UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Zaterdag 25 Januari 1947. Tweede Jaargang No. 20. Rtoactle - SecretariaatKlieltstraat 12, Kippolytushoel Wlerlngen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk datjg{leii Aota, i i$OUWt öfl/l iecretarie f*\o ïl wc -r ies komst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per iïliïi. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. LEIDING. DE HEER IS MIJN HERDER Psalm 23 Dit is een vriendelijk woord. Het roept de gedachte op aan rust en vrede. Wij zien den herder ljangzaam voortgaan langs de zacht glooiende hel ling van den berg en de scha pen volgen hem, Hij zoekt den weg en draagt zorg voor de kudde. Een liefelijk beeld. Maar voor ons, menschen van het haastige leven, ook niet méér dan een beeld. Wij kennen deze rust niet den heelen dag rinkelt de telefoon men schen willen ons spreken een vergadering wacht het werk roept. Nooit hebben wij een oogenblik tijd voor ons .zelf. Waar gaan wij toch heen met al die haast Een dag is niets een week is zoo maar om straks staan wij aan het eind van ons leven. Wat stellen wij ons voor, dan bereikt te hebben Ik ben bang, dat de mees ten van ons het antwoord op die vraag schuldig blijven ik zelf zou het tenminste niet weten. Ik weet alleen, waar ik vandaag ben en wat ik vandaag doe. En morgen Misschien is er wel geen morgen, wat weet ik daar van En wat weet gij daar van, waarde lezer Immers ook niets Maar deze gedachte is niet te dragen zij verlamt alle werkkracht, zij dooft alle -vreugde. Neen, zoo wil ik iniet denken. Een mensch heeft toch zijn roeping, zijn taak en zijn verantwoordelijk heid Zeker dat ben ik met U eens. Maar verandert dat iets aan het feit, dat gij toch niet beschikken kunt over den rag van morgen Neen niets. En daarmee wordt onze roeping en onze verantwoordelijkheid een andere n.1. deze in ons leven te aanvaarden van dag tot dag de leiding van Hem, die het leven tot zijn doel voert. De Heer is mijn herder. En nu is het niet erg meer, dat ik weet niet waar het heen gaat want God weet het. Mijn roeping is het om zijn stem te hooren, mijn verantwoorde,- lijkheid is het om bij den herder te blijven, als een schaap van de kudde. Het is dus niet alléén een vriendelijk woord het heeft ook een bittere srfiaak: gij zijt Uw vrijheid kwijt. En het is niet alléén een liefelijk beeld er zit ook een moei lijke kant aan ge volgt den herder m?t vele anderen. Maar het is voor een schaap nu eenmaal beter om den her der te volgen en bij de kudde te blijven, dan op eigen gele genheid rond te zwerven ei in het ravijn te storten of door wide dieren verscheurd te worden. Zoo is het voor een mensch beter om zich bij God en zijn gemeente te houden, dan al leen door het leven te gaan, te verdwalen en te verongeluk ken. De Heer is mijn herder. Dit kan meer zijn dan een- beeld, Het is de werkelijkheid van den mensch, die de leiding van zijn leven in Gods handen weet en nu bij den dag mag leven. Want Ir. G. J. Lienesch spreekt over „DE DEENSCHE MANIER VAN BOEREN." Sterk doorgevoerde wisselbouw ook voor de Wieringer boeren liet meest rendabel geacht. DE INVOER VAN NOORSCHE HARING. De onlangs bekend gewor den invoer in Nederland van haring uit Noorwegen heeft bij velen den indruk geves tigd, dat de Regeering tot een „noodsprong" heeft moe_ ten overgaan om een drei gend tekort aan haring aan te vullen. Tot goed begrip Voor de Holl, Mij van worden Bestaan er kan- Landbouw, afd. Wielingen,sen iets uit het buitenland sprak Dinsdagmorgen in I over te nemen wat onze land- Hotel Centraal de heer Ir. G. bouw ten goede komt Spr. moge" evenwel dienen dat J. Lienesch, Rijkslandbouw. meent dan dat Denemarken,1 hier in het g-eiiee]_ «een spra- consulent voor N. Holland! welk land gelijke producten ke is van een noodgedwon over bovengenoemd onder- voor export produceert als gen invoer op bovenstaanl werp. Onderscheidene WieJ Nederland, en vaak onze dpn «rond rppós vóór den concurrent is, ons wijze les- Sof betrokkenwij belang sen heeft aan te bieden. Wel ringer boêren waren opge komen om deze, ook voor onze omgeving zoo populai re en handige persoonlijk heid, voor het laatst te hoo. ren, in diens kwaliteit van Rij kslandbouwconsulent. Na een introductie door den Voorz., den heer S. Bak ker Mz., begon de lieer Lie nesch met de opmerking dat hij in de toekomst wel met Wieringer visschers doch niet met de boeren in aan raking zal komen. Spr. be sprak mogelijkheden welke kunnen leiden tot opvoering van het rendement der boer derijen. Een 2_tal mogelijkheden acht spr. daarvoor aanwe zig en aanwijsbaar n.1. le via de politiek volksverte., genwoordiging en 2e de prak tijk te bezien en de vraag te stellen hoe krijgen we een rendabel bedrijf met de meest rationeele productie en het grootste nuttige ef fect dus met de minst be steede moeite en inspanning. De productiekosten, in den oorlog ontstaan, gelden voor vele artikelen nog. De eer tijds onverbiddelijke wet van „vraag en aanbod", is thans niet meer aanwezig. Daarvoor is de prijsregeling ingetreden. De vastgestelde prijzen der producten echter zull'en de toekomst eerder deelen dan stijgen, zulks mede als gevolg der algeheele verar ming, ontstaan door den oorlog, tenzij, onverhoopt, het geld waardeloos zou wor den. Spreker meent echter dat deze Regeering het in flatiegevaar zou kunnen be zweren. De vraag blijft ech ter dan nog over Komt men met een verlaagd prijs peil wel uit Het antwoord daarop is niet gemakkelijk, gezien dat slechts 1/5 d. van het Ned. volk tot de platte lands- of boerenbevolking behoort en dit verhoudings. cijfer ook in de Volksverte genwoordiging vrijwel tot uitdrukking komt. Dus langs den politieken weg, den weg via de volksvertegenwoordi ging is onze invloed volgens spr. te zwak. Door wijziging van het prijspeil zal de ar beidsmarkt veel ruimer wor den, doch desondanks bliift de vraag urgent..Hoe blijf ik boer als de prijzen lager biedt, gezien het bevolking-s. cijfer, Denemarken met zijn 4V2 millioen, grootendeels boeren, tegen onze bevolking van bijna 10 millioen, ons gunstiger aspecten, doch het Deensche boeren is, aldus de heer Lienesch practisch veel beter en dit boeren draait primair om de veehouderij. Daardoor is het verklaar baar dat, zoowel blijvend gras of bouwland daar tot de uitzonderingen behoort, ter wijl ook hier in Wieringen het eene deel blijft bestemd voor bouwland en het andere deel voor grasland. Sprekend over de noodzakelijkheid van regelmatige ombouw, noem de spr. plaatsen als voor beeld uit de omgeving, waar het,, weliswaar noodgedwon gen, toch met succes werd toegepast. De reden, dat men zoo kopschuw is voor om bouw vindt veelal zijn grond slag in de meening dat niet alle landerijen hier voor ge schikt zijn, voorts in de moeilijkheden om opnieuw goed grasland te krijgen. Niet alle gronden, aldus spr lee nen zich voor ombouw, doch j onze bloembollen, en zij heb. de doorsnee zandgronden ben dan ook bij de onderhall, bieden daarvoor voldoende I delingen over het verdrag perspectief, hoewel men hetden eisch gesteld, dat er in niet toepast. En toch, aldus j bet vedrag een post voor ha. spr. komt het uiteindelijk nng zou worden opgenomen, voordeeliger uit omdat ook bouwland, lang als zoodanig; den, ook op die besparing, gebruikt, in productiewaarde Voor een volslagen melkkoe daalt, hetgeen dan door is daar noodig V» H.A. land zwaardere bemesting of hoo_ of 36 are kunstweide en 16 ger uitgaven moet worden are bieten zonder hooi. Hoe- opgeheven. In Denemarken wel hier niet alle graslanden heeft men, ondanks het feit voetstoots zouden kunnen dat daar 2/3 deel kunstmest worden gescheurd, kieze men minder wordt gebruikt dan hiervoor voorloopig maar hier, een gelijke H.A. op- eens het niet-prcductieve brengst. Daarvoor hebben grasland, wij onze oogen open te hou_ LANDBOUWNIEUWS. NIEUWE RIJWIELEN voor boeien en hun werknemers. Het Kringbestuur van de S/tichting v.d. Landbouw,, afd. W.-Meer maakt bekend, dat zij een flink kwantum rijwielen ter verdeeling zal ontvangen. Deze rijwielen (Merk Pen- geot) zijn alle nieuw en ge heel compleet met banden. De kostprijs bedraagt f 121,50 waarbij eventueel nog te ma ken onkosten zullen worden bijgeteld, Voor de goede orde merkt zij op, dat deze rijwielen van prima kwaliteit zijn, echter de aat van de wielen is kleiner, als van onze Hollandsche rij- ielen. Dit kan in de toe komst wanneer men weer ban den noodig heeft, zeer zeker moeilijkheden geven. Belanghebbenden dienen de ze rijwielen vóór 1 Febr. a.s. bij onze secretaris aan te vra gen, aan zijn kantoor-adres te Middenmeer, Het kringbestuur heeft de indruk, dat de gepubliceerde uitspraak van het College van Rijksbemiddelaars betreffende de loonen 1946, verwarring heeft .gebracht. De organisatie van werkge vers en werknemers waren overeengekomen een uurloon van 80 cent normaal en 90 cent voor OogstwerK voor losse arbeiders uit te betalen. Voor vaste arbeiders in de akkerbouwbedrijven f 45 - per week. Deze loonen waren be doeld voor geoefende arbei ders en er werd geen loon ge noemd voor geschoolden, om dat deze niet in den polder zijn. |zie art. 5 van het man telcontract.) De hoofbesturen van de •werknemers-organisatie wa ren het hiermede eens. Wanneer wij dus de uitspraak van het College van Rijksbe middelaars bezien, moeten wij rekenen met de loonen van geoefende arbeiders, namelijk het uurloon voor een losse van 78 cent per uur en voor een vaste arbeider in het ak kerbouwbedrijf van f 43,50 per week. Alle andere loonen zijn na tuurlijk naar verhouding. Het moge U dus blijken, (Zie vervolg 2e Pag.) dat de uitspraak van genoemd djke hoeveelheden haring van de Noren en wel sedert het afsluiten van de Zuider zee. Vóór de afsluiting werden op de Waddenzee groote hoe veelheden haring gevangen. Na de afsluiting is deze ha ring van het Wadden terrein verdwenen en men kocht ter compensatie in Noorwegen de zgn. sloeharing. Deze ha ring komt overeen met de oude Waddenzeeharing en werd voornamelijk in de maanden, waarin geen aan voer van de „groote" haring- visscherij op de Noordzee plaats had in het voorjaar dus ingevoerd. Met het invoeren van deze haring wordt nu de traditioneele import uit Noorwegen hervat. Zelfs wanneer wij een g-root haringoverschot zou den hebben gehad, zouden wij overeenkomstig het met Noorwegen gesloten handels, verdrag, dat per 1 Januari jl'. van kracht geworden is, toch haring hebben moeten afne men. De Noren bevinden zich nl. wat de haring betreft in dezelfde positie als wij met DE SITUATIE IN INDONESIË dit is het doel van ons leven God te leeren kennen als on zen Heer, En dat is voor een mensch genoeg. God weet waar het heen gaat naar Zijn Koninkrijk maak U daarover niet bezorgd. En God geeft U een plaats temidden van ander menschen: daar ligt uw verantwoordelijk heid eiken dag opnieuw wil dat niet vergeten. J. GERMANS. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn ae moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Donderdag 30 Januari E.K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 26 Januari 8 11.26 27 Januari 11.45 28 Januari 0. 4 0.24 College een verlaging van de loonen beteekent en geen ver hooging.t. Het bestuuur adviseert U echter om de loonen, zoo deze indertijd door oe organisatie zijn, aan te houden. Molestverzekering SNEEK. De bekendmaking van de Molestverz. Sneek, dat zij vol gens art. 1 van haar reglement de inundatie van de W.-Meer als verzekeringsobject uit sluit, hebben wij door een ju rist laten onderzoeken. Na dit onderzoek deelde deze ons mede, dat deze uitsluiting in derdaad vaststaat Wel erg jam mer. Voor het behandelen van di verse aanvragen van rijwielen, banden, kleeding, etc. hei|.t het bestuur hiervoor een com missie aangesteld. Zoo is er ook een commissie benoemd, welke de geschillen en moei lijkheden in de arbeidsvoorzie ning en vervoer zal regelen. Deze laatste bestaat uit de heeren J. A. Bergmans;; G. Horst H. R. Smit R_ J. Top en K. van der Veen. Heeft U moeilijkheden of ge schillen, wend U zich dan tot deze heeren. Nog deze week zal U de betreffende circulaire ontvan gen, waarin U gevraagd zal worden hoeveel arbeiders U noodig heeft, speciaal om de ze in groepsverband te laten werken. Wij verzoeken U met klem, deze zoo spoedig mogelijk aan onze Secretaris in te zen- Mochten er onverhoopt nog boeren zijn, die deze circu laire niet ontvangen hebben, wendt U zich dan dadelijk tol onzen Secretaris. In het vervolg hopen wij iedere veertien dagen U een overzicht te geven van de be langrijke punten uit de verga dering van het kringbestuur. DE SCHOOLJEUGD EN DE a.s. BLIJDE GEBEURTENIS IN HET PRINSELIJK GEZIN. Teneinde de viering van de aanstaande blijde gebeurtenis op scholen voor gewoon la ger, en voorbereidend onder wijs mogelijk te maken, heeft de Directie van de Voedselvoor ziening van het Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voed selvoorziening toestemming verleend, dal via de plaatse lijke distributiediensten toe wijzingen zullen worden ver strekt, waardoor per kind een tractatie van één beker cho colademelk en 25 gram ver snaperingen zal kunnen worden gegeven. Nader zal nog worden me degedeeld, op welke wijze zij, die zich met het organiseeren en financieren van deze trac- tactie willen belasten, een ver zoek om toewijzingen kunnen indienen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1