UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Een volk di^eeft, Bouwt aan zijn toekomst NGODBOERDERIJEN EN NOODSTALLEN. ENGELAND NEDERLAND. WAT ONS BEZIGHIELD. Woensdag 20 November 1946 Tweede Jaargang No. 2. Rfcoactte - SecretariaatKlieltstraat 12, iiippolyturhoef Wlerlngen. Telel. No. 103. Administratie en directie J. Bidder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Qiro.no. 149972. -it blad verschijnt Woensdags en Zaterdag Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. INKUILING 1947. Helaas hebben in 1946 de boeren niet. kunnen profi. teeren van de meest ge. wenschte inkuilingsmetho- den, omdat de noodige mid delen niet ter beschikking stonden. Thans kunnen wij mededeelen, dat het onvoor ziene omstandigheden voor behouden, voor het volgend jaar wel weer mogelijk zal zijn om met zuur en melasse in te kuilen. Teneinde vroegtijdig een overzicht te krijgen van de behoefte aan zuur en melas se verdient het wel aanbe veling, dat de boeren reeds thans in contact treden met hun leverancier. DE HANDEL IN AARDAPPELEN WORDT AAN REGELEN GEBONDEN. De nieuwe aardappelprijzen Na de aankondiging van den Minister van Landbouw Visscherij en Voedselvoorzie ning, dat prijsvoorschriften voor den handel in aardap pelen zullen worden gegeven, en dat de V. B. N. A. weer in het leven is geroepen zijn de organen van de over heid hard aan het werk ge gaan ter uitwerking van de noodige regelingen. Met ingang van 18 Nov. gelden maximumprijzen voor den verkoop van consump tie-aardappelen door telers, alsmede voor het kooperi van consumptie-aardappe len van telers. Deze prijzen zijn gelijk aan de destijds vastgestelde richtprijzen verhoogd met een eveneens reeds bekende bewaarvergoe- ding. De prijzen gelden voor all'e aardappelen bij levering na Zondag 17 Nov. 1946, der halve ook voor aardappelen welke reeds vóór dien datum tegen hoogeren prijs werden gekocht, respectievelijk ver kocht. Voor den verkoop aan con sumenten geldt met ingang van Maandag 25 Nov. 1948 als maximumprijs f 0.12 per kg voor kleiaardappelen en f 0.11 per kg voor zandaard- ■appel'en, waarbij voor thuis bezorgen f 0.01 per kg extra mag worden berekend. NEDERLAND HELPT SURINAME MET BOTER In Suriname zijn de moei lijkheden met de vetvocrzie_ ning zoo groot geworden dat het Gouvernement zich genoodzaakt heeft gezien aan het Moederland hulp te vragen. Aan het aanvan kelijk verzoek tot levering van 250.000 kg boter zou Ne derland niet direct zonder bezwaar voor de eigen voor ziening kunnen voldoen. In afwachting van het resultaat van pogingen, welke Surina me elders onderneemt om in haar behoefte aan vet te voorzien, zal ons land voor- ïoopig met de levering van '25.000 kg in den loop van deze maand helpen den eer sten nood te lenigen. Om streeks 19 November zullen met de Prins Willem IV van de K.N.S.M. 25.000 kg boter in blik naar West.Indië gaan. Helaas kan de hoeveelheid voorl'oopig slechts ongeveer een honderdste deel zijn van wat ons land zelf In twee weken op de bon verbruikt. Sinds de bevrijding zijn ter vervanging van de duizen. den door den oorlog verniel- J de boerderijen rond 5500 t noodboerderij en gebouwd I Ook zijn ten behoeve van het j vee ongeveer 4500 noodstal. I len opgericht, terwijl men! nu nog hard bezig is een i groot aantal noodstallen op korten termijn op te trek ken met behulp van pakken geperst stroo. Een boerderij heeft evenwel veel bergruim te noodig. Nog overal in het land en vooral in de geteis terde gebieden staan de landbouwwerktuigen in de open lucht, waardoor veel' schade aan dit onontbeerlijk materiaal wordt toegebracht. Om hierin te voorzien heeft de Regeering uit Ehgelsche dumps in België aange kocht 1500 munitie-berg plaatsen van gegolfd ijzeren platen, 500 nissenhutten en een aantal Romneyhutten De nissenhutten zijn vorige weck te Rotterdam aangeko men. De munitiebergplaatsen die een oppervlakte hebben van 3 x 10 meter, kunnen tegen een bedrag van f 90.— worden gekocht. De boeren Voorbeeld van een noodstal zooals er in de Wieringermeer^ uit pakken stroo opgebouwd, bij tientallen zijn geplaatst. KERKBOUW IN DEN N.O^POLDER. Emmeloord krijgt de grootste gebouwen. De dorpen die in den Noord-Oostpolder verrijzen maken het vraagstuk van den kerkbouw hoogst urgent. In de eerste behoefte der Ned. Herv. Gemeenten werd voorzien door houten gebou wen, weikei deels door de Zwitsersche kerk geschonken werden en deels bekostigd uit de Paaschcollecte. Dit is natuurlijk nog maar een begin. Het Zuiderzee. fonds, destijds opgericht voor den kerkbouw in de Wierin- germeer, heeft zijn arbeid voortgezet toen de Noord oostpolder droog kwam, en werkt nauw samen met de Vereeniging van Kerkvoog dijen in de Ned. Herv. Kerk. Er is een schema opgesteld hoeveel bepaalde provinciale ressorten in de stichtings- kosten moeten bijdragen, Uiteraard zijn deze kosten aanmerkelijk hooger, dan oorspronkelijk werd geraamd, Er is thans 63% van het be_ noodigd bedrag binnengeko men. In het Maandblad van de Vereeniging van Kerkvoog den wordt thans medege deeld dat het hoofddorp Em meloord de grootste gebou wen krijgt. Daarvoor zorgen Friesland, Groningen en Drente. Hiervan is nog slechts 25% van het benoodigd be drag bijeen. Dit maakt een groot verschil met Ens, het dorp, waarvoor Noordholland Noord-Brabant, Limburg en de Waalsche Gemeenten zor gen. Dit dorp zal waarschijn lijk het laatst gesticht worden. Deze groep bracht tot nog toe het hoogste per centage op en wel 72% van het aanvankelijk noodig ge achte bedrag. Zuiüholland bracht voor Espel 61% Gel derland voor Nagelen 51 Overijsel voor Marknesse 41 en Zeeland met Utrecht voor Putten 62 kunnen deze bergplaatsen zelf bouwen. De nissenhutten hebben een oppervlakte van 5 x 10 meter. De prijs van deze schuren is f 400.waar evenwel de bouwkosten nog bijkomen. Voor de heele groo_ te bedrijven zijn Romneyhut ten beschikbaar, die een opJ VERPACHTING VAN LOS LAND IN DE N.O. POLDER De Directie van de Wie- ringermeer (Noordoostpol- derwerken) te Zwolle is voornemens (behoudens Ministeriëele goedkeuring) in het voorjaar van 1947 een aantal kavels grasland te verpachten als los land (on behuisd) voor de tijd van 1 tot 3 jaar. MIJNWERKERSSTAKING In Amerika zijn duizenden mijnwerkers in staking ge gaan. pervlakte hebben van 10 x 30 meter. Vijfentwintig van deze hutten zullen o.m. in het Urkerland worden ge plaatst. Aanvragen moeten worden gericht tot de onderscheidene bureaux voor den wederop bouw van boerderijen. DE WINTERBESPUITIN G VAN FRUIT- EN BOOM. KWEEKERIJGEWASSEN. Door den Plantenziekten- kundigen Dienst, te Wage_ ningen is een Bericht samen gesteld over de verschillende winterspuitmiddelen voor fruit- en boomkweekerij ge wassen, welke een deugdelijke samenstelling bezitten en voor het a.s. seizoen kunnen worden aanbevolen. Op aanvraag wordt dit bei richt gratis aan belangheb benden toegezonden. Woensdag 27 November, zal het Nederlandsehe elftal te Huddersfield tegen het sterke elftal van Engeland spelen. Dit is een hooge on derscheiding voor het Ne derlandsche voetbal in hat algemeen en voor onze re presentanten in het bijzon der. De eerste officieele in- terlandwedstrij d tusschen beide landen is gespeeld op 1 April 1907, in Den Haag. De gasten wonnen met 8—1 De revanche in Darlington werd geen revanche, want Nederland verloer met liefst 12—2. Tijdens de Olympische Spelen in 1908 was de neder laag tegen Albion minder smadelijk 4—0 Twee jaar jater verloren de onzen met dezelfde cijfers van de Engel- schen op het oude R.A.P.- terrein, achter Oud Rozen burg in de Watergraafsmeer te Amsterdam. De vijfde landenwedstrijd tegen Enge land in 1909 te Londen le verde weer een groote neder laag op 9—1. Een gulden bladzijde in de geschiedenis van ons nationale voetbal vormde de zeer eervolle 10 nederlaag tegen de Engel- sche grootmeesters in 1911 te Amsterdam. In deze ont moeting maakte Göbel, Ne derlands schier ongeëvenaar de doelverdediger, zijn de buut In de Oranjeploeg. Op 16 Maart 1912, te Huil, leden de Nederlanders wederom een nederlaag 40. Onver getelijk was de zegepraal van Den Haag op 24 Maart 1913 De Bngelschen verloren op Houtrust na een adembene. menden wedstrijd met 21 Een half jaar later namen zij in Huil revanche met slechts 21. En velen herin neren zich de wedstrijd in de regen op dien Zaterdagavond den achttienden Mei 1935 in het Olympische Stadion te Amsterdam, toen de Oranje elf na een verbeten en boei. enden wedstrijd met slechts 10 voor de Engel'sche be roepsspelers het veld moes ten ruimen. En thans, na elf jaar, op nieuw tegen de Engelselie profs. Het wordt een zeei zware opgave voor de dra gers van de Oranjetrui. Met Holland sche geestdrift en wilskracht kunnen zij ech ter voor een eervol resultaat zorgen Het Nederlandsch elftal is als volgt samengesteld Doel Kraak (Stormvogels) achterPotharst en v. d. Linden (Aiax) midden Pauwe (Feijenoord), Ver- mee (Excelsior) en de Vroet (Feijenoord) voor Drager (Ajax), Wilkes (Xerxes), Roozen (Haarlem), Smit (Haarlem) en Bergman (BI i Wit). Wij lazen dat in de Russi sche zone in Duitschl'and één pond koffie 800 Mark kost, een half pond thee 500 Mark, een pond boter 500 Mark.' een brood 80 Mark, 25 Kg. aardappelen 400 Mark en één Amerikaansche sigaret 10 Mark. Alles in de zwarte handel wei te verstaan. Dit zegt ons nog niet erg veel want men zal eerst de waar de van de Mark moeten we ten. Welnu de doorsnee Duit- scher verdient 350 Mark per maand. Een Russisch soldaat 300 Mark per maand, en een kapitein van hêt. Russische leger ontvangt aan soldij 3000 Mark per maand. Eén pond koffie kost „zwart' dus meer dan een arbeider in 2 maanden verdienen kan. Hij kan van zijn maandsala. ris 4 zwarte brooden koopen of 35 cigaretten. Dat zijn toch verhoudingen die in ons land zelfs in den hongerwin. ter 19441945 bij lange na niet geëvenaard werden. Zij teekenen overigens wel de behoefte aan zwarte goede ren in Oost-Duitschland die ongetwijfeld zeer schaars moeten zijn. In de Amerikaansche, En. gelsche en Fransche zóne zal' het wel niet. veel beter zijn en dit verklaart o.m. de le vendige smokkelhandel m koffie e.d. aan onze Oost grens. Voor 4 pond koffie een radiotoestel of motorfiets voor 10 pond koffie een auto Dit zijn toestanden die we ons hier niet gaarne mogen wenschen want zij toon en het. funeste van den gifhan. del overduidelijk aan. Ook in ons land is er ech ter op het gebied van prij zen nog wel het een en an der aan te merken. Iedere huisvrouw klaagt dat ze van het weekloon niet rond kan komen, 't Is alles even duur en er wordt, te weinig ver diend. Ja, daar zitten we midden in de prijs- en loon. politiek waar nog al eem over wordt gespróken den laatsten tijd. Wat is dat ei. genlijk Eenvoudig gezegd dit De regeering tracht evenwicht te brengen tus schen de prijzen onderling en tusschen de loonen en prijzen. Men stelt voor tal- looze artikelen maximum, prijzen vast en zegt, uitgaan, de van de gemiddelde loo nen, nu moet ieder toch we) in staat zijn ruim in alle behoeften te voorzien. De praktijk is echter nog we) even anders. In de eerste plaats is er vaak meer vraag dan aanbod, dus' men be taald graag iets meer (als men het maar heeftGe. volg zwarte handel, instellen van een controle apparaat ambtenarij etc. (Kostbaar voor den Staat). De produ cent zegt.Voor die maxi. mumprijs kan ik bij deze hooge belastingen en deze hooge loonen niet produ. ceeren. Geef me subsidie enin vel'e gevallen ge schiedt dat in den vorm van premie zus en premie zoo Maar, het publiek blijft kla gen. ,,We komen niet rond dus, loonsverhooging, zot MAANSTANDEN 1946. Zaterdag 23 November N.M. Zondag 1 December E.Kw. Zondag 8 December V.M. Zondag 15 December L.Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 21 November 7. 6 7.24 22 November 7.42 7.59 23 November 8.15 3.32 24 November 8.47 9. 2 niet, dan staken. Zoo ja, dan kunnen we tenminste vol doende koopen." 't Lijkt de oplossing maar ze is het niet, want, het leidt onherroepelijk tot verdere prijsstijging. De regeering doet telkens een beroep op het publiek toch geen hoo- gere prijzen te betalen, maar dat. is op dit punt onverbe terlijk. Thans zijn overal plaatse lijke prij zencommissies in gesteld. Ook hier. En in ei gen belang willen we ieder aanraden aan deze goed bedoeling poging ten volle mede te werken. Stelt de prijsopdrijvers aan den kaak Dat is geen verraad, doch ontmaskering van misdadi gers tegen onze samenleving'. We zullen hier geen voor beelden noemen, ieder kent de wonde plekken. Die moe ten de wereld uit Thans is het woord aan U Let on de prijsaankondigin. gen en betaalt niet meer In verband met het. voren staande is het wel interes sant te vermeiden dat in Amerika de maximumprijzen voor de meeste artikelen zijn afgeschaft. B.v. voor vleesch. GevolgGeen subsidie's meer aan producenten, geen zwarte handel, geen mis bruik, geen duur controle apparaat, geen ambtenarij Besparing voor den Staat van 380 millioen dollar. Gevolg voor den gebruiker Plotselinge prijsstijging. De boeren vroegen voor slachtvee hooge prijzen. Maar, er kwam vrij aanbod er werd volop geslacht en men kon net zooveel vleesch koopen als men wilde. Toen zakten de prijzen snel. Verdere gevolgen. Mino'er vraag naar artike len die men anders in de plaats van vleesch kocht (eieren etc.) Ook deze arti kelen daalden in prijs. Het loon blijft stabiel en kan slechts 1 x uitgegeven wor den. Wie te duur is komt niet aan bod. Het publiek bepaalt zijn keus en de prijs richt zich daarnaar. Gezien deze ervaring zou den wij bijna geneigd zijn voorstander te zijn van op heffing der p-rijs- en loonpo litiek. Maar, zoo eenvoudig is het nu ook weer niet. In ons land is de goederensitu atie wel iets anders dan in Amerika. GEEN HUURVERHOOGING. De regeering heeft op een protest van den Ned. Bond van huis. en grondeigenaren tegen het uitstel van huur. verhooging geantwoord, dat met het oog op de bestaande spanning tusschen loonen en prijzen op het oogenblik geen sprake kan zijn van verhoo- ging der huren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1