UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. STAATSPENSIOEN VOOR OUDEN VAN DAGEN Woensdag 4 December 1946 Tweede Jaargang No. 6. Eedactie - SecretariaatKlleftstraat 12, Klppolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Marlet A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro-no. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn bekomst l ">it blad verschijnt Woensdags en Zaterdag Abonnementsprijs f 1.80 per Kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Klelne annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Een wetsontwerp dat. groote financiëele offers zal vra gen, welke ons volk zich echter gaarne zal_willen getroosten is denoodregeling Ouderdomsvoorziening dat thans docr Minister Drees bij de Tweede Kamer is inge diend. Het beoogt gehuwde mannen en ongehuwden (man of vrouw alleen, weduwnaar of weduwvrouw) op aanvrage een ouderdomsuitkeering te verstrekken indien de inkom_ sten beneden een zekere grens liggen. In kleinere gemeenten (beneden 20.000 zielen) is deze" grens voor gehuwde mannen f 1075. Voor ongehuwden f 675. De maximum uitkeering in deze gemeente bedraagt voor gehuwde mannen f 61.per maand Voor ongehuwden f 35.per maand De maximum uitkeering wordt alleen verstrekt indien geen hooger inkomen wordt genoten dan f 50.per jaar. Hoogere inkomens tot de vermelde grenzen) worden voor ongeveer de helft op de uitkeering in mindering gebracht. LANDBOUWNIEUWS. Oogstraming 1946. Areaal en opbr. Raming GRANEN. Beteelde oppervlakte in H.A. Opbrengst in tonnen PEULVRUCHTEN. Beteelde oppervlakte in H.A. Opbrengst in tonnen Witte_ en br. boonen in tonnen KOOLZAAD. Beteelde oppervlakte in H.A. Opbrengst in tonnen BLAUWMAANZAAD. Beteelde oppervlakte in H.A. Opbrengst in tonnen Opbr. Br. mosterdzaad in tonnen Opbr. Geel mosterdzaad in tonnen Opbr. Karwijzaad CONSUMPTIE - AARDAPPELEN. Beteelde oppervlakte inH.A. Opbrengst in tonnen FABRIEKSAARDAPPELEN. Beteelde oppervlakte in H.A. Opbrengst in tonnen Voor het eerst na het beëindigen van den oorlog ver meldt de oogstraming de opbrengst van eenige groenvoe. dergewassen voor 1946 n.1. klaver, hooi 1ste snede lucerne, hooi 1ste snede lucerne, hooi 2de snede kunst- Weiden, hooi 1ste snede met resp. 89.223, 36.501, 30.532 en 198.633 ton. De gemiddelde opbrengst per ha van de granen be draagt 63% meer dan in 1945 en is thans ruim 95% van het 10-jaarlijksche gemiddelde over de jaren 19301939. Voor peulvruchten ligt dit percentage veel lager voor veldboonen 80.9% en voor consumptie-peulvruchten ca. 73%. Consumptie-aardappelen geven een gemiddelde opbrengst van 112.5% van het gemiddelde 1930—1939 fabrieksaardappelen 92.2%. Opgemerkt dient te worden, dat in 1946 tengevolge van abnormale weersomstandigheden tijdens de oogstwerk- zaamheden de kwaliteit der granen ongunstig werd beïnvloed, zoodat aanzienlijke hoeveelheden graan voor menschelijke consumptie zijn afgekeurd en bestemd moes; ten worden voor veevoeder. 1945 1946 530.000 586.801 769.094 1.391.896 56.639 42.992 105.590 80.536 11.351 5.257 34.686 4.074 22.574 4.879 41.07 6.540 1804 5.620 nihil 254 nihil 2100 nihil 1944 138.722 141.272 2.017.756 2.980.290 38.526 47.877 573.593 1.149.408 Op welke wijze en hoe worden de Oorlogsslachtoffers geholpen door den Heer B. Fels, Directeur van het Districtsbureau Oorlogsslachtoffers, te Alkmaar. III (slot.) ZWAAR BESCHADIGDE PANDEN De financiering van het herstel van de zwaar bescha digde panden. Deze is inge wikkelder. Voor de zware schade (meer dan f 3000. naar het huidige prijspeil) krijgt de getroffene in de eerste plaats de bijdrage op basis van 9 Mei 1940, waar van in den aanvang gewag gemaakt werd. Ter overbrug ging van het verschil tus. schen deze bijdrage en de werkelijke bouwkosten wordt ten hoogste voor de helft van dat bedrag een crediet gegeven, dat voorloopig niet behoeft te worden afgelost en waarvoor ook geen rente verschuldigd is. De grootte van het crediet in dezen vorm wordt bepaald door den omvang van de woning. Hoe grooter de woning, hoe klei ner het rentelooze crediet Voor het resteerende deel van de kosten komt een crediet beschikbaar, waarover wel rente en aflossing verschul digd zijn. HERBOUW. Er wordt gesproken van herbouw wanneer de schade meer bedraagt dan 75% van de totaje waarde van het huis, dit gerekend tegen de prijzen van 9 Mei 1940. Bij de financiering van den her bouw moet men bedenken dat het herbouwde pand in vele gevallen meer waarde gekregen heeft dan het ver woeste pand had. Een nieuw gebouwde woning heeft nu eenmaal een grootere waarde dan een woning, die al eenige jaren staat. Wellicht kan een voorbeeld de zaak duidelijker maken. De herbouw van een huis, dat volledig werd ver. woest, zal den eigenaar thans f 20.000.kosten. Daarvan krijgt, hij dus in elk geval vergoed de verkoopwaarde op 9 Mei '40 van het verniel de huis, dat is dus de bijdra ge in de oorlogsschade. Dit bedrag is bijvoorbeeld f 7.000 Er blijft dan nog f 13.000 over waarvan ruim f 9000.als gevolg van de gestegen bouw kosten. Voor deze f 9000.— krijgt de eigenaar een ren teloos crediet, voorloopig zon der aflossing, terwijl' het res teerende bedrag gegeven wordt als een crediet, waar voor wel rente en ook aflos sing, verschuldigd is. Dit resteerende bedrag van f 4000— is de waardever meerdering van nieuw voor oud. VORM VAN FINANCIERING Meermalen is de vraag ge steld, wat er uiteindelijk zal gebeuren met de credieten die zonder rente en voorl'oo pig zonder aflossing worden verstrekt. Een concreet ant woord kan niet. mogelijk zijn maar wel staat vast, dat voor 1 Januari 1956 over de hand. having, matiging of kwijt schelding van dit crediet een wettelijke beslissing zal wor den genomen. Veelal zegt men, dat het aangaan van een crediet. overeenkomst bezwaarlijk is Men had een eigen onbelast bezit, dat werd verwoest of beschadigden de regeling van de financiering is nu zoodanig, dat, als men her bouwt. er een zwaar belast pand voor in de plaats komt Men heeft, overal 'n gezonden afkeer van het zg. zilveren dak, men wenscht geen schulden. Echter de schuld welke is ontstaan doordat men zijn pand heeft opge bouwd, is van geheel anderen aard. Denkt men in het aï. gemeen bij geldschuld aar- iets gevaarlijks, aan iets, dat een verstandig en soliede burger zoo veel mogelijk moet zien te voorkomen, in dit bijzondere geval echter moet men de geldschuld zien al- teen als een bepaalden vorm welke niet getuigt van ee-# ongezond of riskant financi., eel beheer van den schulde naar, maar wel van een ge zond en degelijk financieel beheer van den schuld. eischer. Immers de schuld, eischer is de Staat en het zou van een minder solied beheer getuigen,, indien dé Staat ter will'e van de goede' kansen der toekomstige ei. genaren, de kwade kansen geheel voor eigen rekening zou nemen. DE UITBETALING. Over dit. laatste hoofdstuk van de financiering wordt dikwijls geklaagd. In de ge teisterde gebieden zijn de bureaux van den Wederop bouw zoodanig met werk overstelpt, dat de afhande. ling noodgedwongen eenigen tijd moet vergen. Maar daar naast-, zijn er factoren, wel ke evenzeer vertragend wer. ken, zooals het niet tijdig gereed hebben van het finan cieringsplan, of het aanvan gen van het werk zonder de financiering te hebben be zien. Komt dan de tijd van de betaling, dan pas blijkt dat de zaak nog niet is gere geld. Wanneer men bedenkt, dat voor de financiering overeen komsten moeten worden ge maakt met de houders van de hypotheken op het ver woeste bezit, dat er tall'ooze gegevens moeten worden verzameld (zoals de taxatie van het oude pand, de groot te van het nieuwe huis, de bouwkosten), en dat. er ten slotte een hypotheek moet worden gevestigd, dan zal het duidelijk zijn, dat. de fi nanciering niet in twee oi drie dagen klaar is. Het mag daarom met klem aanbevolen worden, bij den herbouw en het herstel direct ook de financiëele zijde te behandelen. De bureaux van den Wederopbouw zullen de betrokkene daarbij behulp zaam zijn. Zie vervolg 3e pagina. Dat mag het kosten Vanillesuiker per zakje van 5 gram f 0.04 Vruchtensappen oogst '46 In flac. van 3/8 3/4 1/1 L. R. bessens. 0.85 1.65 2.18 Z. Bessens. 0.81 1.59 2.18 Framb. s. 0.76 1.49 1.97 glas inbegrepen. Officiéél vastgestelde prij zen door het Min. v. Landb. Visscherij en Voedselvoor ziening. De molen te Den Oever moet behouden blijven. Andermaal' wordt de molen te Den Oever op den hoek ZwinstraatHofstraat met den ondergang bedreigd. De onderhoudskosten in het al gemeen en in het bijzonder die, welke thans noodig zijn om het historisch bouwwerk althans voorloopig weer in eenigszins behoorlijken staat te brengen, drukken op den eigenaar zoodanig, dat deze ernstig overweegt, de molen af te breken, aangezien deze voor hem geen enkel nut meer afwerpt. Vele inwoners van Den Oever hebben hierover hun spijt, uitgedrukt. Men wil de veelgeroemde molen die de omgeving op een der mooi ste punten van Den Oever een bijzonder cachet geeft ongaarne missen en dit is voor onzen Burgemeester aanleiding geweest een laat ste poging in het werk te stellen het behoud van den molen te verzekeren. Gedacht is aan een fonds vorming door de ingezetenen van Den Oever, waaruit de kosten, wélke toch niet door een persoon kunnen worden gedragen, kunnen worden bestreden. Als allen jaarlijks een kleine bijdrage offeren komt men er gemakkelijk. Het is natuurlijk niet de be doeling deze gelden te beste den om de molen weer ge heel bedrijfsklaar te maken dit zou veel te kostbaar wor den en bovendien zou er docr de bebouwing rondom veel te weinig wind zijn. Het gaat er sltechts om het behoud te verzekeren van een histo risch monument. Fondsvorming lijkt ons in. derdaad het eenige redmid del om dit te bereiken. Wij geloven stellig dat dit plan bij velen instemming zal vinden en daarom wek ken wij Tnid.dels deze gaarne namens den Burgemeester de Oevenaren op, nu de koe bij de horens te vatten en althans een serieuze poging te doen eenige toezegingen voer financiëele bijdragen te verkrijgen. Wie neemt het initiatief Kunnen de besturen van vele vereenigingen niet eens een praatavond houden om deze kwestie onder de oogen te zien. Tenslotte zou de molen in de zomer als museum of ten toonstellingsgebouwtje (b.v van foto's van de Zuiderzee werken of op het gebied der visscherij) nog eenige baten kunnen afwerpen of als club huis voor een of andere Jeugdvereeniging b.v. de padvinders, een nuttige be stemming krijgen. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Zondag 1 December E.Kw. Zondag 8 December V.M. Zondag 15 December L.Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 5 December 5.18 5.45 6 December 6.10 6.35 7 December 6.59 7.22 8 December 6.59 7.22 De nieuwe busdienst. Ingegaan 4 Nov. 1946. Vertrek Aank. Aank. Den Oever A.Paul, d. Held. N.Zo. 6.15 7.— 7.30 N.Zo. 6.30 R 7.15 N.Zo. 7.15 R 8.— Zo. 8.15 9.— 9.30 9.15 10.— 10.30 11.15 12.— 12.30 13.15 14.— 14.30 N.Zo. 14.15RB 15.15 ZaZo 14.30 15.15 15.45 N.Zo. 16.15RB 17.15 17.15 18.— 18.30 18.30 19.15 19.45 Vanaf A. Paul. N.Zo. 8.15 8.45 N.Za.Zo. 15.15 15.45 N.Zo. 16.30 17.— Vanaf H.-hoef N.Zo. 8.—R 8.30 Vertrek Aank. Aank. d. Helder A.Paul, d. Oever N.Zo. 7.30R tot H.hoef A 8. N.Zo. 7.45 8.15 (gaat niet verder) N.Zo. 8.—RB 9.— N.Zo. 8.45 9.18 10.— Zo. 9.45 10.15 11.— 10.45 11.15 12.— ZA. 12.45 R 13.30 12.45 13.15 14.— 14.45 15.15 16.— N.Zo. 16.16.30 (gaat niet verder) N.Zo. 16.15 R 17.— Zo. 16.45 17.15 18.— N.Zo. 17.30 R 18.15 N.Zo. 17.30 18.— 18.45 18.45RB 19.45 19.45 20.15 21.— Verklaring- der teekens N.Zo. niet op Zondag Zo. alléén op Zondag Za alléén op Zaterdag Za.Zo. Alléén op Zaterdag en Zondag. N.Za.Zo. Niet op Zaterdag en Zondag. R. rechtstreeksche verb. R.B. rechtstr. verbinding via Breezand. De Treindiensten. Uit Anna Paulowna naar Alkmaar op werk_ op Zat. op Zond. dagen bovendien 7.09 17.01 A 9.16 10.16 11.06 12.28 A 14.09 14.09 18.05 18.05 19.58 B 21.03 21.03 23.18 A 23.18 A Aank. Anna Paulowna uit Alkmaar op werk- op Zat. op Zond. dagen bovendien 6.05 15.44 A 8.13 9.18 9.48 A 10.48 A 13.03 13.03 17.03 17.03 18.07 20.00 C 20.00 C 22.20 22.20 A. Stopt alleen in Schagen B. Stopt niet in Oudesl'uis en Noord Scharwoude. C. Stopt niet in O. Sluis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1