Woensdag 12 Februari 1947. Tweede Jaargang No. 25. UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Nieuwe pachtwet in vooruitzicht gesteld. EEN STEM UIT DE GETROFFEN GEBIEDEN. s. Redactie - SecretariaatKüeftstraat 12, Klppolytuehoef Wlerliigen. Telet. No. 103 Admlnlitratle en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Scbagea. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Girojio. 149972. Een volk dat leefjt, Bouwt aan z'gn toekomst Dit- blad verschijnt Woensdags en Zaterdags, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. drute. Kleine annonces f 1.per stuk van te» hoogste 4 regels. Stichting 1940—'45. „De Stichting 1940—1945 heeft 't initiatief genomen om vanuit iedere gemeente gelukwenschen aan het Prinselijk Paar te doen toekomen. Hiertoe stellen zij pogin gen in het werk om Pp ieder gemeente-huis felici tatie .registers aan te leg gen, welke door alle inge zetenen geteekend kunnen worden. Door de Stichting 1940 1945 wordt contact opge nomen met de burgemees ters, om te komen tot een nationale manifestatie van aanhankelijkheid en trouw aan het Oranjehuis. Het is de bedoeling, dat dc burgemeesters na de nationale Feestdag de.feli- citatie.registers inleveren bij de Stichting 1940'45, die deze registers zal laten inbinden en aan het Prin selijk Gezin aanbieden." REIZIGERS WORDEN STEEDS VERGEETACHTIGER. Minder eerlijke vinders dan voer den oorlog. Parapluies, hoeden, hand schoenen, wandelstokken, tasschen, rugzakken, regen jassen, muziekinstrumenten, fototoestellen en hon.derd.en_ één andere voorwerpen, wor den dooï- vergeetachtige rei. zigers in de treinen achter gelaten. Wonderlijk, in een tijd waarin vrijwel' al die dingen niet of moeilijk ver vangbaar en bovendien vrij wel altijd schreeuwend duur zijn. De statistieken van het Bureau Gevonden Voorwer pen der Nederlandsche Spoor wegen, wijzen er op, dat in den loop van het afgeloopen jaar, het aantal gevonden voorwerpen gestadig is toe genomen. Hetgeen verklaar baar is, want ook het aantal reizigers steeg. In het geheel werden niet minder dan 75.204 artikelen door eerlijke vinders bij de Spoorwegen ingeleverd. Daarvan konden er 26.262 (35%) onmiddellijk aan de eigenaren worden terugge geven. De rest 48.942 stuks werd naar het reeds genoem de bureau te Utrecht gezon den, waar.sléchts 39.785 aanvragen binnenkwamen van reizigers die in de trei nen iets hadden laten liggen. Van die 39.785 aanvragers konden er 9675 worden ge holpen. Aan de overigen (30.110) moest bericht wor den gezonden, dat het door hen verloren voorwerp niet in handen van een eerlijken vinder was gekomen. In to taal kon echter 47% van het aantal gevonden voorwerpen aan den rechtmati^en eige naar worden teruggegeven. Voor den oorlog bedroeu dit percentage omstreeks 70%. We mogen hieruit onge_ twiifeld wel' afleiden, dat het Nederlandsche volk. althans het reizende publiek, minder eerlijk is geworden. Maar. uit deze cijfers blijkt toch ook, welk een wonderlijke nonchalance velen ten on_ zichte_ van hun bezittingen hebben. Immerg, van de 75.204 gevonden voorwerpen werden er 39.267 (47%) met •pgevraagd En daar waren dan weliswaar heel' wat niet meer zoo fraaie handschoe. Geldigheidsduur bestaande j Pachtregeling 1945 met drie jaar verlengd in wetsvoorstel „Pachtvoorziening 1947." Hoewel de Regeering de j meening is toegedaan, dat j de «regeling van het Pacht- j besluit op verscheidene pun. ten voor verbetering vatbaar is, acht zij het niet ge. j wenscht thans partieele wij- j zigingen in het Pachtbesluit. zooals dit door de Pachtre- geling 1945 gewijzigd ge- 1 handhaafd werd, aart te j I brengen. Binnen 3 jaar zal echter een niéuwe pachtregeling 1 tot stand zijn gebracht, in j afwachting waarvan het; oude pachtbesluit van kracht blijft. i Op één punt meent de Re_ geering echter, dat een voor. 1 ziening op korten termijn I i gewenscht. is, en wel ten j I aanzien van de verpachting i I van waterstaatsgrond. Waterstaatsgrond De bijzondere bestemming van waterstaatsgrond maakt het noodzakelijk, dat over dien grond beschikt kan worden, zoodra het water. staatsbelang dit vereischt. Zou deze grond totdat de nieuwe Pachtwet is inge voerd slechts normaal volgens het Pachtbesluit in gebruik uitgegeven kunnen worden, dan kunnen (gezien de sterke bescherming van het gebruiksrecht, die de huidige pachtwetgeving me debrengt) uit een dergelijke verpachting moeilijkheden j voortspruiten, die wel zeer indruischen tegen de alge- meene belangen, welke met dezen grond gemoeid zijn. Docr in de overweging, welke tot indiening van het wetsvoorstel heeft geleid, te spreken van een aanvullende voorziening voor de verpach ting van waterstaatsgrond, is buiten twijfel, dat het geldende pachtrecht, voor zoover de artikelen daarvan niet afwijken, onverminderd j op verpachting van water- staatsgrond toepaselijk blijft. Bij „Waterstaatsgrond" is gedacht aan gronden, die heb Rijk, een provincie, een wa_ I terchap, veenschap of veen- polder toebehooren om hun waterstaatskundige taak te j vervullen, dus b.v. dijken, I taluds bij gemalen en gron_ den, die het Rijk zich o.a. door onteigening verworven 1 heeft om hierop waterstaats- I werken uit te voeren. I In een pachtovereenkomst I betreffende waterstaatsgrond van het Rijk. een provincie, een waterschap, een veen- schap of een veenpolder, kan in het wetsvoorstel be dongen worden, dat met het oog op het waterstaatsbe. I lang Woensdagmorgen ver_ J trekken van dé Javakade te Amsterdam 200 mariniers uit Bergen od Zoom met de j „Nieuw Holland" naar Soe_ rabaja. a. verpacht wordt voor kerteren duur dan twaalf jaren voor een hoeve, on derscheidenlijk zes jaren voor les land b." de opzegging van de pachtovereenkomst geheel of ten deele op elk tijdstip wordt voorbehouden ook in het geval bedoeld onder a c. de verpachter de be slissing of de pachter be voegd is de bestemming, in richting of gedaante van het gepachte geheeel of gedeel telijk te veranderen, uitslui tend aan zich voorbehoudt Doordien aan de omschre ven bedingen rechtsgeldig heid wordt verleend, zijn de betreffende publiekrechte lijke lichamen bij de ver pachting van waterstaats grond niet langer gebonden aan het dwingend karakter der artikelen 10, 26 en 31 van het Pachtbesluit. In afwijking van het Pacht, besluit onthoudt het nieuwe wetsvocrstel aan de Grond kamer de beoordeeling van een bovenbedoeld beding en van de noodzakelijkheid daarvan met het oog op het waterstaatsbelang. Het is voldoende, dat het lichaam, waaraan de waterstaats grond toebehoort, van oor deel is, dat het waterstaats. belang opneming van het beding eischt. CATTEN VERMENIGVUL DIGEN ZICH SNEL. Bestrijdt het gevaar intensief. Eén rattenpaar kan in één jaar tijd meer dan duizend nakomelingen krijgen, want elke 5 weken worden 510 jongen geworpen, die na drie maanden zelf weer jon gen kunnen werpen Gelukkig zijn er natuur lijke invloeden, die het aan. tal beperken, zooals dierlijke vijanden, ziekten, koude en honger. Maar dit is niet vol-1 doende de mensch moet j ingrijpen om een ratten. plaag te voorkomen. In de eerste plaats dient men or de en netheid te betrachten om het ongedierte nestelge legenheid en voedsel te ont_ houden Bovendien moet men 1 gebouwen zooveel' mogelijk ontoegankelijk maken voer ratten. In de tweede plaats kan men met gif de ratten I verdelgen. De winter is hier. j voor een geschikte tijd. Er zün weer verdelgingsmidde. len. die practisch onschade lijk zijn voor menschen en andere dan knaagdieren. De Plantenziektenkundi. ge Dienst te Wageningen, afd. Rattenbestrijding, ver strekt op verzoek gratis ad viezen. Belasting Perikelen. OMZETBELASTING Met ingang van 1 Januari 1947 zal de regeling Kleine Ondernemers vervallen wor den verklaard. De jaarlij k_ sche omzetten zijn onder de huidige omstandigheden zoo weinig constant, dat tot in trekking van deze regeling is overgegaan. Den ondernemers die tot dusver onder genoemde re geling waren gerangschikt, behoort ieder kalenderkwar taal een aangifteformulier te worden toegezonden. Aan landbouwers,; tuinbouwers, boschbouwers, veehouders en visscher kan worden volstaan met een halfjaars. of jaar- aangifteformulier. Aan on_ dernemers van wie aanne melijk is, dat hun j aarlij k_ sche omzet gemiddeld niet meer bedraagt dan f 800. kan het toezenden van een aangifteformulier geheel ach terwege blijven en kan van heffing van omzetbelasting worden afgezien. W. V. Het een ieder naar den zin te makea Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt, MAANSTANDEN 1947. Woendsag 12 Februari L.K. HOOG WATER TB DEN OEVER 1947. 12 Februari 0.52 1.12 13 Februari 1.33 1.56 14 Februari 2.21 2.52 15 Februari 3.28 4.10 nen bij en andere voorwer pen. die weinig waarde meer hebben, maar er waren ook vrij kostbare stukken onder, zeer kostbare zelfs, wier ei genaren nimmer bij de Spoor wegen zijn gekomen, cm te informeeren. nf hun eigen dom daar wellicht was ge bracht. Gebrek aan vertrou wen in de medemenschen Alom in den lande werken I de diverse schade_enquete_ commissies, om de regeling j die bestaat voor oorlogsge-1 trof f enen ten uitvoer te brengen en deze categorie een geldelijke uitkeering te verstrekken, volgens ge_ j geven richtlijnen. Ondanks alle moeite die j 1 gedaan wordt, kan de rege ling de oorlogsslachtoffers niet bevredigen. Onderstaand moge een klein inzicht op deze meterie volgen. Elke schade, die in den strijd om de verdediging en I de bevrijding van Nederland door particulieren, persoon lijk of in hun goederen werd geleden is een schade, die geleden werd op grond van het besluit onzer wettige Regeering verzet te bieden j tegen de vijandelijke agres. sie. Het is dus redelijk, dat de schade door het gehele Ne, derlandsche volk wordt ge dragen. Dit beginsel erkent de Regeering als zij in haar Regeeringsverklaring zegt .Het algemeene uit- j gangspunt van waaruit het vraagstuk van de tegemoetkoming wegens materieele oorlogsschade wordt bezien, is de over_ tuiging, die in breede kringen leeft, dat de I schade, welke aan de economische goederen i van een deel van het Nederlandsche volk door den oorlog is toegebracht, door de getroffenen ten behoeve van het geheele j volk is geleden. Hei Ne derlandsche volk heeft door verzet te bieden collectief have en goed i in de waagschaal ge_ J sfeld het. besef, dat men de schade, die daawrit i voortvloeit, ook collectief- moet dragen verdient in een daad van geheel het volk te worden omgezet.' Dat Nederland's schade weer volledig zal' moeten worden hersteld, wordt door ons geheele volk aangeno men. Uit de Regeeringsver klaring vloeit voort dat de kosten van het herstel door het Nederlandsche volk col lectief zal moeten worden gedragen. Het herstel zal. onafhan kelijk van de financieele draagkracht van den getrof fene het karakter moeten dragen van vervanging van" het verlorene, waarbij herstel of handhaving van de eco nomische positie en het soci ale milieu als basis moet werden genomen. Schadeherstel beteekent. dat aan diegene, die schade heeft opgeloopen, het verlo rene zooveel mogelijk wordt teruggegeven. arom is het grondbeginsel van het her stel VERVANGING van wat verloren ging. Deze vervan j ging 'moet niet worden ge- zien als een zuiver geldelijke kwestie. Niet de vergoeding, maar de vervanging moet voorop staan. De fout die j gemaakt werdt is. dat men] het probleem van schadehem j stel primair ziet als „ver. j goerbng" en een zuiver gel_ delïike kwestie waarbii het, gevaar van inflatie dwingen i zou tot benerking der ..ver. j gopriina". Te^en rilt oniuiste inzicht keeren zich de ge. troffenen. Vervanging kan niet anders dan over een j aantal jaren werden uitge_ voerd. Alleen als men de ,.verpr)°rljng" onvoert en ziet als EEN badmp- nr> een oo. j gen blik vénschiVMia-d. komt men tot h°t onjuist0 HaTT^qar der daaruit voortvloeiende inflatie. MELK VERSTREKKING AAN - DE SCHOOLJEUGD. Het Centraal Schoolmelk. Comité heeft zich belast met de verdeeling van 290.000 li ter melk per week onder de schoolkinderen in gemeen ten met meer dan 25.000 inwoners. Op verzoek en in overleg met het Centraal Schoolmelk Comité deelt de Afdeeling Voorlichting van het Minis terie van Landbouw, Vis_ scherij en Voedselvoorziening mede. dat het Comité voor de uitbreiding van zijn ver strekkingen gebonden'is aan de grens van 200.000 liter per week, zoodat het zich beper kingen moet opleggen. Wa.nneer de geheele melk- voorziening gunstiger wordt, hoopt ook het Comité op verruiming van de hoeveel heid melk voor schoolkinde ren. Thans is het nog niet zooverdit in tegenstelling met hetgeen in de bladen in den laatsten tijd daarover is medegedeeld. Opheffing Vervoersverbod naar het Zuiden van biggen beneden 25 KG. De voorzitter van het Be drijfschap voor Vee en Vl'eesch heeft met ingang van 10 Februari ontheffing ver_ leend van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van de ..Verordening Verbod Vee- vervoer 1946" voer het ver. voer naar het Zuiden des lands, voorzoover het betreft biggen met een levend ge wicht beneden 25 kg. Met ingang van dien da tum is voor het vervoer van biggen beneden 25 kg naar bet Zuidelijk gebied geen bijzondere invoerme.chtiging meer vereischt. zoodat kan worden volstaan met een gel'eidebUiet. zooals dit is voorgeschreven voor pik v°r voer. D°ze geleidebiljetten worden uitsluitend af-mceven" op aankooovergimninceri, welke aan varkenshouder rest>. v°r7rensharidelaren in het Zuidelijk gebied zijn ver strekt. WIN TER-IDYLLE, Koning Winter heerst geducht; Fiine sneeuw valt uit de lucht, Winden gieren, ijzig kil, In de straten is het stil. Iedereen kruipt bij het vuur, Want daarbuiten is 't zo guur! Wintertenen, kloven, griep In Friesland rijdt op 't ijs 'n jeepl Waterleiding loopt niet meer, Water sjouwen, telkens weer. Melk bevroren in de fles, Wintertenen heb ik al zes De zevende komt er ook al bij Van m'n kippen geen enkel eil M'n haan snel om 't leven kwam Wegens een bevroren kam. M'n scheerkwast is een klom pje ijs, Wie nu gaat zwemmen is niet wijs Achter de kachel hangt de was En staat de boter [*t wordt soms een plas Verder nog de melkkan, inkt pot en het fruit, Want zo alleen blijft de vorst eruit 's Avonds een kruikje mee naar bed En een. wollen mutsje opgezet, Vanwege een tochtende ven sterspleet, Die het op m'n bed laatst sneeuwen deed Wat is het toch verschrik Tijk koud Had 'k maar een kubieke meter hout Uit 't bos van de W.-Meer, Dan slonken m'n kolen niet zo zeer I Ach Koning Winter, wil toch vertrekken; i Ik kan de bodem van "f kolenhok ontdekken! I s Is mooi genoeg zo, ruk maar ify, j Dan komt de Lentekoningin! Op Ameland heerscht ontevredenheid De toestand op Ameland be- I gint nijpend te worden. Steen- kool is er practisch niet meer I en ook verscheidene levensmid j delen raken uitgeput. Over vele aangelegenheden zijn de Amelanders niet tevre- j den; van de vier vliegtuigen die Zaterdag op het eiland verwacht werden kwam er slechts een open militair vlieg tuig met post uit Leeuwarden. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wib- rlncen N. H Klomn. Klleft- stmat 12, Hippolytusheef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wlerinor meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad- ▼ertentierabriek R. J. Rid der. Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo-Bod« Voorzitter G. F. Kistemaker. A 63. Abbekerk. Telef. No. 3 Drukkerij Corn. J. Boeker Keofdstr. 14, Hippolytusheef felef. Hippolytushoef No. lts

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1