UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBA VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE HEROPENING VAN DE BEURS. OP DEN OPENINGSDAG. Woensdag 13 November 1946 Eerste Jaargang No. 103. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, sXippolytusïioef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie 8. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro-no. 149S72. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Ut blad verschijnt Woensdags en Zaterdag* Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces I 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Uit de openingsrede van den Burgemeester, waarvan wij de inleiding reeds in ons vorig nummer afdrukten, laten wij hier nog eenige belangrijke passages volgen. De geschiedenis van de Beurs. Vier hoofdmomenten spelen zich daarin af. Zij werd op 26 Februari 1936 geopend in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten en genoodigden. Wij herinneren ons alles nog als den dag van gisteren, deze zoo veel belovende gebeurte nis. Van den aanvang af mocht de Beurs zich in een druk be zoek verheugen. De belang stelling uit alle deelen van ons land, was een afspiegeling van den toenemenden bloei van Neerlands twaalfde pro vincie, Toen kwam de oorlog en de daarop volgende bezet tingsjaren. Doch alle ^terreur en onderdrukking ten spijt, de Vereeniging bleef kernge zond, zooals ook de Wierin- germeerbevolking niet- vatbaar bleek voor Nat. Soc, besmet- ting. In een in het gijzelaarskamp te St. Michelgestel gehouden praatje over de Wieringermeer kon ik dan ook gerust deze voorspelling wagen ,,Als straks" de strijd ,,van ons volk openbaar wordt, zal het aandeel, ,,dat de Wieringermeer- .bevolking daarin gehad j,heeft met eere kun ,,nen worden genoemd „en zullen er treffende „staaltjes van moed en „offerbereidheid aan den „dag treden," Treffende staaltjes van moed! Onze gedachten gaan daarbij natuurlijk terug naar 15 Mei 1941. De dag, waarop héél Nederland in de huiskamer het feit herdacht, waarop een jaar geleden het Nederland sche leger na een heldhaftige worsteling voor de Duitsche overmacht moest capituleeren, De Beursbezoekers en hoe- velen waren er dat niet, her dachten dit feit ook thuis •Thuis, d.w.z, in den letterlij ken zin van het woord. Zij bezochten de Beurs te Midden meer niet en leverden daar mede één van de eerste demon straties tegen den bezetter. Met bewondering en trots namen de goede Nederlanders van deze moedige demonstra tie kennis. Met woede er wraakzucht sloeg de bezetter haar gade, die onmiddellijk z.g. Nederlanders bereid vond een onderzoek naar de aan stichter in te stellen. (Het derde hoofdmoment •de geschiedenis van de Beurs speelde zich af kort na de ramp, die de \gemeen^e trof» I .tengevolge van de wandaad van den bezetter. De wan daad, die de eens zoo bloei ende Wieringermeer aan de vernielende kracht van het water prijs gaf en de bevol king noodzaakte een goed heenkomen te zoeken met achterlating van veel, dat haar lief en dierbaar was. Wij denken hier aan dien merkwaardigen Woensdag in de maand Mei van het jaar! onzer bevrijding, toen als gevolg van het kloeke Bestuur der| Vereeniging, de eerste Nood- beurs in Café Laan te Winkel kon worden gehouden, Een besluit, waarvoor de geheele bevolking van de ge meente het bestuur nooit dankbaar genoeg kan zijn, en waarvoor ik het vanaf deze plaats gaarne alle hulde wil brengen. Want deze Noodbeurs was meer dan enkel een verzamel punt van hen die hun zaken wenschten voort te zetten. Zij was weer een demonstra tie; een getuigenis. Zij beves ligde elke week opnieuw de waardheid van Prof. ter Veen in zijn bro chure „de kolonisatie politiek in den N.O'.F," „De Wieringermeer i; „niet bevolkt door een „mengelmoes van een- „lingen, doch door Ne- „derlanders, die zich als „zoodanig sterk verbon- „den gevoelen, trots op „het vertrouwen, dat het „Vaderland hun schonk, „volkomen bewust van „de grootsche taak hun „opgedragen," De Noodbeurs te Winkel, Zij demonstreerde, dat de Wierin- germeerbevolking uit goed Ne- derlandsch hout gesneden Een bevolking, die niet bij de pakken wil neerzitten doch die zich bewust blijft van het vertrouwen, dat het Vadorland haar schonk. Het oog vast op de toekomst richtende, sloeg zij na den ramp, onmiddellijk en zonder aarzeling, weer de hand aan den ploeg. Het vierde hoofdmoment in de geschiedenis van deze Graanbeurs is dan de dag van heden, waarop de Noodbeurs te Winkel vervangen is door de Beurs van Middenmeer. Een voorval, dat ons allen vervult met groote blijdschap, doch een blijdschap welke getem perd, overschaduwd wordt door het smartelijke verlies, dat de Vereeniging in de bezettings jaren heeft geleden, door het heengaan van twee van haar Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. Het gerestaureerde Beursgebouw. De buitenbandel. 17 April 1945, toen hij door bouw van dit pand verbonden Ce handel in halfwasmosselen landwacht lafhartig werd financieele risico's heeft dur- vermoord de energieke Voor-i ven aanvaarden, voorts aan zitter der Vereeniging, van den Heer Smit, de exploitant wiens belangrijk aandeel in' dezer zaak, aan wiens moed den verzetsstrijd van het Ne- derlandsche volk ik niet behoef te gewagen. Koolhaas vanaf de oprich ting, de ijverige en voortva rende Secretaris der Vereeni ging, die in den strijd tegen den vijand op 13 Mei 1940 als officier van de landmacht het leven liet. Moge de aanblik van de in oen aanvang onthulde gedenk steen, waarin de namen van hen zijn gegrift, voor ieder bij herhaling een aansporing zijn hel voorbeeld van deze voor treffelijke bestuursleden na te volgen. Dames en Heeren. Zoo zal dan over enkele oogenblikken dg Beurs te Middenmeer weer beginnen. Daarmee is het centrum van het handelsverkeer terujjge- en onvermoeiden arbeid het niet in de laatste plaats te danken is, dat wij allen hier vandaag bijeen konden komen en aan alle handwerklieden. Doch ook aan de Directie van de NACO de Verkeers- inspectie te Amsterdam, welke gezorgd hebben, dat vanaf Maandag j.1. een tweeuurs dienst de dorpen Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf met Alkmaar en Schagen ver bindt. Dames en Heeren, Ik moge besluiten, met het uitspreken van de hoop, dat deze door de Vereeniging voor den Graanhandel te Midden meer heropende Beurs, in alle plaatsen aan de Westerschelde opzichten weer aan haar doel gelegen ten Zuiden van de mosselzaad. Visschers of verzamelaars van halfwasmosselen of mos selzaad zijn voortaan niet meer verplicht hun vangst aan het Aan- en Verkoopkantoor van Mosselen te leveren. De distri butie van halfwasmosselen en en mosselzaad door dit kantoor, welke door de omstandigheden tengevolge van Duitsche be zettingsmaatregelen noodzake lijk was geworden, zal dus niet meer plaats vinden, Visschers of verzamelaars mogen de halfwasmosselen cf het mosselzaad evenwel slechts verkoopen en-of afle veren aan mosselkweekers, resp. mosselzaadhandelaren. Het vervoerverbod geldi voortaan alleen nog vooi al beantwoorden. Dat derhalve in haar bewaarheid moge wor den wat Vondel schreef over keerd en een zeer belangrijke de Amsterdamsche Beurs schrede gezet op den weg naar herstel van het maat schappelijk leven. Allen, die hieraan hun mede werking hebben verleend, komt zeker een w^oord van dank toe, Uw bestuur, Meneer de Voorzitter in de eerste beste bestuursleden, A. C, de plaats, doch ook de Combi- Graaf, vanaf de oprichting tot natie, welke de aan den her- In Memorïam l De onthulling van de gedenkplaat bij de opening van de Beurs door Corry de Graaf. O, vruchbare akker, grond van steen, Die zich ten oorbaar van 't gemeen, Des Woensdags laat bezaaien Met Koopzaad, eel en mild van aard, Dat gouden en zilv'ren oogsten baart, Daar duizenden genot van maaien. Geen ruimer broodrantsoen te verwachten. De in het voorjaar geuite verwachting, dat het brood rantsoen na het binnenhalen van den oogst ruimer zou kun nen worden, blijkt te optimis tisch te zijn geweest. De voor ziening van andere deelen van de wereld, waar de voedsel situatie nog veel te wenschen laat, zal een zoodanig d van de beschikbare voorraden opeischen, dat Nederland voor- loopig geen ruimeren import van broodgraan mag verwach ten. IN DECEMBER KOUD. Volgens het KNMI te De Bilt zijn er enkele aanwijzin gen, dat de temperatuur ir December beneden norma? zal zijn. Echter werden enkele ber.chten uit het buitenland, die tot het opmaken van deze verwachting moeten dienen, niet ontvangen. Toch meent het Instituut voor een koude Decembermaand te mogen waarschuwen, lijn Hansweert-Vlissingen, Alleen wanneer de lading ge dekt is door een geleidebiljet mag vervoer naar dit gebied plaats vi'nden. Deze wijziging van de Mos selverordening 1942 is afge kondigd in het Voedselvoor zieningsblad no, 78 van 6 No vember 1946. Vijfduizend gulden boete voor levensmddelenbedrijf. De Tuchtrechter voor de Voedselvoorziening te Maas tricht veroordeelde een direc teur van een levensmiddelen- bedrijf tot f 5000 boete wegens het afleveren van suiker zon der voorafgaande of gelijl<tij dige inontvangstneming van bon nen. Tevens had deze directeur niet de noodige zorg besteed aan het beheer van zijn voor raden suiker en niet de ver- eischte adminsifratie bijgehou den. Er was een tekort van ruim 7000 Kg. Jenever geruild voor een auto Kortgeleden had een distil lateur zich te verantwoorden voor den Tuchtrechter voor de Voedselvoorziening te Rotter dam wegens het ruilen van 500 liter jenever voor een au to, waaraan, volgens zijn ver klaring, in zijn bedrijf groote behoefte bestond. Het grootste gedeelte van deze jenever was een restant van een partij, welke in 1944 uitgeslagen was, de rest werd op de rantsoenen voor particulieren gekort. De Tuchtrechter voor de Voedselvoorziening veroordeel de den distillateur tot f 1000,- boete. MAANSTANDEN 1946. Vrijdag 15 November L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYE'R 1946. 14 November 11.58 15 November 0.27 0.58 16 November 1.32 2. 9 17 November 2.51 3.34 Geldigverklaring Kunstmestbonnen. Met ingang van 9 November 1946 zijn de volgende kunst mestbonnen .tot nader order geldig verklaard Fosforzuur met opdruk no. 4 en 5. De fosforzuurbonnen met opdruk no, 1, 2, 3, verlie zen hun geldigheid op 31 De cember 1946, Bonnen, die op dien datum niet bij het Kunstmestdistributiebureau zijn binnengekomen, worden niet meer aangenomen. Van kalistikstof kan in het vervolg 100 Kg. worden afge leverd tegen inontvangstne ming van bonnen ter waarde van 15 kg. stikstof N. Aanwijzing Suikerbonnen, Te beginnen met de periode van 23 November tot 7 Décem ber, zal de aanwijzing van den suikerbon weer normaal in de eerste week van elke veertien- daagsche periode geschieden. Zooals reeds is aangekon digd, zou de achterstand in de bevoorrading, welke was ont staan tengevolge van de extra verstrekkingen in 'September, eerst in den loop van Decem ber kunnen worden ingeloopen Begin December bon voor gesmolten kaas. Waarschijnlijk zal begin De cember een extra bon voor gesmolten kaas worden be kend gemaakt, waarop voor iedereen, behalve voor kin deren, geboren in 1945 of la ter, 50 gram verkrijgbaar zal zijn. Het geboortecijfer gestegen. Het geboortecijfer in Neder land is tot 33.7 per duizend zielen der bevolking gestegen en is nu het hoogste van Eu ropa. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Belef. Hippolytushoef No. lik

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1