-I UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. RATTEN EN MUIZEN. Woensdag 15 Januari 1947 Tweede Jaargang No. 17. Reaactle - SecretariaatKlief tstraat 12, silppolytuslioel Wleringeii. Telef. No. 103 »amlm*tratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro-no. 149972. Een volk dat h Bonwt aan zijn komst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs I 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per mm. druk. Kleine annonces 1 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBQUWNIEUWS. GRAANHANDELAREN NAAR RIJKSWERKINRICHTING. Twee graanhandelaren in Noord-Holland, ondervonden kortgeleden tot hun schade en schande, dat frauduleuze handel in tarwe ongeoorloofd is. De beide handelaren had den tezamen 52000 kg tarwe clandestien verkocht. Twee dagen na het begin van het onderzoek veroordeelde de Politierechter hen tot 12 maanden gevangenisstraf en 6 maanden Rijkswerkinrich ting,, met bevel tot directe gevangenneming. UITBREIDING FOKZEUGEN TOEWIJZING. De Prov. Voedselcommis- saris voor Noord-Holland maakt bekend, dat aan den fokzeugenstapel eenige uit breiding kan worden gege ven. In de eerste plaats ko men hiervoor in aanmer king I. De land. en tuinbou wers, wier fokzeugentoewij- zing is ingetrokken voorrang genieten a) le den van een erkend varkens, stamboek, die voorheen als actieve fokkers konden wor den aangemerktb) dege nen, die de verplichtingen, voortvloeiende uit het hou den van zeugen, behoorlijk zijn nagekomen c) degenen, die een gemengd bedrijf ex_ ploiteeren op de lichtere gronden. n. De jonge land- en tuinbouwers, die een land- of tuinbouwbedrijf exploi. teeren. In gelijke omstandigheden hebben de exploitanten van kleinere bedrijven voorrang op de grootere, indien de voederpositie voor het houden van zeugen is gewaarborgd. NA-CULTUUR VROEGE AARDAPPELEN. De Voedselcommissaris voor Noord-Holland deelt mede dat in tegenstelling met een reeds eerder geplaatste pu blicatie, na de vroege aard appelen, waarvoor voor 1947 bijzondere tuinbouwteeltver. gunning wordt verstrekt, wel een nacultuur van alle daar voor in aanmerking komen de warmoezerij gewassen is toegestaan, met uitzondering van sla, spinazie en andijvie Tevens wordt medegedeeld dat aanvragen voer bijzon dere tuinbouwteeltvergun. ning, welke uitsluitend wor den verstrekt voor vroege aardappelen met na-cultuur, zaaiuien en aardbeien slechts tot 31 Jan. a.s. kun nen worden ingediend. Aan vragen, na dien datum in. gediend, worden niet meer in behandeling genomen. HET IN REKENING BRENGEN VAN ADMINISTRATIEKOSTEN LEVERING RUNDVEE EN SCHAPEN Indien door nalatigheid of onjuiste opgaven van den handelaar runderen of scha pen op naam van den Prov. Voedselcommissaris voor Noordholland werden gele verd, zal met ingang van 1 Jan. 1947 voor slachtvee beneden 300 kg f 2.50 en voor slachtrunderen van 300 kg en meer f 5.administratie kosten bij betaling in reke ning worden gebracht. Wijziging van de regeling voor de overneming van Contract - Varkens. Slachting op de plaats van levering. In het bestaande systeem van aflevering en slachting- van op contract gemeste varkens zullen een aantal wijzingen worden aange bracht, welke met ingang, van 6 Januari 1947 in werking- zijn getreden, waardoor aan vele bezwaren tegen het ou de systeem wordt tegemoet gekomen. De belangrijkste verande ring is wel, dat de varkens voortaan op de plaats van levering op den dag van de levering zullen worden ge slacht en onder toezicht van een vertegenwoordiger van het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch gewogen, i Deze wijziging ondervangt j het bezwaar van de boeren, i voor wier rekening het ge- I wichtsverlies kwam, dat ont_ i stond doordat het varken na de overname nog vaak lang- ruig vervoerd werd alvorens geslacht te worden. Deze gewijzigde overne. ming en de gedecentrali- Geerde uitbetaling maken I het mogelijk de uitkeering van den overname.prijs snel ler te doen geschieden. De RATTEN EN MUIZEN KOSTEN NEDERLAND ONGEV. 20 a 30 MILLIQEN GULDEN PER JAAR. De schade, die in ons land wordt veroorzaakt door rat ten en muizen, is veel grooter dan de meeste menschen wel vermoeden. Deskundigen schatten deze schade op 20 a 30 mil'lioen gulden per jaar. Het behoeft daarom geen betoog, dat de bestrij ding van ratten en muizen niet doeltreffend genoeg kan worden aangepakt. Dat dit hinderlijk onge dierte een probleem vormt voor de geheele wereld, moge blijken uit het feit, dat vol gens een verslag van de Food and Agriculture Organisation of the United Nations (Voed sel- en Landbouworganisatie van de Vereenigde Naties) 4% van den geheelen wereld voorraad aan voedsel' door de ratten en muizen wordt vernietigd. Millioenen kilo grammen waardevol voedsel vallen ten offer aan deze knaagdieren voedsel, waar aan juist in dezen tijd in de meeste landen gebrek is. De F.A.O. heeft gewezen op het belang van de bestrij ding van de ratten en mui zen. Ook in Nederland ziet men meer en meer in, dat bestrijding van dit ongedier te noodzakelijk en ook mo gelijk is. De beste resultaten verkrijgt men, wanneer ac ties in groot verband worden georganiseerd, b.v. door een gemeente of polderbestuur. Voor best-rijdingsadviezen kan men zich te allen tijde wen den tot de Afdeeling Ratten en Muizenbestrijding van den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen. Deze adviezen worden gratis ver strekt. ontvanger op de plaats van overneming zal namelijk binnen een termijn van acht dagen den prijs, vermeerderd met den Regeeringstoeslag, rechtstreeks aan dengene. die het varken aanvoert, uit betalen. De mester van een con tractvarken kan voortaan zonder tussehenkomst van een erkenden varkenshande. laar het varken op de ont vangstplaats ter overneming aanbieden. Indien hij levert via een handelaar blijft hij toch aansprakelijk voor zijn contract. Er zal nog een andere be kendmaking volgen van de plaatsen, waar volgens de nieuwe regeling contract var kens ter overneming zullen kunnen worden aangeboden. Met ingang van 6 Januari gelden voor varkens, overge nomen voor rekening van den kooper, met uitzondering van zeugen en beeren, de volgende prijzen Bij een geslacht' gewicht van 91 kg of meer f 1.85 51 kg t.e.m. 90 kg f 1.87 41 kg t.e.m. 50 kg f 1.78 31 kg t.e.m. 40 kg f 1.72 21 kg t.e.m. 30kg f 1.62 16 kg t.e. m. 20 kg f 0.90 11 kg t.e.m. 15 kg f 0.80 10 kg en min der f 0.65 per kg. slachtgew. Bovenstaande prijzen gel den eveneens voor in nood geslachte varkens en voor varkens, overgenomen voor rekening van den leverancier met uitzondering van zeu gen en beeren mits deze j varkens na slachting onvoor waardelijk zijn goedgekeurd. Voor zeugen en beeren geldt een prijsregeling, waar. j bij rekening wordt gehouden met de slachtkwaliteiten van de geleverde dieren. Overname Contract-varkens. De Prov. Voedselcommis saris voor N.-Holland deelt verder mede, dat met ingang van 6 Jan. j.1. de overname der varkens niet. meer op de gewone ontvangstpl'aatsen zal geschieden, doch op de ontvangst slachtbedrijven. die door ons Bedrijfschap zijn aangewezen. Voor N. Holland zal de levering kun nen plaats- hebben aan de onderstaande bedrijven en op de dagen, die daar achter zijn vermeld. Opgaven van te leveren varkens moeten steeds uiterlijk op Woensdag voorafgaande aan de week van levering geschieden bij de overnemers. Alleen tijdig opgegeven varkens mogen worden geleverd. De namen, adressen en eventueel tele foonnummer van den over nemer vindt. U bij elke ont vangst/slachtplaats vermeld: Levering slachtplaats A_ battoir, Alkmaar op Maandag Opgave bij J. M. Groot. Alk maar, Langestraat 32, tele foon 2292 idem Hoorn op Woensdag bij P. Moeyes, Spanbroek B 42. tel. 332 Slacht.pl. Schagen Donder dag bij KI Bakker, Schagen Markt, Telt 362 Abattoir Zaandam op Dins dag bij J. P. de Jong, Edam, Breestraat 8, TeL 57 De Koningin bezoekt „Ciske de Rat." De Koningin heef Zater dagavond de voorstelling van „Ciske de Rat", welke het Nederlandsche Volkstooneel in „De Doelen" te Amster dam gaf, bijgewoond. Na afloop betuigde de Ko ningin haar ingenomenheid met het stuk en het spel, en zij sprak speciaal haar be wondering uit voor de ver tolking van de titelrol door Mieke van Oirschot. Gelijk bekend heeft het bestuur van de Kunstkring zijn keus op dit stuk laten vallen. Op 18 Febr. speelt het in Cinema de Haan. De postboot van Terschei-1 ling heeft Maandag Harlin- gen weer bereikt en de ver binding wordt nu weer nor maal onderhouden. Dat mag het kosten DE KAASPRIJZEN. In verband met het bericht omtrent een verhooging van de maximumprijzen voor korstlooze. en smeerkaas vestigt het Directoraat-Ge neraal van de Prijzen er de aandacht op, dat de prijzen voor alle overige soorten kaas (o.a. Goudsche volvette en 40+ Edammer) niet zijn verhoogd. Voor deze soorten mag aan het publiek derhalve geen hoogere prij- berekend worden dan voor volvette kaas f 2.per kg voor 40+ kaas f 1.85 per kg. De aangekondigde prijsver- hooging heeft uitsluitend betrekking op de korstlooze kaas en op smeerkaas, welke soorten slechts een klein ge deelte (nog geen 5%) uitma ken van de totale hoeveel heid kaas, welke in Neder land wordt geproduceerd. Rattenbestrijding in de Wieringermeer (II.) Mededeeling No. 320. Vereen, voor Bedrijfsvoorlichting in de W.meer. Er zijn verschillende me thoden om de ratten te be_: strijden. Deze bestrijding kan geschieden door een bestrij-j dingsfirma of in eigen be- 1 heer. Een bestrijding, uitge. voerd door een bestrijdings. firma, komt veelal' te duur.1 zoodat meestal besloten wordt de bestrijding in eigen beheer uit te voeren. Tot dit - laatste besloot ook de com. missie voor de rattenbestrij ding in de Wieringermeer. Deze Commissie bestaat, uit j leden van verschillende or ganisatie's plus een vertegen woordiger van de gemeente en het Rentambt. Voor eén bestrijding in ei gen beheer, een vrijwillige bestrijding dus, is het noo- dig, dat er een hoofdleider wordt benoemd, die het toe zicht en de leiding heeft over de geheele bestrijding. De Wieringermeer moet dan worden verdeeld in rayons, terwijl voor ieder rayon een sub_leider wordt aangesteld, die weer zijn helpers vraagt uit de bevolking van zijn rayon. Idem Beverwijk op Woens dag bij R. Uitentuis, Bever wijk, Abatt. Tel. 3793—3806 Idem Amsterdam Maandag en Donderdag bij J. C. de Huu, voorl. A'dam Tel. 86093; Idem Uithoorn, op Dinsdag idem Idem Uithoorn op Vrijdag bij Uithoornsche Bac. fabr. Uithoorn Tel. 341 Idem Haarlem op Woens dag bij C. v. Leeuwen, Nieu. werbrug, Weipoort, Tel'. 8 Idem Haarlem op Donder, dag bij VI. fabr. E. J. Booy, Haarlem Tel. 14447 Idem Hilversum op Maan dag bij P. Slijkerman, Hilver sum, Abat-t. Tel. 7623 Idem Hilversum op Maan dag bij E. v. d. Laan, Hil versum, Tel, 4232, na 6 uur 6884 Idem Bussum op Dinsdag bij J. A. Verkley, Bussum. Huizerweg 49a Idem Nw. Amstel op Maan dag bij J. C. de Huu. voorl. Amsterdam, Tel. 86Q93 Texel op Dinsdag bij N. Ran, Den Burg, Texel, Juli. anastraat no. i4, Tel. 183. De verplichte inschakeling van varkenshandelaren voor levering is met ingang van deze nieuwe regeling komen te vervallen. Anderzijds mo gen de handelaren de con tract-varkens koopen voor levering aan een der erkende bedrijven. Contractueel blijft de contractant aan. sprakelijk voor levering. De hierboven omschreven manier is de beste, omdat dan de best-rij ding overal gelijktijdig wordt ingezet, wat voorkomt, dat de ratten van het eene object overloo- pen naar het andere om de bestrijding te „ontvluchten." I Zouden b.v. de pakjes aan particulieren worden uitge- i reikt, zoodat ieder ze zelf moet uitleggen, dan bestaat de kans, dat- A ze vandaag, B de volgende ^yeek en C ze over twee weken uit-.egt, wat de bestrijding natuurlijk niet ten goede komt. Puinhoopen e.d., die wel degelijk bestre nen moeten worden, zouden dan ook niet behandeld worden. Om deze actie te doen sla gen is de hulp van velen, ook op financieel gebied, noodig. De Commissie vraagt dan ook deze medewer king voor het belang van U allen. Adviezen en voorlichting worden gegeven door de P.D. te Wageningen. Deze instan tie zal op 2-3 Jan. a.s. een lezing houden met lichtbeel den te Middenmeer, aanvang twee uur. U zult dan volledig op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheden om de ratten te bestrijden. Toonf. Uw i+stemming met deze actie "door Uw aller aanwe zigheid. v De Commissie voor de Rattenbestrijding in do Wieringermeer. Het een ieder naar den zin te maker, Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Oie men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Woensdag {22 Januari N.M. Donderdag 30 Januari E.K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 15 Januari 2.27 2.55 16 Januari 3.26 4. 2 17 Januari 4.33 5.14 18 Januari 5.48 6.19 KUIKENBONNEN VOOR HET a.s. BROEDSEIZOEN. Pluimveehouders in Noord. Holland, die voor een kui kentoewijzing in aanmerking wenschen te komen, kunnen vanaf 20 t.m. 25 Jan. 1947 een aanvraagformulier hier voor invullen bij den P.B.H. De voorwaarden voor het verkrijgen van een kuiken, toewijzing zijn 1) Vakken nis 2) De huisvesting-gele genheid, alsmede de uitloop moet. voldoende zijn 3) De voederpositie moet voor de jonge hennen en legkippen na 1 Sept. 1947 voldoende zijn gewaarborgd. Hierbij zij opgemerkt, dat een kuiken toewijzing geen recht geeft op een toewijzing krachtvoer. De voederpositie is momen teel zee-r matig, hetgeen in de toekomst ook: het geval kan zijn, derhalve neemt het Bedrijfschap voor Pluimvee hiervoor geen enkel risico. Voorrang hebben de pluim veehouders, die voorheen een intensief pluimveebedrijf hebben geëxploiteerd, alsme de jonge pasbeginnende pluimveehouders, wier bedrijf hierop is ingesteld en als een eventueele onmisba-re bron van inkomen kan wor den aangemerkt. DRIE PRIJZEN VOOR PETROLEUM Sinds 11 November 1946 is de prijs van petroleum weer afhankelijk van de vervoer kosten. In Amsterdam en Rotterdam kost petroleum nu 11'/? cent per liter. In de provincies Zuid. en Noord- Holland en Utrecht 12 cent en in het overige gedeelte van het land 12cent per liter. In deze p-rij sstij ging is de stijging van de Ameri- kaansche noteering verdis conteerd. Ook üi normale tijd traden prijsschommelin gen als deze op. Verantwoordelijk redacteur i.evens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 1.03. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff. Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef Nf). Ifc.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1