UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. WIERINGERMEER Zaterdag 4 Januari 1947 Tweede Jaargang No. 14 Reóactie - SecretariaatKHeftstraat 12, Klppolytushosf wierlngen. Telef No. 103 Administratie en directie R. J. Bidder, Markt A 84, Behagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. 4 Een volk datéMfr% Bouwt aan ~iW toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces I 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. DRIEKONINGEN. Januari) D' heilige drie Coon'ghen uyt so verren lant Sy sochten onsen Heere met offerhant S' offerden ootmoedelijck myrrh wierook ende gout T' eeren van den Kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis. Zo Zongen onze voorvaderen in de middeleeuwen van de Driekoningen. En vindt U het erg, als on dergetekende bekent een spe ciale voorliefde voor de Wij zen uit het Oosten te hebben? Want 't zijn, vergeef me het woord, kerels Niet van die zoete-melkse pap ventjes, niet van die we zentjes wier horizon begrensd wordt door een voetbal, een bioscoop, een dans en een meisje, een borrel en een si garet, niet van die typen van het Kan mij het schelen"- soort, maar mensen die zeker de genoegens van deze .vereld niet allen versmaad zullen hebben, maar die, toen het hoge ideaal zich aan hen voordeed, alles trotseerden om hun doel te bereiken. De mas sa heeft natuurlijk geschok schouderd over die drie, die cm een ster gingen 'zoeken naar den Koning der Joden. Zij vérlieten om die ster hun geriefelijk huis, hun comfort, hun vrienden en reisden door' de koude van de Oosterse nachten, door de hitte derJ Oosterse dagen door een on-j herbergzaam land naar het Heilige Land, Ze zetten ook door als de Joodse Koning Herodes niets weet van een nieuwgeboren Koning, ze zetten door ondanks: de teleurstelling van de on-J aanzienlijke woning maar val-] len vol geloof neer en offeren j ootmoedelijck myrrh, wierook] ende gout. En ons leven is toch ook een opgang naar het Kerst kind, een zoeken van den Christus, van God, tot we het eeuwig zullen vinden in de heerl'jkheid van de eeuwige' Kerstaanbidding in Zijn Hemel En zoeken wij Hem zo vast beraden, zo zonder versagen door alle moeilijkheden heen als de Driekoningen Hoevelen zijn er hier op ons Wieringen niet, die zeker graag wat meer voor i God zouden willen leven, maar ze blijven uit sleur maar zo door gaan en denken niet verder na. zich niet durven los te maken En hoevelen zijn er niet die uit de inerte massa om zich heen, uil menselijk opzicht, omdat de anderen hen dan zouden uitlachen, omdat dat tegen de conventie en de op vatting van hun omgeving zou aanbotsen en dus stellen ze zich tevreden met een jslap afkooksel van Godsver ering, wat hen toch niet be-j vredigen kan. En hoevelen zijn er niet,1 wier Hoogste ideaal nooit verder komt dan wat gewone pleziertjes en die die plezier tjes niet zien als een glimlach van den lieven God naar ons, maar als levensinhoud, le- vensvoorwaarde of levenspro-1 bleem. En zet U daarnaast nu eens die Driekoningen. INDONESIË IN 1946 Fokkers uit Anna Paulowna treden uit de Rundveefokvereeniging 0. en W. Wieringen De Rundveefokvereeniging O. en W. Wieringen hield Dinsdagmiddag in Hotel Centraal te H._hoef, onder leiding van haren Voorz. den Heer S. Bakker Mzn, een be stuursvergadering, waarbij een belangrijk punt werd afgehandeld, n.1'. het uittre den der fokkers uit Anna Paulowna. Doordat A. Paulowna zelf een Rundveefokver. heeft opgericht, deden eenige af gevaardigden daarvan ter bestuursvergadering mede- deeling. Door de heeren Aij. Langereis en Maars werd na mens de aangesloten groep fokkers warme dank gebracht aan de Rundvee Fokvereen. Wie-ringen voor de veelom vattende hulp steeds be toond, gedurende een aantal jaren dat A. Paulowna de eer heeft genoten, steeds in volle rechten te hebben mo gen meel'even. Voorts werd in die dank betrokken de heer A. de Graaf, de controleur der Fokvereeniging. Voorz. Bakker bracht we_ derkeering dank voor de goede woorden tot de Wie- ringer Vereeniging gericht en wenschte de nieuwe ver eeniging groei en bloei toe. De heer Bakker sprak de wensch uit dat bij keuring of tentoonstelling de beide Fokvereenigingen* elkaa-r tot een blijvende steun mogen zijn. Voorz. besloot met de bes te wenschen uit te spreken voor 1947. ADMINISTRATIEVE CHAOS BIJ GROOT - WINKELBEDRIJF. Bij controle in een coöpe ratief grootwinkelbedrijf te Den Haag trof de C.C.D. de administratie in een chaoti- schen toestand aan. Nadat de directie van het bedrijf eerst hierin zoodanig orde had geschapen, dat een over zicht verkregen kon worden, bleken er op de werkvoorra- den aanzienlijke tekorten te zijn, n.1. rijst 7700 rantsoe nen,, suiker/jam 70.000 rant soenen, boter 25 rantsoenen, margarine 6700 rantsoenen, kaas 15000 rantsoenen van versnaperingen was er een negatieve werkvoorraad van 3800 rantsoenen en van kof fie een van 950 rantsoenen. U moet dan toch bekennen dat het kerels waren. Komt, proberen wij hen een weinig na te volgen. Geven wij den Christus het Goud van onze liefde, de wierook van onze aanbidding en de bittere myrrhe van ons offer offerleven. Christendom vraagt steeds offers van onze natuur, maar we worden er beter en ge lukkiger door, we komen er toe ons leven te maken tot een aanbidding van God, we gaan God liefhebben uit heel ons har.t. En het einde is de rust aan het hart van God, de eeuwige Kerstaanbidding in het Para dijs. PASTOOR. Dat mag het kosten Thee Fijnste kw. per 100 gr. f 0.50 Minder fijne kwaliteiten moeten lager geprijsd zijn. Minste kwaliteit ten hoogste f 0.38 Soepgroenten in blik Erwtensoepgroenten per blik van 1/8 liter 0.25 per blik van 1/4 liter 0.35 per blik van 1/2 liter 0.62 per blik van 1/1 liter 1.15 Juliënne per blik van 1/8 liter 0.23 per blik van 1/4 liter 0.32v2 -per blik van 1/3 liter 0.40 per blik van 1/2 liter 0.56 per blik van 1/1 liter 1.05 Spercieboonen in blik per blik van 1/2 liter 0.54 per blik van 1/1 liter 0.95 per blik van 3 liter 2.36 Officieel vastgestelde maxi mumprijzen door het Minis terie van Landbouw. Vis_ scherij en Voedselvoorziening. Schager Markt. 24 Paarden f 500- f 1400 6 Magere Geldekoeien f 325- f 500 19 Vette id. Centrale 4 Kalfkoeien f 600 - f 725 6 Pinken Centrale 9 Gras kalveren Centrale 30 Nuch tere Kalveren Centrale 38 Magere Schapen f 65 - f 90 22 Vette Idem Centrale 16 Overhouders f 40 - f 55 6 Bokken en Geiten f 20 - 60 15 Biggen f 20 - 45 18 Konij nen Vastgestelde prijzen 9 Kip pen id. 5 Tijdkoeien f 375 - f 500. Voor de periode van 5 tot en met 18 Januari zijn de1 volgende bonnen aangewezen Bonkaarten KA, KB, KC 701 Strook no, 2. 55-1 800 gram brood 55-2 400 gram brood 55-1 125 gram boter i 55-2 125 gram margarine of 100 gram vet 5;5-3 250 gram margarine of 2C0 gram vet 55-1 ICO gram vleesch 55-2 300 gram vleesch 55-1 Aigem. 200 gram kaas 55-2 Algem, 1 ei 55-3 Algem, 500 gram suiker ot boterhamstrooisel of 1000 gr, jam, stroop 55-lB Res. 1600 gram brood 55-iC Res, 800 gram brood Bonkaarten KDi, KE 701 Strook no. 2, 56-1 800 gram brood 56-1 250 gram boter 56-2 125 gram margarine of 100 gram vet 56-1 12 liter melk 56-1 en 56-2 100 gr. vleesch 56-1 Algem. 100 gram kaas 56-2 Algem, 1 ei 56-3 en 56-4 Algem. 250 gram suiker of boterham strooisel of 500 gram gr, jam, stroop, anz. 56-1D Res. 800 gram brood 56-IE Res. 600 gram bloem of kindermeel Bonkaarten MA, MB, MC MD 601, Strook no. 2 55-4 800 gram brood 55-4 250 .gram boter 55-4f 250 gram margarine of 200 gram vet 55-4 5 liter melk :-5-4 3C0 gram vleesch 55-5 100 gram vleesch 55-4 2C0 gram kaas 55-4 250 gram suiker of 500 gr. jam enz. Tabak en Versnaperingen T 65 2 rants. tabaksartikelen V 66 200 gr, versnaperingen X 65 2 rants, tabaksartikelen X 66 100 gr. versnaperingen Bonaanwijzing Petroleum 'Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat voor kookdoeleinden of verlichting gedurende de maand Januari op onderstaande bonnen de zer kaarten de daarachter vermelde hoeveelheden pe troleum kunnen koopen Kaarten UA 611 bon A 09 t.m, A 12 4 liter per bon Kaarten UB 611 bon B 05 en B 06 4 liter per bon Kaarten UC 611 bon C 03: 4 liter, Kaarten UD 611 bon D 06 en D 07 5 liter per bon. Reclames over Kunstmest toewijzing. De P.B.H. deelt ons mede, dat reclames op de kunstmest- toewijzing oogst 1947 vóór 1 Februari bij hem ingediend moeten zijn. Bij deze recla mes dient tevens het bouw' pian voor 1947 te worden overgelegd. Getracht zal wor den in samenweiking inet den Voorlichtingsdienst alsnog de toewijzing stikstof vrij te krijgen. Tevens deelt hij mede, dat voor het verschil in de opper vlakte van de gewassen aard appelen, suikerbieten en vlas, welke beteeld in de jaren 1946 en 1944 deze week een 'aanvullende toewijzing ver strekt zal worden. Deze bedraagt 35 Kg. p. ha. De geregistreerden, die hier voor in aanmerking komen, zul len een dezer dagen een op roeping ontvangen. Watexdichie regenjassen. Het Kringbestuur van de Stichting van den Landbouw A-ftd. W.-Meer i heeft water dichte regenjassen ter verdee ling ontvangen. De kosten hiervan bedra gen f 21.50 Gegadigden hiervoor kunnen zich >aanmelden bij den secre taris den Heer Stompedissel. VOOR - INLEVERINGSBON VOOR SINAASAPPELEN. Wederom zullen binnen." kert voor alle leef tij dsgroe. pen 500 gram sinaasappelen beschikbaar worden gesteld. De afwikkeling van den nog loopenden bon zal uiteraard eerst geschieden, doch ter voorbereiding van de vol gende verdeeling dient men reeds thans een bon bij een detaillist in groente en/of "fruit in te leveren. Het Cent-raai Distributie kantoor heeft daarvoor aan gewezen de bonnen 53—7 en 548 Algemeen. De inleve ring moet plaats hebben vóór 5 Januari 1947. WEER BRANDSTOF Naar het Parool verneemt, zullen in Februari a.s. weder om 3 brandstofbonnen wor den aangewezen. Burgemeestersbenoeming Bij K.B. is benoemd tot burgemeester v. Lisse mr. W. H. J. M. Lambooy, met in. gang van 16 Januari. Het een ieder naar den zin te maker Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Dinsdag 7 Januari y.M. Dinsdag 14 Januari L.K. Woensdag 22 Januari N.M. Donderdag 30 Januari E.K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 5 Januari 6.30 7. 0 6 Januari 7.28 5.53 7 Januari 8.20 8.45 V oor lagere bustarieven. De Commissie ter behartiging der belangen van buiten Wie gen schoolgaande leerlingen, deelt ons in het belang van alle Ouders wier kinderen buiten Wieringen schoolgaan en derhalve met bus en trein reizen en alzoo reiskosten ma- Ken, het volgende mede De Ouders worden verzocht zoo spoedig mogelijk een volle dige opgave te doen van naam en voornaam van hun kind(renj de leeftijd, de school die be zocht wordt, de kosten aan schoolgeld en de reiskosten voor de bus en-of de trein. De Commissie zal deze ge- gegevens gaarne zoo volledig mogelijk willen doorgeven aan Zijne Excellentie den Minis ter van Onderwijs, ingevolge schrijver van de Inspectie van Onderwijs. Men gelieve voor Den Oe ver deze opgave te verstrek ken aan den Heer Steeman, Hofstraat 9 en voor H.-Hoef en W es ter land bij de Heeren Poel en Waardenburg, resp. wonende in de 'Elft 21 d en Slingerweg no. 5. U zet dus spoedig alles vol ledig op papier en brenge dit spoedig hij bovenstaande adressen. Vóór Maandag 6 Jan, a.s. moeten alle gegevens binnen zijn, zoodat de Commissie de zaak snel kan regelen en doorzenden. Het is Uw aller beiang ac tief en vlug te handelen. Hel Comité hoopt thans iets te bereiken, doch ver zoekt aller medewerking. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer. meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. lfc.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1