ür UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. HET SNEEUW0PRU1MINGSVRAAGSTUK. OPINIE ONDERZOEK II. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 8 Maart 1947 Tweede Jaargang No. 32. Redactie SecretariaatKlieftatraat 12. ïBLppolytushoef Wieringen. Telef. No. 163. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tei. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zyn toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. JEZUS' ZELFOPOFFERING. Indien gij dan Mij zoekt laat dezen heengaan. Joh. 18 S. Het woord, hierboven af gedrukt, heeft Jezus gespro ken bij het begin van Zijn Lijden, dat in deze weken weer de aandacht van heel de Christenheid vraagt. Hij sprak het bij Zijn ge vangenneming, en daarmee bepleitte Hij vrijheid voor Zijn leerlingen die Hem al tijd trouw gevolgd waren. Hij nam daarmee alle ver antwoordelijkheid op Zich alleen en ging eenzaam Zijn kruis tegemoet. Jezus handelde hier v/el heei anders dan de menschen gewoonlijk doen. Als wij ter verantwoording worden ge roepen over hetgeen wij ge daan hebben, dan verschui len we ons liefst achter de omstandigheden, die ons er toe geleid hebben. Als wij op onze schuld gewezen worden, dan wijzen we telkens op anderen, die hetzelfde ge daan hebben. Anderen de - schuld geven, anderen er voor op laten draaien, 't is zoo echt menschelijk Let dan op Jezus onschul dig wordt Hij gegrepen, maar Hij verzet zich niet tegen het onrecht Hem aangedaan. Hoe vlammend zou ons pro test niet zijn in zoo'n geval. Doch Jezus denkt niet aan NOODMAATREGEL Verpachting van Gras- en Kiaveriand in den N. 0. - Polder voor drie WIERINGEN. Het is dezen winter zeer zeker een langdurig lijdens proces om de wegen begaanbaar te maken en te houden nu de sneeuwstormen het opruimingswerk iederen dag weer ongedaan maken. Daarbij komt nog dat door de lage ligging der binnen wegen hier in de gemeente de sneeuw zich ophoopt tot ware bergen, waar bijna geen doorkomen aan is. De klachten zijn dan ook legio ais: ;:Is daar nu niets aan te doen Ze laten de boel hier maar zitten enz." „Is daar nu niets aan te doen Als men die klacht uit, dient men zicht allereerst af te vragen „Wat heb ik de Ministers Lieftinck, Mans. j aan de sneeuwopruiming gedaan Immers, de sneeuw woord "op^door'het ™£dë' valt overal en biJ ieders huis °f weS 01 straat' Kamer.lid, den heer C. Borst, j En dan hebben wij allemaal een plicht daartegenover gestelde vragen in verband „sneeuwruimen Wil men ruimbaan voor het vervoer, ruim baan voor zich zelf, laten we dan allereerst de han den uit de mouw steken, niet wachten of anderen het doen, maar zelf voorgaan. Daar is geen organisatie voor noodig, dat regelt zich zelf. Als men 7s morgens de weg of straat vesrsperd ziet door neeuwbergen, neemt dan de schop of sneeuwbord en begint Goed voorgaan doet goed volgen en we maken ons sterk, dat een elk met wat plichtsgevoel ook zal' aanpakken. Het is uit dien hoofde, dat de besturen van de Midden. standsvereeniging Wieringen, de afd. Holi. Mij van Land bouw, en de Arbeiders Vakbonden bij hun leden er op aan dringen „helpt allen mede om de verkeerswegen en straten zooveel mogelijk sneeuwvrij te houden. Zeg niet ik heb mijn werk niet bij de weg, of l'aat de Bij het stellen van deze Gemeente of zij die op pad moeten het maar doen. Gij vraag is, J?aar cte Minis_ I wip. tocll g£-aag uw melkboer, slager, bakker of krui. ters van Financiën, van Landbouw Visscherij en denier aan de deur zien Welnu, helpt dan mede dat dit Voedselvoorziening en van j alles kan Zijn eig en lot, slee .s aan «openbare Werken en Weder_ j Helpt allen mede, morgen de dag, als de sneeuwstorm jaren. Antwoord op door Tweede Kamer-lid gestelde vragen De verpachting van grond in den Noord_Oostpolder ge_; schiedt onder verantwoorde j iijkheid van den Minister i van Financiën, zoo deelen met de beschikbaarstelling door de Directie van den Wieringermeerpolder van 1500 ha gr.ond in den N.O.. polder voor g-ras_ en klaver- land. De heer Borst vroeg o.m. of de Regeering de mee ning niet is toegedaan, dat de voorwaarden, die aan de pachters bij uitgifte van deze gronden worden gesteld, voor de kleine boeren onuitvoer baar zijn en dat zij. veel soepeler moeten worden ge steld. zoodat van een daad werkelijke hulp aan de klei ne boeren kan worden ge sproken. WIERINGEN. WESTERLAND. ANIMO" UITSLAGEN De einduitslagen, bij de Dinsdagavond in eigen club. I j verband gespeelde competi. 1 tie gaven voor de navolgen. j de groepen en personen on_ i derstaand beeld Groep I Rotgans—v. d. Laan -*/s Groep II Kooistra—Metzlar 0—1 Kooistra—Gangelhof 1—01 Groep III J. GeerlingsJ. Drent - H. 't HartGeerlings 10 I a.s. Dinsdag gaat Animo I naar Caissa" te Hoorn op! j bezoek. Mogen ook dan daar. toe de wegen geen pelbreker j zijn, opdat de bondscompeti. tie zal kunnen doorgaan. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 7 Maart V. M. Vrijdag 14 Maart L- Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 10 Maart 11 Maart 12 Maart 10.44 11.19 11.54 11. 2 11.36 het welzijn van anderen. Staat ge verwonderd dat Jezus zoo deed; vindt ge het misschien dwaasheid laf heid, dat Hij zoo handelde Bedenk dan dit Jezus heeft heel Zijn lijden door_ ataan met dit doel voor oo_ gen om zoodoende voor anderen te bewerken vrij heid, leven, zaligheid. Hij heeft vrijwillig het offer ge bracht van Zijn leven om daardoor voor de schuld van anderen te boeten. opbouw thans antwoorden blijkbaar uitgegaan van de veronderstelling, dat het de bedoeling zou zijn langs dezen weg daadwerkelijk hulp aan de kleine boeren te verleenen. Tot hun leedwe zen is dat echter bij deze verpachting voor iederen in aanmerking komenden kleinen bóer niet mogelijk. De in overweging zijnde ver pachting is een noodmaat- j regel, welke uitsluitend is j bedoeld als een verlichting' dan nog zijn scepter zwaait. Niemand onttrekke zich aan deze plicht, noch midden stander, noch arbeider, noch landbouwer. De Gezamenlijke Besturen CORN. J. BOSKER, Midd. Vereen. BONTKES, W. Bestuurdersbond. LUKKIEN, E. V. C. JAARSMA, Chr. Vakcentrale. S. BAKKER, Holl. M. v. Landb. TH. DE KORT. R.K. Vakcentrale. „i, J UCUUC1U CVU3 O Daar is^ leven en^zabgheicij yan de taak van de wierin_ f -n j germeer(jirectie, opdat deze gelooft in die ook voor voor U als gij Jezus Chsristus, Uw schuld en zonden leven opgeofferd heeft. Medemblik. SCHAATSWEDSTRIJDEN t.b'.v. R. K. THUISFRONT. Dinsdagmiddag werden wedstrijden georganiseerd op de Westerhaven alhier door de Afd. Medemblik van R. K. Thuisfront. Niet minder dan 74 deel. nemers meldden zich aan .voor den strijd. Fel werd er gestreden om de kaas. koek en boter. Voor. al de strijd tusschen Nijboer en Beerepoot was bijzonder fel. Beide keeren lag Nijboer voor tot de laatste 20 meter doch beide keeren passeerde Beerepoot hem. De voor sprong was zeker niet meer dan een halve meter, doch genoeg. De uitslag was 1 C. Bee repoot, Wervershoof (f 10. 4- 1 kaas) 2 F. Nijboer. Medemblik (f 7.50 1 doos biskwie) 3. K. de Groot. Medemblik (f 5.-\- 1 pond roomboter) 4. C. Zwaan Opperdoes f 2.50. De overige prijzen (niet minder dan 33) werden bij loting toegewezen en waren beschikbaar gesteld door den, middenstand. R.K. Thuisfront kan op een geslaagden middag' terug. zien. zijn M. Schenkeveid. Dat mag het kosten t i het in cultuur brengen van de gronden kan voortzetten. (Zij krijgt hierdoor namelijk: j arbeidskrachten vrij. 1 i Het ligt in de bedoeling met medewerking van de Grondkamer het gras. en kiaveriand, waarvan hier De prijs van chocoladeartikelen sprake is, slechts voor den De chocolade-industrie mag tijd van drie Jaren te ver- voortaan haar productie voor pachten. De gronden zij - een kwart richten op de ver- stemd om Uiteindelijk te vaardiging van bijzondere ar-, worden opgenomen 111 tikelen Voor deze artikelen nieuwe te stichten bedrijven, zijn uitzonderingsprijzen toege- hü ln Reinere staan d.e voor chocolade-ree- P £,gemoetkOming pen. chocolaadjes en .bonbons g de Mei In ons vorig artikel hebben' eerste om wij in 't kort de vertakking en dat zulke ten hoogste resp. 33, 45 en 60 cent per 100 gram mogen be dragen. Voor het overige deel van de productie blijven als maxi- mumrpijzen voor chocolade- reepen, chocolaadjes en bon bons resp. 24 30 en 30 cent per ICO gram gelden. Het publiek kan in de win kels - behalve in luxe zaken - te allen tijde de laag geprijs de chocolade verlangen. GELDIGHEIDSDUUR EI-BONNEN VERLENGD Het Qentraal Distributie kantoor deelt mede, dat. de geldigheidsduur van de bonnen 612 en 622 Alg. voor 2 eieren is verlengd t.m. 15 Maart. ne boeren, stuit op techni sche bezwaren. Voor de klei ne boeren blijft de mogelijk heid over om gezamenlijk normale kavels te pachten. De voorwaarden, die werden gepubliceerd, hadden slechte een criënteerend karakter. De uiteindelijk te stellen r op te wijzen, verkiezings-enquè- het nut van opinie-onderzoen les, behalve als bewijs voor de weergegeven. Thans zullen wij juistheid van de methode „in- trachten U één en ander te! side information voor poli vertellen over de diverse reeds j tici e.a. als kostelijk kranten gehouden peilingen. j nieuws minder waarde hebben Bij de 2e Kamerverkiezingendan onderzoek betreffende on- van vorig jaar herinnert een' derwerpen waarover verkiezing ieder zich nog de enquète-pu-j of referendum de openbare blicaties in verschillende dag-j meening niet aan het woord bladen o.a. „Het Parool van Iaat. Gedurende den oorlog heeft de Amerikaansche leiding van „home front" een bijzonder intensief gebruik gemaakt van het Gallup onderzoek. De verschillende enquêtes pCt. j worden gehouden over de^ tingi RICHTPRIJZEN AKKER BOUWPRODUCTEN OOGST 1947 De richtprijs voor bruin mosterdzaad van den oogst 1947 is volgens in ons blad opgenomen bericht over de richtprijzen van akkerbouw producten vastgesteld op f 80 per 100 Kg. Dit is dSzelfde prijs welke ook voor 1946 gold, hetgeen uit deze publi catie echter niet duidelijk naar voren is getreden, daar voor 1946 abusievelijk f 70.- was vermeld. de te verwachten uitslagen. In vergelijking met de enkele dagen daarna bekend gewar- den officieëlen uitslag bleek, dat men er behoudens enkele kleine afwijkingen, deze zeer De verschillende enquêtes, pCt. over de politieke rich nabij kwam. worden gehouden over de tingen, zooals KVP Partij v.d. In Amerika was de eer3tej meest uitgebreide onderwerpenArbeid en A, R. enz. enz. sensatie, de voorspelling van Wij noemen slechts enkele Soms verdeelt men het pCt. de presidentsverkiezingen ini enquêtes die in Nederland ge-' getal nog in diverse leeftijds- 1936. j houden werden. groepen, zoodat men dus over Het ging tusschen Roosevelt Lingadjatti Wapenstilstand] het geheel genomen, een cn en den Republikein Alf Lan-j Indonesië Radiovraagstuk ander van verschillende kanten Voorwaarden zull'en worden j don, die volgens de Litary Di-j Duitschers vredelievend of. kan bekijken, onderworpen aan de beoor_gest fop grond van millioenen oorlogszuchtig Onderwijzers Wij meenen stellig dat pu- deeling van de Grondkamer,van lezers ontvangen stem-'salarissen, enz. enz 1 blieke opinie door internatio- het in het Pachtrecht hier_ I briefjes) van Roosevelt zou Allereerst volgt de totale| nale uitwisseling van enquêtes Distributie van eieren blijft gehandhaafd. Regeling van verplichte inlevering door pluim veehouders. In tegenstelling met de eenigen tijd geleden bestaan de verwachting, dat de eier- distributie in dit voorjaar zou kunnen worden opgeheven, is thans komen vast te staan, dat dit niet het geval kan zijn Hoewel in het voorjaar voldoende eieren ter beschik king zullen komen om aan d© binnenlandsche vraag te kun nen voldoen zou een ophef fing van de distributie een zeer sterke prijsstijging van de eierprijzen in den nazomer en herfst veroorzaken. Na Juli loopt de eierproduc tie namelijk sterk terug, ter wijl de vraag in die periode, vooral omdat het vleeschrant soen nog steeds, vrij laag is, zeer waarschijnlijk groot zal zijn. Opheffing van de distri butie zou dan ook over eenig© maanden tot ongewenscht© spanningen aanleiding kunnen geven. Bovendien heeft men - nu een beperkte eierenexport om verschillende redenen ge- wenscht is - bij een opheffing van de distributie van eieren geen enkele zekerheid dat de afgesloten contracten uitge voerd kunnen worden zonder verstoring van de binnenland sche markt te veroorzaken. Om deze redenen blijft als nog de distributie van eieren gehandhaafd en is het noodig dat den pluimveehouders een verplichting tot inlevering van eieren, die niet in eigen gezin worden gebruikt, wordt opge legd. Er is daarbij tevens een nieuwe regeling ontworpen voor de controle op de afleveringen. voor aangewezen instituut?.winnen. uitslag bij een Publicatie inj in diverse landen een beter in 63 In dit overleg zal ook betrok- Dr. Gallup voorspelde Roo-, pCt. uitgedrukt, dus bij Linga- ken Worden de consulent voorsevelt's overwinning zijn stem-! djattti bijvoorbeeld grond, en pachtzaken. HetJ menpercentage èn de omvang,pCt, voor pCt. tegen; zal echter slechts voo-r boe-van de fout, die de Literary.pCt. geen. ren, die hun bedriif hebbeil Digest zou maken, werd door Daarna geeft men veelal in de naaste omgeving, prac. da gebeurtenissen Op alle drie een vergelijking tuschen de tisch mogeliik zijn het gras. punten in 't gelijk gesteld. I mannen en vtouwen. en kiaveriand te exploiteeren. Gallup zelf is echter de Vervolgens verdeelt men de zicht zal geven in de mentali teit en belangstelling van de verschillende volkeren, hetgeen een onmisbare voorwaarde vormt voor het komen tot overleg en een betere samen werking tusschen de verschil-! lende landen onderling. Schager Markt. Donderdag 6 Maart 1947, Op de heden gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt 1 Stier Centr. ;15 Vette koeien cent-r. 4 Pinken centr. 85 Nucht. kalveren centr. 5 Schapen 'mag.l f 85. Geldig van 7—22 Maart. I7 Alg. 500 gram suiker, strooisel of 1000 gram jam enz. f—4. 64—5 Alg. 63—4 Suiker 250 gr. suiker, strooisel of 500 gram jam enz. 638, 646 Alg. 50 gr. cacao. 647 Alg. 250 gr. citr. Versn. 200 gr. suiker, strooisel enz. of 400 gr. jam enz. Versn. 100 gr. suiker of strooisel of 200 gram jam enz. Tabak 3 r. tab. art. 63—3 Tabak 2 r. tab. 63—1 63—3 63—1 63—2,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1