UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. De Verenigde Staten van onesië Zaterdag 23 November 1946 Tweede Jaargang No. 3. Redactie - SecretariaatKlieltstraat 12, Hippolytushoef Wlerlngen. Teler. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro-no. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zij'^oekomst 'it blad verschijnt Woensdags en Zaterdav Abonnementsprijs 1 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk Kleine annonces 1 0.80 per stuk van teD hoogste 4 regels. VOOR ZONDAG EN WERKDAG Hij is een God der waarheid en niet de-s bedrogs rechtvaar dig en recht is de Heer Deut. 32 4. Het morgenlicht breekt door, de zon gaat op, een nieuwe dag breekt- aan. Een nieuwe dag met nieuwe moeilijkheden en nieuwe zorgen, met nieuwe teleur stellingen en nieuw leed. Zullen wij klagen, zuchten steunen, wee en ach roepen? Als wij de woerden van Mo- zes verstaan „rechtvaardig en recht is de Heer", zullen wij niet klagen, maar zingen: Wat God doet dat is welgedaan Zijn Woord eist mijn vertrouwen. Gods Woord tot wereld en mens gericht, door de mond der profeten, maar boven al len en alles, tot ons geko men in Jezus Christus. Zijn Woord is louter waarheid, het misleidt de mensen niet. De Almachtige en Eeuwige God, dien wij in Jezus Chris_ tus „Onze Vader" mogen noemen, leidt ons naar het eeuwig doel'. Wie daaraan twijfelt zal nimmer verstaan de weg, die God hem wijst of het ge richt, dat God over hem doet gaan. God heeft ons Zijn belofte geschonken, lezen wij in de Hebreënbrief (13:51. „Ik zal u geenszins begeven Ik zal u geenszins verlaten." En deze Godsgetuigenis legt de mensen elke dag, elke morgen, het lied van ver trouwen op de lippen De Heer is mijn herder Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen Van goedheid en zegen, Hij schraagt m' als ik wankel Hij draagt m' als ik viel. Als wij weten, diep in ons hart weten (het woord hier boven geplaatst) „Hij is een God der waarheid en niet des bedrogs", dan rich ten wij het moede hoofd weer op. Bedrog, o, er is zoveel' be drog in de wereld, vooral in deze tijd. Bedrog in kranten •en boeken, bedrog in woord en beeld Het wantrouwen groeit, de twijfel wordt steecis sterker. Wie stelt er heden -nog vertrouwen in mensen in hun woorden, plannen en beloften Wij zijn zo vaak teleurgesteld, en bedrogen Maar, boven alle twijfel en ontgoocheling troont God in Hem is geen schaduw van ommekeer. Zijn Waarheid houdt eeuwig stand en geen machten der wereld zullen Zijn woord en waarheid ooit schenden of tenietdoen. Hij leidt ons naar Zijn raad, uit het duister in het licht. Het. lot van ons, ki'eine mensen, het lot van ons l'and en volk, ja, van deze ganse verwarde en verworden we reld ligt in Zijn hand. En wat God in handen houdt is veilig en wel bewaard. Ons nietige leven in de machtige hand Gods en we moeten wel zingen vol vertrouwen Hij geeft mij kracht, Zijn hulp. Zijn macht, Redt. mij uit smart, en banden Mijn lot rust in Zijn handen. A. P. Goudsbloem. Op welke wijze en hoe worden de Oorlogsslachtoffers geholpen 1 Wij plaatsen hier het vervolg van een artikel van den Heer B. Fels, Directeur van het D.B.V.O. te Alkmaar over de schadevergoeding-regeling. In een derde artikel zal worden gesproken over de financiering. wij de voornaamste punten bespreken, de financiering van het herstel verdeeld moet worden in drie categorieën t.w. de lichte schade, de zware schade en de herbouw De lichte schade De grens voor deze geval len ligt op drieduizend gul den. In de schade aan de woning, naar het huidige prijspeil gerekend, driedui zend gulden of minder dan krijgt de getroffene of wel 100%, dus het heele bedrag of wel 75%, dus 3/4 van het bedrag, vergoed. Zij, die in 1943 aangeslagen waren m de vermogensbelasting of voor meer dan f 300.aan inkomstenbelasting moesten betal'en, krijgen slechts 3/4 vergoed. De minder financieel draagkrachtigen hebben recht op een volledige ver goeding. Deze regeling voor de lichte schade aan wonin gen bestaat al vrij lang, en heeft in de practijk weinig moeilijkheden opgeleverd Zij vormt dus de uitzondering op den regel, dat alles tegen de prijzen van 9 Mei 1940 wordt berekend. HERBOUW EN HERSTEL VAN WONINGEN. In de eerste plaats vfrordt er hierbij op gewezen, dat de Rijksbijdragen in de kos ten van herbouw van wonin gen e.d. de mogelijkheid moeten scheppen voor een gezond financieel beleid door den huiseigenaar, maar even eens moet de financieele po sitie van den Staat redelijke mogelijkheden gelaten wor. den. In het Besluit op de Mate. rieele Oorlogsschade 1945 dat betrekking heeft op de financieering van het herstel is als basis van de vergoeding genomen de op 9 Mei 1940 geldende prijzen. Dit beteekent, dat slechts een gedeeltelijke vergoeding der schade wordt toegekend. Er wordt dan ook niet ge sproken van een vergoeding' maar van een bijdrage. De bijdrage, waarop ieder recht heeft wiens bezit aan woningen of andere gebou wen door oorlogshandelingen worden beschadigd of ver nield, wordt niet direct be taald. De getroffene houdt een vordering op den Staat welke vordering wordt inge schreven in het Grootboek van den Wederopbouw. Pas wanneer men heeft opgebouwd of wanneer het herstel van de beschadiging heeft plaats gevonden, zal de bijdrage worden uitge keerd. Het Rijk heeft dus een voorwaarde verbonden aan de uitbetaling van de bijdra ge in de oorlogsschade, om dat het wenschelijk is, dat het geld inderdaad besteed wordt voor het doel. waar voor het ter beschikking is gesteld. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan men vrijgesteld worden van herbouwplichi en komt. het geld op geblok keerde rekening. De bijdrage, berekend op basis van de prijzen pet 9 Mei 1940, is niet voldoende om de herbouw, of herstel- kosten te betalen. De bouw kosten zijn n.1. op het oogen- blik 2Va tot 3 maal zoo hoog als in 1940. Aanvullende fi nanciering zal dan ook nood zakelijk zijn. Het Rijk is bereid om het verschil tusschen de bijdra ge in de veel hoogere bouw kosten te financieren, of, om het niet andere woorden te zeggen de kosten, die de getroffene moet maken bo ven het bedrag, dat hij in eerste instantie van het Rijk vergoed krijgt, als hij zijn vernield of zwaar beschadigd pand gaat herbouwen, zul len voorloopig voor rekening van het Rijk komen. Ten aanzien van de rege ling van den financiering kunnen informaties worden ingewonnen bij de bureaux van den Wederopbouw. Ter oriënteering kan wor den medegedeeld, dat willen DISTRIBUTIENIEUWS. Met het oog op de feest: dagen zal per 14 Decembei voor iedereen een bloembon worden aangewezen van 100 gram. Kinderen tot 2' jaar behouden bovendien het veertien daagsch rantsoen bloem van 300 gram. Het extra.rantsoen versna peringen, dat per 30 Ncv beschikbaar wordt gesteld zal uitsluitend in suikerwerk kunnen worden opgenomen Het is de bedoeling, in den zelfden vorm tegen Kerstmis een tweede extra-bon voor 100 gram suikerwerk te pu. bliceeren. Als een, extraatje voor de komende feestdagen zal in December een half ons thee boven het normale rantsoen worden gegeven. Dit is veer koffie helaas niet mogelijk. Reeds eerder is medegedeeld dat ongeveer te zelfder tijd voor alle leeftijdsgroepen een bon voor zuidvruchten zal worden aangewezen. Marktberichten. Schagen, 21 Nov. 1946. Op de gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt29 Paarden f 200 -- 1250 20 tijdkoeien f 375 500 1 Stier Centrale 50 Geldekoeien (mag.) f 300— 500 39 Idem (vette) centr.; 6 Kalf koeien f 550—750 16 Pinken f 300—425 68 Pin ken Centrale 33 Graskalve ren Centrale 30 Nucht. kalv. Centrale 105 Schapen mag f 55110 37 Idem (vette) Centrale 48 Overhouders f 3055 10 Graskalveren f 150—250 7 Bokken en Geiten f 2050 84 Varkens (vette) Centrale 28 Biggen f 10—25 38 Konijnen en 39 Kippen vastgest. prijzen. Wieringen. HOOFDINGELANDEN VERGADERDEN. De Hoofdingelanden van het Heemraadschap Wie- ringen, vergaderden op Dins dag 19 November 1946, des voormiddags 10 uur in Hotel Centraal te Hippolytushoef, j Voorzitter de heer J. Lont Cz.; Secretaris de heer M. Kooij. De nieuw benoemde Hoofd-, ingelanden de heeren J. En-( gel Jacz,, N. Mulder Dz. en D, Blaauboer werden tot de vergadering toegelaten. De Voorzitter opent de ver gadering en heet in het bijzon der welkom de heer J. Veer- dig, die voor het eerst in het College als Heemraad zitting heeft. Wat kost de ruilverkaveling De heer S. Lont (Vet) informeert naar de kosten per H.A. van de ruilverkaveling. De heer M. Kooij antwoordt, dat deze voor belanghebbenden verschillend zijn en wel naar gelang van de ligging der ka vel. Wanneer aan de oude toestand weinig veranderd be hoeft te worden, zal de bij drage in de kosten ook lager zijn. De vergadering kan zich met deze mededeeling veree nigen. Wordt besloten opnieuw een onderzoek in te stellen naar Bonkaarten KD, KE 612. Strook no. 3. 501 800 gram brood 501 250 gram boter 502 125 gram margarine 501 12 liter melk 501 100 gram vleesch 502 100 gram vleesch 501 Alg. 100 gram kaas 502 Alg. 50 gram cacao. 50—3, 50—4„ 50—5 Alg. 250 gram suiker of boterham. I strooisel of 500 gram jam. stroop, enz. 506 Alg. 1 ei 501 D Res. 800 gr. brood 501 E! Res. 250 gr. rijst 502 E Res. 300 gr. bloem Tabak en Versnaperingen. T 50 2 r. tabaksartikelen V 60 200 gr. versnaperingen X 59 2 r. tabaksartikel'en X 60 100 gr. versnaperingen Voor de eerste helft van de 13e periode (24 Nov. t.m. 7 Dec. 1946) zijn de volgen de bonnen aangewezen Bonkaarten KA, KB KC 612 Strook no. 3 491 800 gram brood 492 400 gram brood 491 125 gram boter 492 125 gram margarine 493 250 gram margarine 491 4 liter melk 491 100 gram vleesch 492 400 gram vleesch 491 Alg. 200 gram kaas 492 Alg. 50 gr. cacao 493 Alg. 750 gram suiker of boterhamstrooisel of 1500 gram jam,, stroop, enz. 491 B Res. 1600 gr. brood 491 C Res. 800 gr. brood 492 B Res. 3 liter melk 492 C Res. 3 liter melk 493 B Res. 100 gr. kaas 49—3 C Res. 1 ei. De niet aangewezen bonnen van Strook 2 kunnen worden vernietigd. de afrasteringen aan de Zuid- dijk, aangebracht door de be trokken huurders. Deze zullen volgens de acte van verhuring voorzooveel noodig, verwij derd moeten worden. Verder wordt er op aange drongen om de schade aan de dijk, toegebracht in verband met het wegvoeren van basalt zuilen aldaar, zoo spoedig mo gelijk te herstellen. Voor de boeren is de dijk op vele plaatsen onbegaanbaar. Voorzitter zegt, dat volgens overeenkomst na afloop der werken, de kooper van de zuilen de noodige herstellin gen zal uitvoeren. In verband met de stagnatie in de afname der zuilen, hebben deze her stellingen tot nog toe op zich laten wachten. In ieder geval heeft een en ander de volle aandacht van het Dagelijks Bestuur. Ingekomen Stukken Een schrijven van het Be heer der Domeinen te Wie- ringerwerf, als antwoord op het verzoek, waarin medege deeld wordt, dat van de zijde van het Domeinbeheer in de Wieringermeer, geen voorstel len zijn te verwachten tot het leggen van een dam met duiker op de plaats van de vernielde brug over het Am- stelmeerkanaal achter Wes- terklief Voorzitter deelt mede, dat bereids aan den Beheerder der Domeinen is gevraagd, te wil len mededeelen, welke plan nen men hier heeft. Voorzitter deelt mede, dat het gemaal aan de Hoelmer- dijk uitstekend voldoet, In verband met de gestagneerde werken bij de grondduiker aan de Hollebalg kan het echter nog niet ten volle dienst doen. Verder zal het gemaal binnen kort officieel aan het Heem raadschap worden overgedra gen. Een rapport van den op zichter houdende de oorzaak van de plotselinge hooge wa terstand in de Oeversche koog, naar aanleiding van een in de vorige vergadering door Hoofd ingeland C. V. Koorn gestelde vraag. Zie vervolg pagina 2. MAANSTANDEN 1946. Zaterdag 23 November N.M. Zondag 1 December E.Kw. Zondag 8 December V.M. Zondag 15 December L.Kw. IIOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 25 November 9.18 9.34 26 November 9.50 10. 7 27 November 10.24 10.41 Wijziging treinenloop. De vertrektijden der trei nen uit Anna Paulowna naar Alkmaar zijn thans op werkdagen 7.09, 10.16, 12.28 (stopt alléén in Scha gen), 14.09, 18.05, 21.03 en 23.18 u. (stopt alléén in Schagen). Op Zon. en Feestdagen 9.16, 11.06, 1409, 18.05, 19.58 (stopt niet in O .sluis en Nrd. Scharw.), 21.03 en 23.18 u (Stopt alléén in Schagen). Op Zaterdagen bovendien om 17.01 (stopt alléén in Schagen). Aankomst uit Alkmaar in Anna Paulowna. Op werkdagen 6.05, 8.13 9.18, 10.48 (stopt alléén in Schagen), 13.03, 17.03, 20.— u. (stopt niet in O.-sluis), en 22.20 u. Op Zon- en Feestdagen 8.13,, 9.43 (stopt alléén in Schagen),, 13.03, 17.03, 18.07 20.— u. Stopt alleen in O. sluis) en 22.20 u. Op Zaterdagen bovendien om 15.44 (stopt alléén in Schragen). AlkmaarAmsterdam, v. v uurdienst, tevens aansluitend op uurdienst Uitgeest- Haarlem. BELASTINGKANTOOR TE ANNA PAULOWNA OPGEHEVEN. Kantoor der directe belas tingen te Anna Paulowna wordt ingaande 1 December 1946 OPGEHEVEN en toe gevoegd aan het kantoor der directe belastingen, invoer rechten en accijnzen te DEN HELDER. Betalingen enz. dienen derhalve ingaande 1 Dec. '46 te geschieden aan den Ont vanger te Den Helder. Gegevens, ontleend aan de ontwerp-overeenkomst welke op 15 Nov. j.1. te Batavia is geparafeerd door de Neder. landsche en Indonesischedelegatie. Teneinde een indruk te geven van ae verhoudingen in wat wij vroeger „de Oost" noemden, is, wat thans ,,de Vereenigde Staten van Indonesië" heet, op een kaart van Europa ingetekend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1