UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN UITBREIDINGSPLANNEN VOOR DE DORPEN VASTGESTELD. Woensdag 6 November 1946 Eerste Jaargang No. 101. Keöacüe - SecretariaatKlieftstraat 12, fippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro_no. 149S72. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst >it blad verschijnt Woensdags en Zaterdag- Abonnementsprijs f 1.80 per Kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. WIELINGEN. DE „WILDE" BOUWERIJ TEN EINDE VELE FACTOREN IN HET SPEL. Ieder die de ontwikkeling der dorpen op Wieringen en in het algemeen de nieuw.; bouw in deze gemeente over de laatste 25 jaren eens aan een nadere beschouwing on. derwerpt, komt tot de over tuiging dat er bij deze uit. J breiding volkomen systeem loos is tewerk gegaan. Naast- leelijke en hinderlijke lint bebouwing langs de buiten- wegen, vindt men in de dor. I pen de meest vreemdsoortige bouwwerken waaraan iedere architectonische zorg ont breekt. Alle mogelijke ont sierende niet. bij elkander passende bouwtranten zijn gevolgd. Op sommige plaat sen staan de huizen, groot en klein, schots en scheef, door elkaar, soms trapsge wijze schuin achter elkaar, spottend met het meest een voudige begrip van rooilijn. Zoo is in aestetisch opzicht gedurende de laatste 25 ja ren veel verknoeid, iets wat in geen 100 jaar meer is goed te maken. In de toekomst zal het anders gaan. Helaas te laat, want men heeft de beste tijd voorbij laten gaan. Sedert 1920 is het aantal woningen, in dat jaar nog 850, meer dan verdubbeld. De behoefte om het bou wen in meer geordende ba nen te leiden bestaat er dus allang en als we ons niet vergissen is er ook reeds sinds jaar en dag sprake van een z.g. uitbreidingsplan, dat bedoelde bovengeschetste excessen zal moeten opvan gen. Afgezien van de noodzake lijkheid, het was ingevolge de woningwet voor Wieringen reeds een 20-t.al jaren plicht voorzieningen te treffen. Om welke redenen men niet eerder paal en perk h^eft weten te stellen aan de „wilde" bouwerij is ons een raadsel, maar het feit ligt. NU OKE. Op het Gemeentehuis te Hippolytushoef liggen dan nu toch eindelijk de goedge keurde uitbreidingsplannen ter inzage waarop men kan zien hoe de dorpen Hippoly tushoef en Den Oever zich in de eerstkomende 10 jaren zullen ontwikkelen. Nu er sprake is van een zeer groot woningtekort en aan de gemeente Wieringen voor 1946 de bouw van 6 en voor 1947 van 81 woningen is toegezegd, kon de gedeel telijke verwezenlijking dezer plannen wel eens niet al te lang meer op zich laten wachten en daarom wil men er wel eens iets meer van weten. DE OPZET. Het spreekt vanzelf dat de ontworpen plannen niet zoo maar uit de lucht zijn gegrepen en dat niet zoo- jnaar een straat of een weg is geprojecteerd met de ge dachte „zoo kan het wel en laat ze daar hun. gang maar gaan." In de eerste plaats zijn het deskundigen geweest die, het plan hebben gemaakt menschen die zooiets meer bij de hand hebben gehad die naar een bepaald sy steem, aangepast aan de plaatselijke omstandigheden j tewerk gaan, en in de 2e j plaats is het geheele plan afgewogen aan de behoefte aan uitbreiding en de aard; en levensomstandigheden der bevolking. Hierbij spelen een massa factoren een rol. Geconsta teerd kon worden dat de uit breiding der bbbouwing steeds is achtergebleven bij de behoefte. Men kan dit zelf nagaan als men weet dat er in 1920 850 huizen waren voor 3000 menschen. Fei telijk reeds te kort. Het- zie lental verdubbelde bijna in de jaren 19201930 doch er kwamen slechts 600 huizen bij en 87 noodwoningen. Van 1930—1935 kwamen er nog 244 woningen bij maar ook het zielental steeg weer. Bovendien kwamen een 70. tal huizen in aanmerking voor onbewoonbaarverkla ring en in de toekomst zul len de noodwoningen moeten verdwijnen. Voor de berekening van de tegenwoordige woningbe hoeften heeft men eener zij ds rekening gehouden met de nog steeds toenemende bevolking, anderzijds met de vraag of al deze menschen Waarvan een deel werk vindt in de Wieringermeer in de toekomst in deze gemeente een bestaan zullen kunnen vinden, dus hier ook kunnen blijven. Aan de hand van al deze en vele andere factoren kwam men tot de conclusie dat er de eerste 10 jaren hier 400 woningen noodig zullen zijn 140 in Den Oever. 260 in H.-hoef. Omdat Hippolytus hoef er inmiddels 100 wo ningen in de Heldersche Buurt heeft bij gekregen werd de behoefte voor H._hoef gesteld op 210. HOE EN WAAR MOET GEBOUWD WÖRDEN? Natuurlijk kan de uitbrei ding op de daarvoor aange wezen plaatsen op verschil lende wijze tot stand komen. B.v. door iedere open ruim te te benutten, de huizen aaneen te bouwen, toepas sing van seriebouw. blok bouw etc. Ook een ruimere opzet is mogelijk en deze verm heeft men voor Wie ringen gekozen, weliswaar concentrisch, dus bij elkaar in de nieuwe wijken, doch men heeft het lande lijk karakter zooveel moge lijk gespaard. In H.-hoef of Den Oever laat men geen stadswijken verrijzen. Er komen huizen, landar- HUISSLACHTINGEN. Zelfverzorgers voor vleescli hebben in de periode van 1 1 November 19461 April '47 gelegenheid hun huisslach. tingsvarken voor eigen ge_ bruik te slachten. Voor elke! slachting moet een machti ging worden aangevraagd bij den Plaatselijken Bureau.; houder*, waarbij de aanhoud, j vergunning voor het te slachten varken moet worden 1 ingeleverd. De zelfverzorger is verplicht de machtiging binnen drie maal 24 uur na de slachting weer bij den1 Plaatselijken Bureauhouder in te leveren. Voor een varken zullen in het algemeen de vleeschbon. nen van vier personen van vier jaar en ouder en voor een schaap van een persoon van vier jaar en ouder g'e_ durende een jaar worden j ingehouden. Het rantsoen van kinderen beneden vier; jaar bedraagt de helft van dat van oudere personen. Nadere inlichtingen kun. neri de Plaatselijke Bureau houders verstrekken. GEEN MOND. EN KLAUW. ZEER-ENTSTOF NAAR HET BUITENLAND. Hier en daar worden ge ruchten vernomen, dat ons land groote hoeveelheden mond. en klauwzeer.entstof aan het buitenland verkocht zou hebben. Dit is echter in geener deels het geval. In dertijd is slechts een onbe. teekenend geringe hoeveel heid voer proefneming in het buitenland beschikbaar gesteld. Nadien is de ge heele productie voor het binnenland bestemd. Dat de productie van deze entstof onvoldoende is om onzen veestapel volledig te enten vindt zijn oorzaak in de moeilijkheid om de inrich ting voor het. bereiden van de entstof te Amsterdam me; voldoenden spoed uit te breiden. Over de voorgeno men uitbreiding van het Staatsveeartsenijkundig On derzoekingsinstituut. aldaar werden reeds eerder mede- deelingen gedaan. VOLKSTELLING OP 31 MEI Het ligt in het voornemen van de regeering cle volks telling op 31 Mei 1947 te doen plaats vinden. Vooraf zal een uitgebreide propaganda-actie worden gevoerd om cle medewerking van de geheele bevolking in te roepen. BURGEMEESTERSBENOEMING. De thans dertigjarige Jan Frans de Groot, wien deze onderscheiding ten deel valt! werd te Giesendam geboren. Na de R.H.B.S, te Gorinchem te hebben doorloopen, deed hij als volontair intrede in de gemeente-administratie ter sec retarie van zijn geboorte-ge meente, M.i.v. 1 Juni 1939 volgde zijn benoeming tot klerk ter j secretarie van de gemeente lijke afdeeling van het Open baar Lichaam de Wieringer meer, niet lang daarna ge volgd door zijn benoeming tot adjunct-commies. Gedurende 9 maanden na de bevrijding trad de inmid dels tot commies bevorderden ambtenaar, tevens op als waarnemend Gemeente-secre taris van Abbekerk. De heer de Groot maakte Onze polder, van waaruit reeds Geeste lijken, Burgemeesters en zelfs een Minister tot hun ambt werden geroepen, heeft op nieuw zijn reputatie bevestigd, door het feit. dat een Gnzer gemeen te ambtenaren door Hare Majejsteit de Koningin werd be noemd tot Burgemees ter der gemeente Wijde Wormer. zich ook in de illegaliteit ver dienstelijk. Thans als jongste Burgemeester van -onze pro vincie ligt in de aardige ge meente Wijde Wormer (pl.m. 1 Km, van Purmerend) voor hem ongetwijfeld een mooi ar beidsterrein. Zijn studie in de gemeente-administratie, zijn ruime ervaring in onze jonge gemeente, gepaard aan zijn populaftren omgang met de gemeentenaren, zuilen hem zeer zeker een goed magi straat doen zijn. De neven functie van secretaris is hem niet vreemd, Burgemeester en Mevrouw de Groot van harte proficiat. Moge U spoe dig Uw evacuatieverblijf in Wankel vaarwel zeggen voor Uw Burgemeesterswoning £n Wijde Wormer, waarin menig| Wieringermeerder U zeer ze ker zal komen bezoeken beiderswoningen, midden standswoningen, e.d. met behoorlijke voor. en achter tuintjes, men heeft alles niet volgepropt maar ook ge dacht aan wandelgelegen heid, aan plantsoentjes, aan liet vrijhouden van plaatsen van waaruit men een aardig gezicht heeft op een schil derachtig piekje, een oude toren, een oude boerderij of iets dergelijks, zoodat het dorpskarakt-er zooveel moge lijk behouden blijft.. Rekening is gehouden met de rruilverkavelingsplannen met de spoorwegplannen met rioleering en ja wat al in verband staande met de ontwikkeling van een bloei ende plaats. Een ander maal iets over stratenplan en bebouwings- voonschriften. WEERMACIITS AANNEMERS MOGEN GEEN OPENBARE WERKEN VERRICHTEN. De aannemers en bouwers die zich tijdens de bezetting van elke medewerking aan den vijand onthielden en die geen werk hebben uitgevoerd voor de Duitsche Weermacht- zijn niet tevreden. Zij verkeerden in de ge dachte dat na de bevrijding de woorden gesproken door H.M. de Koningin, welke luidden, dat voor die onva derlandslievende schobbers geen plaats meer zou zijn in de maatschappij (hierbij doelende op hen die hand en spandiensten verleenden aan den vijand) waar ge maakt zouden worden. Echter krijgen z.g. Weer machtsaannemers nog steeds opdrachten van de Over heid, ondanks het feit dat. het College van Commissa rissen voor den Wederop bouw heeft gezegd dat prin cipieel gebleven aannemers de voorkeur moesten hebben en allen een verklaring moesten onderteekenen dat zij niet voor de Weermacht hadden gewerkt. Thans hebben de Procu reurs-fiscaal bij de Bijzon dere Gerechtshoven hun me dewerking toegezegd. Zij zullen het Ministerie van Openbare werken alle ge. wenschte inlichtingen geven over collaboratie van aanne mers. Voor zoover aannemers die niet voor de Weermacht hebben gewerkt,, gedupeerd zijn door het feit dat de collaborateurs in het bezit zijn gekomen van kapitaal en materialen, terwijl de „goede" aannemers hun ma. terialen tijdens de bezetting zagen verloren gaan, zijn zij bereid te bevorderen, dai ten behoeve van de „goede" aannemers de materialen van collaborateurs door den Minister van Economische Zaken worden gevorderd. Alle overheidsinstanties is verzocht eenzelfde ge dragslijn te volgen, totdat de Centrale Zuiveringsraad voc-r de Bouwindustrie uit. spraak heeft gedaan. VORSTVERLETREG EL ING Hoewel door den Ministei van Sociale Zaken het stand punt wordt ingenomen, da' een regeling bij vorstverlet evenals de vacantieregelin? een aangelegenheid is, wel. ke het bedrijfsleven aangaat en waarvoor derhalve ook; door het bedrijfsleven eer regeling dient te worden ge troffen, heeft Z. E. besloten (aangezien het. treffen var zulk een regeling op korter termijn bezwaarlijk zal zijn' vooralsnog dezelfde regeling van toepassing te verklaren als vorige winter gold. MAANSTANDEN 1946. Zaterdag 9 November V. M. Vrijdag 15 November L. Kw. IIOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 7 November 6.54 7.14 8 November 7.32 7.51 9 November 8.10 8.30 10 November 8.49 9.10 EEN ATOOMBOM. Volgens de Daily Express bezit Amerika thans 96 atoombommen. De productie bedraagt 6 per maand. Een bom weegt 4 ton, is 7Va meter lang, en heeft een doorsnee van 60 c.m. De bom hangt uitgeworpen horizontaal in de lucht aan 2 parachutes. Medemblik. Trieste oorlogsherinnering. Op 5 Juli 1943 werd alhier op de algerneene begraafplaats ter aarde besteld het stoffe lijk overschot van airman D, Tod van de R_C.A.F, Na de bevrijding bracht een zijner broers, die dienst deed bij hel Canadeesche leger, een bezoek aan Medemblik, spe ciaal met het doel om een onderzoek in te stellen naar de laatste rustplaats van zijn broer. Naar hij mededeelde, was deze met een tweelingbroer met en viermotorige bommen werper opgestegen uit Enge land, doch nimmermeer terug gekeerd. Corporaal J. Tod verzocht een onderzoek te willen in stellen naar de verblijfplaats van zijn anderen broer, air man B, Tod. De familie Tod hoopte nog steeds dat deze krijgsgevangen was gemaakt en verbleef in een der krijgs gevangenkampen in Duitsch- land. Maar helaas.... men vond zijn laatste rustplaats op het Kerkhof van Andijk- Oost. Ook deze was dus voor zijn vaderland en onze vrijheid gevallen. Uit het ingestelde on derzoek bleek, dat een ander lid van de bemanning van hetzelfde vli^g&uig teraarde- besteld is op de algerneene begraafplaats te Middenmeer. Voor de familie Tod was het echter een groote voldoe ning, dat de graven hunner zoons cn broers keurig waren onderhouden. Hiervoor zorgden te Medemblik de dames Gutter Bij zijn eerste bezoek aan Medemblik kwam hij reeds in contact met de fam. van Aken, die eenige maanden geleden naar Hilversum ver trok, cn met mej, M, Gutier. En, naar wij vernamen, is een hechte vriendschapsband lus- schen de fam. Tod en laatst genoemden gesloten. Vorige week werd het stof felijk overschot van den le Andijk begraven airma-i h. Tod overgebracht naar /Me demblik en geplaatst naast dat van zijn broer",, De fam. van Aken heefi de graven geadopteerd, m.a.w. deze zorgt voor het onder houd van het graf. Zoo liggen zij daar, fesamen, samen geleefd, samen gestre den, samen gesneuveld. Groot is het offer, door deze twee gebracht, ook voor onze vrij heid

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1