UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIES,AD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. 1945 1946 Zondagsdienst van de 11 DECEMBER. NIEUWE BONNEN. Zaterdlag 7 December 1946. Tweede Jaargang No. 7. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, «ippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dot leeft, Bouwt aan zijn toekomst "Ut blad verschijnt Woensdags en Zaterdags Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. dxnk. Kleine annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. VRIJHEID. Hij heeft mij gezon der. om den gevangenen vrijheid uit te roepen en den gebondenen opening der gevangenis. Jes 61 1. Heden, vier jaar geleden op 7 December 1942, heeft H. M. de Koningin haar be kende rede gehouden over de toekomstigen plaats van Indië in het Koninkrijk der Nederlanden. In deze dagen ■wordt herhaaldelijk de vraag besproken of nu volgens de bedoeling, van deze rede ge. handeld wordt, dan wel ot daar van wordt afgeweken. We gaan niet den politieken kwestie bespreken. We wil len er slechts op wijzen wat de weg der ware vrijheid is voor alle volken en alle menschen. Vrijheidvoor velen een heerlijk ideaalom onaf hankelijk te zijn van ieder een. In het bijbelwoord hierbo ven is ook sprake van vrij heid daar is een vrijheids prediker gezonden n.1. Jezus Christus. Hij bracht echter zijn volksgenooten de Joden niet de vurig verlangden vrijheid van de Romeinsche over. heersching Hij predikte en bewerkte vrijheid door ver lossing van zonde. Verlossing van zonde, ve len achten dit overbodig ja dwaasheid. Ze willen niet erkennen dat er zonde is, dat ze zelf zondig zijn. Doch in werkelijkheid ieder mensch een slaaf dei zonde, en gevangene in zijn eigen hartstochten. Daarvan wil Jezus U ver lossen, in dat opzicht wil Hij vrijheid schenken. Deze vrijheid bestaat niet daarin, dat gij zelf een beter mensch probeert te worden dat ge U zelf verlost Deze hoogste vrijheid be. staat daarin, dat ge U zelf leert zien als zondaar en zoo de toevlucht neemt tot het kruis van Christus. Leer ge. looven in Hem en ge zult vrij en gelukkig zijn! M. Schenkeveld DE MEER IS DROOG DE VLAGGEN UIT I' Een jaar geleden schreven wij „Juist bij het ter perse gaan van dit nummer vernamen wij, dat hedenmorgen om 9 uur het peil 5 m. N.A.P. was bereikt. 11 December. Deze datum polderbewoners. zullen wij Wieringermeerders niet vergeten. Er kwam na een periode van groote te leurstellingen weer licht in de duisternis. Het water, dat in den niet te stuiten stroom van den beruchten 17en April ons beroofde van nage noeg alles, het water, dat een veelbelovende oogst vernielde, dat water was niet alleen tot staan gebracht, maar voor de tweede maal in de geschiedenis van ons nieuwe land verjaagd. Meer nog dan de eerste droogmaking spreekt de tweede droogmaking van het vorig jaar tot ons, verdreven Trots wapperden dien dag de vlaggen niet alleen op de Leiy en de Leemans, doch overal in den lande waar onze poldergenoten geëva cueerd waren. Veel vlaggen op het oude land, weinig ech ter in de Wieringermeer. De hulde en de dankbaar heid voor deze droogmaking zal in onzen polder voortle ven. Op Woensdag 11 December a.s. zal de polder wéér vlag gen. Onnoodig een beroep te doen op de reeds terugge keerde bewoners onzer ge' meente. De officiëele gebouwen zullen 's morgens om 9 uur, het uur waarop de droogmaking een feit werd, hun vlaggen uitsteken Op het raadhuis te Lutje„Kolhorn zal de vlag wor den geheschen door Burgemeester Loggers te Wieringerwerf op het Domeinkantoor dooi den Rentmeester-Dijkgraaf Ir. Ovinge, op de Lely door den Ingenieur van het Heemraad, schap Ir. Reedijk en op de Leemans door den Werktuigkundig-Ambtenaar den Heer Luijt Zoo zal de polder a.s. Woens dag op vele plaatsen met vlaggen getooid zijn. Eli on der elke vlag zullen we dien dag een groep menschen treffen, dankbaar voor hun terugkeer. Veel zullen nog hun wenschen en verlangens zijn. Moge spoedig de gehee- le Wie»ringerm|eerbevolking zoo vlaggen in een eigen home in haar polder. Nog is het niet zoover, doch zijn. De Beursdag is hiertoe een unieke gelegenheid, he laas alleen voor die personen die hier hun zaken hebben Doch ook de overige pol derbewoners zullen dezen dag van harte welkom zijn maar dan in de avonduren. Dan zal in de groote bems- zaal een gezamenlijke her. denking plaats vinden, waar. van de bijzonderheden elders in dit blad zijn opgenomen. 11 December. Dag van ALKMAAR -AMSTERDAM WEER ELECTRISCH. Naar wij vernemen, zullen de Ned. Spoorwegen m.i.v. 20 December a.s. op het baanvak Alkmaar-Amsterdam weer met electrisch materiaal gaan rijden Schager Markt. Op de gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen 23 Paarden f 250 - f 1300 .11 Tijdkoeien f 325 - f 500 4 Stieren Centrale 16 magere Geldekoeien f 300 - f 500 27 idem vette Centrale 5 Kalf- koeien f 440 - f 600 10 Vaar zen f 240 - f 425 14 Graskal veren Centrale 32 Pinken Centrale 29 Nuchtere kalvt ren Centrale 38 magere scha pen f 60 - f 75 35 Vette scha pen Centrale 37 Overhouders f 45 -f 55 50 Graskoeien f 100- f 225 2 Bokken en Geiten f 30 - f 42.50 100 Vette var kens Centrale 30 Biggen f 10- f 26 24 Konijnen vastge steld» prijzen 34 Kippen id, ongetwijfeld zal men dezen vreugde en dankbaarheid dag behoefte gevoelen tot hoop en vertrouwen een praatje, tot een bijeen DE UITKEERING AAN OUDEN VAN DAGEN zal in kleine gemeenten met minder dan 20.000 inwoners bedragen bij Jaarlijks inkomen Geh. mannen in guldens per maand in guldens meer dan 0 t.m. 50 t.m. 100 t.m. 150 t.m. 200 t.m. 250 t.m. 300 t..m. 350 t.m. 400 t.m. 475 t.m. 550 t.m. 625 t.m. 700 t.m. 775 t.m. 850 t.m. 925 t.m. 1000 t.m. 50 100 150 200 250 300 350 400 475 550 625 700 775 850 925 1000 1075 61. 58.— 56.— 54.50 52.— 50.— 47.50 45.50 43.— 40.— 36.50 33.— 30.— 24.— 17.50 11.50 5.— Ongeh. mannen per maand in guldens 35.— 32.— 30.— 28.50 26.— 24.— 21.50 19.50 17.— 14.— artsen. Vanaf Zaterdagmiddag 16 u. t.m. Zondag 24- uur 7 t.m. 8 Dec. 1946 Aanwezig de. artsen Beeker, Boerema en waar nemer Boumans, Brand Hoogkamer, Koning, Schreu. der, Spits, Veenis. Afwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- hart, Olree, van Slooten van der Sluis, Swaters, Tams. ma en Werner. TEXEL WIL RUILVERKAVELING. In een vergadering van vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Texel diverse polderbesturen en landbouworganisaties is be sloten een verzoek te 'richten tot Gedeputeerde Staten van Noord.Holland om te bevor deren, dat ruilverkaveling' wordt toegepast en deze bloksgewijs uit te voeren. Dat mag het kosten Koffiesurrogaat alle soorten per half pond f0.30, Cichorei en Peekoffie per ons, maximum f 0,11 Huishoudjam I flac, blik 450 gr, 500 gr. Gewone soorten 0,71 0.84 Kersenjam 1,03 1.15 Boschbessenjam 1,07 1.19 Huishoudjam II Glazen pot inh 450 gr. f 0.58 900 gr. 1.07 Cart. beker inh. 450 gr, 0.60 Cart. beleer inh, 500 gr, 0.66 Perga beker inh. 450 gr, 0,54 Blik inh, 500 gr, 0.66 Los gewogen p, 100 gr_ 0.12V2 Alleen voor glasverpakking mag statiegeld voor den pot in rekening worden gebracht (Officieel vastgestelde maxi mumprijzen, medegedeeld door het Min. van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorzie ning.) Ir. Ovinge over den Wederopbouw Voor ongehuwden met een inkomen van f 550—600 be- draagt de uitkeering f 10.van f 600640 f 6.van f 640—675 f 3.—. Boven f 675.— per jaar nihil'. op de Jaarvergadering Yerceniging voor Bedrijfsvoorlichting. Spreker was zich bewust hiermede niet het dankbaar ste onderwerp aan de orde te stellen, Betreffende het landbouw- technisch gedeelte merkte spr. het volgende op. Veel aan dacht werd geconcentreerd op de omgeving van den door braak, den Noorderdijkweg en Oosterkwelweg, De vorderingen waren niet zooals "was gehoopt. Een der oorzaken was wel het onttrekken van arbeiders ten- behoeve van de oogstwerkzaam heden. Hiertegen had spreker geen bezwaren, doch wel be stond ontstemming over het feit dat een deel der arbei ders, welke eenigszins op het werk waren ingesteld, naar elders in hel land waren af gevoerd. In totaal was in deze omge ving 11 a 12 ha. gespit en pl.m. 33 ha. geploegd, zoodat 45 ha. weer als afgewerkt was te be schouwen. 'Er restte nog een 20 ha, te spitten en pl.m, 80 ha. te ploe gen, waaraan spr, de opmer king toevoegde dat dus vele andere gegadigden voor ploeg- werk nog even geduld moesten oefenen. De aanbesteding betreffende het slechten der schotwallen geraamd op 60 a 70.000 M3 grond was gepasseerd. Van de 7 kavels, welke in de onmid dellijke omgeving van den doorbraak zijn gelegen, zou pl.m. 100 - 110 ha. met bosch worden beplant, terwijl de resleerende 70 ha. weer in cultuur zouden worden ge bracht. De Noorderdijkweg zou om de gaten worden heengelegd doch over de vraag of t it langs de landzijde, dan wel langs de voet van den dijk zou geschieden, was nog geen overeenstemming verkregen. Inzake het zaaiplan 1947, kon worden mededeeld, dat van de zijde der Domeinen geen voorschriften zijn te ver wachten. De noodzakelijke werkzaam- 1 heden werden begroot op pl.m, 600 arbeiders, t.w, 300 voor de cultuurtechnische uilvoering en 30O voor de beplanting. De ur gentie van deze plannen werd door de betreffende instanties gezien, doch een definitieve toezegging kon nog niet wor den gegeven. Op het gedeelte, dat in het voorjaar van 1946 een stroo- bekramming heeft ontvangen, ook in het a.s. voorjaar stuifgevaar optreden, wanneer hieraan niet de noodige aan dacht wordt besteed. De be planting van 79 erven kon wor den voltooid. De bedoeling is, alle erven van een windsingel te voorzien. Men is hiermede aangevangen en gehoopt wordt dat dit tempo kan worden vol gehouden, In verband met beplanting van de kavels bij de doorbraak, is het Staatsboschbeheer bezig met het aanleggen van een tweetal kweekerijen ter grootte van 20 ha. Ook het bijplanten in de dorpen zal tusschen de grootere werken door worden uitgevoerd. Verder zijn een tweetal bag- gerprogramma's aanbesteed, doch ook hierbij werden moei lijkheden ondervonden. Aan de rietbegroei-ing en de be- schoei-ing der kanalen zal de noodige aandacht worden be steed. Ten aanzien van het wegen nel, werd door den spreker naar voren gebracht, dat de Sluitgatweg, welke na de inun datie door het verkeer volko men was vernield, thans is verbreed en van een klinker- dek voorzien. De parallelweg naast den Rijksweg was reeds aanmerke lijk verbeterd, terwijl tevens de opritten in behoorlijken staat waren gebracht- De wegwijzers vormden nog een moeilijk punt, Door den A.N.W.B, waren er een 5 ".al toegezegd, doch doordat dit voor het geheele gebied on voldoende werd geoordeeld, werd besloten zelf een groot aantal eenvoudige richtipgbor- den te laten aanbrengen. Bij het herstel der bruggen had men met tegenslag te kampen. Zie vervolg achterzijde Het een ieder naar den zin te maker Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Oie men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1946. Zondag 1 December E.Kw. Zondag 8 December V.M. Zondag 15 December L.Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 9 December 8.30 8.52 10 December 9.17 9.41 11 December 10. 5 10.31 Geldig van 8 t.m. 21 Dec. Bonkaarten KA, KB, KC 612 Strook No. 4. 511 800 gram brood 512 400 gram brood 511 125 gram Boter 51—2 125 gr. marg of 100 gram vet 51—3 250 gr. marg. of 200 gram vet 511 4 liter melk 51—1 100 gram Vleesch 512 400 gram Vleesch 51—1 Alg. 200 gr. kaas 51—2 Alg. 50 gr. kortl. kaas 513 Alg. 500 gr. suiker bo- terhamstr. of 1000 gr. jam, stroop enz. 511B Res. 1600 gr. brood 51IC Res. 800 gr. brood 512B Res. 3 liter melk 512C Res. 3 liter melk 513B Res. 1 ei (5e klasse; 513C Res. 1 ei (5e klasse) 51— -4B Res. 100 gr. kaas Bonkaarten KD, KE 612 Strook No. 4. 521 800 gram brood 521 250 gram boter 52—2 125 gr. marg. of 100 gram vet. 52—1 Melk 12 liter melk 521 100 gram vleesch 52—2 100 gram Vleesch 52—1 Alg. 100 gr. kaas 52—2 en 52—3 Alg. 250 gram suiker of boterham, strooisel of 500 gram jam, stroop enz. 52—4 Alg. 1 ei (5e klasse) 521D Res. 800 gr. brood 522D Res. 50 gr. korstl. kaas 52IE Res. 250 gr. rijst of kindermeel uit rijst bereid of kinderbisc. 522E Res. 600 gr. bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid). Tabak en Versnaperingen. T 61 2 r. tabaksartikelen V 62 200 gr. versnaperingen X 61 2 r. tabaksartikelen X 62 100 gr. versnaperingen Geldigheidsduur der fruitbonnen Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat de geldigheidsduur van de bonnen 47-4 en 48-4 Algemeen, aange wezen voor het koopen van 2 Kg. appels en peren, ver lengd is t.m, 28 Dec. a,s. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Boae Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. lfc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1