UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. RECORD OPBRENGST DER VISSCHERIJ. WEET GE NOG WEL NIEUWE BONNEN. Zaterdag 1 Maart 1947 Tweede Jaargang No. 39. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No 103. Adaministratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 3Ö2. Giro_no. 149S72. Een volk dat leeft, Bouwt aan zyn tocfamst 1. WAAR ZIJT GIJ En de Heere God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij Genesis 3 9' Adam had gezondigd. Toen verborg hij zich voor God in bet dichte PJaradijsgeboomte Adam durfde, omdat hij ge-, zondigd had, den Heere niet meer in het heilig aangezicht te zien. Er kon tusschen God en hem geen gemeenschap meer zijn. Deze geschiedenis is ons al ler geschiedenis. Wij, alle men- schen, staan hierin met Adam op één lijn. Wij ook kunnen j door onze zonden van onze' kant God niet meer ontmoeten. Maar nu grijpt God door dit Schriftwoord van Zijn kant in ons leven in. ,,Adam, d.i. Mensch, waar zijt gij vraagt God ons allen. ,,Waar zijt gij?" Dat is op het eerste hooren verschrikkend en ontdekkend, verbijsterend en aan-de-grond aagelend ,,Waar zijt gij Daar staan wij bij deze vraag ineens voor dien ontzaglijken Rechter, die God is_ Waar aijt gij Gods roepende Woord brengt ons te voor schijn zooals we zijn, in onze maakte schuld en ellende. Wij kunnen ons voor God niet ver-, bergen. God zoekt ons op, en ontdekt ons aan onze schuld. ,,Waar zijt gij Deze vraag van God aan ons is echter tegelijk ook sparend en ver troostend. „Waar zijt gij het is toch in al z'n ernst ten diepste de roep van de zoe-] kende liefde van God. „Waar zijt gij in deze vraag boor ik achter het schorre ge luid van de ontdekkende toorn van onzen hemelschen Vader, —diep daarachter hoor ik klinken de optillende ver heffende stem van genade en liefde, van ontferming en vrede „Waar zijt gij Dat is ook het volle Evangelie Hier opent zich -een wereld vol ont ferming, een hemel vol heer lijkheid „Waar zijt gij Hier openen zich de poorten der genade, de deuren der' hoop Adam is weggevlucht voor God. Maar ik zie ons, alle menschen, ook op de vlucht voor God. Maar hoor daar roept God ons „Waar zijt j •ij God roept ons waar wij; zwijgen. God zoekt ons waar; wij vluchten. God houdt vast' waar wij loslaten „Waar zijt gij In dat woord hoor ik ook ruischen de voetstappen van Jezus. Jezus1 Christus. Hij predikt immers' in alle toonaarden „Waar, zijt gij „Komt allen tot) Mij, die vermoeid en beladen zijt Het is zoo hartroerend: God zoekt zondaars, U en mij. ,Waar zijt gij Ja, daar zie ik het staan God roept „Waar zijt gij Het lijkt het vreeselijkste woord, dat God tot ons spreken kan, En toch hoor ik erin de warme klank van Gods Vaderstem. „Waar zijt gij Ik hoor daarin het hart van mijn Vader schreien over zooveel zonde. Maar toch ge voel ik daarin Zijn liefde, die gaarne vergeeft. „Waar zijt gij Deze vraag laat mij nu niet meer los. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan, en ik zal Hem antwoor den „Heere, hier ben ik Met een opbrengst van f 1.536 651.38 over 1946 is aan de Vischafslag te Den Oever een nieuw record gevestigd;. Slechts (eenmaa!, in 1945, werd het millioen gepasseerd (f 1. 208.968.43) thans is de opbrengst nog ruim 300 duizend gulden hooger. Ds. GOEDE. Een verklaring hiervoor is gemakkelijk te vinden wan neer we de uitkomsten van de Noordzee-visscherij bezien. De groote aanvoeren van Tarbot Schol, Wijting, Tong, enz., voor welke vischsoorten steeds flinke besommingen werden ge maakt, hebben wel de door slag gegeven. Ook de Waddenzee-visscherij is, met uitzondering van de botvangstén beter geweest, méér schar, mé^r sardien en dit jaar ook weer ansjovis. Ook wulken en kruikels gaven ruimre aanvoer. {De iIJsselmeervisscherij was vrij stabiel_ Paling ongeveer als in 1945, maar de prijs was dit jaar veel beter, bijna ver dubbeld. Overigens ziet het er voor de vischerij voor de toekomst niet zoo rooskleurig, uit. Voor velen wordt de jaar uitkomst in hoofdzaak door de palingsvangst bepaald, maar overigens biedt de IJsselmeer- visscherij weinig perspectief en ze is voor uitbreiding niet vatbaar. Vele Waddenzeevisschers die het Useslmeer door een te zware motor niet mogen beva ren, zien zich in een moeilijk parket gebracht. In de wulken- en garnalen- visscherij vinden slechts enke len bezigheid. De mosselvisscherij waarin een twaalftal schepen emplooi vond is, nu de eendenhoude-i rijen weinig opeischen, zonder uitzicht geworden. Er zijn veel mosselen, uitstekend geschikt voor de consumptie (beter zelfs dan de Zeeuwsche) maar men kan er geen afzetgebied voor vinden. Het bedrijfschap voor de Visscherij staat niet toe dat den Zeeuwen concurrentie wordt aangedaan. In de mossel visscherij vonden vorig jaar nog een 10-tal schippers gedurende 2 maanden een goede boter ham. Dit jaar doen de Zeeuwen dit zelf en bovendien is er, nu de Zeeuwsche perceelen weer op peil zijn gekomen, weinig; vraag naar zaad. Voor de speciaal gebouwde mosselschepen staan slechts twee wegen open le ombou wen voor de Noordzee-vissche rij [waarbij men moeilijkheden heeft met credietverleening en gebrek aan ruimte bp de scheephellingen) en 2e af wachten of toch nog toestem ming zal worden gegeven de prima consumptie-mosselen op de markt af te zetten. Voor andere visscherij zijn) deze schepen niet geschikt. Op de Noordzee en het IJsseT-' meer mogen ze niet komen De overige schepen kunnen! zich op de Wadden toeleggen; op ansjovis, sardien en makreel j maar dit is geen geregelde visscherij en het toeval be paalt de uitkomsten. Van eenige beteekenis blijft dan over de bot- en scharvis- scherij, doch het zal duidelijk zijn dat de geheele vloot daar in geen bestaan kan vinden. Blijft over de Noordzeevis- scherij. De Wieringer vloot telt echter slechts een 8-tal zeewaardige schepen. Ook vele andere schepen van de Wieringer vloot heb ben dit jaar aan de Noordzee- visscherij deelgenomen. Dicht onder de kust konden zij be hoorlijke vangsten maken. Te gen het einde van het seizoen namen de vangsten echter snel af. Men meent te weten dat het terrein onder de kust ree.ds is aoodgevischt en onze scheeepjes zullen verder dé Noordzee op moeten. De Visscherij-Inspectie heeft de Noordzeekust-visscherij vo rig jaar oogluikend toegelaten doch dit jaar is er geen pardon en er wordt bij overtreding der Schepenwet, met inbeslag name gedreigd. Er is, tegen de verwachting, ondanks het feit dat van 1940- 1945 bijna niet in de Noordzee werd gevischt [in 1914-1918 wél) minder visch dan in 1918. Deskundigen schrijven dit toe aan het feit, dat in de ja ren vóór 1940 in ruime mate de z.g, nestvisscherij is uitgeoe fend, waardoor veel jonge visch is verloren gegaan De vischstand kwam der halve in dezen oorlog niet direct op peil. Voor een goe de besomming zal men ver de zee op moeten en de Wierin ger scheepjes voldoen nu een maal niet aan de eischen daar voor. De Wieringer vloot staat dus voor de keuze zeewaar dige schepen te krijgen of lang zaam ondergaan. Want men is het er wel over eens dat in Waddenzee en IJsselmeer al leen geen bestaan voor allen is te vinden. Naar verluidt, bestaat er nog een mogelijkheid dat onze •Noordzeevloot versterking krijgt Er zijn n.I. een aantal hou ten voorpostenbooten, die in een oorlog zijn gebouwd, be schikbaar gekomen. Met niet al te groote kosten zouden deze zijn om te bouwen tot goede Noordzee-visschersbooten. Vele Wieringers schijnen hier interesse roor te hebben, doch durven nog niet toe te happen omdat een onderzoeKi heeft uitgewezen dat de wan-: den van deze booten 3 mm.' [zegge drie milimeter) te dunj zouden zijn, zoodat ze niet als zeewaardig kunnen worden aan-; gemerkt. We weten het, er is een Schepenwet, gemaakt om ri sico's zooveel mogelijk uit te: sluiten, in het belang dus ook' van den schipper en zijn per-J soneel, -maar...» drie milime ter.... en dat in een tijd als' deze van duurte en hout-' schaarschfe. Ons dunkt, men moest de Wieringers deze kansj geven. Moge de pas benoemde Di recteur der Visscherijen, onze aiom bekende Ir Lienesch, die naar men ons verzekerde, volledig op de hoogte is ge steld met de situatie waarin de Wieringer visschers verkee- ren, een open oog hebben en voor de vele vraagstukken die in dit verband oprijzen en deze met inzet van al zijn Krachten voor Wieringen, dat hem onge twijfeld na aan het hart ligt, tot een bevredigende oplossing brengen. Met belangstelling zien we de verdere ontwikkeling tege moet. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt Er zijn velen die de verwezenlijking van de* plannen van uitbreiding onzer' dorper met de noodige reserve aanvaarden. Inderdaad ziet het er thans niet naar uit dat uitbreidingen in snel tempo tot stiand zuilen komen, maar, hoe het aspect van een bepaalde wijk zich in luttele jaren totaal kan wijzigen toont ons wel het boven, staande plaatje. Het is een opname van Hippo Oost van 12 a 13 jaar geleden. We zien hierop de Parklaan, toen nog Pompsteeg geheeten, met nog slechts een begin van bebouwing. Zonder villa's, zonder Wielerbaan, zonder Heldersche Buurt, zonder bebouwing aan den Slingerweg als van woningbouw etc. Het is voor velen ongetwijfeld interessant deze foto eens nader te bekijken. Vooral de jongere generatie en de bewoners van de nieuwe wijk zullen hun omgeving bijna niet terug kennen. Wij vonden het aardig' door deze illustratie de herinne ring aan de oude toestand bij de oudere Wieringers eens wakker te roepen. Hieronder volgen dan de uitkomsten over 1946, waarin de besommingen van Urkers, Helderschen enz., die hier havenden, mede zijn begrepen: Noordzeevisch. aanvoer in KG. 1946 1945 Schol 874.656 206.759 Tong 120.573 4.681 Kabeljauw 61.151 21.388 Tarbot 20.720 4.020 Wijting 190.489 67.517 Schelvisch 68 i Geep 118 25 Heeken 170 Ponen 14.421 4.418 Rog 3.448 1.26(9 Haring 39 Haai 98 263 Pieterman 492 Waddenvisch aanvoer in Kg. 1946 1945 Bot 195.165 383.737 Schar 164.903 40 238 Sardien 70.236 1.243 Bliksardien 1.534 Ansjovis 19.581 Spiering 24.020 6.726 Garnaal 334.594 46.278 Toters 1.562 1 269 Hosmakreel 42.157 24.201 Zalm 16.45 149 Komineraal 3 Schelpvisch. Wulken 139.235 23.4^9 Krukels 19.268 824 Oesters 90 stuks Kreeft 13 stuks IJsselmeervisch Snoekbaars 11.002 19.272 Witvisch 19.247 53427 Paling 303.197 340.3^8 Posters 43.697 26.513; Steur m/t Karper 10 j Nest 2.054.745 44.532, Puf 16.310 Bliek I6.603j Totaalopbr. in '46 f 1.536.651.38| Totaalopbr. in '45 f 1.208.968.43 MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 28 Februari E. Kw. Vrijdag 7 Maart V. M. Vrijdag 14 Maart L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 2 Maart 3 Maart 4 Maart 3.2, 4.33 6.10 3.48 5.27 6.48 Minder margarine maar meer boter. De grondstoffen-aanvoer in het binnenland voor de marga rine-industrie is op het oogen- blik door de weersonstan- digheden moeilijk, aangezien dit vervoer in hoofdzaak per binnenschip geschiedt. Daarom ligt het in de bedoeling in het totale vetrantsoen voor de periode van 2 tot 15 Maart 125 gram margarine te ver vangen door eenzelfde hoe veelheid boter. Het rantsoen van 500 gram bstaal dan voor de helft uit boter en voor de helft uit margarine voor de houders van een A-, B- of C-kaart. De kinderen met een D- of E-kaart behouden het gebruikelijke rantsoen van 125 giam margarine en 125 gram boter. De voorgenoemde periode meer verstrekte boter zal la ter worden ingehaald door tij delijke vegrooting van het deel margarine. Schager Markt. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen 15 Paarden f 600 •«- f 1350 6 Stieren Centrale 4 Mag. Geldekoeien f 3C0 - f 400 106 idem Vette Centrale 9 Kalf- koeien f 550 - f 750 4 Vaar- ~'or\ f 225 - 260 334 Nuchtere Kalveren Centrale 21 Pin ken Centrale 31 Mag. Scha pen f 75 - f 110 5 id. Vette Centrale 22 Overhouders f 40 -58 3 Graskalveren f 200- f ??5 2 Bokken en Geiten f 50 - f 60 8 Biggen f 30-45; 19 Konijnen f 5 - f 12 22 Kip pen f3- 19. Geldig van 2 t.m. 15 Maart. Bonkaarten KA, KB, KC 70? Strook 2. 631 Brood 800 gr. brood 632 Brood 400 gr. brood 631 Boter 250 gr. boter 632 Boter 250 gr. marg. of 200 gram vet 031 Melk 4 liter melk 63—2 en 63—3 Melk 7 1. ra, 631 Vleesch 100 gr. vl. 632 Vleesch 400 gr. vl. 631 Alg. 250 gram kaas 632 Alg. een ei. 633 Ai'g. 500 gr. sinaasapp (voor_inle vering). 63—4 Alg. 100 gr .bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid). 635 .Alg. 125 gram koffie. 636 Alg. 50 gram thee 63D Res. 1600 gram brood 63K Res. 300 gram brood. Bonkaarten KD, KE 703. Strook No. 2. 641 Brood 800 gr. brood 64—1 Boter 250 gr. boter 642 Boter 125 gr. marg. of 100 gram vet 642 Melk 12 liter melk 64—3 Melk 12 liter melk 64—1 Vleesch 100 gr. vl. 642 Vleesch 100 gr. vl. 641 Alg. 100 gr. kaas 642 Alg. een ei 643 Alg. 1 kg sinaasapp. (voor.inlevering). 64R Res. 800 gr. bloem 64S Res. 100 gr. bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid). 64U Res. 600 gr. bloem of kindermeel (niet uit rijst bereid). 64V Res. ca. 90 gr. Deensch# toiletzeep voorinlev.) BONKAARTEN MA MB, MC, MD, ME. MF, MG 703 Strook No. 2. 634 Brood 800 gr. brood 634 Boter 250 gr. boter 634. Marg. 250 gr. marg'. of 200 gram vet 634 Melk 5 liter melk 634 Vleesch 300 gr. vl. 635 Vleesch 100 gr. vl. 634 Kaas 200 gr. kaas 634 Eieren 5 eieren. I Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. i Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b. Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538. Uitgave Stichting Flevo.Bode. Voorzitter Cr. P. Kistemaker, A 63. Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1