UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. OPINIE ONDERZOEK I. Woensdag 5 Maart 1947 Tweede Jaargang No. 31. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, ËELppolytieshoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. CHro_no. 149972. Een volk dat leeft Boawt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. drttk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Wat is Opinie onderzoek Eén onzer mede» werkers vertelt in onderstaand artikel, over dit in 11 landen gevolgde systeem van peiling der openbare meening. ..Mag ik'tl enkele vragen stellen van nationaal be_ lang?" Deze vraag wordt regelma. j tig door duizenden enquè. j teurs gesteld aan tiendui zenden in elf landen van i Europa en Amerika enz. j Daarna wordt de vragen. lijst afgewerkt en door de; enquêteurs of interviewers zoo spoedig mogelijk aan één der centrale bureaux gezon.l den, waar men in procenten gaat totaliseeren. Door middel van de groote j pers worden dergelijke en_ 1 quêtes voor publicatie .vrijgeJ geven. Dr. Failup is de man, die het idee van opinieonderzoek liet uitwerken en sinds 1935 gaat het Gallup.instituut i van week tot week na welke i gedachten en gevoelens het i Volk der Vereenigde Staten bezielen. Dok in Nederland werkt j sedert enkele jaren een soort' Gallup.instituut, namelijk het N.I.P.O. De uitkomsten van deze enquêtes vormen doorgaans i interessant nieuws en de kranten die de enquêtes fi_ I nanciëeren en in ruii daar. voor de exclusieve publicaties j krijgen, hebben er een veeli en graag gelezen rubriek aan. Maar bovendien spelen zij een voorname rol in sociolo gische geschiedkundige en sociaal psychologische studies èn in de praktijk van het maatschappelijke leven, den politieken strijd het terrein der „public relations". Ook op het gebied van de film, onderzoekingen, betr. scenario's, èn „sterren" heeft opinie onderzoek menig suc ces voor Hollywood voorbe reid. Het klinkt wat ironisch dat de leiders van een demo cratische staat moeite heb ben om te achterhalen wat het volk precies wil. Het is evenwel zeker, dat met de ontwikkeling van de wetenschappelijke analyse der publieke opinie deze taak gemakkelijker is geworden. In de eerste plaats omdat' het publiek over 't algemeen slechts eenmaal in een paar jaar ter stembus geroepen.: nu geregeld ondervraagd wordt, in een -rustige sfeer en j onbeïnvloed door opwindende verkiezingspropaganda. In de tweede plaats omdat: nu sneller en nauwkeuriger de meeningen van het pu_ j bliek gepeild worden, dpi anders door contact van kie zers met gekozenen tijdens: de zittingsperioden van het: parlement verwezenlijkt kan worden. Baanbrekend op t gebied van peilingen is Amerika, geweest. Behalve in Amerika en in ons land zijn instituten ge vestigd te Frankrijk, Austra lië. Brazilië, Canada. Dene marken. Engeland. Finland. Noorwegen en Zweden. In 11 jaar tijd Ls het Gaï_ lup.onderzoek van een Ame_ rikaansche nieuwigheid tot dagelij ksche praktijk in groote en kleine staten uit gegroeid. Behalve nationaal en inter nationaal opinie onderzoek houdt men zich ook bezig met Internationaal markt. onderzoek. Meer nog dan een grondi. j ge kennis van de binnenland- sche markt, waar men. hoe gevaarlijk het soms ook is i nog op traditie-s en eigen er varingen kan steunen, zijn voor export veldtochten be_| trouwbare ma-rktverkennin. gen noodig in de landen! waarheen men verkoopen wil.. Het is dan ook niet te ver. I wonderen dat exporteurs in allerlei landen steeds meer' van marktonderzoek gebruik! gaan maken en dat zich! steeds nauwer contact tus. I schen de bureaux voor marktanalyse in verschillen-' de landen is gaan ontwikke_| len. In ons land zijn reeds veel j groote bedrijven, die door' middel van marktonderzoek het succes van recl'ame cam pagnes onderzoeken. In een volgend artikel zul len wij trachten U iets van de trant van de Vragen te vertellen. Wij besluiten met een ge zegde van President Lincoln „Wat ik wil, dat is doen wat het volk wenscht en daarom is het voor mij primair nauwkeurig te weten, wat het volk wil (Wordt vervolgd).! WIERINGERMEER. HOOG BEZOEK IN DEN WINTER. Naar wij vernemen zal de Minister van Financiën binnenkort (waarschijnlijk nog deze week) een bezoek brengen aan onze gemeente Tevens vernemen wij. dat de besturen der politieke partijen in onzen polder het initiatief hebbeni, genomen eveneens een aantal Kamerleden tot een bezoek uit te neodigen. Nieuwe maximumprijzen voor kippeneieren. De maximumprijzen voor, kippeneieren worden aan.' zienlijk verlaagd. Voo-r de producenten isj deze verlaging op Maandag 3 Maart ingegaan. De prijs, welke de pluim veehouder dan ten hoogste' ontvangt voor bij den verzaJ meiaar in het pakhuis afge_ I leverde eieren. bedraagt' f 1.96 per kg. en voor eieren, j welke op zijn bedrijf worden', afgehaald i 1-95 per kg. Aangezien er eenige tijd, verloopt voordat de tegen de nieuwe prijzen geleverde eie_ ren in den winkel van den j detaillist zijn, zullen de nieu_ we maximumprijzen voor den consument eerst enkele j weken later, n.1. op 17 Maart a.s. kunnen ingaan. De con_ sumentenprijzen worden dan j 16. 15. 14, 13, 12 en 11 cent per stuk voor eieren resp. voor klasse 1 t.m. 6. Voer de i meeste eieren beteekent dit j een prijsverlaging van 5 et. per stuk. De eieren worden volgens hun gewicht in klassen inge_ j deeld. De eieren van klasse r hebben een gewicht van meer dan 65 gram klasse 2 ligt tusschen 60 en 65 gram 1 klasse 3 tusschen 55 en 60 gram klase 4 tusschen 50 en 55 gram klasse 5 tuschen 45 en 50 gram en klasse 6; lager dan 45 gram. Op de eieren, welke in de winkels verkocht worden moet een gestempeld cijfer j voorkomen, dat de klasse aangeeft, waarin het ei is ondergebracht. De kooper kan aan de hand van dit. nummer nagaan, welke prijs hein ten hoogste in rekening j mag worden gebracht. ERKENNINGSREGLEMEN TEN BLIJVEN VOORLOOPIG GESCHORST. Vrije verkoop van groenten nog steeds mogelijk. Naar aanleiding van de zinsnede in de med edeelin. gen van den gêorganiseerden groelitehandel over de be ëindiging van het groente conflict dat bij de verdeeling van de ter veiling aange voerde groente, alleen pro ducten zullen worden toege wezen aan .personen, die als groot- of als kleinhandelaar zijn erkend, deelt het Minis terie van Landbouw, Vissche. r#5 en Voedselvoorziening mede. dat de schorsing van de bekende Erkenningsregle menten nog steeds van kracht ,is. Tot het oogenblik, waar. op een nadere regeling voor de geschorste verordeningen en reglementen zal volgen, blijft een ieder juridisch ge rechtigd zich met den gsroen. tehandel bezig te houden. Ook de mededeeling, dat de Minister van Landbouw, Vis_ scherij en Voedselvoorziening in den loop van het, conflict beereidheid heeft getoond tot het vaststellen van maxi. mumveillngprijzen over te gaan. wekt misverstand. Minister maximum-veiling- Van het begin af heeft de prijzen willen stellen, maar het georganiseerde bedrijfs leven wilde toen niet of was j niet. in staat de practische j voorwaarden voor een der.j gelijke prijsstelling (verdeel:'' systeem) uit te voeren Nadat de handel den eisen van den Minister om het, verzoek aan de leden tot stopzetting van den in_ enj verkoop van groenten, valJ lende onder de prijsregeling in te trekken, had ingewil-: ligd, konden besprekingen worden geopend over de voor.j gestelde -regeling. Bij deze; regeling neemt thans het! bedrijfsleven de verdeeling ter veiling wèl ter hand waarmede de door den han del opgeworpen belemmering- van maximum, veilingprij zen j is weggenomen. De huidige! maximumprijzen zijn nog steeds gebaseerd op de in de eerste regeling neergelegde prijzen, welke prijzen ver hoogd zijn met kosten voo?l de bewaring. Deze prijzen zullen echter dan ook geiden i tot 1 April. De nieuwe rege. ling heft bovendien het voor deel', dat de tuinders geen reden hebben op financieele gronden aanvoer van groen ten uit te stellen. TRUC SCHEPT" EEN WINKELHUIS. Winkelend Roosendaal was j Zaterdagmiddag getuiere van het zonderlinge feit. dat een j militaire truck een drie ver. diepingen hoog winkelpand aan de Molenstraat, een van Roosendaals drukste winkel, straten, finaal in een ruïne herschiep. Doordat de chauf.. feur plotseling moest- rem men, slipte de wagen. Hoe wel de truck een zeer matige vaart had ooggetuigen spraken van hoogstens 15 Km kon de chauffeur niet.j verhinderen, dat de auto te_ j gen de kunsthandel Verz gleed. De gevolgen waren -ruineus. Een kolom, waarop het bouwwerk steunde, stort te omver en de geheele bor venbouw zakte onmiddellijk ineen. Muren scheurden en de ramen kwamen uit hun sponningen te hangen. Spoe_ clig bleek, dat het bouwwerk verloren was. Men begon dan ook onverwijld zoowel meu bilair als winkelinventaris uit het gebouw naar elders over te brengen. Toen men hiermede gereed */as, werd de truck uit de voorgevel ge trokken. Prompt zakte hef geheele pand als een kaan tenhuis in elkaar. Bominslag had winkelpand en bovenhuis niet erger kun nen vernietigen. Wonder bo ven wonder deden zich bij het ongeval geen persoonlij ke ongelukken voor. Internationale tarweconfereniie De landen, die als exporteur j van tarwe belang hebben bij j den wereldhandel in dit pro-j duet, zijn reeds eenigen tijd bezig tot een overeenkomst te komen, waarin de maxi mum- en minimumprijzen gere geld worden en die tevens quota-regeling zal vaststellen voor het geval er productie overschotten optreden. Op 18 Maart a.s. zullen de landen, die in principe bereid zijn aan een dergelijke over eenkomst deel te nemen, waar! onder Nederland le Londen, bijeenkomen, ROOFOVERVAL MET SCHIETPARTIJ. Op een winkelier te Baarle. Hertog is dezer dagen een 1 aanslag gepleegd. Laat op de avond kregen mej. L. en haar 1 broer, die samen een café en winkel drijven, bezoek van1 een jongen en een meisje, die naar een corset vroegen, j Toen de winkelierster zich1 bukte om het gevraagde te zoeken, werd op haar broer een schot gelost, waardoor' hij in het oor geraakt werd. Ijlings namens broer en zuster de vlucht. Kort daarop moet ook het tweetal ge-1 vlucht zijn. Hoewel er nietS vermist wordt, denkt men j aan roof. ADYVRTEZ&BN VEJ6.K30PEN. KORTE PREKEN. In het maandblad „Op bouw" van de Doopsgezinde j Gemeente Wieringen lazen we het volgende interessante artikeltje Fel blaast de Noord.Ooster 1 door gc straten en over de j wegen. De hard.bevroren sneeuwlaag maakt een wan_ 1 deling tot een zware tocht. Het kwik blijft, hardnekkig beneden het vriespunt. Het is snerpend koud en de kerkgang wordt door velen uitgesteld tot ..beter weer." De „.getrouwen" laten zich J I echter door niets en niemand! afschrikken. Zelfs van ver! Duiten het dorp komen zij koud en verkleumd, in de Vermaning. De kachel brandt., j De kosteres draagt kitten vol kolen aan. Toch is het in de kerk niet zo „behaag lijk" als thans achter de warme kachel. Van enkele trouwe kerk gangers ontving ik het ver zoek, gedurende deze „ijspe. riode", korte diensten te houden. Door dit verzoek kwam de vraag bij mij op hoe lang werd er in vroeger tijden gepreekt.. Bij het snuf felen in oude gegevens las ik, dat reeds in de 17de eeuw werd aangedrongen op „korte preken." Dit was wel nodig, daar de hagepredikers twee, drie, soms vier uren achtereen preekten. De Overheid stelde bij verordening de duur dei- preek vast. Velen vonden de voorge schreven tijd te kort en zo achtten Burgemeesteren en Raad van de stad Groningen het. de 3de April 1626 nodig „nochmaals" te besluiten, een ernstige waarschuwing tot de predikanten te rich ten, terwijl de stadsbestuur ders er de bedreiging aan toevoegden, dat, als dit niet. hielp, zij genoodzaakt zou den zijn, „daerinne anders tot schade van de contrave_ nienten te voorsien." Te Dordrecht werd aan de leraars voorgeschreven de gemeente door het te lang preken niet te vermoeien. „De Predikanten en zullen ook niet. met al te lange Predikatiën belasten de me morie der Toehoorders, noch haar yver breken, ende alzoo als een walginge der mage toebrengen." Op boete van drie stuivers werd verboden een preek van langer dan anderhalf uur te houden. Ten dienste van den domi nee, opdat hij de tijd niet zou vergeten, werd daarom een zandloper op de preek stoel geplaatst. Waarschu wingen, verboden en zandlo pers ten spijt preekten de dominees er lustig op los. Ons volk hield niet van km-_ te preken en dat vele predi kanten wat al te ..breed sprakig" (beter misschien „langsprakig") waren, be wijzen wel de preken, die in druk werden uitgegeven. In mijn bezit is een preek van 56 bladzijden kleine druk We mogen echter niet vergeten, dat onze voorvade ren de moeilijke kunst van luisteren beter verstonden dan hun vaak onrustige na komelingen in deze tijd. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 7 Maart V. M. Vrijdag 14 Maart L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 6 Maart 7 Maart 8 Maart 9 Maart 8.11 8.33 8.53 9.12 9.31 9.50 10. 8 10.26 BRAND VERWOEST VOOR MILLIOENEN. Wat Nedterïand dringend noodig heeft* door vuur verteerd. Een geweldige vuurzee heefl in den nacht van Zaterdag op Zondag een van de loodsen van ..Quick Despatch", behoo. j rende tot de N.V. Swart_ j touw's Havenbedrijf aan de j Merwehaven te Rotterdam totaal verwoest. Voor enkele i millioenen aan voor Neder land zeer waardevolle en moei lijk te vervangen goederen I ging verloren, zooals auto_ j banden, rollen krantenpa. pier, werktuigen voor de we_ deropbouw, een flinke partij j cement, copra, twee splinter nieuwe scheepsmotoren voor de Koninklijke Paket. vaart Maatschappij, vaten Palmolie en een groote voor raad katoen. De blussching werd zeer j bemoeilijkt door de lage wa. terstand in de haven en doordat veel brandkranen bevroren waren. STAD MET ONDERGANG BEDREIGD. Vliegtuigen van vijf ver_ i schillende landen zijn begon: nen met hulpverleening aan i de Boliviaansche stad Trini_ dad, die geïnundeerd is en van de buitenwereld afgesne den door de gezwollen wate ren van de rivier de Amose. Verscheidene duizenden in woners, onder wie 1500 kin_ deren, verkeeren in levens_ gevaar. Zij hebben hun toe_ vlucht gezocht op de daken van hun huizen en hier en daar zelfs in boomtoppen, waar zij al drie dagen en nachten zonder voedsel heb ben moeten doorbrengen. Vliegtuigen hebben voedsel en medicamenten uitgewor pen en hebben sommige vluchtelingen reeds meege nomen,. De straten worden onveilig gemaakt door kaai mannen. die in het water rondzwemmen en een' voort durende bedreiging vormen voor de menschen tien van die beesten zijn reeds gedood. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wifc- rineen N. H. Klomp, Klieft- strqnf. 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meerJ. M. de Graaf f. Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der. Markt A 84, Schage». Telefoon No. 538. CJitgave Stichting Flevo_Bode. Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63. Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1