UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. BEGROOTINGSTEKORT VOOR 1947 NOG RUIM f 33.000.-. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 12 April 1947 Tweede Jaargang No. 41. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolylushoef Wieringen. Telef. No, 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A84, Schagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. Een volk dat leeii. Bouwt aan zyn toekomtt Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. BAR - ABBAS, OF JEZUS. Mattheus 27 17. Ei- komen momenten in ons leven dat wij moe ten kiezen het een of het andere, de eene of de andere. Heel veel menschen houden daar niet van, zij blijven lie ver zoo genaamd neutraal, en zij beseffen niet, dat zij dan evengoed partij kiezen Maar nu gebeurt het dat wij plotseling op een kruispunt staan, en dan moeten wij rechts of links vooruit of terug. Zoo gebeurde het ook met Israël. Lang is de^tijd van voorbereiding en voor lichting geweest. Profeten op profeten hebben Hem gepredikt die de menschheid in tweeën deelt. Al' de profe ten van den ouden dag heb ben met aandrang geroepen kiest U heden wien gij die nen zultMaar niet één heeft dat volk uit de dommel en sleur van zonde en godde loosheid kunnen rukken, het behield- zijn z.g.n. neutrali teit van uiterlijk God en in nerlijk Satan dienen Maar dan komt de dag waar op de Romeinsche stadhou der Pilatus dat volk de vraag stelt wie moet ik u losla ten, Bar-abbas.of Jezus die genaamd wordt Christus. Het volk moet onmiddellijk besluiten en spreken en het vervolg van zijn geschiede nis zal zijn keuze Nooit was de vraag zoo dui delijk, nooit de tegenstellin gen zoo scherp, nooit het antwoord zoo belangrijk Bar-abbas of Jezus Dat is dood of leven haat of lief de oorlog of vrede moor denaar of vredevorst. Israël heeft gekozen Neen, niet Jezus, die gezegd heeft steek uw zwaard in de sche de, want allen die het zwaard! nemen zullen door het zwaard! vergaan. Israël koos de man van het geweld, die over lij - ken gaat, de man met het mes in de vuist, die er op slaat, niet praat maar dood slaatBar-abbas kiezen is ondergaan, verloren gaan, en daarom is Israël als na tie van de aardbodem weg gevaagd. En nu zijn wij door God voor dezelfde keu ze gesteld, en met ons de geheele wereld wij moeten kleur bekennen, partij kie zen Bar-abbas of Jezus. Na al de oorlogen met hun verschrikkingen kiest de groote massa Bar-abbas de man met het mes in de vuist die met geweld de weg baant naar zijn doel, al gaat het over duizenden doode men- schenlichamen, al gaat het over millioenen, al wordt het een waden door menschen- bloed, als hij maar tot zijn doel komt. Wat deeren hem de menschen, hij slaat ze dood en laat ze doodslaan. En de menschen, als slaven volgen zij Bar-abbas naar de ondergang, naar de ramp zaligheid. En Jezus? Jezus Christus heeft zich uit liefde tot die arme, verdwaasde menschen laten dooden aan het kruis op Golgotha. Hij stierf, voor ons, opdat wij zouden leven. Bij wie wilt gij straks, in de eeuwigheid zijn, Bar-abbas of Jezus Wij zullen zijn bij hem, die^ wij hier volgen en dienen? Daarom moeten wij hier cn nu kiezen. God stelt ons voor de keuze, en die keuze is de beslissing over ons eeuwig lotWie kiest gij Wie hebt gij gekozen O. Deen LANDBOUWNIEUWS. aanvrage gifzemelen. Landbouwers kunnen voor bestrijding van emelten bij den P.B.H. een bestelbon voor gifzemelen aanvragen (maximum toewijzing 25 kg. per te bewerken H.A.) Deze gifzemelen kunnen via den handel worden betrokken. vernieuwing binderdoek. Landbouwers, die voor het komende seizoen tot. vernieu wing van het binderdoek van hun graanmaaiers-zelf- binders meenen te moeten overgaan', woiiden verzocht dit zoo spoedig mogelijk bij den PB.H. schriftelijk op te geven met opgave van de cM2, uitgedrukt in een der maten 122, 128, 138 en 140 cM2. herstel schuren. Het definitief herstel van de ontginningsschuren Mid- deniand en Meerhoeve aan den Hoornscheweg (pach ters P. A. Kroon en Wed. v.d. Veldt) werd opgedragen aan A. Groot en Zoon, aanne mers te Lambertschaag voor f 30.400.—. De ontginningsschuur „Goud na Zout" (pachter Tijsma) aan den Schager- weg zal worden hersteld door fa. G. Lankhof te Amster dam voor f 11.880. Aan den aannemer Ik Schotte te Wieringer^erf. tijdelijk te. Hippolytushoef werd opgedragen het defini tief herstel van de ontgin ningsschuren Klievershof cn Het Kamp (Groeneweg en v. d. Bout aan den Kliever- weg, nabij den Oeversche- weg voor f 25.567. Binnenkort zal, naar wij vernemen, de aanbesteding- plaats vinden van het defi- I nitief herstel van de boerde- rijen A 28 „De Vlakte', pach- ter van Sl'iedrecht, A 76 „De Opslag". Koperdraad, en B 99 ..De Nieuwe Tijd", pach- ter W. Bakker. kennisgeven van ziekte of overlijden aan militairen in indie. Naar ons wordt medege- j deeld, bestaat de mogelijk heid aan militairen in Indië voor rijksrekening langs! telegrafisch en weg in ken-1 nis te stellen van het over-j lijden of het in levensgevaar j verkeeren van bloedverwan- I ten in den eersten graad, b.v. van vader, moeder, zoon of. dochter, van echtgenooten, i of van verloofden. In voorkomende gevallen kan door de familieleden aan den burgemeester een aan- i vraag hiertoe worden inge- I diend. Bij een aanvrage moeten i de volgende gegevens worden verstrekt i le. naam en voorletters, rang, legernummer en leger onderdeel van den mili tair, voor wien het bericht j is bestemd 2e. naam, voorletters en adres van den overledene of van j den patiënt, alsmede da-1 turn en plaats van over- lijden 3e. familiebetrekking of ver- houding van den militair tot den overledene of tot den patiënt 4e. naam, voorletters en adres van* den aanvrager. Voor zoover het ziekte of ongevallen betreft, moet een medische verklaring van den j 1 behandelenden geneesheer i worden getoond, waaruit j blijkt, dat de betrokken pa- I tiënt in levensgevaar ver- j I keert. I wieringen. Openbare werken, Onderwijs en ondersteuning behoeftigen de zwaarste posten. l'/i ton Overbruggiiigssteim ten laste v.h. Rijk ENKELE CIJFERS. Het Rijk doet krachtens; de wet o.d. Fin. verhouding i Rijk gemeente een uitkee- j ring' van ruim f 82000. Hieruit kunnen de kosten van algemeen beheer, voor de J uitoefening van de gewonej dienst, als salarissen, loo- i nen, verzekeringen, onder- I houd, verwarming, verlich- ting, aanschaffing materi- I eel en dergel. totaal f 35000,1 ruimschoots worden bestre- j den en dit hoofdstuk is naast dat der belastingen j het eenige dat een batig j saldo te zien geeft j (f 46646.82). Openbare veiligheid. Uitgaven voor politie, brand weer, waarschuwingsborden, verzekeringen tegen scha den, straatverl. (f 2000. belooning brandweerlieden (f 600.kost de gemeen te f 5000.Inkomsten staan hier niet tegenover. Volksgezondheid. Uitgetrokken voor t.b.c.- bestrijding f 4000.School- artsendienst f 1000 Witte Kruis f 1000 Vleesch- en Warenkeuringsdiensc f 2000. In totaal levert dit hoofdst. een nadeelig saldo op van ruim f 9000. De Volkshuisvesting wijst een nadeelig saldo aan van ong. f 2000, hoofdzakelijk als gevolg van de kosten bouw- politie. Openbare werken. Naast de inkomsten als gebruik openb. grond f 2400, Straatbelasting f. 10.500 be- Geldig van 11 26 April. Bonkaarten KA, KB, KC 705 SERIE A. A—01 Brood 800 gr. brood A—02 Brood 400 gr. brood A—03 Res. 1600 gr. brood A06 Res. 800 gr. brood A—01 en A—02 Boter 250 gr. margarine of 200 gram vet A01 Melk 4 liter melk A—3 en A—05 Melk 7 1. m. A—01 Vleesch 100 gr. vl. A—02 Vleesch 300 gr. vl. A—01 Alg. 200 gr. kaas A—04 Res. 200 gr. kaas Bonkaarten KD, KE 705. SERIE A. A—11 Brood, 800 gr. brood A—13 Res., 800 gr. brood A—11 Boter 250 gr. boter A—12 Boter 125 gr. marg. of 100 gr. vet A—13 en A—15 Melk 12 1. m. A—11 en A—12 Vleesch 100 gram Vleesch A—11 Alg. 100 gr. kaas A—14 Res. 90 gr. Deensche toiletzeep (vóórinl.) A—16 Res. 500 gr rijst of kin- meel (uit rijst bereid) of kinderbiskwie. Toeslagkaarten A—21 Brood 800 gr. brood A21 Boter 250 gr. boter A—22 Boter, 250 gr. marg. of 200 gr. vet. A—21 Melk 5 liter melk A—21 Vleesch, 300 gr. vl. A22 Vleesch, 100 gr. vl. A21 Kaas, 200 gr. kaas A—21 Eieren 5 eieren. Bon A 14 Res. voor Deen sche toiletzeep moet uiterlijk op 19 April worden ingele verd. graafrechten e. d. totaal' f 14211.12 staan uitgaven als Loonen f 6000 onderhoud toren, klokken, (straten, plei nen, wegen, hekken, pompen, riolen, begraafplaatsen, to taal f 48092, zoodat dit hoofd stuk sluit met een nadeelig saldo van bijna f 34000.—. Voor onderhoud van wegen j is f 12500.- en voor straten en pleinen f 5000.- uitge trokken. Gevreesd wordt dat dit bedrag gezien de toestand van de wegen dit jaar ontoe reikend zal zijn. Voor ver nieuwingen, naast het ge wone onderhoud, zullen lee ningen "moeten worden ge sloten welke een reeks van jaren op dit Hfdst. zullen drukken. Uit de opbrengst van de niet voor de openbare dienst bestemde gemeente-eigen dommen, huren, pachten e.d. kunnen de onkosten van on derhoud, verzekering, belas ting- e.d. worden gedekt. Het Onderwijs. Aanschaffen van leermid delen (f 1800.) Onderhoud en verzekering schoolgebou wen f 5000, verlichting en verwarming f 5200 e.d. Totaal kost het onderwijs na aftrek van de weinige baten, als schoolgelden (f 7000), huur schoolwonin- gen (f 1500) etc. de gemeen- te ongev. f 25000.De on- i derwijzerssaïarissen van het openbaar onderw (f 76000) betaalt 't Rijk geheel terug. Ondersteuning van arm lastigen. Voor ondersteuning van armlastigen is f 30.000 ge raamd. Vermoedelijk zal dit bedrag in de naaste toekomst misschien reeds dit jaar, aanmerkelij k verminderen als de aangekondigde soci ale voorzieningen voor ouden van dagen worden verstrekt. Op de politieke delinquenten die f 9500 in uitgaaf vergen legt. de gemeente die slechts 3/4 van het Rijk vergoed krijgt 1' 2375 toe. Ondersteuning werkloozen kost nog f 6500.-. De Over-' bruggingssteun, geraamd f 122400.- wordt geheel door het Rijk-betaald. Huisvesting behoeftigen kost f 6000. Voor terugbetaling van onder-1 steuning is f 1600 geraamd. Belastingen. De belasting opbrengst is ruim f 80.000 Grondbelasting, gebouwd f 14600 ongebouwd f 4200 Pers. Bel. f 18000 Honden belasting f 2000 Vermake lijkheidsbelasting f 15000 i Ondernemingsbei f 23000 j Vergunnings- en verlofrechti f 1000.—. De gewone dienst sluit, bij een uitgave van f 511668.39 en een ontvangst van f 473529.49, met een nadeelig slot van f 33138.90. De ge meente kan zich derhalve niet bedruipen en blijft in 1947 noodlijdend, d.w.z. fi- nanciëel afhankelijk van de Overheid. De schuldenlast bedraagt' f 190050.waarvoor dit jaar aan rente en aflossing f 20300.- moet worden be taald. HOLLAND's GLORIE M.U.Z.-mateiiaal naar Engeland, Donderdag vertrokken de MUZ 2 en MUZ 7, resp. opge legd in Amsterdam en Den Oever, naar Engeland, om hulp te bieden bij het herstel der dijken in de door over stroomingen geteisterde ge bieden. Beide vaartuigen wer den bij de Amsterdamsehe Droogdok Mij. zeeklaar ge maakt voor den ove.vocht naar Albion. De Wiednger leden vaa de I bemanning- zijn L, Bakker en! P. Leijen, machinisten P> v.d. Herik, hraanschipper. en! J, E, Jansen, stoker. Men hoopt in pl.m, 5 weken i met de werkzaamheden gereed te komen. Wij wenschen de beman ning, die mag helpen onzen naam op waterbouwkundig terrein in het buitenland hoog te houden, een goeden reis en succesvollen arbeid. Behalve onzen naam, ko men deze werkzaamheden bo vendien onze deviesenpositie ten goede Naar wij vernemen heeft de sleepboot „Tureluur'1 van de MUZ in den nacht van Dins dag op Woensdag, op weg van Den Oever naar Amsterdam, haar schroef verloren, De „Tureluur" bracht een 300 tons dekschuit met de arm van de voor Engeland bestemde kraan MUZ 2, naar Amsterdam Woensdagtniddag om 3 uu is de „Tureluur" door een uit Amsterdam Ter assistentie uitgevaren sleepboot in de hoofdstad binnengebracht. De door de „Jan" en de „Waddenzee" naar Amster-j dam versleepte MUZ 2, wel-j ke sleep Dinsdagmorgen om' 11 uur uit Den Oever ver-] trok, zocht wegens den storm' een veilige haven in Hoorn' en zette den volgenden mor gen de reis voort. PAASCHKAMP N. J. N. Aan het Paaschkamp van, den Nederlandschen Jeu,gd-. bond voor 'Natuurstudie, dit jaar alhier op de boerderij van den Heer Van Zweeden in den polder Waard Nieuwland I gehouden, namen pl.m. 90 jon gens en meisjes uit de Zaan streek, Haarlem, Beverwijk Velsen, Hoorn, iSchagen, Alk maar, Texel en Wieringen deel Het kamp is in alle opzich ten uitstekend geslaagd On-1 danks de slechte weersomstan; digheden, die echter de jon-j gelui niet deerden, waren er overdag talrijke excursies, o.a, naar Den Oever, Robben oord, Amstelmeer en Nor- j mert en 's avonds werden er lezingen gehouden, N. J. N.-l liederen gezongen en volits- dansen uitgevoerd. De laatste avond was de Bonte Avond" waaraan ve len meewerkten. De vele' vroolijke en ernstige dingen,! die opgevoerd werden, sloegen! geweldig in, Tusschen de ver-I schillende stukjes door werd er gezongen met begeleiding van gitaren. Na afloop klonk een drie werf hoera voor den Heer! Van Zweeden, die zijn boerde' rij zoo welwillend ter beschik hing stelde en die zoo groote, medewerking verleende lom het slagen van dit kamp Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Zondag 13 April L. Kw. RASSSENLIJST 1947 verkrijgbaar in BOSKER'S BOEKHANDEL H.-Hoef Middenmeer HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. I?» _v 14 April 1.53 2.31 15 April 3.16 4 4 16 April 4.50 5.31 Artsendienst. Van Zaterdag 12 April 16 uur tot Maandag 14 April 8 uur bij geen gehoor bij de eigen arts aileen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Olree, de Groot, Werner, Tamsma, v. d. Sluis, de Boer, Groenhart, v. Slooten en Swaters. Politieke delinquenten naar Nieuw Guinea „Heijet gehoord, Jansen D'r worde planne gemaakt om de poletieke diilequente naar Nieuw Guinea te sture. Zal dat effe opruime „Naar Nieuw Guinea Nou moe Da's kras. Nou mot je wete dat ik daar me leve lang naar toe gewild heb maar 't heb motte late, om-» dat.nou ja, omdat 'k 'et kaartje voor de boot niet kon betale. Wie weet hoe veel van die lui er in 'et vuistje lachen omdat ze d'r nou voor noppes naar toe kenne gaan. 'k Zou d'r haast over denke om ook poletiek dillekwent te worde." Dat ken je nou niet meer worde. As je nóu een onder duiker aanbrengt ben je een goeie Vaderlander en as be waker van een konsetrasie- kamp heije. ook al geen kans meer. Je zou hoogstens ont slag kenne krijge as je d'r téveel zou late ontsnappe. In vreemde krijgsdienst ken je ook niet meer want d'r wordt nerges gevochte,Nee kerel, d'r zit maar één ding voor je op. Plaats een adver tentie in 't Nieuw Guineese dagblad. „Wie wil woning op eerste stand in Wieringen ruile voor ruime hut op Nieuw Guinea Wie weet hoeveel van die lui graag naar Holland komme wille. Vooral als daar straks de Hollandse poletieke dille- kwente worde geimporteerd. Schager Markt. Donderdag. 10 April 1947. Op de gehouden weekmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt 24 Paarden f 5001500 4 Stieren Centrale 40 Gel- dekoeien (mag.) f 2504.75; 24 Idem (vette) Centr. 25 Kalfkoeien f 450—650 4 Pinken f 150—250 7 Gras kalveren Centrale 419 Nuch tere kalveren Centr. 25' Schapen (mag.) f 85100 1 Idem (vette) Centr.35 Overhouders f 4555 14 Bokken en Geiten f 2—35 25 Biggen f 3060 10 Ko nijnen f 4.50—10 30 Kippen f 9—11.50.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1