UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENÏukoiAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. HET VRIJE WOORD! Dinsdag 24 December 1946 Tweede Jaargang No. 12. Rnaactle - SecretariaatKUeftstraat 12, Hippolytushoef Wlerlngen. Teleï. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Ut blad verschijnt Woensdags en Zaterdanr* Abonnementsprijs 1 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Tu es qui veriturus es Zijt Gij het, die komen moet? Matth. 11 3. Joannes de Dooper zit in Macharante gevangen. Herodes kan het niet verdragen, dat die sprinkaaneter uit de woestijn hem ronduit de waarheid had gezegd „dat moogt gij niet doen"uw leven is niet in orde. Herodes zal het Joannes betaald zetten. Deze is ten volle bereid. Zijn taak is volbracht wegbereide-r van Gods Zoon te zijn. Want Christus moet- grooter worden en hij zeil kleiner. Vanuit zijn gevangenis stuurt Joan nes twee zijner leerlingen naar Jezus toe. Ook zij moeten weten dat ze voortaan iemand anders moeten volgen nu de taak van Joannes volbracht is. „Zijt Gij het, die komen moet, of moeten we op iemand anders wachten Wij, die negentien eeuwen na de vraag van Joannes' leerlingen leven, wij kunnen de dingen nu nog beter beocrdeelen dan zij. Het christendom is nu bijna tweeduizend jaren aud. Het is van alle kanten bekeken, op alle punten becritiseerd, van alle hoeken aange. vallen. Het heeft zijn trouwe belevers en zijn massa's ontrouwe en inconsequente belijders gehad. Wat kunnen we nu, na bijna tweedui. zend jaar van Christus van zijn ideeën, van zijn leer zeggen DitWanneer een mensch naar Christus' voorbeeld, volgens Christus ideeën, volgens zijn leer leeft, dan wordt hij vanzelf een allerfijnste, een alïergaafste, een allernobelste menschdan is hij in den besten zin van het woord volwaardig. Ik behoef u maar enkele namen te noemen, die U kent. Paulus van Tarsus. Sinds hij Christus aan. vaardde, is hij een van de beste, heldhaftigste menschen geworden, die ooit leefden. Augus- tinus. Sinds hij in Christus de waarheid vond, is die rustelooze tot rust gekomen, hij werd een van de fijnste mannenfiguren in den geweldigen tijd, toen het Romeinsche impe rium ten onder ging. Franciscus van Assisie. Sinds hij het gebed van 'Jezus ging beleven, het „Onze Vader", werd hij de sympathiekste cultuurdrager uit de 13e eeuw, die met zijn armoe van geest een ten ondergaande bescha ving heeft gered. Om deze cultuurdragers heen. staat een leger van mannen, met ieder zijn eigen karakter, ieder zijn eigen wezen. Maar allen zijn volwaardige menschen geworden, door de leer van Christus volledig te beleven. Naast hen staat het triomfantelijke leger van voortreffelijke, ideale vrouwen. Naast Maria, de moeder van Jezus, Maria Magdalena, die in Christus haar zuivering vond. Al die men. schen, die duizenden, van alle stam en taal en volk, van de meest verschillende tempe ramenten, al die menschen bewijzen Chris, tus' leer, met. Gods genade beleefd door menschen van goeden wil, vormt edele men. schen. Door een regen van wonderen, heeft Christus bewezen, dat Hij de Zoon van God Is. Hij heeft het verklaard tot op zijn sterfdag toe. De menschen, die getuigen waren van Zijn dood, hebben het onder Zijn erbarmelijk Kruis moeten zegen„Ja, waarlijk, deze is de Zoon van God." Zijn kerk heeft nu ai negentien eeuwen alles doorstaan. Aanvallen van buiten, bederf van binnen. De ontrouw en de inconsequenties van massa's harer kinderen, heeft haar niet kunnen ruïneeren. Als Vandaag de wereld Christus' leer aan vaardt, dan is er morgen, vrede, eenheid, recht en liefde op deze arme aarde. Dat het Kerstfeest worde voor ons allen Pastoor J. Langedijk. Een offer gevraagd. Binnenkort zullen wederom de traditioneel plaats vinden- aende Kerstcollecten in de Nederlandsche Bioscopen ten behoeve van de Stichting „Bio Vacantieoord" worden 'gehouden. Ten onrechte veronderstelt een deel van het bioscoopbe zoekend publiek dat het ge collecteerde geld wordt ge- steed voor verpleging van kin deren van bioscooptheater directeuren, terwijl bij een an der gedeelte de meening heeft postgevat, dat dit geld be stemd zou zijn voor de kinde ren van het personeel der bioscopen, om deze kinderen met de vacantie naar buiten te zenden. Beide meeningen zijn volko men onjuist. Het bestuur van de Stich ting ,,Bio Vacantieoord" stelt zich, integendeel op het stand punt, dat voor kinderverple ging uitsluitend in aanmerking komen, kinderen uit de meest behoeftige gezinnen, waarvan de ouders absoluut onmachtig zijn, om financieel aan de uit zending der 'kinderen bij te dragen. De keuze der kinderen ge schiedt uitsluitend op advies der r school-artsen, die op grond van medische attesten, die kin deren aanwijzen, welke hier voor het meest in aanmerking komen, waarna over de finan- cieele mogelijkheden overleg wordt gepleegd met de plaatse lijke Armenraad en dergelijke instanties, zoodat gewaarborgd is, dat uitsluitend kinderen uit zeer behoeftige gezinnen wor den verpleegd. Moge het nog heerschende misverstand hiermede uit de wereld zijn geholpen. Wat deed de Stichting Bio- Vacantieoord met de opbreng sten der collecten en wat zijn haar toekomstplannen Uit het in de bioscopen bij eengebrachte geld, werd reeds vóór den oorlog geëxploiteerd het ideale kinder vacantietehuis „,Het Russenduin" te Bergen Mededeeling. A.s. Zaterdag verschijnt cle| Flevobcde niet. Het eerstvolgend nummer komi uit op Dinsdag 31 Dev j a.s. Advertenliën en copie voor dit Blad gaarne vóór Zondag a.s. in ons bezit en uiterlijk Maandagmorgen 9 uur. aan Zee, waar de bezetter j 'ernstige vernielingen aan- richtte, terwijl de geheele in- ventaris gestolen werd. Begin 1947 hoopt men echter' „Het Russenduin" weder te heropenen. Aangezien het Bestuur de binnengekomen bedragen niet allen ten behoeve van haar ei gen tehuis heeft kunnen ge- bruiken, doch het ook onver antwoordelijk achtte om dit geld aan het doel, waarvoor J het gegeven was, namelijk de uitzending van zwakke kinde ren, te onttrekken, heeft het gemeend andere vereenigin- gen, die wel over een inge- richt kinder vacantieoord,1 doch niet over de noodige fi- nancieele middelen voor ex ploitatie beschikken, de hel pende hand te moeten reiken. Uit deze middelen heeft men voor Kinderuitzendingen dispo nibel gesteld f 112.500,--, ter wijl nog besprekingen worden gevoerd tot het uitzenden van Nederlandsche kinderen naar het buitenland. Het Bestuur overweegt ern stig om t.z.t. over te gaan tot het openen van een tweede koloniehuis in een boschrijke streek, opdat die kinderen, welke van de artsen niet naar! zee mogen, doch in de bosschen j herstel van krachten moeten, vinden, eveneens door het Be-i stuur kunnen worden geholpen.,1 Natuurlijk zullen alle toe-j komstplannen alleen dan kun- j nen worden verwezenlijkt, in-j dien de collecte wederom eenl financieel succes wordt. Tast daarom eens flink inl Uw zak en bedenkt dat Uw gave er toe bijdraagt wederom vele zwakke Hollandsche kin deren herstel van gezondheid! en levensvreugde te brengen. KORTE BERICHTEN. Wering en bestrijding van besmettelijke 'bijenziekten Wetsontwerp door de Tweede Kamer goed gekeurd, De Tweede Kamer der Sta- ten-Generaal heeft op 17 De-j cember j.1 het wetsontwerp! tot wering en bestrijding vani besmettelijke bijenziekten,! goedgekeurd. De geallieerden gebruikten 2V-2 millioen vrachtauto's U/it onlangs gepubliceerde cijfers is gebleken, dat de ge allieerde legers in de laatste oorlog de beschikking hadden over 2.500.000 vrachtauto's Bij de militaire operaties bleek de combinatie zeeschip-vracht auto voor het militaire ver voer ideaal. Vooral de snelheid en de bewegelijkheid van de vrachtauto, die rechtstreeks vervoer verrichtte tusschen di havens en het tront, bleek vooi de militairen van groc- te waarde. Het spoorwegver voer speelde door zijn kwets baarheid en geringe eiast teit in de laatste oorlog slechts een ondergeschikte rol. In de Vereenigde Staten is thans een speciale studie-commissie inge steld, die ten doel heeft te on derzoeken hoe voor het bur- gervervoer gebruik kan worden gemaakt van de enorme erva ring, die met het militaire vrachlautovervoer in de laat ste wereldoorlog is opgedaan. CONTINGENTEERING LANDBOUWWERKTUIGEN. Landbouwwerktuigen zijn met uitzondering van land- bouwtractoren, jeeps, dorsch- machines, persen (draad en touw) met pick_up balérs, combines (maai- dorschma. chines) en boomgaardsproei. ers, niet meer gecontingen- teerd en dus vrij verkrijg baar. Ook rugsproeiers zijn vrij. Te Moskou heeft het cen traal instituut voor weten schappelijk onderzoek op hygi ënisch gebied een commissie1 ingesteld voor het uitweken van methodes om de vermoeid heid der leerlingen in alle scholen te verminderen. Vooral lichte lichamelijke oefening met ademgymnastiek j voor de laatste uren van den schooldag, is gbleken het aan-| tal fouten in het werk te ver minderen. Geachte - redactie, De Heer v. Glabbeek wil met eerlijke wapenen strijden, maar dan had hij moeten beginnen met te herroepen hetgeen ik volgens hem om trent de verenigingen zou hebben gezegd en dit deed hij niet. De eerlijkheid laat hem echter ook in het laatste stuk weer in de steek. De Heer v. G. „helpt mij n.1. op de> volgende manier uit de droom." De f 0.50 welke aan de deur geheven worden, zijn voor opvoeringsrechten to neelstukken f 0.25, auteurs rechten f 0.10, plaatsbespre ken f 0.10 en dan blijft er f 0.05 over voor belasting. Waarom er b.v. zaalhuur, beloning directeur, grimeur en andere onkosten niet bij genoemd,. dan waren de laatste 5 centen ook verdwe nen. De vereniging had dan de volle belasting betaald en het gaat er bij den Heer v. G. toch om, dat te bewij zen. Maar zoals hij het voor stelt is het niet Bij de in gang van de zaal stond ver meld, dat de f 0.50 waren voor belasting f 0.20, au teursrechten f 0.10, plaats bespreken f 0.10, Ned. Volks herstel (later vervallen) f 0.10. Dit is waarheid en geen gezwam. Iedere bezoe ker van de uitvoeringen zal dit moeten bevestigen en dan blijft er bij mij 3 1/3 ct. per bezoeker van de belas ting over. Ik vraag mij af, waarom opnieuw die ver draaierij Nu de kwitantie. De be zoeker ontvangt als bewijs, dat de belasting door hem is voldaan het belastingkaartje. De vereniging is verantwoor delijk voor de afdracht van de belasting. Het is dus vol komen logisch dat zij, als zij aan die verplichting heeft voldaan, daarvoor kwijting- krijgt en de kwitantie op haar naam wordt afgegeven, zonder dat dit iets bewijst omtrent de oorspronkelijke herkomst van de beiasliiïg. Voor een gewoon mens is dit- toch werkelijk niet zo moei lijk te begrijpen. De heer v. Gl. insinueert verder, dat B. en W. van de gang van zaken niets weten. Laat ik hem geruststellen zij zijn volkomen op de hoog te. Dictatorsneigingen heb ik nietik doe niets op eigen houtje, doch bespreek alles van te voren met het ge meentebestuur, zoals het mij als ambtenaar natuurlijk ook past. Maar de veronder stelling, die de Hee^ v. G. hier weer naar voren brengt, is met gepast. Het is zijn goed recht de zaak niet te vertrouwen, maar dan be hoort hij, alvorens dat in het openbaar te bespreken, hier. over te bevoegder plaatse inlichtingen in te winnen. Zijn eerlijkheid ten spijt maakt hij mij nu weer in het openbaar verdacht. Ik weet ook wel, belasting betalen doet niemand graag, maar de verordening j.s er nu een maal, de bezwaren, o.a. van. de verenigingen, welker be langen de Keer v. G. meent te moeten behartigen, zijn nog onlangs in de raad af gewezen en da nheb ik, als Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Dinsdag 31 Dec. E.Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 23 December 8.30 8.47 24 December 9. 3 9.20 25 December 9.37 9.54 CORRESPONDENTIE. Ingezonden stuk de G. moest tot volgend nummer blijven overstaan. Wij zullen dit deze maal nog in zijn geheel plaat sen. Nogmaals moeten wij inzen- deis(sters) er op wijzen, dat wij voor ingezonden stukken niet meer dan 60 regels (Va kolom) beschikbaar kun nen stellen. Indien men enkele regels uit de courant overschrijft of overtypt, kan men zien hoe veel regels dit in eigen schrift in beslag neemt en de grootte daarnaar bepalen. Te groote stukken worden voortaan onherroepelijk terzij de gelegd. De Redactie, Zondagsdienst Artsen tijdens de Kerstdagen Bij geen gehoor bij den eigen arts zijn alleen voor spoedgevallen te bereiken van Dinsdag 24 Dec. 16 uur tot Woensdag 25 Dec. 24 uur de artsen Olree, de Groot. Tamsma, We»rner, de Boer, v. d. Sluis, v. Slooten, Groen. hart en Swaters. Van Woensdag 26 Dec. 0 uur tot Vrijdag 27 Dec. 8 uur v.m. de artsen Veenis, Beeker, Spits, Hoogkamer,. Bouwman, Koning, Brandtj Boerma en Schreuder. ambtenaar, niet anders te doen, dan de verordening op de juiste manier toe te pas sen. Dat moest de Heer v. G. ook begrijpen.. Dat controle overigens niet altijd overbo dige luxe is, de Heer v. G. is één der eersten, die dit kan bevestigen. Op een uitvoering van ?één zijner verenigingen heb ik ten minste zelf eens geconstateerd, dat meer dan de helft van de bezoekers, die ik e»r naar gevraagd heb, niet in het bezit was van een kaartje. Natuurlijk had de Heer v. G. hierop wat ge vonden de man bij de deur was de schuldige, doch dit is geen uitvinding om patent op aan te vragen. Wat het overige van het betoog van den Heer v. G. betreft, het lijkt mij vrij nutteloos daarop verder in te gaan. Ter gemeentesecre tarie heb ik het hem al min stens driemaal' uitgelegd, doch om met de wijze woor den van Vader Cats te ein digen Wat baet het kaers en bril, als de uyl niet sien en wil. Opnieuw dankend voor de beschikbaar gestelde ruimte voor onvruchtbaar geschrijf (voor mij is het de laatste maal), Uw d.w., MAASKANT. H.-hoef, Dec. 1946. Discussie over dit onderwerp gesloten. Bed.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1