UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN v WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. RAAD MEDEMBLIK. Woensdag 19 Maart 1947 Tweede Jaargang No. 35^ Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoel Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk Jat leeft, Bouwt aan zynS^komst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. DE LENTE KOMT Wieringermeer, het on.j zee r Te zien uw naakte veil Be sneeuw, die waait maar heen en weer Uw boomen zijn geveld Veel boerderijen weggevaagd, Be dorpen geruineerd. Maar straks, als weer de Lente daagt, Als 't winterweer is gepas seerd, Dan komt de Lieve Lente Zon En smelt de hoopen hoog De aarde, ons aller levensbron Die maakt ze dan weer droog. De paarden gaan uit strooien holen Met vrijheid graag accoord, De boer niet meer bij haard verscholen, Zij samen, bouwen voort. Oorlogsgetroffenen demonstreeren. Zaterdag j.1. waren te Nij megen circa 400 personen on- j der auspiciën van de Lande- j lijke Federatie van Stichtin-1 gen voor Oorlogsgetroffenen in vergadering bijeen. Vele en harde woorden wer-1 den gesproken. Scherpe cri- tiek werd uitgeoefend op de tot nu toe onbevredigende1 schaderegeling en het langzame' tempo van den wederopbouw, j Unaniem sprak men zich uit voor een schadevergoeding, j gebaseerd op de vervangings-j waarde. Opmerkelijk was evenwel,; dat personen, die minder ge-| troffen blijken dan anderen, vaak harder klagen dan hen,: die totaal alles door oorlogs geweld verloren. De door enkele afgevaardig-j den naar voren gebrachte pun! ten waren daarvan duidelijk' het bewijs. Sterk kwam uit de discus-, sies de wensch naar voren de' wederopbouw» in handen te' stellen van gemeentebesturen. Aan het slot van de bijeen-: komst, welke stond onder lei ding van den Heer Koops, voorzitter van de Federatiq werd bij acclamatie een motie uitgesproken, waarin men zijn verontwaardiging uitte over het, misbruik dat de Regeering maakt van het geduld en de! lankmoedigheid van de oor oorlogsgetroffenen, terwijl te vens de aandacht gevestigd werd op de toezegging welke Minister Lieftinck vier maan-j den geleden in de Tweede Ka-' mer heeft gedaan, inzake het overleg met de Stichtingen, diej zich de belangen van oorlogs-j getroffenen hebben aangetrok ken. Daar is tot dusverre nqg niets van gehoord WEER POSTPAKKEN TE VERZENDEN Naar wij vernemen zullen, de postkantoren met ingang; van 1 April a.s. weer post-i pakketten mogen aannemen, voorloopig echter tot geen' hooger gewicht dan 5 Kg, De tarieven zijn zeer ver hoogd namelijk tm 1 Kg. j 30 cent, tm 2 Kg. 45 cent enj tm 5 Kg. 60 cent. Ook de expresse-bestellin gen zullen met ingang van bovengenoemde datum weer mogelijk zijn. Het extra-tarief hiervoor zal niet minder dan 30 cent per brief bedragen. De vroede vaderen onzer gemeente kwamen, vorige Dinsdag, voor het eerst sinds langen tijd, weer in vergade. j ring bijeen. Aanwezig 10 leden, ter. wijl de heer Pons wegens ziekte verstek liet gaan. In zijn openingswoord me. moreerde Burgemeester Pe.j Iers de geboorte van het jon ge prinsesje en deed mede. deeling van een schriftelijke1 dankbetuiging, van het prin selijk paar ontvangen naar aanleiding van de destijds! verzonden felicitatietele grammen. De notulen werden met in_ j achtneming van een opme-r. king van den heer Rientsma 1 goedgekeurd en vastgesteld. Bij het. punt Ingekomen Stukken en mededeelingen deelde Voorz. mede, d.at de in 3 941 afgebrande bollenvei. ling. nu ook de verzekerings. som is uitbetaald, uiteinde, lijk de gemeente nog een niet onbelangrijk financieel voor deel heeft opgeleverd. In#de door periodieke af treding ontstane vacature in het Burgerlijk Armbestuur werden de heeren N. Beek en G. Jonkman herkozen. De heer Huls (Comm.) acht de samenstelling van het. B. A. on_democratisch en zou in dit college ook een vertegenwoordiger van de C.P.N. of E.V.C. opgenomen zien. Voorz. antwoordt, dat bij de samenstelling van het B A. deze groepeering nog niet bestond. Een reglements wijziging zou aan de wensch! van den heer Huls tegemoet kunnen komen. Voorz. vindt het echter op dit oogenblik! minder gewenscht daarin verandering te brengen, om dat binnen afzienbaren tijd op dit gebied een reorgani satie zal plaats vinden, waar door het B.A. wel zal over. gaan in een dienst van Soci ale Zaken, terwijl haar werk. zaamheden bij invoering der ..Noodvoorziening Ouden van Dagen", Drees aanmerkelijk zullen worden beperkt. De heer Huls gaat hiermee accoord. Als regent en regentes van ,,Het Gereformeerd Wees huis" werden benoemd de heer G. de Haan iu de vaca. t.ure Fransen, die wegens hooge leeftijd niet herkies baar was en mevr. G. Kroeb. Groot, die herkozen werd. De hr. J. Leeuwerik, perio diek, aftredend als lid van het bestuur „Geref. Arm voogden", werd herkozen evenals de heer P. Kramei in zijn functie als bestuurslid der instelling „Gasthuisvoog den." In de door het vertrek van den heer J. Oenema ontsta, j ne vacature in de Comm. tot Wering van Schoolverzuim werd voorzien door de benoe.1 ming van den heer I. Kijl_ stra, hoofd der O. L. S. Aan den heer H. P. Ame. link werd eervol ontslag ver. leend als vakonderwijzer in de lichamelijke oefening aan de U.L.O.-School. Voc-rz. deelt mede, dat zich na de geplaatste oproep nog geen sollicitanten heb ben aangemeld. De in de vacature mej.l S. de Klerk, dd. 19 Nov. '46 benoemde onderwijzer aan 1 de O.L.S., de heer J. de Bruyn te Zeist heeft deze I benoeming niet aanvaard In de hierdoor opnieuw open gevallen plaats werd thans benoemd mej. C. Ruyterman Enkhuizen, waarbij zij te vens werd aangesteld, als vakonderwijzeres in de nut tige handwerken aan de U.L.O. .school. Ove»reenkomstig een voor stel van B. en W. werd be sloten voor het jaar 1947 een rek. courant overeenkomst aan te gaan met de N.V. In. casso.Bank te Amsterdam kantoor Enkhuizen. De sinds 1913 hangende kwestie betreffende overna me door het Rijn van alle havens der gemeente en bijbehoorende werken en ter reinen vond thans haar be_| slag in het besluit deze ha_| vens etc. aan het. Rijk te verkoopen. De heer Rientsma (Chr.) acht deze overdracht een groot voordeel voor de schip, perij, doch'wil ook de nadee. lige zijde voor de gemeente zien. Voorz. betoogt, dat de enorme hooge uitgaven, wel ke met vernieuwing der Kwikkelsbrug en andere ur gente veranderingen gemoeid zoiftien zijn, bij lange na niet gedekt zouden kunnen wor den door de opbrengst van de haven., brug. en andere rechten. Op een vraag van den heer Huls antwoordt Voorz., da> de plannen voor een geheei nieuwe brug reeds gereed lig gen. Deze zal zoodanig wor den verlegd dat zij, aanslui tend op de Kaasmarkt schuin op het voor eiland uit* loopt, waardoor ook de ge vaarlijke bocht bij het „Witte Huis" zal worden verbeterd De heer Rientsma vraagt of de thans ontstane situatie een mogelijke uitbreiding der Gem. Vischafslag niet zal belemmeren. Voorz. antwoordt, dat het Rijk in principe zeker tot verhuur of verkoop van voor dit doel benoodigde grond bereid zal zijn. In overeenstemming met de rijksregeling dd. 14 Dec '46 werd besloten de wedden en loonen der ambtenaren in vasten en tijdelijken dienst en der arbeidscontractanten te verhoogen met een tijde, lijken toelage van 10% van het op 10 Mei '40 geldende bruto.salaris. Overeenkomstig het voor. stel' van B. en W. werd be sloten tot verkoop van bouw terreinen aan de Kanaal straat en het geprojecteerde verlengde daarvan en aan de Uivprstraat. Blijkens een mededeeling van den Voorz., wil de Marktvereeniging haar los. en laadplaats langs de Zand. wegsloot uitbreiden, waar voor een doortrekking van de Uiverstraat noodzakelijk wordt. De heer Pluis vraagt of de grondprijs de vestiging van industrie niet in den weg staat. Voorz. antwoordt hierop ontkennend. Op een vraag van den heer Kroezen (R.K.) antwoordt Voorz.. dat in de toekomst langs het Overleker Kanaal voor rekening der Gemeente een los. en laadplaats kan worden aangelegd. In de nu volgende discus sie over vestiging van indus trie etc. meent Voorz., dat( men zich hiervan niet een; al te groote voorstelling moet maken. JHier^moet. de indus.; trie uit de bevolking zelf voortkomen en liefst verband houden met de bodemproduc. tie in deze streek, zooals b.v.l aardappelmeel-, stroocarton. visch. en groehten_conser_ venfabrieken. Bij de Rondvraag brengt! de hr. Huls het woningbouw, vraagstuk ter sprake en dringt op spoed aan. Voorz. deelt, mede, dat de Gemeente voor de bouw van 3 blokken van 6 woningen; heeft aangevraagd, waar. naast ook voor particulieren nog gelegenheid zal blijven I tot bouwen. De verschillende instanties werken evenwe' niet alle even snel en het is derhalve onmogelijk te zeg gen wanneer tot bouw kan worden overgegaan. De heer 't Jong (Comm.)^ zag de Huisvestingscommis! sie gaarne uitgebreid met een vertegenwoordiger der E.V.C.waarop Voorz. me dedeelt, dat er een wetsont werp op huisvesting en vor dering van woonruimte op kómst is. De heer Glastra (Arb.) vraagt hoe lang de reeds ge. ruimen tijd leegstaande pre. dikantswoning der Geref. Ge. meente ^nog onbewoond zal blijven, terwijl het. aanta1 woningzoekenden nog zoo groot is. De heer Rientsma merkt op, dat er juist weer een pre dikant is beroepen. Voorz. deelt mede, dat in dien deze zijn beroep niet aanneemt, tot vordering zaï worden overgegaan. Op een opmerking van den heer Winnubst (R.K.) dat de alhier gestationneerde Bull dozer de bestraten en wonin gen schaadt, zegt Voorz. een onderzoek toe. In verband met het sneeuw ruimen hekelt Voorz. in scherpe bewoordingen hei gebrek aan gemeenschaps zin van een deel der burgerij Het opruimen van de sneeuw en het begaanbaar maken der straten is in het. belang van iedereen. In de toekomst zal dit dan ook anders geor ganiseerd worden. De hr. Bakker (R.K.) wijst op het gevaar van instorting van de schuur van den heer Schouten aan de Oude Ha: ven. De hr. Glastra dringt nog eens aan op verbetering der straatverlichting, in het bijzonder op de levensgevaar, lijke hoek Oostersingel—Vliet en informeert waarom Zon. dag j.1. de heele stad in duis. ternis gehuld was; terwijl de gladheid de kans op onge. vallen extra groot maakte. Na een opmerking van den heer Bakker werd besloten B. en W. een verordening U laten formuleeren waarbij het los laten loopen van een den tusschen 1 Maart en 1 I October verboden wordt zulks ten gerieve van tuin. ders, die hun inzaai dikwijls zien bederven. Op een vraag van den heer Winnubst zegt. Voorz. toe nog eens stappen te zullen l doen bij het R.K. Kerkbe stuur om de ingang der R.K begraafplaats te verleggen j naar de Meerlaan. Niets meer aan de orde zijnde, sloot Voorz. om 10.15 uur deze vrij lange openbare 1 zitting. Dat mag het kosten LANDBOUWNIEUWS. N.A.K. NIEUWS Daar men door den langdu- rigen en vrij strengen vorstperiode nogal schade ver wacht aan de pootaardappe len, heeft men het volgende besluit genomen Alleen partijen die aan rede lijke eischen voldoen en vrij van vorstschade zijn, zullen worden geplombeerd Alvorens men gaat sorteeren moet men toestemming vragen aan een controleur, die in staat gesteld moet worden den be- treffenden kuil te controleeren. Alleen met zijn toestemming zal men tot sorteeren mogen overgaan Reeds geplombeerde, doch door de vorst opgeslagen par tijen zullen eerst verladen mo gen worden, na toestemming van den controleur. Zijn de moeihjkste zaken AxiOli Uc WCAC1U VAilUL. MAANSTANDEN 1947. Zat.eraag 22 Maart N.ivi. Zateruag zy maart a.w. Ziateruag o April v. M. zonuag ió April l,. jaw. HOOG WA1EK TE •UJhN OJCiVEK. 1947. f Het een ieder naar den zin te maken De nieuwe prijsregeling voo„ een elieen hemlnrt hel inzetten van glas. welke -j dezer dagen is afgekondigd, bepaalt prijzen per vierkante meter voor hel inzetten van alle soorten glas. De meest voorkomende werk zaamheid zal zijn het vervan gen van een gebroken ruit door een nieuwe, d.i. het z.g. „oud werk" Hiervoor mag, als de ruit in een houten raam wordt gezet, over het alge meen naast den prijs van het glas 3 gulden per M2 voor het inzetten worden berekend. Het leveren en inzetten van 1 M2 dubbeldik vensterglas zal zoodoende ongeveer f 8.50 Kosten en enkeldik ongeveer f 6.50 Wanneer bij één opdracht aan één adres de totale in te zetten oppervlakte minder dan 1 j M2 bedraagt, mag voor het inzetten, ongeacht het aan tal ruiten, f 1.50 voor de to tale oppervlakte worden bere kend; is deze totale opper vlakte grooter dan 5 M2, dan niet meer dan f 2,25 per M2 Voor ruiten met een klei ner oppervlak dan één M2 mag 25 cent per ruit extra op den prijs worden gele Deze prijzen gelden voor arbeidsloon en bevestigings materiaal tezamen. De glasinzetter moet de re- rekening nauwkeurig specifi ceeren. zü Maart, zr Maart zz Maart za maart 7.35 b.iü 8.42 b.iz 7.54 8.2ö 8.57 9.28 ir. L. R. Dijkema waarnemend Rijkslandbouwconsuient Bij beschikking van den Minister van Landbouw, Vrs_ scherij en Voedselvoorziening is Ir. L. R. Dijkema, inge nieur bij den Voorlichtings dienst ten behoeve van den Landbouw, met ingang van 1 Januari 1947 tijdelijk be last met de waarneming van de werkzaamheden van het Rij kslandbou wconsulentschap bestaande uit het gedeelte van de provincie Noord-Hol land, ten noorden begrensd door en met uitzondering van de gemeenten Bergen Koedijk, Heer Hugowaard Hensbroek, Berkhout, Aven. horn, Oudendijk en Beets terwijl verder hiervan is uit gezonderd het gedeelte, be staande uit de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren Hilversum, Bussum, 'sGra. veland, Diemen, Weesper- karspel, Weesp, Muiden Naarden, Ankeveen, Neder. horst den Berg en Korten. hoef. IJSBESTRIJDING Nu de dooi na deze barre! winter is ingetreden, zal de! vereeniging „IJsstrijd" voor| de derde maal deze winter' overgaan tot het ijsbreken in; de hoofdwateren van het Noor-, delijk gedeelte van de provin-j cie, voorzoover deze kanalen niet opengebroken worden door den Rijkswaterstaat. De bedoeling is, zoodra de dikte van het ijs dit toelaat,; de provintiale kanalen van den Omval te Alkmaar naar| Kolhorn, van Kolhorn naar: Schagen open te breken en ook het kanaal van Mididen-j meer naar Medemblik. De Rijkswaterstaat verzorgt; het openbreken van de Rijks-! kanalen. Ook wordt rekening gehou-j den met de belangen van de i schipperij in de nevenvaarten, voorzoover dit mogelijk is. Het behoeft geen betoog op financieele bijstand van b langhebbenden zeer veel prijs! wordt gesteld. De kas vanj „De IJsstrijd" wordt deze wiifj ter duchtig aangesproken, zoo dat alleen met hulp van alV belanghebbenden .doeltreffend het ijs gebroken kan worden. NEDERLAND LEENT 2000 TON TARWE AAN FRANKRIJK. Uit de in desilo's aanwezi ge voorraad heeft de Neder_ landsche regeering aan Frankrijk 2000 ton tarwe geleend. De verscheping naaï Duinkerken zal dezer dagen pe»r kustvaarder plaatsvin den. Het is niet. de eerste keer, dat Nederland uit de voorraad tarwe aan andere landen uitleent. Reeds eer der heeft een dergelijke plaats gevonden. Het betrof toen een veel grootere hoe veelheid. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b. Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid er, Markt A 84, Schagen. 'elefoon No. 538. Uitgave Stichting Fievo.Bode. Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1