UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE ^D VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE BEURS TERUG. Zaterdag 9 November 1946 Eerste Jaargang No. 102. Redactie - SecretariaatKlleftstraat 12, Kippolytushoel Wleringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Glro.no. 149972. Een volk dat leeft, Boawt aan zijtT- toekomst 5it blad verschijnt Woensdags en Zaterdaer Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kdeine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. DAG VAN HET OORLOGSGRAF Op 11 November 1918 werd er wapenstilstand gesloten tussen de toen oorlogvoeren, de landen. De zelfde datum herdenken wij in Nederland 28 jaar later, na de tweede wereldoorlog, als Dag van ,van het Oorlogsgraf. Hij zet ons leven van alle dag een ogenblik stil. De doden pre. ken hün taal: een die wee moed brengt in mensenhar ten, onpeilbaar leed dat een ogenblik des te sterker schrijntzij keren niet weer yoor hun gezin, zij liggen soms duizenden kilometers van eigen plekje grond. Zij nemen hun plaatsen in dit leven niet meer in. Velen hebben geofferd, in moedige, ongelijke strijd, ons ten voorbeeld. Velen zijn geof ferd, verslonden door mach ten van oorlogswaanzin. Hoe •staan wij tegenover hen V Alleen maar als tragisch achtergeblevenen, als aan bidders, als niet.begrijpen den Brengen .wij hen bloe men uit dankbaarheid, ter nagedachtenis of om onze plicht naar fatsoen waar te nemen Wij staan als mensen van één dag allen aan de rand van het graf. Maken wij on ze toekomst zo dat wij ook nog grote kans hebben zelf in oorlogsgraven terecht te komen Toch mag dat ons niet als een waandenkbeeld in zijn beklemmende greep houden.Hoe veel ménsen ook verknoeiden, hoevele mensenlevens kapot gemaakt zijn, toch blijft ons een eeuwige kans geboden. Het is eenvoudiger om maar raak te leven met de on vermij delijke brokken van dien dan om te geloven aan Gods bestemming met ons mensen om te geloven wij doden Christus, Hij maakt ons levend. In eigen blindheid en in die afgrijselijke vraag „waar om vielen zij", zoeken we een oplossing. De nu uiterlijk rustiger tijden fcullen voor ons als we waarlijk ern stig en doordacht gelovig willen leven een strijd doen zien als nooit tevoren. Aan God is de toekomst van onze wereld en onszelf. Daar om vielen zij om te tonen dat God veel toelaat, maar ook ingrijpt, als mensen te ver gaan. Zo zijn de gevalle nen ons een teken Gods omdat Hij door hen spreekt als door onze medemensen is dit teken ons dierbaar. Gij die als rode vruchten vielt Wij willen dat gij met ons zljt En dat uw tegenwoordigheid Straks onze kinderen bezielt. Zij doen ons iets verstaan .van dien Christus, Die stierf, •om mensen, die op Hem zou den vertrouwen, te doen le ven. Wie Hem lief heeft heeft zijn medemens lief Gods liefde schenkt wede ook op aarde maar al leen aan een mensenge. geslacht dat Hem vertrouwt meer dan zichzelf. J. v. d. Winden In een massale, doch sobere plechtigheid kwam Mercurius terug in de Wieringermeer. Het in gebruik nemen van het herstelde beursgebouw vormde wederom een mijlpaal in de geschiedenis van onzen polder. Terug in eigen home. Dit was wel het thema, dat de zen dag maakte tot een feest dag voor allen die hierbij be trokken zijn geweest en wel in het bijzonder voor het ac tieve bestuur. Precies half elf opende de wnd. Voorzitter der Vereeni- ging voor den Graanhandel, de Heer Tel, de plechtigheid. Spreker herdacht de beide bestuursleden A, C, de Graaf, Voorzitter der Vereeniging, die op 17 April 1945 door moor denaarshand viel in den strijd tegen den bezetter en J. Kool haas, Secretaris der Vereeni ging, die als Kapitein van het Nederlandsche Leger bij den strijd tegen den Duitschen overvaller in Dordrechts stra ten sneuvelde in Mei 1940, Bij de heropening der Beurs heette spreker de aanwezi gen, in het bijzonder de vele genoodigden, hartelijk welkom. Een groot aarit'al autoriteiten zoowel uit den polder, als uit de directe omgeving daarvan en ook uit tal van andere plaatsen gaven van hun be langstelling blijk. iNiet alleen een overweldi gend aantal al dan niet ge trouwe Beursbezoekers, doch bovendien was de pers met talrijke vertegenwoordigers aan wezig en zelfs werd de plech tigheid uitgezonden door den Nederlandschen Omroep. De Plechtigheid, Zijne Excellentie Minister Mansholt, die aanvankelijk de opening zou verrichten, bleek helaas door ambtsbezigheden verhinderd. In zijn plaats was thans de eer aan onzen Bur gemeester, die precies kwart voor elf het voor de zaal ge spannen oranje lint doorknipte en daarmede de symbolische handeling van de openstelling verrichtte. Onder het betracht ten van twee miniuten stilte ter herdenking der gevallen bestuursleden, trad Corrie de Graaf, dochtertje van wijlen den. Voorzitter naar voren om de in den wand aangebrachte herinneringsplaquette te ont hullen. De Burgemeester sprak daarna als volgt Heeren leden van het bestuur der Vereeniging voor den Graanhandel te Wieringermeer. Dames en Heeren, Wij leven hier in de Wie ringermeer wel snel, In De cember van het jaar onzer bevrijding werd de Wieringer- meer, dank zij de geweldige prestaties van den dienst der Z.Z.W. in s'amenwerkirfg met het Heemraadschap, opnieuw onttrokken aan de macht van Neptunes, Onmiddellijk daarop kwam, om met Cats te spre ken, Ceres in het landt, die daar den ploeg en het kouter vandt. En door den noesten arbeid van boer en landarbei der, zwaaide Ceres reeds dit jaar weer de scepter en ston den de gele schoven vlammend als vreugdevuren weer op de nieuwe aarde. Zoo werd binnen den tijd van een jaar de terugkeer mo gelijk van Mercurius, wiens handelsgeest de Romeinen op den voorgrond stelden, door hen af te beelden met een beurs in de handen, Mercurius is gereëvacueerd en heeft zijn beurs meege bracht. Het is volkomen be grijpelijk, dat het Bestuur van de Vereeniging voor den Graan handel dit heugelijke gebeuren, n'iet onopgemerkt heeft laten voorbijgaan. Want inderdaad, in de geschiedenis van deze Vereeniging, ja in de historie van onze jonge poldergemeen schap mag deze beursopening met gouden letteren worden vermeld, Spr, geeft vervolgens een overzicht van de geschiedenis van de Beurs en memoreert de opening op 26 Februari 1936, de demonstratie op 15 Mei '41, de ramp op 17 April 1945, de instelling van een Nood- beurs te Winkel en thans de heropening te Middenmeer, Voorts stond spreker stil bij het tragisch verscheiden van de Heeren A, C. de Graaf en Koolhaas. Met woorden van dank aan hen die de heropening der Beurs mogelijk hadden ge maakt, besloot de Burgemees ter zijn belangrijke rede (welke wij in ons volgend nummer zullen afdrukken) met het uitspreken van de hoop, dat de Beurs weer in alle op zichten aan haar doel zal mo gen beantwoorden. De Commissie Weder opbouw. Het is de Voorzitter dezer Commissie-, die naar hij zegt met eenigen schroom het woord tot de aanwezigen richt. De Commissie is wel de jongste organisatie in den polder. Nauwelijks een jaar oud echter mocht zij reeds zich gesteld zien voor de op lossing van groote problemen. Haar werk ving de Commissie aan toen de polder nog onder water stond. Bij alles waar voor men kwam te staan bleek wel hoe sterk de drang was onder de geëvacueerde bewo ners van de Wieringermeer om naar den polder terug te keeren. Spreker heelt bewondering voor de sterke gehechtheid die is gegroeid tusschen de bewo ners van den polder in zijn nog korte bestaan. Een groote verlichting van de taak der Commissie bleek de toestand van wegen en bruggen, waardoor de drifc kernen weer toegankelijk wa ren, Na het droogvallen van den polder heeft men in de Wieringermeer getoond de hand aan den ploeg te kunnen slaan, waardoor reeds velen konden terugkeeren. Een gelukkig besluit is wel het plan en de goedkeuring daarvan tot het herstel van de Beurs, waardoor hier weer is verrezen de burcht van i elkeen, die bij den landbouw betrokken is. Namens de Commissie We deropbouw Wi)eringe(rmeer wenscht spreker hiermede het| Bestuur en zijn leden vanj harte geluk. De Rentmeestër-Dijkgraaf Ir, Ovinge herinnert aan het denkbeeld tot het houden van contact-bijeenkomsten kort na de onderwaterzetting, in Win kel waaruit successievelijk het beursleven weer is ontstaan. Deze periode was ook een bloeiende, doch gelukkig maar kort. Deze dag is weer een van die merkwaardige data in de geschiedenis van den polder. Hoewel dit soort data reeds betrekkelijk groot is te noe men, zal ook de 6e November 1946 wederom een mijlpaal vormen in het leven van de Wieringermeer, Wanneer wij een blik terug werpen, aldus lr, Ovinge, dan blijkt, dat vandaag precies een jaar geleden het peil van het zakkende water in den polder 2.52 m, - N.A.P. bedroeg. Wan neer we bedenken, dat de wa terlijn van Middenmeer 3.50 - N.A.P. bedraagt, dan blijkt, dat toen nog een meter water stond in Middenmeer en ook in dit gebouw. Slechts één jaar later is de Beurs weer teruggekeerd en het zaaigoed weer aan den grond toevertrouwd den oogst 1947. Spreker hoopt, dat de be volking van de Wieringermeer de- hulde deelachtig mag wor den van het geheele Neder landsche Volk, voor hetgeen hier onder zoo moeilijke om standigheden werd gepresteerd Als Rentmeester richt hij een gelukwensch tot het be stuur der Vereeniging en de geheele bevolking. Het gaat thans gelukkig in opgaande lijn. De heer Ovinge eindigt met de wensch, dat de polder binnen niet te langen tijd weer in zijn oude fleur zal zijn hersteld. Tenslotte spreekt de heer Engel, Voorzitter van den Bond van Graanhandelaars in Noordholland, die van zijn me deleven met de collega's in de Wieringermeer getuigde en ook gelukwenschen namens zijn or ganisatie uitspreekt. Dan neemt het Beursleven van weleer zijn beloop. Het is druk, ontzettend druk in de 1 fiaai gerestaureerde zaal. Tot zaken doen kan men nog niet direct komen, er is teveel te bepraten. Het is niet alleen de trots het fraaie gebouw weer te mogen betreden. Er is iets anders, iets eigen vertrou welijks, Zij, die bij gemis aan een behoorlijk vervoermjjddel niet naar Winkel konden, zijn er nu wel en nog meer zijn er. Spontaan begroet men elkaar, haalt men nog weer oude her inneringen op, ziet dan plot seling een ander en het be gint opnieuw. De talrijke bloemstukken, de officieele kleeding, de glaasjes cognac, bewijzen, dat deze eerste dag in eigen hoorn een aparte sfeer draagt. Terwijl het Beursleven dan aan den gang is, neemt Me vrouw Loggers, daarin bijge staan door Mevrouw Dijkema, het groote gezelschap dames- gasten, waaronder zich ook Mevr. de Wed, de Graaf en Mevr. Wed. Koolhaas bevon den, voor haar rekening. Vergezeld van de persverte genwoordigers maakt het ge zelschap in een tweetal tou ringcars een tocht door den polder. Vooral voor diegenen onder de leden van het gezel schap, die den polder sedert geruimen tijd niet zagen, was deze tocht in zekeren zin een verkennings-expeditie. Over het algemeen was de indurk naast die van groote vernieling er een van actie en opbouw. Te Den Oever werd het gezelschap nog onthaald op koffie met gebak, hetgeen om streeks het middaguur een welkome verversching was. De liefde tot het hart. De kleine zaal van Hotel Smit was des middags keurig ingericht met fraai gedekte disschen, waaraan het Bestuur en ongeveer 125 genoodigden plaats namen. Hier ontwikkelde de Beurs dag zich verder en hij bereikte met het vorderen van een serieus verzorgd diner zijn hoogtepunt, waarbij het graan tje niet ontbrak. Bij het ter tafel gaan wordt de Heer Iiuib. de Graaf, die in de ochtendvergadering gekozen tot Voorzitter der Beursvereniging, onder applaus gekozen tot tafelpresident, het geen een goede keuze bleek te zijn. De nieuwe Voorzitter heeft zijn entree op voortreffelijke wijze kunnen maken, waarbij hij zich zeer adrem betuigde na de vaak zeer geestige speechen der gasten. Uit de vele speechers noe men wij o.a. den vertegen woordiger der Rijksverkeers inspectie, Baron van Heecke- ren, die de vele moeilijkheden schetste waarvoor men zich gesteld ziet bij het toewijzen van nieuwe automobielen. Groote achterstand in import, overstelpend aantal aanvragen, serieuze selectie enz. zijn oor zaak van het lange uitblijven der zoo zeer gewenschte en' noodzakelijke auto's. Dit persoonlijk contact tus schen publiek en overheid werd door de vele gegadigden voor een nieuwe auto zeer op prijs gesteld. Namens de drie Iandbouw- oiganisaties sprak de Heer C. P, Kistemaker, Burgemeester Loggers memo reerde het feit, dat juist eeni- ge dagen tevoren de Wierin germeer uit zijn isolement werd verlost door het openen van een busdienst. Niet alleen de NA'CO, ook aan de R.V.I. brengt spreker zijn dank hier voor over. Dit feit komt ook weer ten goede aan het nu weer aangevangen Beursleven in de Wieringermeer, De Heer Arntz, Voorzitter der Kamer van Koophandel, de Heer J. de Veer als Prov. Voedselcommissaris, Mw. Vink, namens de deelneemsters van de excursie, den Heer Ligon, namens de pers, de Heer van Balen- Blanken namens de N.A.K., de Heer Breebaart na mens de Sportvereeniging, al len spraken zich vol waardee ring uit tot het Bestuur, Namens de geestelijkheid uit Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Zaterdag 9 November V. M. Vrijdag 15 November L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 11 November 9.31 9.52 12 November 10.15 10 39 13 November 11. 5 11.31 de Wieringermeer spreekt ka pelaan Dekker wel een bij zonder woord. Respect en waardeering voor eikaars overtuiging, gepaard aan samenwerking voor de ge heele linie, dat zal de leus moeten zijn voor de toekomst. En daarmede zijn we het allen eens. Dit was een woord van den juisten man op de juiste.., plaats. Op deze basis is reeds veel bereikt en zal in de toekomst ook veel bereikt kunnen worden. Een woord van dank voor den wnd. Voorzitter, den Heer Tel, die zooveel had te doen als actief algemeen secundus, was ook welverdiend, evenals de uitgesproken waardeering voor den Heer Klein c.s. (,,De Voortrekkers"1) voor hun voort varendheid tot het herstel van het Beursgebouw en den Heer R. Smit voor zijn werkelijk volmaakte service. Een mooie dag, met een waardig slot en een belofte voor de toekomst, „Proficiat Beursvereeniging. Schager Markt. Op de gehouden weekmarkt 7 Nov. waren aanvoer en prijzen 25 Paarden f 400 tot f 1300; 20 tijdkoeien f 300 - f 500 4 Stieren Centrale 52 mag. Geldekoeien f 275 - 525 69 id, vette Centrale 8 Kalf- koeien f 500 - 750 59 Pinken Centrale 11 Pinken f 260 - f 400 28 Graskalveren Centr, 36 Nuchtere kalveren Centr, 234 mag. Schapen f 40 - 110 187 idem vette Centrale 120 O verhouders g 40 - f 50 14 Graskalven f 80 - 135 4 Bok ken en Geiten f 20 - f 40 97 Vette Varkens Centrale 37 Biggen f 10 f 25 30 Konijnen vastgest. prijs 26 Kippen id. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klleft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad- vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. lfc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1