandig, heden niet gunstig,, zoodat de opname telkens een dag werd uitgesteld. Op 10 Mei 1940 waren de weersomstan digheden ideaal. 10 Mei 1940toen verschenen er andere vliegtuigen boven Nederland, met minder vreedzame bedoelingen Waalhaven werd gebombar deerd. Van luchtfotografie voor de ruilverkaveling kon niets meer komen. Noodge dwongen moest men de oude methode volgen en het daar aan noodzakelijk verbonden tijdverlies accepteeren. Dat men in de Meidagen 1940 aan de witte stippen in het land wel eens andere bedoelingen heeft toege schreven is niet te verwon deren. Vele goede Nederlan ders haalden de schijven in huis. De schattingen. In 1940 vonden tevens de schattingen plaats. Het kan geen kwaad nog eens te ver melden hoe men daarbij te werk ging. Wieringen is in grove trek ken in twee cnderdeelen te verdeelen A. Hoogere zandgronden plaatselijk bekend onder den naam „Bovenwalland" B. Lager gelegen klei- en zandgronden, plaatselijk be. kend onder den naam „Koo. genland." A. Het type van het bo venwalland toont, weinig of geen verschillen. In verband met de meerdere of mindere doorlatendheid van den grond, de meer of minder gelijkmatige ligging en de dikte en aard van de aard laag (dun. of dikaardig) werden 8 klassen vastgesteld n.1. van 1000 tot 1700 gulden per H.A. telkens met f 100.- verschil. B. Het type van de Koo. genlanden kan in groote trekken in 2 ondertypen worden verdeeld. Type B I wordt gevormd uit klei, kleihoudend zand al of niet veenachtig of met resten van moeras- planten vermengd. De onder grond bestaat in den regel uit doorlatend zand, rustend op keileem. Type B II wordt gevormd door zandige, soms: eenigs- zins zavelachtige grond overgaand in meer of min. der doorlatend zand, rustend op keileem. In verband met de struc tuur en hoogteligging van den grond, de dikte en sa menstelling van de t.eeltlaag en de mate van doorlatend heid van den ondergrond werden de gronden onder B genoemd gerangschikt in 10 klassen, n.1. van( 400, 600 800, 1000 en 1200 en verder opklimmend met 100 gulden tot 1700 gulden per H.A Het bedrag waarmede de grondwaarde van bepaalde perceelen tengevolge van den cultuurtoestand van den grond moesten worden ver meerderd of verminderd werd door de schatters be paald. De schatters deelden dus de gronden in deze klassen in en na uitzetting van de klassegrenzen op het terrein stelden zij de plus- en min waarde van den grond vast. Het ging dus niet om de verkoopwaarde der percee len maar om de verhoudings. waarde der gronden, het verschil in waarde dus ten opzichte van elkander. De uitkomsten der schat tingen werden in Januari 1941 ter visie gelegd. Na het verstrijken van den beroeps termijn stonden de schat tingen vast. Daarna was alles gereed om het verkavelingsplan op te maken, hetgeen geschied de door de plaatselijke Com missie met den Heer Jonas terwijl de boeren in de gele genheid werden gesteld hun wenschen kenbaar te ma ken. In 1943 was het „plan Jonas" uitgewerkt op kaart gereed, eenzelfde kaart, als thans ter inzage heeft gele gen. De uitvoering moest echter wachten tot na den oorlog. De slag om Arnhem. Het plan Jonas is bij de gevechten in en om Arnhem in 1944 verloren geraakt evenals de kaart, aangeven de de oude toestand etc. Slechts de werkteekenin- gen zijn gespaard gebleven en daaruit is weer een nieu we kaart, gelijk aan de eer ste, samengesteld kunnen worden. Waren ook de werkt eeke. ningen verloren geraakt, dan had men weer van den grond af moeten beginnen. Deze toevalligheid heeft het mogelijk gemaakt dat men -reeds zoo spoedig na de bevrijding weer met de plannen op de proppen kon komen. Ei' is wegens gebrek aan voldoende werkkrachten ern stig overwogen met de uit voering te wachten tot de herfst 1947 doch er bestond geen zekerheid dat men dan de gewenschte aantallen beschikbaar zou hebben. Wij hebben -reeds geschreven hoe men door aanbesteding en het gebruik van machi nes dit tekort gedeeltelijk heeft ondervangen. En zoo is de zaak thans in volle gang. De ruilverkaveling draait STAGNATIE BIJ DE Ruilvei kavelingswerkzaamheden De aannemer J. Bosker Oz, ondervindt bij het maken van een duiker onder de Holle balg groote tegenslag. Bij de doorgraving heeft men overal hinder van drijfzand. Getracht zal worden met pom pen het overal opkomende welwater, dat het zand als 't ware vloeibaar maakt, weg te werken en de graafput op die manier droog te houden. Indien dat niet lukt, zal men genoodzaakt zijn damwand in te heien om dan de zware rioolbuizen te kun nen stellen, WAT EEN KERSTBOOM MAG KOSTEN. De verkoopsprijzen voor kerstboomen zijn als volgt vastgesteld Tot 49 cm. f 0.75 50—69 cm. f 17099 cm. f 1.50 100—124 cm. f 2.— 125 149 cm f 2.50 150—174 cm. f 3.— 175—199 cm. f 3.50 200—249 cm. f 4.25 250—300 cm. f 5.alles inclusief steunmiddel en vergoeding voor het aanbrengen daar van. Bij verkoop van boomen zonder steunmiddel moeten de prijzen met ten minste f 0.35 worden verminderd. Schager Markt. Donderdag 31 Oct.. 1946. Aangevoerd 24 Paarden f 500—1400 120 Stieren f 2501000 6 Stieren Centr. 89 Geldekoeien (mag.) f 275 550 52 Idem (vette) een trale 10 Kalfkoeien f 500-- 750 8 Pinken f 250—400 69 Pinken centr.19 Gras kalveren centr. 21 Nucht. kalveren centr. 85 Schapen (mag.) f 70110 26 Idem (vette) centr. 50 Overhou. aers f 4055 30 tijdkoei- en f 325500 68 Varkens centr. 27 Biggen f 820 65 Konijnen en 62 Kippen vastgestelde prijzen. Medemblik. „HET VIERDE BEEST." Het is van de R,K_ Sport- vereen. D.V.O, ongetwijfeld een goede gedachte geweest, na het succes van den eersten keer, voor de tweede maal den Eerw. Heer Pater Henri de Greeve uit te noodigen een voordrach't-avond onder haar auspiciën te houden en wanneer we de overvolle too- neelzaal van „Het Wapen" als een graadmeter mogen be schouwen, is Dinsdagavond wel een overtuigend bewijs gele verd dat deze onvermoeide strijder voor den „Bond zonder Naam" en door talloos velen beluisterde radio-spreker, zich hier na zijn eerste optreden, naam heeft verworven. Nadat D.O.V.'s voorzitter, de heer Jac. Pronk, den spre ker met een kort woord had ingeleid, richtte de hr. de Greeve zich tot het publiek met een warme aanbeveling voor een in Medemblik bin nenkort te houden glas-inza meling voor de getroffen gebie den. Spr. kent door eigen aan schouwing de noodtoestanden in Zeeland, Limburg, de Betu we, Brabant en andere door het oorlogsgeweld geteisterde streken die nu l'/a jaar na de bevrijding nog bestaan en riep de aanwezigen op, deze sym pathieke hulpactie te steunen. In de inleiding welke de hr. de Greeve aan de vertol king van het door hem tijdens zijn gijzeling geschreven en in het geheim voorgedragen too neelstuk /„Het iVierde Beest' liet voorafgaan, zette hij de beteekenis dezer titel uiteen en schetste in het kort de loop van het stuk en de daarin voorkomende personen. ,,(fiet Vierde Beest? doet ons een blik werpen achter de pompeuze coulissen van Hitler's Derde Rijk en schil dert in felle kleuren naast de slaafsche volgzaamheid en Kadaverdizplin" van zijn sa tellieten, de ontgoocheling en bewustwording van hen, die zich door schoonklinkende fra sen lieten meesleepen in den baaierd van massamoord, sa disme en corruptie. Pater de Greeve gaf de tal rijke figuren, welke de hande ling in dit 5-bedrijvige werk bepalen, op een suggestieve wijze gestalte en wist de ver schillende, dikwijls zoo uiteen- loopende karakters, waarlijk treffend uit te beelden. Hoe vol sappigen humor warén niet de gesprekken tusschen de Amsterdamsche S.S.-mannen, die in een dronkenmansroes geronseld, zich in Sjitomor, ach ter het front, weinig illusies meer maakten over hun lot als Duitschland de oorlog eens zou verliezen. Hoe juist getee- kend was niet de Ober-Sturm- fuhrer Heinrich, voor wien dienst dienst en bevel bevel is, naast de figuur van Kurt Lo- ri, zijn vriend, die door den invloed van zijn Hollandsche verloofde Marie Manders, tot andere inzichten komt en met het nazi-dom breekt. Zijn weer gave van het verhoor van den ondergrnndschen strijder Her man Manders, de „rechtzitting" in den Berlijnschen schuilkel der, het gebed van den Jood Levisson en diens gesprek met 'Heilirich waren prachtig van dictie en uitbeelding. De heer de Greeve is er in geslaagd zijn wel heel aandach tig gehoor voortdurend te boeien met deze knappe ver tolking van zijn eigen werk en het vijf bedrijven lang in den ban te houden van zijn woord. Een stemmiger, meer sober gehouden decor was het ge heel nog ten goede gekomen, nu leidde het de aandacht af. Jammer was het ook, dat de goed-gekozen entr'acie-muziek van den heer Imming verle ren ging. Een kort woord van dank door den heer Pronk, waarbij den Heer de Greeve als tast baar blijk van waardeering, een doos sigaren werd aange boden, besloot deze zeer ge slaagde avond. Tuin en Atlhetiek nieuws. In alle gelederen der gym- vereen. O.S..S. wordt thans rnet bijna ongekende geestdrift gewerkt om het jubileum jaar 1947 tot een succesjaar te maken. Speiaal de dames-afdeeling heeft prachtige vooruitzichten en zal haar 4Cste jaar sterker zijn dan nog te voren, w.o. in de kopgroep diverse jeug- dge turnsters van beteekenis. Van de jongens en heeren gaat een vijftal de lessen vol gen die de heer Boot te Hoorn geeft, aan belovende en voor al ambitieuse jonge krachten uit West-Friesland, Een over het algemeen ge lukkig verschijnsel bij O.S.S. is een flinke opleving van het jongensturnen. De athletiek rust bij de meisjes en dames tot volgend zomer-seizoen, waarvan de grens zal worden aangegeven door de zaalwedstrijden der turnkring West-Friesland Echter ontvingen de meis jes- en damesathleten reeds thans een uitnoodiging eind Mei met een ploeg een week end naar Hilversum te komen voor een driekamp tusschen Djana uit Medemblik :- G.A.C., Hilversum en Athleta, Utrecht. Bij de heerenathletiek zijn de lange afstandlooper S. Bobel- dijk en de jeugdige sprinter P, v. Beem uitgenoodigd deel te nemen aan de training in het Olymp. Stadion, onder leiding der beroemde Finsche trainer Valste. Ten slotte zijn er plannen in voorbereiding om in 1948 met een groep de Olympische Spe len te Londen te bezoeken. Reeds thans zal met sparen worden begonnen. Een un-faüre autobestuurder. Een auto ramde een dezer dagen de aan het Keern staan de lantaarnpaal, waardoor het glazen omhusel brak. De be stuurder gaf echter vol gas en verdween in de richting Oost woud. De politie stelt een onder zoek in naar den bedrijver van deze afkeuringswaardige hande- ling G. G. Cabaret. Het bekende radio-cabaret, o.a. met mede werking van Jan Musch, geeft a.s. Zaterdag een voorstelling in het Wapen van Medemblik. Herbenoemd. De E.A, Heer P. Ch. J. Peters is bij Konink lijk besluit ounieuw herbenoemd tot Burgemeester van M.-blik.i Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1946. Zaterdag 2 November E. Kw. Zaterdag 9 November V. M. Vrijdag 15 November L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 4 November 3.51 4.34 5 November 5.11 5.42 6 November 6. 8 6.32 Na onvermoeide pogingen zijn wij er in geslaagd toe. stemming te verkrijgen voortaan ons blad weer in grooter formaat te doen verschijnen. De formaatwisselingen van de laatste weken waren reeds de voorboden van de komende veranderingen. De ruimtewinst is zeer welkom. O.m. wordt plaat sing van een feuilleton over., wogen. DE NIEUWE POSTTARIEVEN M.i.v. 1 November gelden de volgende verhoogde posttarie- ven Brieven lokaal interl. gew, tm 20 gram 6 ct. 10 ct. 20 tm 100 gram 10 ct. 15 ct. 100 tm 300 gr. 20 ct. 20 ct. 300 tm 500 gram 25 ct. 25 ct. 500 tm 1000 gr. 35 ct. 35 ct. 10(0 tm 2000 gr. 50 ct. 50 ct. Briefkaarten 5 ct. 7V2 ct. Postwissels Niet meer dan f 12.50 10 ct. f 12.50 tm f 25.- 15 ct. f 25,- tm f 50.- 20 ct. Boven f 50.- tm f 200.- per f 50.- of resteerend ge deelte van f 50 10 ct, meer Boven f 200 tm f ÏO'OO per f 100 of resteerend ge deelte van f 100 10 ct. meer Boven f 1000 per f 500 of resteerend gedeelte van f 500 10 ct. meer, Porto Brieven buitenland Niet meer dan 20 gr. 20 ct. Per 20 gr. of resteerend deel van 20 gram 12V2 ct meer Briefkaarten 12V2 cent. Brieven voor Ned. Indië, Curacao, Suriname en grens verkeer Duitschland 20 gram 10 cent per 20 gram meer 7Va cent Briefkaarten Indië etc. 7V2 ct. Luchtpost Ned. Indië Brieven 30 cent per 10 gram. biiefkaarten 20 cent. Brief- en briefkaart-tarief voor België blijft voorshands ongewijzigd, Het aanteekenrecht 'n de porto van stukken met aan gegeven waarde wordt 15 ct. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wiertnger- meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker. A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofdstr. 14, Hippolytushoef I'elef. Hippolytushoef No. lfc.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1