UITGAVE ADVERTENTïMD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. ZAL ONZE DISTRIBUTIEDIENST VERDWIJNEN f Woensdag 18 December 1946 Tweede Jaargang No. 10. ReaacUe - SecretariaatKUettstraat 12, Hippolytushoef Wierlngen. Telel No, 103. Administratie co directie 8. J. Ridder, Markt A 34, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dat leeft Bouwt aan zijn toekomst 4t blad verschijnt Woensdags en Zaterdag* Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaa Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk iöelne annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOU WNIEUWS. DE AANSLAG VOOR VER PLICHTE V EELEVERINO. Zooais reeds in Augustus is medegedeeld, heeft de tre- geermg oesloten de verplich. te veeievering te handhaven. Het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch heeft thans be paald, dat voor de periode van 1 September 19461 Mei 1947 een voorioopige aanslag van 80 kg wordt opgelegd voor elk vrouwelijk rund van 1 jaar en ouder, dat in Dec. 1945 blijkens de inventarisa. tiegegevens op de bedrijven aanwezig was. De definitieve aanslag zal woorden opgelegd voor de periode van 1 September 1946 —1 September 1947 op basis van de in December 1946 ge houden veetelling. In deze periode zal per vrouwelijk rund van 1 jaar en ouder gemiddeld 120 kg geleverd moet worden Deze aanslag aal voor de verschillende provincies en ook voor de verschillende bedrijven varL eeren, zoodat in bepaalde deelen van het land de aan. elag boven het. gemiddelde zal' komen te liggen. Hierover kan echter pas worden be slist, wanneer de eindresul taten van de telling Decem ber 1946 bekend zijn. Veehouders, wier bedrijven gevestigd zijn in de provin cies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en het gedeelte van de provincie Gelderland, dat ten Zuiden van de Waal is gelegen, kunnen aan den hun opgelegden aanslag niet voldoen door levering op overnameplaatsen ten Noor den van de groote rivieren. Ook overdracht van leve ringsbonnen voor slachtvee, dat op de overmarkten ter Noorden van de groote (rivie ren wordt geleverd aan de veehouders in het hierboven omschreven gebied in het Zuiden van het land, is niet mogelijk. Aangifte Keuring gewassen Blijkens een mededeeling van de NAK. dienen telers van wintertarwe, rogge en gerst, de perceelen, welke zij voor de keuring willen aangeven, dit vóór 15 Jan. 1947 te doen Men kan slechts deelnemen, wanneer goedgekeurd zaaizaad van oogst 1946 is gebruikt, waarvan de certificaten bij de aangifte moeten worden over gelegd. Men moet ALLE certifica ten inleveren. Deze voorloopgie aangifte moet worden gevolgd door een definitieve aangifte in het ko- jmende voorjaar, waarbij te vens de betaling van het aan- giftegeld dient te geschieden. De opgave in deze rayons kan plaats vinden bij het Secretariaat van den dienst Nassauplein 43 te Alkmaar; bij den Hoofdcontroleuj- P. Kooi man te Anna Paulowna en bij den controleur Jac, Mooij, Schoolpad te Middenmeer, KESSELRING ZAL WORDEN BERECHT De Duitsche Maarschalk Kesselring, een de-r bekend ste veldheeren uit de laatste tijd van het 3e Rijk (hij leidde o.a. de afweerslag in Italië) zal begin volgend jaar ln Rome voor een Britlch ©erechfc worden berecht. Naar wij van bevoegde zijde vernemen worden ernstige plannen overwogen om de Dis tributiekring W.-Meer op te heffen. De gemeente Wierin- germeer zou daarbij worden on dergebracht bij den Distributie kring Schagen, terwijl de ge meente Wieringen bij Den Helder zou worden gevoegd. Bezuinigingsmaatregelen zou den oorzaak zijn van deze in grijpende maatregelen. Zonder over concrete cijfers te beschikken kunnen wij be zwaarlijk beoordeelen of de van hoogerhand voorgestelde reorgansatie inderdaad de ge- wenschte bezuiniging zal ople veren, Een vraag in dit ver band is voorts of op andere wijze, met behoud van de zelf standigheid van onzen plaat selijken Distributiekring niet hetzelfde of zelfs een beter .resutaat kon worden bereikt, Bij het hooren van de eer ste berichten konden wij een zeker gevoel van verontwaar diging niet onderdrukken, On willekeurig dachten wij aan een ander voorval, waarbij een Specönek Wreriivgermeerbelang in ernstige mate dreigde te worden belaagd, bij de verhui dering waarvan het woord lij kenschennis zelfs werd gebe zigd. Als bewoner van den Distri butiekring W.-Meer weet men hoe de talrijke belangen steeds op lofwaardige wijze zijn behar tigd. Zonder daarbij de zaak tot een persoonlijke affaire te maken, mogen wij daarbij wij zen op de correcte houding van het personeel tijdens de bezettingsjaren, het redden, met gevaar voor eigen veilig heid van administratie en be scheiden uit de Burgemeesters woning te -Wieringerwerf, te midden van het woelige water, de vlotte wijze waarop de dienst zich na de onderwater zetting herstelde, haar bemoei ingen met de noodvoorziening enz. Hoewel wij den dag zullen loven, waarop bet economisch leven zich zoover zal hebben hersteld, dat aan een distri- butiedienst geen behoefte meer zal bestaan, zijn we niettemin ervan overtuigd, dat de dienst te dezer plaatse onmisbaar is, zoolang distributievoorschrif ten in de mate als thans nog bet geval is, zullen moeten worden uitgevoerd. De uitvoering toch van deze voorschriften, niettegenstaande zij landelijk uniform zijn vast gelegd, blijkt in bepaalde om standigheden voor afzonder lijke gebieden ook afzonder lijke maatregelen noodzakelijk te maken, De groote uitgestrektheid, de gevolgen van de onderwa terzetting, de opbouw- en cul tuurwerkzaamheden zijn oor zaken, waardoor juist het ge bied van de W.-Meer zooda nige plaats inneemt. Tot dusver werden de be langen van de polderbewoners tot tevredenheid behandeld. De dienst zou geen distribu- tiedenst zijn, wanneer daarop geen aanmerkingen zouden zijn gemaakt, doch metterdaad werd terdege rekening gebou den met de uitzonderlijke po sitie van ons gebied, zijn be woners en zijn arbeiders. Geen wonder dat men zich ernstig ongerust maakt over de plannen, welke thans van hoogerhand worden gekoesterd Men vreest, dat door het on derbrengen in een anderen kring, éfct tevens een gelijk schakeling met het oude land zal beteekenen. Dit laatste zou, afgezien van tal van an dere bezwaren, den wederop bouw van onze gemeente niet ten goede komen. Emigratie naar Frankrijk, Reeds jaren voor de oorlog, heeft zich in kringen, die be langstellen in Nederlandsche emigratie naar Frankrijk, in beide landen de overtuiging gevormd, dat een betere voor bereiding van de emigranten, het aantal mislukkingen (som migen spreken van 80 pCt,) sterk zou verminderen. Aan dit streven, het pad der emigranten te effenen en hun kans op slagen te ver meerderen, heeft het ,,Centre Agrieele Neerlandais Meridon" te Chevreuse zijn ontstaan te danken- De Vereeniging tot Stichting van Volkshooge- scholen in Nederland nam het initiatief samen met eenige particulieren in Frankrijk en in Nederland en in overleg met de Nederlandsche Over heid, De opleiding of voorberei ding maakt de^l uit van een systeem waartoe ook behoo- ren toezicht op practische stage in Frankrijk, advies bij het vinden van een boerderij, voorspraak bij Nederlandsche en Fransche autoriteiten en, via de Centrale Sitichting Landbouw Emigratie, medewer king bij het overbrengen van inventaris, eventueel© credie- ten bij vestiging, enz, D© cursisten worden met zorg gekozen, zoowel wat be treft karakter, als vakbekwaam heid. Wat hun ontbreekt is in vele gevallen voldoende ken nis van de Fransche taal, bij allen kennis van Fransche toe; standen op landbouwkundig economisch en adminstratief gebied, ln een cursus van driej maanden tracht men hen op j deze terreinen wegwijs tel maken. Vooraf dient men een twee- weeksche emïgratiecursus te volgen op de Volkshoogeschool te Bakkeveen, waar de selec tie plaats vindt en men uitvoe riger wordt ingelicht omtrent ae mogelijkheden en moeilijk heden in Frankrijk, De eerstkomende cursus zal gehouden worden van 2-14 Dec. De totale kosten voor de cursus te Bakkeveen en te Mé- ridon, waarin begrepen reiskos ten, kosten voor het meene men van een fiets e.d,, be draagt f 150,-, Indien men na de cursus te Bakkeveen niet naar Frankrijk vertrekt, zijn de kosten beperkt tot f 35,- Alle gewenschte inlichtingen worden gegeven door de Volkshoogeschool ,,Allard8O0gv bij Bakkeveen (Fr,) Subsidie- en Schadevergoeding voor gekapte of vernielde houtopstanden. De Rijksdienst voor Land- bouwherstel en de Commissie van Overleg Landschapsherstel hebben richtlijnen opgesteld met betrekking tot de subsidie en schadevergoedingsregelingen voor gekapte of vernielde houtl opstanden. Hierin is o.m. als' regel gesteld, dat bij de beoor-j deeling van een object de inspeel teur van Landbouwherstel en de houtvester van Staatsboseir beheer nagaan en vaststellen J welk gedeelte beschouwd kan! worden als productiebeplan-i ting en welk gedeelte als niet productie-beplanting Dit geldt vooral ten aanzien! van landgoederen. De schade-; iaxatierapporten worden opge maakt door den houtvester van Staatsboschbeheer. Ver goeding voor houtschade wordl gegeven, indien de schade is aangebracht door oorlogsge weld of inundatie. Ook aan particulieren wordt vergoeding verleend voor door de burgerbevolking geroofde hout, indien de aanleiding tot de plundering is gelegen in een oorlogsomstandigheid, b.v, brandstoffennood en de gedu peerde niet in staat was de schade te verhinderen. Het subsidie voor herbe- bossching wordt door Staats boschbeheer gegeven voor productieve houtopstanden, die tusschen 1 October 1940 en l Oct. 1945 geveld of vernield zijn. Het bedraagt in het alge meen 50 pCt. van de herbe- ibosscningskosten en wordt meestal in twee termijnen be taald, t.w. 75 pCt, na de her- inplant en 25 pCt, twee jaar na de her-inplant. Om voor subsidie in aanmerking te ko men, moet het herbebosschings plan zijn goedgekeurd. De schadeuitkeeringen van den Dienst Landbouwherstel hebben eveneens plaats in twee termijnen, t,w. 50 pCt, wanneer Staatsboschbeheer het herbeplantingsplan heeft goedgekeurd en 50 pCt. wan neer de her-inplant is uitge voerd, Staatsboschbeheer doet hiervan mededeeling aan den Dienst Landbouwherstel, Grondschade wordt door den Dienst Landbouwherstel in natura hersteld, echter tot geen hooger bedrag dan f 250 Om voor een bijdrage van 'de Comm. in aanmerking te Komen, moeten de herbeplan- tingsplannen ter goedkeuring aan deze Commissie worden voorgelegd. De kosten van het opmaken van een plan worden gere kend tot de kosten van uit voering, zoodat in voorkomen de gevallen daarmede reke ning wordt gehouden met de subsidie. Dat mag het kosten Wild panklaar Wilde eend f 3.50 Fazantenhen f 6.50 Fazantenhaan f 7.50 Jonge Patrijs f 3.50 Oude Patrijs f 3. Talingen I 2. Wilde konijnen f 5.— Hazen, volle f 12.50 Hazen, 3/4 f 10. Hazen, 1/2 f 7.50 Tamme konijnen 1 5.50 Soepkippen f 5.50 Jonge hanen f 6 Poulardes f 6.— Tamme Eenden f 4.50 Voor het aan huis bezorgen mag 10 cent. per bezorging in rekening worden gebracht. CORRESPONDENTIE. Ingezonden stuk G. moet wegens plaatsgebrek tot Vrij dag overstaan. De vrachtauto verricht het meeste vervoer. Naar het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft bere kend, verricht de vrachtauto in Nederland van het totale ipterlocale vervoer het groot ste gedeelte, namelijk 43.2 pCt.' Het watervervoer komt tot 40 pCt en de Spoorwegen ver richten slechts 16.8 pCt, Zou men ook het belangrijke stads vervoer in de statistiek opne men, dan zou blijken dat het autovervoer minstens 2/3 deel verricht van het geheele ver voer. In vergelijking met de voor- oorlogsche verdeeling van het vervoer wordt door het Cen traal Bureau voor de Statis- tie geconstateerd, dat het weg vervoer reeds meer vervoer verricht dan in 1938, noev/el de totale omvang van het ver voer geringer is geworden. Spoor en boot hebben een deel van hun vervoer verlo ren aan de vrachtauto. De omvang van het vrachtoutopark. Hoewel het vrachtautopark in aantal nog niet het voor- oorlögsche peil heeft bereikt - voor de oorlog telde ons land 55.000 vrachtauto's thans ruim 40.000, is het totale laad vermogen van het vracht- üutopark thans evengroot' als voor den oorlog. Naar schat ting is het gemiddelde laad vermogen van de vrachtauto's gestegen van 3,2 ton m 1939 tot 4,2 ton in 1946, De tendenz, dat het laad vermogen van de vrachtauto's steeds grooter wordt, doet zich in alle landen ter wereld voor. Steeds meer vrachtautoi's Ondanks de moeilijkheden bij het verkrijgen van grond stoffen, produceerde de Aine- fikaansche automobielindustrie iin. Augustus j.1. het record aantal van 105,506 vracht auto's- Het oude maandrecord stond op naam van April 1937 met 96.170 stuks. Ter vergelijking diene dat het geheele vrachtautopark van ons land ruim 40.000 vrachtauto's telt. Op de geheele wereld zijn thans 8.000,000 vrachtauto's. Het een ieder naar den zin te maker Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken üie men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Zondag 15 December L.Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 16 December 2.18 2.51 17 December 3.26 4. 2 18 December 4.37 5. 9 Mededeeling. Degene die zich thans opgeeft als abonné van do Flevobode, ontvangt de tot 1 Januari a.s. verschijnende nummers gratis. GROOTE BRAND BRAND TE SCHAGEN Zondagavond brak *bij de Dancing „Het Noord Hollands Koffiehuis" op de Hoogzijde te Schagen een brand uit op de bovenverdieping, die zich ontwikkelde tot een geweldige vuurzee. Het Noord Holl, Koffiehuis, perceel Fa. Siemonsma [kruide nierswaren), Fa. Veenis [manu facturier) op de Hoogzijde en Café Kaper op de Markt brandden totaal uit. Allen wisten het grootste gedeelte van de inboedels te edden. De inventaris van het N.V. Koffiehuis ging echter I /erloren, I De Roode Leeuw en De {Gouden Engel op de Markt 'liepen groote „waterschade op, terwijl van laatstgenoemd per ceel aan de achterzijde een paar kamers uitbrandden. Van het belendende perceel van Fa, Veenis is het halve dak verwoest. Al met al een ramp die nog verergerd wordt door de stren ge koude. EEN EI VOOR ALLEN. Op 19 December zal voor alle leeftijdsgroepen een bon voor een ei worden bekend gemaakt. INDIENEN AANVRAGEN VOOR KRAAMGELD. Het komt dikwijls voor, dat aanvragen voor kraamgeld bij de Raden van Arbeid en de Bedrijfsvereenigingen worden ingediend na afloop van den daarvoor gestelden termijn. Men vestigt er onze aan dacht op, dat, een aanvrage moet worden ingediend bin nen drie maanden na den dag de-r bevalling. Aanvragen die na afl'oop van dien ter mijn binnenkomen bij de Raden van Arbeid en de bedrijfsvereenigingen, wor den onverbiddelijk afgewe zen. Om teleurstelling te voor komen dienen werknemers en werkgevers voor tijdige indiening der aanvraag zorg te dragen. DE WINTER ,Het IJsselmeer is thans met grondijs geheel dichtge vroren. Vermoedelijk zal reeds deze week de elfstedentocht wor den gehouden. Naar wij vernemen is de ijs baan te Westrland in prima conditie. Verwacht wordt dat heden wedstrijden worden georgani seerd. Gisteren vonden kinder wedstrijden plaats, Ook de nieuw gegraven 'kavelslooten bieden prachtige gelegenheden voor kleine tochtjes, De Hofmanshaven begint dicht te vriezen..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1