'UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD' VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE MAAIER WAAKT. WIERINGEN IN DE TOEKOMST. LANDBOUWNIEUWS. t'ii.i Woensdag 27 November 1946 Tweede Jaargang No. 4. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro_no. 149972. De hongerwinter van '44/'45. Het eerste boek over de ramp van de Wieringermeer. Den polder en zijn bewoners reelat gedaan. Een trotsche Wieringermeer boerderij, temidden van de golven, overvleugeld door eenj bloeiende jonge vruchtboom op den voorgrond, zoo stelt! het zich aan ons voor. Het is de mooie band van het eerste document over de Wieringer meer, dat na den oorlog is verschenen van de hand van Mevr_ C. E. Pothast-Gimberg. „De Maaier waakt", is de titel van dit 200 bladzijden tellende boek, dat in korte trekken de episode beschrijft, welke nu twee jaar geleden begint in onzen polder, We hebben het willen door bladeren, snel, om zoo spoedig mogelijk het bestaan hiervan aan onze lezers te verkondi gen, doch we zijn erin verdiept geraakt in het eerste hoofd stuk en we bleven het tot het einde van het laatste hoofdstuk Niet op stijl hebben we ge let, de taal had voor ons een andere beteekenis in dit boekske, Daar vonden we ge schiedenis, onze geschiedenis, de geschiedenis van onzen pol der. November 1944. De honger doet zijn intrede in de ergste vormen. Duizenden stedelingen zwerven over het platteland, komen naar de Wieringermeer. Als zoovele pachters heeft ook Klaas Terpstra (hierme.de wordt een algemeen bekend en gewaardeerd pachter van on zen polder bedoeld, wiens naam wij hier niet zullen vermelden) zich het lot van de hongerige :stedellingen aangetrokken. De veertienjarige Ine van Staveren is zoo gelukkig op de boerderij van Terpstra te mogen komen. Aan de hand van de een voudige, onopgesmukte gege vens, die de schrijfster van dit onpartijdige Amsterdammertje heeft opgedaan, heeft zij een aantal interessante, boeiende en ware grepen gedaan uit het leven van den goeden vader- landslievenden boer in onzen polder. Hier ligt klaar en duidelijk het verhaal, zooals er tiental len en meer geschreven zou den kunnen worden over elke boerderij uit onzen polder. En hier ook ligt het bewijs van de onwaarheid der grove beschuldiging als zou onze Wie- ringermeerboer zich in de hon Verwinter van 1944-1945 heb ben verrijkt ten koste van de hongerende bevolking van het Westen des lands. Dat was een leugen en on danks alles ligt er nog steeds j een zekere mate van blaam/ van valschen blaam op onzen polder en zijn bewoners. Door dit boek, wij weten het, wordt' die blaam weggeno men. anders nog, wordt den Wieringermeerboer in het al gemeen recht gedaan. Het verheugt ons, dat het een stedelinge is, die dit boek heeft geschreven uit de gege vens, die zij in de stad, in Amsterdam, opdeed. Zij heeft zich goed georiën teerd in de Wieringermeer. Het verhaal is echt, uit het hart gegrepen., Tot in de diepste geheimen, in het stroohok naast het ma gazijn in de schuur is zij door gedrongen, De schrijfster bergt er de wapens in en de Engel- sche piloten. Ze schrijft hier datgene, wat de Wieringer meerboer zelf niet wil ver tellen. Hij wil zich niet op de borst slaan voor zijn levens gevaarlijk werk. Doch de schrijfster doet hem ook hier op haar eigen wijze recht wedervaren. Op waarlijk treffende wijze weet zij door haar verhaal heen de poldergeschiedenis te weven. Geen opsomming van jaartallen of namen doch in een eenvoudige opmerking van Oom Terpstra tegen het „spreeuwtje" [Ine] legt zij de feiten vast. De dorsch met zijn uitdee ling aan de armen, de slacht, de inzaai en de intrede van de lente maken het verhaal van den mooien goeden pol der tot een herbeleven van hetgeen in onze herinnering voortleeft. De vlotte teekeningen van URlie Kooiman verluchten het geheel en maken het verhaal nog aantrekkelijker. •Dan komt de voorbode van de ramp, In een zeer origi neel gevonden rondwandeling van den Maaier, het stand beeld te Wieringerwerf, waar aan ook de titel ontleend is, kent men de zorg voor wat ons allen zoo dierbaar is. De ramp, de ellende. In vogelvlucht zien wij het opnieuw rgebeureni, beleven wij de verontwaardiging, de machteloosheid van toen. Niet vergeten is de schrijf ster den laffen moord op A. C. de Graaf. ,,Zijn leven en strijden zal niet vergeefs geweest zijn. Nederland zal herrijzen." De schrijfster heeft haar hart aan de Wieringermeer verpand. Het slot van het boek stipt nog even de groote vernieling aan en kan dan met boer Terpstra en de beurtschipper Feenstra zeggen En met Gods hulp zullen we dan ook wel wee-. een schuur bouwen, we zullen bier weer wonen en de tuin zal weer bloeien. iHet is eigenlijk een boek voor groote meisjes, doch bet is meer. Het is een boek voor iedereen, die belang stelt in de Wieringermeer Een volk dat leeft, Bouwt aan zijl? toekomst 3it blad verschijnt Woensdags en Zaterdag Abonnementsprijs 1.80 per Kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk Kleine annonces I 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. HET ROOKEN VAN SARDIJN TOEGESTAAN. Overwegende, dat sardijn ln het algemeen gerookt in den handel wordt gebracht heeft het Bedrijfschap vooi Visscherijproducten bepaald dat sardijn opgenomen wordt onder de visscherij producten welke door bezitters van rookv er gunningen mogen worden gerookt of gestoomd. Eén van de meest ingrij pende veranderingen bij de toekomstige uitbreiding van Hippolytushoef brengt wel het „plan Noord" de nieuwe wijk tusschen Beltstraat Hoofdstraat Kremersweg. Wij zijn in staat daarvan een foto.maquette in ons blad op te nemen. Op een groote plattegrond kaart van Hippolytushoef (bij nadere beschouwing van de foto zult U zich gemakkelijk kunnen oriënteeren) heeft de ontwerper, Ir. Versteegh te Voorburg, de nieuw gepro jecteerde wegen ingeteekend en langs deze wegen de nieuwe woningen (uit klei gesneden) opgesteld, omge ven door geboomte. We zien (op foto ge heel links) een nieuwen weg recht tegenover den Mek. kenstuinweg noordwaarts gaan spoedig ombuigend naar het Oosten evenwijdig aan de Beltstraat, recht op de groote kerk aan en uitko mend naast de winkel van D. Nieuwbuurt, waarvoor dus de schilderswerkplaats van S. Lont en de winkel van Gez. Lont het veld zullen moeten ruimen. Duidelijk ziet men ook welke uitbreiding het plein op het Hoekje (midden onder) zal ondergaan. Pol._post en de beide daarnaast staande wo ningen t.m. H. Zon en diens werkplaats moeten verdwij nen. Vermoedelijk zal men hier eerst een noodweg ma. j ken, vanaf het plein achter het politiebureau om. In del lijn van de Zuidgevel van cle woning van Jn. Koster komt dan het nieuwe raadhuis Vanaf dit. plein gaat een nieuwen weg noordwaarts j die afbuigt naar het oosten j benoorden de daar bestaande woningen van „Beter Wonen' en over den Kremersweg doorloopend naar Zandburen tot bewesten de boerderij van Mt. Lont, waar de oude ga rage wordt afgebroken. Bij de kruising van de bei de nieuwe wegen in het Noorden komt een nieuw schoolgebouw met een sport veld. (Midden der foto). Overal is ruimte gelaten voor beplantingen en er ko men boomen langs de nieu we wegen om meer gesloten heid te krijgen. De wegen worden aan beide zijden van trottoir voorzien. In „plan Noord" is plaats voor 82 woningen, t.w. 14 vrijstaande, 14 landarbeiders.; woningen, 40 in 20 dubbele woningen en 14 in 3 blokwo. ningen. Bij de landarbeiders- woningen is ongeveer 2000 M2 grond gedacht. Het ziet er zoo wel aardig uit en nu de gemeente 87 huizen mag bouwen ligt het wel in de lijn der verwach tingen dat de uitvoering van; dit plan het eerst, ter hand zal worden genomen. Zoo ingrijpend als „plan Noord" zijn de overige voor genomen. uitbreidingen niet Zij zijn er op gericht geweest de bestaande bebouwing meer concentrisch te maken d.w.z. de groote gapingen tusschen de bestaande be bouwingen en wegen eerst eens aan te vullen, waarbij het geenszins de bedoeling is de heele zaak vol te prop pen. Een aardig voorbeeld daarvan is het vrijlaten van bebouwing van de weide t o cle Oostuitgang van den' Parklaan, van waaruit men een fraai gezicht heeft over den Stroeërkoog met in het, front de oude karakteristieke boerderij van Mulder. De verbinding Beltstraat (langs B. Kraan) tot de Klieftstraat (bij Vonder) waarop de Bijlstraat, welke zeer verbreed wordt (zelfs i vóór de bestaande 6 wonin gen komen voortuintjes) zal aansluiten, een en ander ten koste van den tuin van „Op de Bijl". In dit blokje komen 20 woningen. Tien vrije en 10 in 5 dubbele woningen. Ook de ruimten in de Hel. derschebuurt Ssullen aange. i vuld worden. Het wieier. baan_complex is eveneens j als bouwterrein in aanmer. I king genomen. Deze onbe.) bouwde gedeelten zullen wor den bebouwd met 7 enkele en 17 dubbele woningen, to. j taal 41 echter afwijkend van! het model van de bestaande 100 die in onze landelijke! omgeving uit den toon vallen. Bijzonder fraai wordt de uitbreiding tusschen Park-1 laan, Elft, Slingerweg, Elft.! straat, Hoofdstraat, waarvan wij neg een foto.maquette hopen te plaatsen evenals van het uitbreidingsplan Den Oever. Plan Noord VERSTREKKING MENG VOEDER. Voedernormen voor de periode van 21 November21 December Indien landbouwers vee houders, wier bedrijf' uit 4 ha of meer bouwland be staat, vóór 1 Januari 1947 méér rogge/haver hebben geleverd dan de opgelegde aanslag hiervoor bedraagt dan kunnen zij daartegen over een hoeveelheid meng voeder ontvangen, mits dit vóór Januari 1947 wordt ver zocht en als aan de gestelde voorwaarden is voldaan Voor koeien kan op deze wij ze 50 kg rundveevoeder pei koe en voor pluimvee 5 kg ochtendvoeder per kip, mei een vastgesteld maximum worden verstrekt. Da Plaat, selijke Bureauhouders kun. nen volledige inlichtinger verschaffen over de voeder, toewijzingen. Het Bedrijfschap voor Vee-! houders heeft voor de perL ode van 24 Nov.21 Dec. '46 voedernormen vastgesteld welke gelijk zijn aan die van' de voorafgaande periode Dezelfde beperkende bepa lingen en voorwaarden blij.i ven eveneens van kracht. ONGEOORLOOFDE VERKOOP VAN VLAS. Eenige tijd geleden heeft' het Bedrijfschap voor Vlas en Hennep medegedeeld, dat, het niet. in het voornemen! ligt vlas van oogst 1946 z.g. te vorderen, om dit daarna toe te wijzen aan Neaer- landsche vlassers. De ter, i mijn voor verkoop door te.i Iers aan Nederlandsche vlas.-! seis is, met Eet oog hierop/ vrijgelaten tot einde Febru ari 1947. Naar thans is ge.! bleken, wordt uit deze me. dedeeling door enkele telers) de verkeerde conclusie ge. trokken, dat na einde Febr. 1947 het vlas door hen vrij aan Belgische vlassers kan worden verkocht. Tel'ers en handelaren in stroovlas worden er uitdruk kelijk op gewezen, dat ver koop van vlas aan Belgen niet. is toegestaan. Uitvoer van vlas van oogst 1946 is slechts toegestaan voor zoo. Y3"0 dit vlas door de Belgen op contract is geteeld. Het overige in Nederland is ge heel bestemd voor de Neder landsche vlassersbed-rijven. In d e gevallen, waarin j blijkt, dat de telers, in strijd Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Zondag 1 December E.Kw. Zondag 8 December V.M. Zondag 15 December L.Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 28 November 11. 0 11.19 29 November 11.39 30 November 0. 1 0.24 1 December, 0.48 1.15 met de voorschriften, hun vias aan Beigen hebben ver kocht, of dit blijven vasthou den en dus niet aan de Ne derlandsche vlasseis wen- schen te verkoopen, zulks met de bedoeling het te ge legener tijd aan Belgische afnemers af te leveren, zal het Bedrijfschap zonder aarzeling gebruik maken van haar bevoegdheid tot vorderen. BELASTINGKANTOOR TE ANNA PAULOWNA OPGEHEVEN. Kantoor der directe belas tingen te Anna Paulowna wordt ingaande 1 December 1946 OPGEHEVEN en toe gevoegd aan het kantoor dei- directe belastingen, invoer rechten en accijnzen te DEN HELDER. Betalingen enz. dienen derhalve ingaande 1 Dec. '46 te geschieden aan den Ont vanger te Den Helder. DIENST SPOORWEGEN Wij vermeldden in ons vo rig nummer dat de trein op Zondagen om 20 uur vertrek kende uit Alkmaar alléén stopt in Oude Sluis. Dit moet zijn evenals op werkdagen stopt niet in Oude Sluis, Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid- der, Markt A 84, Schagen. i Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, I A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker.. Hoofdstr. 14, Hippolytushoef I Telef. Hippolytushoef No. Ik

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1