Woensdag IS Februari 1947 Tweede Jaargang No. 27. UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERLNGERMEER EN OMSTREKEN. EEN PRINSES GEBOREN. AFSCHEID DISTRIBUTIEKRING WIERINGERMEER. ïlodmeti» SecretariaatKlleftatraat IS, HlppolyttBhoel Wielingen Te lef No. 1M. AdaninlaU'atiö #n directie R, i. Ridder, Markt A U, aob«»»» Tet Na. S18. Na 17 No. SOS. Qlro-uo. 1«S72. f Een volk Jat Ic/t, Bouwt aan zgn toekomst 1 Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per mm. drult. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Baarn, 18 Febr. H. K. H. Prinses Juüana beeft bet leven geschonken aan een Prinses. Moeder en kind maken het zeer wel. Het gewicht van de jonggeborene is pl.m. 6 pond. Zoo luidde het bericht, dat Maandagnacht om 2.46 uur binnenkwam, onmiddellijk gevolgd door een uitgebreider communiqué, waarin werd medegedeeld^ dat de geboorte "van onze nieuwe Prinses enkele minuten voor halfdrie was geschied. „Hier komt elan het officiëeïe bericht", zoo sprak de stem van den heer Baud door do telefoon, die de recht, streeksche verbinding vormde tusschen het secretariaat van de Prinses en de telexkamer in het, „Astoria Chalet" te Baarn. Gevraagd naar den toestand van de Prinses zei baron Baud „De moeder maakt het eveneens uitstekend." De feestvreugde in het land laaide na de ontvangst van dit bericht, overal op. Ook op Wieringen waaide vrijwel huis aan huis de driekleur. Op de feestdag komen wij nader terug. Dc reorganisatie van de distributiediensten is voor den Kring WieringenWieringermeer welke V/t jaar heeft bestaan, m.i.v. 15 Februari j.L een feit geworden. Wieringen komt onder den Kring Den Helder, Wieringermeer onder Schagen,, waarmede een nieuwe mijlpaal is bereikt in onzen nog bewogen na-oorlogschen tijd. DE AFSLUITDIJK BERIJDBAAR. In tegenstelling tot anders, luidende berichten, kunnen we mededeelen, dat de Af sluitdijk, ondanks de stui vende sneeuw, toch berijd baar is. Dag en nacht waakt, men er voor dat de dijk ner gens dicht komt te zitten. Het dichtstuiven vindt hoofd zakelijk plaats bij de kaze matten, de magazijngebouw- tjes, Breezand en het Monu ment, dus overal waar zich .gebouwen bevinden. Maar de sneeuwploeg is paraa cn ruimt alle obstakels vlot weer op. DE REGEERING DRAAGT BIJ IN DE 2XTR A-KOSTEN VOOR AANVOER VAN AARDAPPELEN. De langdurige vorstperiode maakt d.. kosten van het le veren van aardappelen naar de consumptiegebieden voor teler en handelaar extra hoog. Om den aanvoer zoo goed mogelijk gaande te houden zal de overheid bijdragen in deze extra-kosten. Aangez!en de verrekening daarvan ach teraf zeer omslachtig zou zijn, zal dit. geschieden in een tijdelijke verhooging van d°n bestaanden toeslag, zoodat deze thans f 2.per 100 kg. zal bedragen voor de w^ek van 17 tot 22 Februari. Na-mfc dezen toeslag van f2 word het tekort, dat voor den han del ontstaat tengevolge van h&t stellen van maximum- consumentenpriizen. even eens vergoed met f 1.vnor Mtnd- en f 0.50 voor kleiaard appelen per 100 kg. Van den toeslag van f 2. komt een gedeelte ten goede aan den teler en een gedeelte aan den handelaar. Wegens de plaatselijk onderling sterk verschillende omstandighe den wordt, de verdeeling over. gelaten aan het overleg tus_ schen telèr en handelaar. TELERSPRIJZEM VOOR CONS. AARDAPPELEN. Da vraag naar consumptie aardappelen is op het oogen. blik van dien aard, dat elke teler de mogelijkheid heeft, tegen behoorlijke prijzen af te zetten. Het ligt dan ook niet. in de bedoeling van het. Bedrijfschap voor Aardappe len aan de telers prijzen te garandeeren voor consump tieaardappelen, die aan het einde van her seizoen 1946/ j 1947 nog op hun bedrijven aanwezig mochten ziin. Dit geldt niet voor fabrieks. aaManpelen. die op voor- j schrift van het Bedrijfschap vnor Aardappelen zijn gere serveerd. Hierover zullen nog nadere mededeelingen wor_ Men gedaan. ZAAHHEN. In tegenstelling met een vorig mededeeling wordt er de aandacht op gevestigd, dat de teelt van zaaiuien voor het teelt jaar 1947 geheel vrij is. Voor ae teelt van dit product worden dus ereen bij zondere tuinbouwteelt ver gunningen 1947 uitgereikt. D0 teelt van pootuien is toe gestaan, wanneer gedekt door «en A -vergunning onder punt 4 ten name van den teler. Dit bijzonder gebeuren werd Zaterdagmorgen op ofüciëele wijze in het kort herdacht in de foyer van Cinema de Haan te H._hoef. j Hierbij waren tegenwoordig naast Directeur en staf der distributiedienst de burge meesters van Wieringen en W.-meer, de heeren L. C. Kolff en G. G. Loggers, H. R. Smit, Voorz. St. v.d. Landb kring W.meer, J. P. Kool haas, namens Comm. W. meer en Middenst. Vereen. W.meer en H. de Graaf na mens de noodvoorz. W.meer. De heer J. S. Gerritsen, bij wien de leiding in vertrouwde •handen bleek te zijn, heette de bezoekers welkom, en me moreerde voorts het lief en leed doorgemaakt, in den bestaanstijd der kring prees daarbij de perfecte leiding van den Directeur, den heer Kooiman getuigde voorts van de aangename sfeer welke steeds ondèr het per soneel heersc-hte. Spr. besloot zijn openingswoord met de mededeeling dat, hoewel het apparaat van voorbij gaanden aard is. het desniettemin een goede scholingstij d voor het gezamenlijk personeel is ge weest. Daarop kondigde de voorz. de indeeling dezer af. scheidsochtend aan, waarop allereerst het woord werd verleend aan de Heer Kooi man, directeur van den kring. De Heer Kooiman dankte namens het personeel, v. d\ distributiedienst de heeren Kolff en Loggers voor de goede en harteliike samen werking gedurende het 7V- jarig tijkvak ondervonden. Wij zijn, aldus spr. reeds ge staald tegen de door het eroote publiek gebrachte cri. tiek en tegen het verwijt dat wij slechts gelegenheidsamb- tenaren zijn. Dit laatste moge waar zijn, doch spr. wil hiertegen inbrengen dat het zonder distributie een chao tische toestand zou zijn ge worden. Toch stonden wij ■steeds in die hoek waar de kleppen vielen, en deze crL tiek heeft velen onzer pijn gedaan. Vorronstellend dat rr door de dienst mo°st wor den gewerkt naar bindende voorschriften, wil gpr. wiizen op het vele illegale werk door den dienst verricht. I deliiksch gingen 10092000 bonkaarten raar de onder. srondsehe. hetgeen pp*"sooo. 'like risico's inhield voor het personeel. Wij, aldus spr. vraren daarvoor geen belooning doch wél begrip en waardeering. Thans, door de samenvoegt' van W.meer met Scnagen en Wierinven met Den Helder in het kader der voorgestelde bezuiniging, is het oude ver band verbroken. Snr. hoopt dat ook daardoor de gemeen. schap mag worden gediend, j Spr. prees voorts de goede verhoudingen met het per. soneel en bracht daarvoor dank en besloot zijn af scheidswoorden met persoon lijken dank te richten aan den Voorz. der distributie- kring, Burgemeester Loggers, voor de aangename' samen werking in welke dank hij ook de Gem. Wieringen be trok. Met een hartelijk ap plaus werden deze gevoel volle woerden onderstreept. 1 Burgemeester Logger» con_ stateerde dat do opheffing van de Distributiedienst Wie_ ringen W.meer niet zon der meer kon worden gepas seerd. De samenwerking van boven af opgelegd en ook van bovenaf verbroken, willen wp zien, aldus de heer Lcgl gers als een fase van liqui datie .voerspel van algeheele afwikkeling. Spr. wil van zijn kant gaarne zorgen dat de gemeentebelangen blijven, behartigd. Het historisch werk vanaf 1939 releveerend, brengt spr. in herinnering de veelbewogen perioden, de oorlog en de inundatie. Spr. p-rees de voortreffelijke lei ding van den dienst en" bracht daarbij den Heer j Kooiman een persoonlijk compliment, voor hetgeen hij 1 voor de W.meer gedaan heeft. Het illegale werk, al dus de heer Loggers, al wordt er weliswaar niet over ge sproken, wordt daar doet' niet minder gewaardeerd. Spr. releveert de koene vlucht met het warenmateriaal door Mw. Kooiman - Geuzenbroek. Uw aandeel, en persoonlijk en als dienst was groot en dat kon, aldus de burgemees ter, omdat, de dienst aan do goede kant stond. Daarom dan ook onze wanne dank. Het moet spr. van het hart, dat, wat gevraagd werd als gevolg van de inundatie.1 door het publiek niet altijd werd gewaardeerd, doch het! vele werk wordt door ons hoog gewaardeerd. Gij hebt aldus besloot de hom* Loggers zijn toespraak, H"-ar Kooi man. ondanks fouten een prachtig stuk werk geleverd en ik breng U daarvoor na mens Gem. bestuur en bevol king hartelijk dank. Srv. •mrek de hoop uit dat. de goede srb°id moge worden -T door ren rwïsnry'c betrekking als dank voor het verrichtte werk. Burg meester Xclff had gemeend dat de opheffing hier een algeheele opheffing zou beteeken en van den dienst: Spr. prees de heer Kooiman en zijn dienst voet- de wijze waarop de Wieringer belangen behartigd werden. De gewraakte critiek bleek, na onderzoek door ons in gesteld. veelal onwaardig. Spr. wenschte den Heer Kooi man met diens agentschap voor Wieringen succes toe en prees daarna de groote da den van durf door Mw. Kooi. man in het ondergrondsch werk verricht. De 5 ambtenaren van de 24 die niet kunnen opgeno men worden, wenschte spr. een goede betrekking toe. Spr. besloot zijn speech met dank uit te spreken tot Bur gemeester Loggers voor de goede samenwerking. Achtereenvolgens voerden nog het woord de heer H. R. Smit, namens St. v. a. landbouw kring W.meer, J. P. Koolhaas namens comm, W.meerbelangen en Middenst. Vereen. W.meer, H. de Graaf, Oosterterpweg, namens com missie Noodv. W.meer, welke allen op eigen wijze de goede omgang prezen. De Heer de Voegt sprak na mens het personeel en bood den Directeur, naast de bes te wenschen, namens perso neel als stoffelijk blijk van waarüeering aan in de vorm van een prachtig rookstel en Mw. Kooiman een bloem stuk. _JDe heer Kooiman dankte, zichtbaar getroffen door de vele goede woorden, de on derscheidene sprekers en wilde dezen dank overbren gen op de personeelstaf. Hiermede was deze histo risch* en korte plechtigheid geëindigd. De Flevoboae liet. va r het gezelschap een foto vervaar digen welke zoo spoedig mo gelijk in ons blad zal worden opgenomen. Bonnen voor zieken veertien dagen geldig Het Centraal Distibutiekan- toor deelt mede, dat in op 13 Februari j.1. gepubli ceerde bonnen lijst voor het eerst ook de geldig verklaard bonnummers der ten behaeve van zieeken uitgereikte Kaar ten ME, MF en MG zijn opge nomen. Zooals bekend, ontvin gen zieken tot dusverre rant soenbonnen, welke een betrek keijk langen geldigheidsduur hadden. Men moet er reke ning mee houden, dat om de andere week van bovenge noemde kaarten aan te wijzen bonnen ook slechts veertien dagen geldig blijven. Het een leder naar den zin te makea Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 21 Februari N. M. Vrijdag 28 Februari E. Kw. Vrijdag 7 Maart V. M. Vrijdag 14 Maart L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 19 Februari 20 Februari 21 Februari 22 Februari 8. 1 8.19 8.38 8.53 9. 8 9.24 9.41 9.55 MEDEMBLIK. BURGERLIJKE STAND. Van 613 Februari 1947. Geboren Cornelis Petrus Anthonius, z.v. C. Heester. mans en J. Dekkers Chris. toffe! Evert Jan, z.v. J. Geu_1 sebroek en J. var Kramer •Jacohus Petrus Thecdorus,1 7. v. C. Hoogendijk cn M. A. do Boer Marijke Johanna Gatriiia Marrroet. d.v. R. de j 3oc* en M. C. SnolHuiber d-'r,a Allegonda Johanna. d.v. J. Th. van den Oord en A. Pao uw. Ondertrouwd: Sienr n A. dam. en Ehsabeth Ham Theodorus Wilhelmus Ste vens en Johanna Anna Mees ter. D. Pompstra en L. Hanse. Getrouwd Arie van der Starren en Cornelia Agatha van Win.' ttubetA. P. Meester en Cor_ nelia van 't Hof. Overleden Petrus B s_ meijer, oud 82 jaar, wonende te Amsterdam Adeline Rijn sent, oud 6 dagen, wonende alhier SPELDEPRIKKEN van Spalier SpotspiegeL HOUT De mot zit er in. Dat is niet alleen jammer, 't is een strop voor onzen polder. En niet alleen voor onzen pol der, maar ook voor een groot deel der geëvacueerden. Om te bouwen is hout noo- dig. Er kan veel bespaard worden, maar een zeker mini mum is er toch nooaig. Er moet gebouwd worden. Overal. Maar eerst toch ze ker in de geteisterde gebie den. En zoo n gebied is de W ieringermeer. Er wordt gebouwd, maar er kou veel meer gebouwd wor den.... als er minder gebouwd werd in 'die gebieden waar de oorlog niets vernielde. En daar zit 'm nu de kneep en daarvandaan de mot. Nu is er een lumineus idee ontsproten aan het aenk- kend brein van een vooraan staand man „Verbiedt het bcuwen in een gebied ter breedte van 15 Km_ rond de geteisterde gebieden." Daar door komt er niet alleen een flink kwantum hout beschik baar, doch tevens een aantal flinke vaklieden, zonder groo te vervoer- en logiesproblemen k Vind de uitvinder van dit plan erg spontaan. Hij gunt de andere gebieden nog meer dan zichzelf want de ,'IJsselmeerkant levert hem niets op. Misschien, dat het clandes tien bouwen van kippenhok ken enz. van gestolen Wie- ringermeerhout, dan zoo gron dig kan worden bestreden, dal: het resultaat hetzelfde is. Als nu dit plan maar eens door kon gaan. SPATTER Verantwoordelijk redacteur: tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12. Kippolyfcushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer. meerJ. M. de Graaff. Oud-haven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der. Markt A P4, Schagen Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo.Bode. Voorzitter G. P. Kis tem aker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. .Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hlppolyt-ushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1