UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE^^ VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. PASCHEN RAAD WIERÏNGEN. Zaterdag 5 April 1947 Tweede Jaargang No. 40. 3af? Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen, Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst 1 Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. De nieuwe Mensch De Paaschdag- roept en roemt van het Leven. Wij verheugen ons na den har ren winter op het milde voorjaarwij zien niet blijdschap, hoe het koren ontkiemt, en de knoppen aan de hoornen zwellen in de stallen worden de kalve ren geboren, in de weide dartelen de lammeren en onder het glas komen de spinazie en de wortelen al i boven den grond. Paschen is de Lente en de Lente is het nieuwe Leven daarom vie ren wij op Paschen feest Maar als Paschen ons niets méér te zeggen heeft, vieren wij een Paaschfeest beneden onzen stand. Want het gaat op Paschen niet om het Leven, maar om den Le vende Niet om de natuur, maar om den mensch Niet om een gedachte of een kracht, maar om een Per soon Op Paschen komt de volheid van persoonlijk le ven tot ons. Wij hebben tijdens den oorlog kunnen zien, wat het beteekent om onder den dwang van een idee te le ven in naam der idee wer den duizenden vermoord de idee schakelt de persoon lijke meening en de persoon lij ke verantwoordelij kheid uit. De idee - maakt den mensch tot een kuddedier. En nu zien wij, in deze ja ren na den oorlog, hoe een streven zich baanbreekt, om de persoonlijkheid van den mensch recht te doen, om de eigen waarde varl ieder mensch te erkennen. Personalisme dreigt haast een modewoord van dezen tijd te worden. Hoe dit ook zij, in ieder geval wordt duidelijk, dat men niet langer leven wil bij een nieuwe gedachte, waaraan de mensch dan ook nieuwe kracht ontl'eenen kan. Het doel is nu een nieuwe mensch met een ei gen taak en een eigen ver antwoordelijkheid. Voor ieder nu, die dat doel najaagt, is de Paaschbood- schap van de christelijke kerk van het grootste belang. Het Paaschevangelie spreekt immers van dien nieuwen mensch TtTezus Christus. Hij is de levende Heer, opgere zen van tusschen de dooden. En zie nu, hoe alleen het Paaschevangelie aan den mensch irecht laat "weder varen. Wij waren al tevre den, als we voortleefden in onze kinderen, in ons volk in onzen arbeid de geleer de in zijn boeken, de kun stenaar in zijn schepping. Maar dat alles is nu beneden onzen stand, omdat het maar een armzalig iets van ons is en wij met niet minder te vreden mogen zijn, dan met het behoud van onze heele persoonlijkheid. Jezus is zijn discipelen na bij gebleven, niet als een gedachte, waaruit- zij kracht konden putten maar als de levende Heer, die in een persoonlijk contact staat met de zijnen die hun een op dracht geeft en rekenschap van hen vraagt. In deze persoonlijke verhouding tot Jezus, als medearbeiders van God aan zijn groote wereld plan, herkrijgt de mensch j mensch. zijn oorspronkelijke waarde, wordt bij de nieuwe mensch. (Vervolg.) Behandeling Begrooting 1947. In een aan de behandeling voorafgaande algemeene be schouwing deelde de Heer Lukkien mede dat. de C.P.N.- fractie krachtig zal mede werken aan Volkshuisves ting en Wederopbouw. Spr. j een oude boerderij over te vestigde de aandacht op het brengen naar 't Centrum en gemis aan een bad- endaar een museum in te De Heer Bosker vraagt of de voorwerpen uit de Wie- ringer Oudheidkamer moge lijk gecombineerd kunnen worden met. de verzameling- van wijlen zijn broer O. J. Bosker. Museumbeheer heeft e>r reeds op aangedrongen zweminrichting, zeide de plaatselijke filmkeurings-1 richten. De Voorzitter juicht het commissie totaal' overbodig; voorstel toe en wil gaarne te vinden, drong aan op op voering van loonen en sala- j rissen van werklieden en medewerken als de erven Bosker de eerste stap doen. De Heer Bosker Zorgt de ambtenaren tot het hoogst gemeente dan voor een ge- toelaatbare en eveneens de I bouw steun aan behpeftigen. Ten- De Voorzitter De voor- slotte constateerde spr. dat werpen moeten eerst gecom- bij instellingen en commis- bineerd worden, dan kunnen sie's als prijzencomm., Harkwe voor den dag komen. e.d. de evenredige vertegen woordiging niet altijd juist is doorgevoerd omdat de C.PN. niet i£ opgenomen. Hierna volgde de hoofd- stuksgewijze behandeling. De Heer Bodde vraagt in lichtingen over de outillage van het woonwagenkamp, informeert naar water, W. C.'s, vuilnisbelt e.d. en dringt De Heer Bosker Et moet werk van gemaakt worden, nu komen de verzamelingen niet tot hun recht en mis sen iedere attractie voor de vreemdelingen. De Heer Bosker heeft in „De Groene" iets gelezen over de vermakelijkheidsbe lasting. Min. Lieftinck dringt aan op ,een fiksche verhoo- aan op een bestrating aldaar j gmg (groote vrool'ij kheid). opdat de wagens bij nat weer kunnen wegkomen. Dan is de raming van f 250 te laag. De Voorzitter We zullen het doen nagaan en zoo noodig kan dan bij suppl. begrooting een hooger be drag worden gesteld. De Heer Kooij acht de post onderhoud wegen ad f 12500.- thans te laag. De wegen zijn slecht. De Voorzitter zegt dat de De Minister maakt echter verschil tusschen vermaak en cultuur. B. en W. hebben dit altijd ontkend. Maar men ziet, aldus de Heer Bos ker, 't. is mogelijk. De begrooting wordt ver volgens ongewijzigd vastge steld voor wat de gewone dienst betreft met een na- deelïg saldo van f 33138.90. Het raadslid de Heer M. bedoeling is de wegen een Kooij Szn. heeft zich met de oppervlakte-behandeling te geven. We kunnen een wals krijgen. volgende schriftelijke inter pellatie tot de Raad gericht „Uit betrouwbare bron Verder is het afwachtenverneem ik dat de Advies- of we materialen kunnen commissie inzake de verdee- ling van woonruimte in deze zullen j gemeente haar werkzaamhe den heeft gestaakt. In verband hiermede moge ik U de volgende vragen stel len hiermede krijgen en of voldoende cre- diet-en beschikbaar worden gesteld. De Heer v. d. Laan wijst er nog" op dat er te meer reden is om subsidie te vra gen, daar de wegen hierle zijn B en w door afsluitingen elders ex- bekend tra zwaar belast worden. De raad verklaart zich vóór een grondige verbete ring van de wegen, géén lapmiddelen. De Gemeente- Opzichter zal weer een be- grooting doen opmaken. Om echter tot •dezen nieu wen mensch te komen, is niet minder noodig dan een nieuwe geboorte. Zooals het tarwegraan in de aarde £a"a"d'hieromtrent'nader' ïn 2e. zoo ja, hebben B. en W. hierin bereids maatrege len getroffen of overleg gepleegd Naar mijn meening toch, wordt door het niet actief werkzaam zijn van bedoelde Advies commissie, de burgerij ernstig geschaad. Beleefd verzoek ik U deze materie in de eerstvolgende Raadsvergadering aan de orde te willen stellen en de valt en sterft, eer het vrucht lichten, kan dragen, zoo is ook Jezus, j}e Voorzitter zegt dat er aan de schoot der aarde t.a.v. de woningen nog teveel toevertrouwd en daaruit op gekomen door de kracht Gods als een nieuw mensch tot een nieuw leven. zijn die zich niet houden aan de regels van het spel en in leeggekomen woningen trekken zonder vergunning. De weg, dien Jezus ging, j Ze moeten er, hoe onaange- -• naam ik dit, aldus spr. vind zonder pardon uit, en het is ook de weg voor zijn dis cipelen het gaat docr lijden tot heerlijkheid en door den! moet vlug gebeuren. Er zijn dood tot het leven. Dat is hier ook verschillende uit een moeilijke gang, maar de i zettingen verricht totdat er gemeenschap met den le- een prihcipiëel geschil ont- venden Heer doet ons niet stond wie ten deze compe- vreezen, al gaat het door het tent was, de Burgemeester dal der schaduwen des doods. Want Jezus heeft gezegd Wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. of de Kantonrechter. Indien het van den Kantonrechte? afhing was de commissie vrijwel machteloos. Een ge- Zoo verwachten wij dan naar j val van clandestien betrek- Zijn belofte den nieuwen j ken is thans voor den Kan tonrechter geweest. Deze j veroordeelde tot f 5.boete J. GERMANS. wegens de overtreding maar gelastte niet de ontruiming. Wij kunnen dus thans krach tens de verordening weer de ontruimingen gelasten en gaan nu gewoon door. Voorz. bepleit begrip te toonen voor het moeilijke werk der com missie die thans, na den winter, toen geen uitzettin gen konden worden gedaan, haar werkzaamheden weer heeft hervat. De Heer Bontkes Het is buiten kijf dat, gezien ook de ingewonnen inlich tingen' onze verordening volledige rechtskracht bezit. Men; vergisse zich niet. Er kan onmiddellijk worden opgetreden en dit zal ook gebeuren, 't Is geen aanlok kelijk baantje-maar de com missie werkt in 't algemeen belang. Het- publiek kan moeilijk een oordeel vellen over de genomen beslissingen omdat het de overwegingen niet kent. De Voorzitter beaamt dat hij 'in alle gevallen, waarin hem adviezen van de com missie werden voorgelegd, de juistheid daarvan heeft moeten erkennen. De Heer Bodde wijst er op dat een onderzoek heeft uit gewezen dat er 81 woningen zijn waar man of vrouw al leen wonen. Besloten is deze menschen aan te schrijven gezinnen bij zich in te ne men. Dat is nog niet gebeurd. De strenge winter is hier -geen excuus. De Heer van der Laan en anderen dringen ei* op aan de menschen niet vrij te laten in de keuze. B. en W. moeten daar toezicht op houden. De Voorzitter wijst er op dat de gezinnen op elkaar afgestemd moeten zijn. De Commissie zal deze kwestie ongetwijfeld nader bezien. RONDVRAAG. De Heer Bodde vraagt of de huisslachtingen weer thuis kunnen geschieden. Nu brengt het voor de menschen hooge kosten van vervoer en brandstof mee. De Heer Kooij De Vleesch- keuringsdienst wenscht cen trale slachting. De Heer Bodde vraagt voorts voorziening in de be dijking bij het Muz-park. De Voorzitter Dit is een oude kwestie. De bewoners moeten daar zelf in voorzien. De Heer LukkienDe plaatselijke filmkeuring is overbodig. Dat brengt maar kosten mee.* Er is toch Cen trale keuring. De Voorzitter In bepaal de gemeenten kan in bepaal de gevallen na-keuring noo dig zijn. De raad heeft tot wederinstelling besloten. De Heer de Visser zegt dat de verplaatste noodwoningen aan de Oeverdijk onlangs 10 c.M. in het water stonden. De Voorzitter De riolee- ring was verstopt, 't Is nu weer in orde. De Heer de Visser vraagt of. als de W.-meer U.L.O.- School te Oosterland niet Sept. weer naar de Wierin- germeer gaat, dan hier di rect kan worden begonnen. Zijn er dan huizen en leer krachten beschikbaar De Voorzitter Eerst moet het aantal leerlingen bekend zijn. De Heer de Visser Dan moet dat bekend gemaakt worden. De Heer Bosker In Sep=^ tember moeten we klaar zijn. De Heer Bontkes gelooft niet dat de school in Sept. Aan de Burgerij van V/ieringermeer. BEVRIJDINGSFEESTEN. Het Oranje-Comité brengt ter kennis van de burgerij, dat in plaats van den oor- spïonkelijk ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Marijke georganiseerden O- ranjeavond, weike wegens sneeuw geen doorgang kon vinden, op den Nationalen feestdag, Maandag 5 Mei 1947, in Hotel Smit te Mid denmeet' een feestelijke avond zal worden georgani seerd door en voor de gehee- le Wieringermeerbevolking. Het Comité -rekent hierbij op de medewerking van alle vereenigingen, welke destijds reeds hun medewerking voor den Oranje-avond hebben toegezegd. HERDENKING DER GEVALLENEN. Bovenstaande feestelijk heden" zullen op den avond van Zaterdag 3 Mei a.s. wor den voorafgegaan door een herdenkingsplechtigheid bij het monument aan den Wes- terterpweg, waarbij alle in gezetenen in de gelegenheid worden gesteld een eenvou dige bloemenhulde te bren gen aan hen, die vielen in den strijd voor ons vader land. ORGANISATIE VAN FEESTEN. Het Comité stelt zich voor om zoo spoedig mogelijk na den Nationalen feestdag te komen tot de oprichting van een permanent orgaan, dat zich ten doel stelt de nati onale en plaatselijke feesten te organiseeren, zooals Oran jefeesten, Polderdag, 11 De- cemberviering, enz. Het Oranje Comité. G. G. LOGGERS, Voorz. Wieringermeer 1 April 1947. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 5 April' V. M. Zondag 13 April L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 7 April 9.40 9.56 8 April 10.13 10.30 9 April 10.46 11. 3 In verband met de a.s. feestdagen zal ons blad op Woensdag 9 April a.s. niet ver verschijnen. Artsendienst tijdens de feestdagen. Van Zaterdag 5 April te 16 uur, tot Maandag 7 April 8 uur zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor I spoedgevallen aanwezig de artsen Olree, Beeker, Wer- ner, Tamsma, van der Sluis, de Boer, Groenhart, van Slooten en Swaters. Van 7 April' 8 uur, tot 8 April 8 uur v.m. bij geen ge hoor bij de eigen arts aan wezig de artsen Veenis, de Groot, Spits, Bouwman, Hoogkamer, Brand, Koning.. Schreuder en Boerma. DE C.C.D. ONTDEKTE CLAN DESTIEN GESLACHTE KOE IN EEN SCHOONHEIDS SALON. Ambtenaren van den C.C.D. ontdekten in een kelder on der een schoonheidssalon te Amsterdam een vrijwel com pleet geslacht rund, dat zeer waarschijnlijk ter plaatse was geslacht. De trap, wel ke van de zaak naar de kel der voerde, bleek verstevigd; van een planken schot was een soort loopbrug gemaakt, waardoor het mogelijk was een koe via den salon in den kelder te brengen. Zaag, messen, weegschaal en pak papier droegen er toe bij den indruk te vestigen, dat- men zich in een slagerij bevond. De eigenaar van den salon verklaarde den kelder te hebben verhuurd aan een persoon, wiens naam hij niet wenschte te noemen. Hij werd in hechtenis gesteld. Ruim 250 kg vleesch, vet, beenderen en afvallen, bene vens cle slagersattributeh werden in beslag genomen. al vrij zal zijn. 't Kan wel volgend jaar worden. De Heer Kooij vraagt of het Muz-park-plantsoen ei gendom der gemeente is. De schooltuintjes zouden dan daar misschien kunnen ko men. Het hoofd der school' kan geen grond krijgen. De Voorzitter 't Is te pro- beeren. Vroeger daar aange brachte 'beplantingen zijn ..door de jeugd vernield. Nu ze 't zelf geplant hebben, werkt het misschien opvoe dend. Hierna sluiting. Rijkslandb. winterschool te Schagen. Bij de op 2 April gehouden openbare eindles ontvingen o.a. de volgende leerlingen uit Wieringen en Wieringer- meer het einddiploma E. Bossema, Wieringen A. M. Bruin, W.werf H. B. Dijken, Slootdorp J. Gutker Slootdorp N. G. Hauwert, Slootdorp Elb. Mulder, Wie ringen P. Ottens, Wierin- gen C. Tijsen, W.werf S. A. de Vries, Wieringen J. v. d. Zaag, Slootdorp i Bevorderd van de eerste naar de tweede klasse E. Aukema, Slootdorp H. J. v. d. Beek, M.-meer D. v.d. Berg, Slootdorp W. A. van Bohemen, SlootdorpP. J. Bosker, Slootdorp D. den i Engelse, M.-meer O. C. v.d. Graaf, W.werf C. Iwema, M.-meer C. Mulder, Wie- i ringen F. Nieuwhof, Mid- denmeer A. P. Ruiter, Wie- I ringerwerf H. M. Struik, j Slootdorp J. P. Wiersma, Middenmeer. Schager Markt. Op de gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijken 48 Paarden f 500 - f 1500 1 Stier Centrale 51 Magere Geldekoeien f 275 - f 500 41 idem Vette Centrale 25 Kalfkoeien f 375 - 650 6 Pin ken f 150 - f 225 8 Pinken Centrale 3 Graskalveren id. 522 Nuchtere Kalveren Cen- Irale 43 Mag. Schapen f 65- f 90 2 Vette Schapen Centr. I 40 Overhouders f 40 - f 60 16 Bokken en Geiten f 25 - f 75; 17 Biggen f 30 - f 60 26 Konijnen f 2 - f 15 48 I Eenden f 9 - f 11

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1