UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE VERDEDIGING VAN DE AFSLUITDIJK IN; MEI 1940. j In 1946 keerde de stichting j voor de verzorging van pl.m. 4400 gezinnen van nagelaten betrekkingen der gevallen i verzetsslachtsoffers in ons 1 gehele land een bedrag van omstreeks 9 millioen uit. Het rijk droeg hierin 7 millioen bij. Woensdag 7 Mei 1947 Tweede Jaargang No. 48. Eedactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer" Post De Haukes. Telefoon No. 3. Westerland Een volk dat leef Sonwt aan zyn ioekomtt Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. (Vervolg.) In de morgen van deze buiten ons stelinggebied zo eerste Pinksterdag kregen I §'°ed en zo kwaad als dit de dokter en ik, die in de- ging geformeerd en afge- zelfde kazemat sliepen, het voercl in de richting den denkbeeld om ons eens wat Oever. op te knappen en we gingen Na dit incident volgden op pad om ons eens heerlijk: steeds weer vliegeraanvallen te wassen en te scheren in waarbij echter geen bommen het gebouw der Politietroe- nieer werden afgegooid doch pen, dat voorzien was van j uitsluitend mitrailleurvuur stromend water. werd afgegeven. Trad er even We hadden goed en wel een pauze in, dan hielden ons gezicht ingezeept toen onze soldaten zich onledig we vliegtuigen hoorden. De mitrailleurs der vliegtuigen begonnen te ratelen en het gebouw werd doorzeefd dGor mitrailleurkogels. Moppe rend op de onhoffelijkheid van de vliegers, die ons op met het verzamelen van de door de bezetting der Wons stelling achtergelaten wa pens en met het lossen van de munitie uit de auto's die vóór de brug waren achter gebleven. Op deze wijze kre- DE BEVRIJDING VAN NEDERLAND Zondag nog niet ongestoord' gen wij zowaar 13 lichte ons toilet lieten maken, kro- piitrailleurs te pakken en pen we in de kelder van het spoedig was alles aan het gebouw. Een ogenblik later toen de mitrailleurs zwegen. I reinigen van de wapens en gingen we weer terug, maar bel vullen van de trommels., van onze spiegels en wasta-Tegen het invallen van de fels was niets meer over, duisternis volgde het eerste alles stukgeschoten en de contact, met de vijand, waterleiding lek, terwijl de Drie soldaten werden mitrailleurkogels nog zaten waargenomen op het ter- in onze achtergelaten boven- reintje gelegen tussen de kleren. versperring en de brug. Ver- We zochten de kazemat moedende dat het wellicht maar weer op en waren daar nog enige nakomers waren juist aangekomen, toen de I 1 Het een ieder naar den zin te makeri j Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Woensdag 14 Mei L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 8 Mei 9 Mei 10 Mei 11 Mei 10.19 10.53 11.30 10.36 11.12 11.50 0.11 vliegtuigen brandbommen begonnen af te werpen. De houten opstelling van ons marinekanon moest er aan geloven, terwijl het genie- bureau en de loods van de Rijkswaterstaat de volle laag kregen en spoedig in lichter laaie stonden. Met onze geweren en karabijnen kon den wij tegen de vliegtuigen, die steeds maar weer over- scheerden. weinig beginnen. Tegen de middag verdwe,- nen de vliegtuigen en we gingen de schade opnemen. Het marinekanon zelf was zoals na de onmiddellijke reiniging ervan bleek, ge spaard gebleven, doch wel vertoonde het .sluitstuk de lidtekens van de erop geket ste mitrailleurkogels. Te 14.30 hadden we juist de inwendige mens versterkt en we wilden weer eens gaan •rondneuzen, toen de kapitein mij opdracht gaf de buiten mitrailleur in stelling te brengen zodat ik, in het daartoe dienend geval, on middellijk voor de brug vuur zou kunnen brengen. Een blik door de periscoop ver klaarde mij de reden van deze maatregel. Op de dijk naderde een wanordelijke troep, ten dele marcherend., ten dele in au tobussen. Onmiddellijk zien de dat het geen Duitschers waren, dachten we aan de bezettingstroenen der Wons stelling dit vermoeden bleek juist te zon. "R^na het gehe le bataljon trok io de rich ting van onze stelling terug. De Kanj tein. pen vervolging/ door de v^nd vermoedend en vPrTT'ach*pnd, nam on- middplliik z'in maatregelen. Hij depd a^ter bpt bataljon de versperring sluiten en vóór bPt bot.alion de brug springen. Daarna^eeon hij, aangpzlen ri- viiand de ver- volgjn? b^kbaar nog niet had jrmezpt. mpt enige van' onze off'pipren rrde te schep- j pen in de chaos. Eén voor één wordpn de totaal gede- i morabsp^rrfp soldaten over dp schutsluizen gelaten en I versjouwen, op de uitge- werd het bataljon een eind zochte plaatsen te brengen uit de Wonsstelling deden we niets doch bleven scherp waarnemen. Plotseling be gon er een op het zoeklicht te vuren en nu werden ze door geweervuur onzerzijds op de vlucht gedreven. De Kazematten bleven zwijgen om niet de opstellingsplaat- sen der wapens te verraden. Twee der wegvluchtende soldaten strandden op de landmijnen voor de versper ring, terwijl de derde de ver sperring ongedeerd door kwam en verdween, nadat hij nog een rookkaars had ontstoken, die echter niet het minste effect had, dank zij de sterke wind, loodrecht op de dijk. Terwijl onze posten en pa trouilles opdracht kregen zeer scherp te luisteren en toe te zien viel de duisternis in. Ik was deze nacht weer officier van piket en het beloofde een drukke nacht te zullen worden omdat we de aankomst van luchtaf weergeschut, dat ons, op verzoek van den kapitein, door den stellingcomman dant werd gezonden, ver wachtten. Tegen 1.00 uur arri veerde een peloton 2 t.L on der commando van den Res. Ie Luitenant G. J. Vis, die met vreugde werd begroet. 1) Na hem even uit den droom geholpen te hebben omtrent de inkwartiering, door hem mijn eigen slaapgelegenheid te tonen, gingen we met behulp van een zaklantaarn- tje in de ontzettoend don- j kere nacht, onmiddellijk aan j het werk om de opstelling- j plaatsen te verkennen voor de 3 stukken 2 tl. Een eresaulut voor het I personeel van dit peloton is wel op zijn plaats, want j hoewel zij in twee nachten j haast niet geslapen hadden begonnen de mannen on-1 middellijk in het donker in het onbekende heuvelachtige terrein, doorsneden door loopgraven en prikkeldraad- versperringen, de stukken te Bovenstaande schets geeft een volledig beeld van het tempo waarin alsmede van de wijze waarop debevrijding van ons land door de gealli eerde strijdkrachten ge- schiedde. I Na de doorbraak bij Wezel l aan de Rijn even ever de j j grens ten Oosten van Nijme- gen trok de geallieerde hoofd j macht Nederland binnen en waaierden de verschillende legergroepen over ons land uit. Hetzelfde had reeds in Sept. 1944 kunnen gebeuren bij Arnhem Met ingang van 1 Mei jl. is de Wieringermeer-redactie van de Fievo-bode gevestigd Fazantstraat 21 Wieringerwerf. Tel. n-r. 100 (dag en nacht.) Correspondentie en copie aan dit adres te zenden. I Mw. Corne!ese-de Wit op de 7e plaats in het Ned. keurkorps. Bij de Zondag te Gronin gen gehouden kampioen- wedstrijden Gymn. en Atle- Uiiek voor Nederland, moest onze plaatsgenote Mw. Cor- nelese-de Wit haar plaats in het Ned. dames keu-rkorps voor de 6e maal verdedigen en zij wist de 7e plaats: te veroveren. Het is op zichzelf reeds een geweldige prestatie tot de 12 beste turnsters van Ned. te behoren. Maar men kan deze nóg hoger aanslaan als men weet dat Mevr. Cc-r- nelese dit behaalde met een gekneusde voet hetgeen haar aanwijsbaar nadeel opleverde en de 3e plaats deed ontgaan. Onze hartelijke complimen ten voor het hoog houden der Wieringer vlag ook in het Noorden des lands. en de opstellingsplaatsen te versterken terwijl onze eigen mannen de munitie onder brachten waaraan zelfs keu- kenpersoneel en verlich- tingspersoneel deelnam. Ondertussen kwam uit de 2e linie bericht dat daar een Pel. lu. mitrs. onder Vaan drig Fritschi was aangeko men en ook reeds in stelling kwam. Tegen de morgen kon ik aan de Kapitein melden dat alles „O.K." was en dat even tuele vliegeraanvallen op een warm onthaal konden rekenen. (Wordt vervolgd.) 1) Dit was de Afdeling Leeuwarden van het V.L.K. Luchtafweerdienst, 10 Mei 12.50, op tlf. last van der). Korpscommandant, onder Adj. ond. off. Kalma uit Leeu warden teruggetrokken op Wormerveer, aldaar gefor meerd tot een pelotton on der Res. Ie Luit. Vis en ter beschikking gesteld van C. Stg. Hd. INZAMELINGSACTIE 1947, STICHTING 1940—1945. Jaarlijks zal dus, wil men de hulp voortzetten, 1'. 2.000.000 uit eigen midde- 1 len moeten worden betaald. Dit bedrag moet door de ge hele Nederlandse bevolking I worden bijeengebracht, want anders zouden de uitkeringen aan de verzorgde gezinnen moeten worden verlaagd, i Dit, aldus het stichtings- bestuur, zou in strijd zijn met onze beloften, gegeven aan onze gevallen illegale vrien den en niet beantwoorden aan het ideaal, dat wij ons j I gesteld hebben ten opzichte van de verzorging van hun vrouwen en kinderen. Om het gestelde doel te bereiken moet in het dis- trict Noord-Holland 20.000 gulden worden bijeenge bracht.. In het rayon Den Helder o.a. door Anna Pau- lowna f 2500.door Wierin- gen f 2500.door Den Hel der f 5100.en door Wie- i ringerwaard f 500.—. In het rayon Schagen staat voor Wieringermeer f 2200. Schagen f 1500.Winkel f 700.—, Zijpe f 2000.— etc. U kent toch het devies van de Stichting Gedenkt, die deze woorden leest mijn makkers in den nood 1 en die hen nastaan 't allermeest in hunnen rampspoed grootI Volgende week 2 eieren In de eerstvolgende bonnen lijst zal een bon voor twee eieren worden opgenomen. I Deze bonaanwijzing zal voar, alle leeftijdsgroepen gelden. I HANDELSAVONDSCHOOL MEDEMBLIK. Aan het einde van het Cursusjaar 19461947 kwa- I men Maandag 28 April Be- stuur, leraren en leerlingen van de 3-j. Handelsavond- school bijeen in het gebouw van de U.L.O.-school te Me- dembiik, waar ook de lessen van de Handelscursus gege ven worden. Nadat de Directeur, de Heer D. de Boer, allen wel kom had geheten op deze sluitingsavond, reikte hij met een kort persoonlijk woord aan alle leerlingen de rap porten uit. Op enkele uit zonderingen na konden allen naar een hogere klasse bevor derd worden. Met genoegen kon spreker tevens medede len, dat aan alle leerlingen van de hoogste klasse het einddiploma van de Handels avondschool kon worden uit gereikt, wat wel het gevolg was van hun ijverige studie gedurende de afgelopen win- tercursus, ondanks de vele moeilijkheden zoals o.a. een vaak zware dagtaak. De Voorzitter van het Schoolbestuur, de Heer E. Breet, reikte vervolgens de diploma's aan de leerlingen uit en wenste hun veel suc ces op de a.s. Middenstands examens in Mei, waarvoor allen tevens opgeleid zijn. Voorts prees hij de goede geest en de uitstekende ver standhouding, die er tussen leraren en leerlingen bestaat. Hij vond het van groot be lang voor de leerlingen, dat zij onder zulk een deskundi ge leiding de gelegenheid krijgen, zich verder te ont wikkelen en zich, behalve voor het Handelsschooldiplo- ma, ook te bekwamen voor het zo waardevolle Midden standsdiploma. Het was, zei spreker, 'dan ook een grotè voldoening voor. het Bestuur van de beide Middenstandsverenigingen (R.K. en Prot.), door wie de schooi nu al meer dan 30 jaar in stand wordt gehou den, ciat zodoende aan vele jongelui, die na het-verlaten van de Lagere School geen verder dagonderwijs kunnen volgen, en ook aan vele ou- deren, ze toch een mooie ge legenheid kan worden gebo- den tot verdere studie en tot verbetering van hun alge mene ontwikkeling. Hierna nam de Directeur met een kort slotwoord af scheid van de leerlingen tot het begin van de nieuwe cursus in het najaar. Eoor vrachtauto overreden Tijdens de plechtigheid bij het Monument voor de geval lenen te Laren, werd het 3- jarig zoontje van den heer vd Z. door een vrachtauto ge- j grepen en gedood. LICHT BRACHT C.C.D. OP HET SPOOR VAN CLANDE STIENE SLACHTING. Terugkomend van een nachtelijke speurtocht, naar vervoer van frauduleus ge- I slacht vee, zagen contro- leurs van de C.C.D. bij een slager te Wassenaar licht branden. Bij onderzoek bleek dat de slager kort te voren I twee runderen clandestien geslacht had. Het- vleesch was reeds afgeleverd, doch procesverbaal volgde. Uitgave Stichting Flevo.Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor wa ringen N. H. Klomp. Klleft- straat 12. Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wlerlnw- meer J. M. de ciraaff, W.-werf. Telef. No.. 100. i Verantwoordelijk voor ad- vertentierubriek R J Rid der. Markt. A Sebarrpn. Telefoon No. 538, Directie. I Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14. Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1