UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 8 Januari 1947 Tweede Jaargang No. 15. Keaactle - SecretariaatKlleftstraat 12, Hippolytushoef Wlerlngeu. Telel. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schtgen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dat ie Bouwt aan zijn komst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. De Christelijke Landarbeidersbeweging steunt op het Evangelie. Belangrijke vergadering te Middenmeer. De Heer Ruppert, Hoofdbestuurder, sprak Naar betere Maatschappelijke verhoudingen. Zaterdagmiddag waren verhooging van beteekenls, 'HET EERSTE OVERZICHT DER CONFERENTIE VAN DEN PASAR ln Hotel Smit te Midden. In districtsvergadering bijeen, meer ruim 50 landarbeiders omvattend de afd. Medem- blik, Opperdoes, Kolhorri, Wieringen en Wietringermeer. Een tweetal leden van het Hoofdbestuur, n.1. de heeren J. S. Ruppart, Voorz. en de hoofdbestuurder D. Meijer, waren mede ter vergadering- aanwezig. De leiding dezer bijeenkomst beruste bij den teneinde de vicieure cirkel Ioonen_prijzen te omzeilen. Spr. betreurde dat de loons. verhoudingen tusschen de landarbeiders en andere be drijfstakken nog niet in over eenstemming zijn. De ouderdomsvoor ziening landarbeiders. Op één punt wil -spr. ech. ter bijzondere nadruk leggen, n.1. het doen instellen van hoofdbestuurder den heer ?enPensioenfonds voor de Meijer welke; na opening op 'de gebruikelijke wijze, alle aanwezigen op deze eerste, na de bevrijding in de Wie_ ringermeer belegde districts- (andarbeiders, omdat naar spr. meening de arbeider recht heeft op pensioen. De ze plicht is actueel en daar om moet gezamenlijk een vergadering, een hartelijk ^on^s werden gesticht door •welkom toeriep zijn vreugde werkgever^ uitsprekend over de goede opkomst. Bijzonder werd ver. z.g. Spr. bedrij fspensioenfand. besloot zijn gloedvol VjJAUiUCl. UiJAUHUCi WC1U VU. welkomd de heer Ruppert ^et2°° de waarschuwto Voorz. v.h. Hoofdbestuur. ,n de d'strlcten en afdeelin. Voorn, gaf daarop het *5" s,eJleus te behandelen na O TO llltm CP Trorv lnnvini-n-ii T'no •woord aan den Bonds.Voorz. De heer Ruppert begon met op te merken dat hij «eer zeker wel iets wil zeggen doch tevens is gekomen om iets te hooren uit de verga, ■dering. Spr. uitte zijn vreug de over deze eerste districts, Vergadering en memoreerde de oprichtingsvergadering der afd. W.meer in Juni 1932. Spc. heeft nog altijd het ge_ voel dat de Chr. arbeiders nog niet voldoende bewust zijn wat er eigenlijk in den bezettingstijd heeft plaats gehad De datum, 25 Juli 1941, toen de Bond werd gesteld onder Woudenberg, is ons allen nog levendig. Op dien •datum hebben allen, leiding ■en leden, een volmondig „neen" gezegd tegen den be letter. Maar thans, zoo vraagt spr., wat zal' men vandaag voor antwoord geven en waarom is het „neen" van 1941 zoo beteekenend. Omdat de Chr. arbeidersbeweging van huis uit is een Nationale beweging. De Chr. Vakbewe ging in 1914 opgericht was toen en is nog van oordeel dat al haar pogen en streven wordt beheerscht door het Evangelie ook in het sociale vraagstuk. En ook deze over tuiging bracht het door ons ln Juli 1941 uitgesproken „neen" tot Woudenberg of welke andere nobele figuur het ook had mogen zijn. Spr. wekte op om te bouwen naar het waarachtig Chris telijk beginsel en te toonen dat ook in de W.-meer iets van de Koninklijke roeping wordt, verstaan. Hierna behandelde de be kwame spreker vele practi. sche vraagstukken. Spr. zei- de dat men staat vlak voor de loon actie 1947, waarbij hij constateerde dat 1946 een rijk gezegend jaar was voor de N. C. L. B. en noemde de vele verbeteringen welke zijn gekomen Voor 1947 kan nog niets definitiefs gezegd worden, hoewel spr. zich, uit prachtische overweging, beter bij een loonstop kan aanpassen dan bij een loons- afsluiting van looncontrac. ten en geen misbruik te ma ken van omstandigheden. .Wie dat doet maakt de zaak kapot en gebruikt de macht en niet het recht." Na de pauze werden veie vragen gest-eld op organisa torisch terrein. O.a. over arbeidersvervoer 1947, huis vesting arbeiders ln kampen, het inschakelen van voorwer kers, terwijl een der aanwe zigen op het abattoir te Hoorn een huisslachting had doen verrichten wat aan keur_slachtloon enz. het sommetje had gevorderd van ruim f 50..Toegezegd werd dat dit zal worden onder zocht. Voorts werd gevraagd wan neer Amer. legergoederen werden verstrekt, hoe de houding moet zijn bij het ontvangen van niet-tocht_ vrije auto's alsook over het toekomstig wekelijksch ver voer, over kinder bijslag en overbruggingssteun, de 50% toeslag voor zware arbeid. Tevens kwam ter sprake de uitgifte van landarbeiders woningen. Deze behooren niet 'aan werkgevers doch aan werknemers te worden verpacht. Bezwaren werden voorts ingebracht tegen de thans nog voorloopige land- arbeidersscholen - stichting. Deze opgedrongen standen., school is, meenden velen, niei bevorderlijk voer een goede samenleving doch zij bevor deren het klasseprincipe. De heer Ruppert beant woordde alle gestelde vragen breedvoerig of zal ze ter be- voegder plaats in bespreking brengen. Over het verpachten der landarbeiderswoningen en stichting landarb..school is met bevoegde instanties ge correspondeerd. De rondvraag leverde geen bijzonderheden op, waarna de heer Meijer sloot met dank aan den heer Ruppert voor diens betoog, en de tal rijke aanwezigen voor hun opkomst. ZUINIG MET Ir. Lienesch benoemd LEIDINGWATER. tot Directeur,Generaal van den Landbouw. Wij vestigen nog even de aandacht op de in ons vorig nummer voorkomende adver tentie van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholïand, waarin de aangeslotenen tot uiterste zuinigheid met het gebruik van leidingwater en tot ver. mij ding van verspilling worl den aangespoord. Het sedert het invallen van de vorst zeer hooge water verbruik heeft reeds tot on gerief voor vele aangeslo tenen geleid. Dit had niet het geval behoeven te zijn, indien ai'le aangeslotenen de jaarlijks door het P.W.N. aanbevolen maatregelen ter voorkoming r^an bevriezing der waterleiding zouden ne men. Naar wij vernemen zal in het algemeen belang er door het P.W.N. op worden toege zien dat geen water verspild wordt bij het constateeren van waterverspilling zal tot afsluiting van het betrokken perceel worden overgegaan. Wij raden onze lezers aan de in de advertentie gegeven aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. KEURING VAN TOT DEKKING BESTEMDE HENGSTEN. De Minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorzie ning heeft bepaald, dat. de keuringen van tot dekking bestemde hengsten van het type trekpaard, die niet zijn ingeschreven in een stamboek van een Stamboekvereeniging in 1947, zullen worden gehou den te Leeuwarden op Woensdag 12 Februarite Zwolle op Dinsdag 25 Febru ari te Barendrecht op Don derdag 27 Februarite Utrecht op Vrijdag 28 Febru ari en te 's-Hertogenbosch op Dinsdag 4 Maart 1947. Indien men een hengst van het type landbouwtuig. paard of van een ander type (met uitzondering van het type trekpaard), die niet is ingeschreven ln een stam boek van een Stamboekver eeniging, op een van boven staands plaatsen wil doen keuren, dient hiervan ten minste drie weken vóór den datum der keuring, kennis te worden gegeven aan den Directeur van het Veeteelt wezen (Afdeeling IV der Di rectie van den Landbouw, Bezuidenhoutscheweg 30, '•.Gravenhage.) Naar wij vernemen, is Ir, Lie nesch Rijkslandbouwconsulent en Directeur van de Landbouw winterscholen van Schagen en Alkmaar, benoemd tot di recteur-Generaal van Land bouw, Visscherij en Voed- j selvoorziening, SNOEP FUNST VOOR HET GEBIT. Aan het verslag van den schoolartsendiensDen Hel der ontleenen wij heb vol gende Vergeleken met resultaten ee- nige jaren gel'eden heeft men sterk de indruk dat er ge durende de oorlogsjaren een sterke vermindering van het aantal carieuze (tandbeder- vende) elementen in het gebit is gevonden. We mee_ nen dit wel geheel te moe ten toeschrijven aan het belangrijk verminderde ge bruik van versnaperingen, suiker, koek en de vervan ging van het witbrood door i het oorlogsbruinbrood of eigen gebakken tarwebrood. Indien we de uitkomsten be schouwen in verband met i de leeftijd der leerlingen dan krijgen we de indruk dat j hoofdzakelijk die gebitten zoowel melkgebit als blijvend gebit, careus worden, waa»r_ bij langere tijd een directe werking van bovengenoemde voedings. en genotsmiddelen op reeds doorgebroken ele menten heeft plaats gehad. Dat suiker en sterk suiker houdende voedings. en ge notmiddelen een slechte in vloed op het gebit hebben i is niet alleen door proefne. 1 mingen reeds vastgesteld maar is ook in brede lagen van de bevolking (reeds lang genoeg bekend. Het is dan ook te betreuren dat direct na de bevrijding een stroom van versnaperin gen tot een ieder gekomen is en ook dat het witbrood het tarwebrood weer bijna geheel verdrongen heeft. Een verslechtering van de gebit ten is dan ook zeke-r in de komende jaren te verwach. ten. Uitgebreide propaganda voor lóetere voeding is dan ook zeker noodzakelijk naast een organisatie van tandver- zorging waarin alle school kinderen worden bereikt. In vergadering 19 Dec. 1945 werd besloten de schooltand- verzorging in volle omvang in te voeren in het district Den Helder. Oat mag het kosten Schaatsenslijpen ten hoogste mag worden, berekend voor holslijpen f 2. voor vlakslijpen f 1.40 voor polijsten f 0.60 De prijscontrole zal hierop toezien. Cacaopoeder. in carton zakjes Per 100 gr. f 0.21 f 0.20 2CO gr. 0.40 0.39 250 gr. 0.50 0.48 300 gr. 0.59 0.57 500 gr. 0.96 0.94 los uitgewogen per 100 gr, 0,18 Edelcacaopoeder, Per 100 gr. 0.33 0.32 200 gr 0.64 0.63 250 gr. 0.80 0.78 300 gr. 0.95 0.93 500 gr. 1.56 1.54 Chcc-strooisel. Per 100 gr. 0.23 0.22 200 gr. 0.44 0.43 250 gr. 0.55 0 53 300 gr. 0.65 0.63 5C0 gr. I.i06 1.04 los uitgewogen per 100 gr. 0.20 Chocolade reepen en -ta bletten bonbonstaven, nou- gatblokken enz. mogen voor ten hoogste 24 cent per 100 gram worden verkocht. De gewone chocoladereep bijv. kost dus 8 cent, de groote 12 cent, gevuld of ongevuld. Cho coladepastilles, -stukjes en bon'bons mogen ten hoogste 30 cent per 100 gram kosten. Indien in deze artikelen uit sluitend edelcacao is verwerkt, mogen de prijzen voor stuk goed, (reepen enz.) en voor z.g. wichtgoed (pastilles enz.) ten hoogste resp. 30 en 36 cent per 100 gram bedragen. Zij moeten dan, wanneer zij niet in kleinverpakking in den handel worden gebracht, wor den afgeleverd uit toonbank-: doozen, waarop de aanduiding; edelchocolade met verbruikers prijs, naam en fabrieksmerk voorkomen. Deze gegevens moeten eveneens op een in de toonbankdoozen ingesloten prijskaartje en op de eventueel kleinverpakking voorkomen. Wanneer in luxe vei pakking wordt verkocht mogen de hierboven genoemde prijzen niet worden verhoogd. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Dinsdag 7 Januari V.M. Dinsdag 14 Januari L.K. Woensdag 22 Januari N.M. Donderdag 30 Januari E.K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 8 Januari 9.10 9.35 9 Januari 10. 0 10.23 10 Januari 10.48 11.13 11 Januari 11.38 VROUWEN UITEN BEZORGDHEID OVER PLATTELANDSONDERWIJS. Het hoofdbestuur van den Nederlandschen bond van plattelandsvrouwen heeft een adres aan de Tweede Kamer gericht, waarin uitdrukking wordt gegeven aan groote bezorgdheid voor het platte- land'sch onderwijs. Er melden zich bijna geen leerkrachten aan en vele leerkrachten ver trekken naar de stad, op welke „hogere standplaats" zij meer verdienen en hun kinderen gemakkelijker kun nen laten studeeren. Deze vrouwen achten om vele re denen den standplaatsaf. aftrek onbillijk en schadelijk. Zij dringen er verder op aan dat voor het handwerkonder. wijs een dusdanige toewijzing aan de scholen wordt ver strekt. dat eenige vaardig heid in het naaien en breien, die voor iedere vrouw onont beerlijk is, verkregen kan worden, Uit de Groote Pers. EEN LEKKE BAND EN.... Op een nijverheidstentoon stelling in Wales waren op blaasbare meubelen te zien, die men opgevouwen in een koffertje kan meenemen. Zij zijn gemaakt van het materaal, waarvan tijdens de oorlog sperbalons en z.g. rub ber booten werden vervaar digd. SLECHT OPGEPAST. Van de duizenden ge-inter neerden, die zijn ontvlucht, werden de meesten weer ge grepen. Toch zijn er nog circa zeshonderd voortvluchtig. Een kwart eeuw op de vlucht. De bekende K.L.M.-piloot Evert van Dijk, die thans 53 jaar is, werd na een roem volle loopbaan afgekeurd voor den vliegdienst, DAT VALT U TEGEN. Volgens de laatste volks telling verklaarde 15 pCt, der 'Nlederlandsche bevolking niet meer tot een kerkgenootschap te willen behooren. Was er wat van U bij 7 Voor het eerst sedert lan gen tijd overtroffen in Novem ber j.1. de ingelegde bedragen bij de spaarbanken de uitbe talingen. Er werd circa 24Vt millioen gestort tegen 23 mil- lioen van uitbetalingen. De totale bedragen over de periode van Januari 1946 tot en met November 1946 waren resp. 276 tegen 357 millioen. Verantwoordelijk redacteur levens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klleft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wleringer- meer J. M. de Graaft, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P Klstemaker A 63, Abbokerk. Telef. No. 3 Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef felef. Hippolytushoef No. lfc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1