UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERLNGERMEER EN OMSTREKEN. LIQUIDATIE-VERGADERING VISSCHERSFONDS. DE WIERINGERMEER EN DE N. 0. POLDER. WIERINGERMEER Woensdag 23 April 1947 Tweede Jaargang No. 44. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, HIppolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Sehagen. Tel. No. 538. Na 17 u. No. 392. Giro.no. 149972. f Een volk dat ïe$ Bouwt aan zyn fjekomst I Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1—, per stuk van ten hoogste 4 regels. EEVESTIGING CAND. J. H. POST en intrede door Ds. Post. Zondag j.1. verbond zich, na tot zijn dienstwerk door Ds. W, Doorenbos van Urk te zijn bevestigd, na een vacature van 10 maanden aan deze ge meente als eigen herder en leeraar Ds. J, H, Post, komen de van Urk. De bevestiger koos in de ochtenddienst bij de intrede- predikatie tot tekst 2 Cor. 5 20 de woorden „Zoo zijn wij dan gezanten van Chris tus wege, laat U met God verzoenen" In de namiddagdienst koos de nieuw-e- predikant bij zijn intrede-predikatie naar aan leiding van 1 Cor, 2 1-2, waarbij ZijnWelEerw. als the ma koos de prediking naar het Woord Gods, welke a. niet is naar den mensch b. niet is uit den mensch c. doch is voor den mensch Na de predikatie richtte Ds,. Post zich allereerst tot zijn bevestiger Ds, Dooren bos, brengt dezen daarvoor bij zonderen dank en hoopte ook in de classis bij voortduur op prettige samenwerking. Voorts werd dank gebracht voor dè aanwezigheid aan: Burgem. Loggers van W.Meert en Ir. Ovinge, Rentmeester derj Domeinen aan Ds. Dekker van Enkhuizen, welke namens de classis aanwezig was en begroette daarbij tevens ook de classis. Dank ook aan den Kerkeraad van W.-W:erf, ook namens zijn gade, voor de op offering aan hem betoond, en voorts werden catechesanten en Gemeente in die dank be trokken. De predikant bracht tot slot dank aan zijn ouders, voor de groote opofferens- gezindheid, waardoor hij thans het Woord Gods mag verkon digen. Het welkom werd toegeroe pen door Burgemeester Log gers, welke er zijn vreugde over uitsprak dat, na het al gemeen vertrek der oud-pre dikanten, hij heden thans reeds Je tweede nieuwe Geref. pre dikan' mag begroeten. Ds. Dekker sprekende na mens classis Enkhuizen en gemeenten Middenmeer en Slootdorp. riep het welkom toe aan den jongen nieuwen predikant in de classis en fe liciteert de Gemeente Wierin- gerwerf met dezen feestdag. Ouderling D. Troost sprak namens Kerkeraad en Ge meente Wieringerwerf. Spre ker memoreert, dat deze dag| na een vacature van bijna een jaar voor W.-werf een geluk-1 kige en dankbare is. Gij toch, aldus de Heer Troost tot Ds, Post. hebt uit de vele be roepen deze plaats gekozen,' terwijl onze Gemeente U toch niets kon aanbieden. Dat reeds stemt orts tot diepen t dank, besloot spr. Op spr. ver i zoek werd den nieuwen pre diker staande toegezongen Gez. 8 3-4 gewijzigd, Ds Post dankt daarop de verschillende sprekers voor de goede woorden. Het Zwitsersch Kerkgebouw was bij beide diensten overvol. Zondagmiddag had in de zaal van S. Scheltus de laat- ste vergadering plaats van: één der mooiste vereenigin- gen, welke ooit op Wieringen gewerkt hebben n.1. van het! Visschersfonds. Deze veree- niging werd opgericht den1 Ssten December 1900. Het eerste bestuur bestond uit' A. Zomerdijk, S. P. de Vries, Br. Kat waarbij de commis- sarissen J. Metselaar, Jn. Koorn, J Tijsen, A. Annes, j Jae. Kaptein en M. Kooij.; Velen hiervan zijn inmiddels heengegaan. Deze vereeni-j ging had als doelstelling het geven van -iinancieele steun j aan oude visschers,weduwen j van visschers met weezen inbegrepen. Mocht de uit- keering dan geen daverend kapitaal vertegenwoordigen, toch waren vele oudjes er mede gebaat. Doch de Ver zekeringskamer, het rijksin stituut dat strenge garantie- bepalingen stelt om de ver zekerden de statutaire uit- keeringen te garandeeren, achtte het Visschersfonds niet in staat om op deze voet door te gaan en er werd dan ook medegedeeld, dat geli quideerd moest worden. Op allerlei manieren-heeft het' Bestuur van Visschersfonds getracht de vereeniging te I doen voortbestaan, doch men j was onvermurwbaar. Lang- j zamerhand moest dus deze vereeniging uitsterven In- j middels ontstond er onder de jonge visschers een stroo ming om ook de kans te krijgen een uitkeering op la-1 tere leeftijd te verkrijgen.. Doch gezien de liquidatie! mocht visschersfonds geenj andere leden meer aanne men. Het Visschersfonds trekt evenwel zijn baten uit de Vischafslag Den Oever. Deze zijn de laatste jaren niet mis. Na IJmuiden en1 Scheveningen neemt Den Oever de grootste pl'aats in. -fVorig jaar ruim anderhalf millioen gulden omzet). De jongere visschers, die met hun visch aan de afslag ko- men betalen eigenlijk de inkomsten van het fonds en nu vond met het niet in de haak om wel te betalen en zelf later nooit iets te krij- gen. Buitendien zijn de 'jon ge visschers van meening,' dat de afslag noodig ver^- j groot en gemoderniseerd moet worden. Kortom men wilde meer zeggenschap in het Visschersfonds. Daarom hééft het Bestuur van Vis schersfonds goed begrepen, dat de belangen van de Vis- I scherij voorop moeten gaan1 en werd het verstrekkende voorstel gedaan om de ver-: éeniging Visschersfonds met al zijn lusten en lasten over( te doen aan de Visschers- vereen. D.E.T.V. De vergadering. Om onge veer half drie opent voorz. J. Tijsen de vergadering en blijkt het, dat er 49 personen aanwezig zijn. In de eerste! plaats is aan de orde de j satuten-wijziging. Art. 21 rnoet n.1. dusdanig gewijzigd worden dat de alg. vergade ring te allen tijde tot ont binding kan overgaan. I Alvorens tot stemming wordt overgegaan geeft voor- j zitter het woord aan den hr. P. de Graaf. Deze schetst de vele moeilijkheden, welke j overwonnen moesten woeden alvorens tot deze vergadering kon worden overgegaan en behandelt de kwestie met de Verzekeringskamer. Het blijkt hier wel, dat men tot liquidatie gedwonggn wordt' en geen andere keuze meer heeft. De spreker, welke op verzoek van het bestuur als adviseur optreedt, brengt verslag uit van de vele con ferenties welke gehouden zijn op uiteindelijk tot deze ver gadering te komen. De stem ming levert het volgend re sultaat Aanwezig 49 pers. Vóór Statutenwijziging 43, tegen 5. ongeldig 1. Inmid dels is een lid erbij gekomen en zijn er dus 50 stemge- j rechtigden. Nadat weer toe- gelicht is welke belangen op het spel staan en wat nu i precies de bedoeling is van de liquida% en overgang: naar D.E.T.V. krijgt de voorz. van D.E.T.V., de heer Jan: Bakker Jr. het woord en licht toe, wat D.E.T.V. voor bedoe lingen heeft. D.E.T.V. gaat op dezelfde voet door als Vis schersfonds n.l. ze zal over eenkomstig de bestaande statuten voortgaan met het geven van uitkeeringen. Buitendien zal zij in een algemeepe vergadering bij - eenkomen en trachten, de jonge visschers eveneens een verzekering te garandeeren. Op welke wijze zulks zal ge schieden is nog niet bekend, doch de Verzekeringskamer heeft geadviseerd een col lectieve verzekering af te sluiten bij een groote verz.- maatschappij. Deze kan dan pensioen-boekjes afgeven. De afslag ontvangt baten en daaruit moet de premie be taald worden. De heer de Graaf heeft reeds eerder geadviseerd om vrijblijvend een deskundige te laten komen welke prijs opgave doet van de tarieven. Men zal immers moeten we ten, wat krijgt men en wat moet betaald worden Kan de nieuwe vereeniging een en ander opbrengen. Na toelichting van den hee-r Bakker vangt de stem ming aan. Het stembureau wordt on der toezicht gesteld van den heer de Graaf in verband met het officieele proces verbaal, dat opgemaakt zal worden van deze belangrijke stap. Thans blijkt, dat alle 50 aanwezigen vóór de liquida tie hebben gestemd. Een be wijs dat men wel inziet, dat er iets moest gebeuren. De zaak is dus zoo gewor den. D.E.T.V. betaalt nu voortaan de ouden van da gen, de weduwen en weezen. AJle bezittingen gaan bin nenkort. notariëel over aan D.E.T.V. Straks zal D.E.T.V. gaan vergaderen en wellicht met haar plannen voor de dag komen. Laten wij mede in het belang' van Wieringen hopen, dat Den Oever een groote afslag zal verkrijgen. Nadat de heeren Jan Lont Gz. en de Graaf nog even een woord van dank en waardeering hebben gericht tot de oude bestuursleden van Visschersfonds en ge wezen hebben op het zeer vele werk, dat vooral de hee ren Tijsen en de Vries in hun vruchtbare leven heb ben verzet, sluit Voorz. deze laatste vergadering van een der mooiste vereenigingen van Wieringen Het Vis schersfonds. De Duitsche verdedigings-_ werken op het veelbesproken Helgoland werden Vrijdag j.1. door de grootste explosie aller tijden, totaal vernietigd. Gangster - methoden op den Afsluitdijk. Onder dit opschrift, gaven wij onlangs een bericht over een „brutale roof' van zak ken kunstmest op den Af sluitdijk. Uit nader ingekom inlich tingen blijkt deze zaak zich echter toch wel eenigszins anders te hebben toegedra gen en was er in kwestie van diefstal geen sprake. De „chauffeur", (die hee- lemaal geen chauffeur was.) van de bewuste auto heeft zich zooals uit de feiten is gebleken als „eerlijke vinder" gedragen zoodat in dit geval noch dezen, noch zijn firma ffa. Albert Heijn) eenige blaam treft. Wij betreuren het daarom dat het bedoelde bericht, ge- distaleerd uit op dat moment oncontroleerbare gegevens van „ooggetuigen", in dezen vorm in ons blad werd opge nomen. Vergelijking tusschen beii&e Zuiderzeepolders. (7). De grondsoorten in den N. O. P. I Om het inzicht over de grondsoorten in den Noord- oostpolder eenigszins te j benaderen noemen we de verschillende afzettingen die1 j hier in voorkomen. Verreweg i de belangrijkste afzetting" is de jonge zeeklei, die het overgroote deel van den pol- der bedekt. Deze klei is over; het algemeen lichter dan de j j oude zeeklei in de Wieringer-1 I meer, vooral wanneer we ze vergelijken met het kwelder-! type. Slechts een klein gebied ten Zuidoosten van Urk be- j I vat. meer dan 40 pet. Deze i jonge zeeklei is van uitste-: I kende kwaliteit. Hoewel het I aan de hand van analyse's. beter is aan te töonen, kanj toch wel worden vermeld dat j i het kalkgehalte overal zeer1 j behoorlijk is, ruimschoots voldoende voor gedurende vele jaren in de behoefte te j voorzien. Evenals in de Wie- ringermeer bevat ook hier de klei weinig humus, onge- 1 veer overeenkomende met i ééntiende deel van het klei- j I gehalte. Van de plantenvoe- j dende stoffen kan worden j vermeld dat het kaligehalte j hoog genoeg is om voorloopig deze bemesting overbodig te1 maken, althans voor de meeste landbouwgewassen. De stikstof rijkdom is gering, terwijl het fosforzuurgehalte ook aanvulling behoeft. In de j Wieringermeer is dit trou- wens ook zoo. Ondanks 't betrekkelijk lage humusgehalte is de struc tuur van deze klei zeer goed. De grond laat zich dan ook gemakkelijk bewerken, zeker' beter dan de zwaardere oude zeeklei in de Wieringermeer. (Een- excursie W.-meer- boeren was indertii bij een trip door den N.O.P. zoo enthousiast over de mooie structuur van deze klei, datj ze in hun zakdoek een beet- je mee wilden nemen om dit hun collega's in de Wierin- meer te toonën). Daar over het algemeen de meening geldt dat de zware klei van nature niet vruchtbaarder is dan de lichte, moet het dus wel als een voordeel, worden gezien dat de Noord- oostpolder bouwvoor niet bo ven de 40 pet. klei bevat. Dit1 voordeel ligt dus in de lich tere en eenvoudiger bewer king. Een nadeel van de lichtere bouwvoor zou kun nen zijn dat het kleigehalte zoo laag is, dat deze jonge grond onvoldoende klinkt om een goede scheurvorming te waarborgen. Hierdoor zou het overtollige regenwater niet snel genoeg afgevoerd kunnen worden. Na een zware regen zou het land te lang nat blijven en een na- deeligen invloed op de werk zaamheden en den groei van de gewassen zou het gevolg- zijn. -Voor zoover ons de er varing' tot nu toe heeft ge leerd is op de zware zavel gronden dit gevaar niet te vrezen, vooral wanneer deze eenige jaren een gewas heb ben gedragfen. Sterker nog', op meerdere plaatsen is ge bleken dat deze waterafvoer zoo snel plaats vond, dat het na enkele cultuur jaren mogelijk was een deel van de greppels bij de wateraf voer uit te schakelen, door ze dicht te ploegen. Bij een te laag kleigehalte wordt de scheurvorming onvoldoende om de neerslag tijdig, af te voeren. Bij welk kleigehalte hier de grens ligt is niet be kend. Zeker is echter dat de lichte zavel A aan dit euvel mank gaat. Dit komt in het voorjaar zeer duidelijk naar voren. De verslemping op deze grond is dan dikwijls zoo ernstig dat een normale voorjaarsbewerking deze niet teniet kan doen. Een inten- siveering van het ontwate ringssysteem kan hier slechts weinig verbetering in ,bren- gen. Een blijvende verbete ring moet hier gezocht wor den in een verhooging van het waterbergend vermogen en vergrooting'van de door- latendheid, wat slechts na verloop van jaren door al lerlei cultuurmaatregelen is te bereiken. De lichte zavel gronden buiten den polder zijn vaak uitstekend ontwa terd zoodat ook dit, bodem- type hier wel zoo ver is te brengen. Dat dit echter lang kan duren, bewijzen wel de overeenkomende gronden in de Wieringermeer. (Wordt vervolgd.) Bij het afscheid van één der onzen. Je was een der onzen Nouwen. Sterker nog je was er eerder dan velen van ons. Met liefde gaf je je aan je werk in de Wieringer meer, meer dan vijftien jaar geleden reeds. Als trekkerchauffeur en als vakman in den land bouw werd je komst op prijs gesteld. Waren er moeilijkheden of extra zware karweitjes, dan was jij de man, die ze opknap te voor anderen. Zoowel op den trekker als bij de dorschkast, die later aan je zorgen werd toevertrouwd, was je de juiste man op de juiste plaats. Je leefde ondanks alles aan de zonzijde van het hier zijn, docr je uitste kende humeur. Vooruitgang in het leven was je streven ook later toen je op je eigen prettige manier bij de huisvrouwen aan de deur kwam voor het ophalen van premie of huishuur. Voor de gemeenschap beteekende je een vriend en helper, vooral sedert je de plaats bij onze gemeen te ging innemen, die je nu zoo plotseling moest ver laten. Bij het wisselen van be woners van onzen polder en van de ambtenaren op de secretarie bewaarde jij de continuïteit en waren je raadgevingen door je uitstekende pl'aatselij ke en menschenkennis van onschatbare waarde. Je plaats in de zaal van Smit was je toevertrouwd, daar rekende men op je. Was het de tronie van het noodlot, dat je daar voor het laatst 'was bij de opvoering van den „Doo- dendans" door het gezel schap Eckhardt, waarin zoo treffend tot uiting kwam, dat voor ons allen, ongeacht onze maatschap pelijke positie, eenmaal de tijd van heengaan komt Wë zullen je missen als vriend en als pionier, in je werk en als mensch Rust in vrede, de Gr. Wieringerwerf, 21 Apr. '47. Adoli': „Deze basis wordt volgens plan vernietigd". Herman: „Maar niet volgens het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1