Zaterdag 7 Juni 1947 UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. EX-BURGEMEESTER VAN DIEMEN STAAT TERECHT. ARIS SAAL VOOR HET GERECHT Tweede Jaargang No. 58. Redactie SecretariaatKlieltstraat 12, Hippolytushoef Wielingen. Telef. No. 103. Administratie „villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telefoon No. 3. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst 1 Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. EENDRACHT MAAKT MACHT. Weest onderling eensgezind (Rom. 12 16.1 Paulus, de grote heiden- apostel schrijft in zijn brief aan de jonge Christenge meente te Rome de woor den weest onderling eens gezind. Deze vermaning geldt ook ons, mensen der 20ste eeuw. Een oude we reldwijze boer zeide het zelfde op zijn wijze als de paarden gelijk trekken, dan gaat de wagen wel. Dit weten alle lezers, doch begrijpt ge ook de ernstige aansporing weest onderling eensgezind. We leven in een chaotische tijd. De oorlog heeft in vijl boze bange jaren ontzettend veel vernield, vernietigd en onherstelbaar beschadigd. Niet alleen in de wereld, in ons land, om ons heen, maar ook in ons, in ons leven, in ons hart moet worden ver nieuwd, hersteld en opge bouwd. We staan voor een bijna bovenmenselijke taak en alle krachten moeten worden ingezet, wil de „wederopbouw" niet een jammerlijk fiasco worden. De resultaten van de weder opbouw van huizen en fa brieken, van kerken en scholen zijn, twee jaren na het einde van de oorlog, be droevend en teleurstellend. Zijn deze beter, als we den ken aan het huwelijks- en gezinsleven, aan het geluk der mensen, de vrede in de wereld en maatschappij Hoe ver is de wederopbouw gevorderd van het geestelijk en godsdienstig leven Vergeet nimmer de eens gezindheid is het cement onmisbaar, wil met met kans op succes bouwen en weder opbouwen. Wat komt er terecht van het geluk der mensen, van het huwelijk, het gezin, de vrede tussen de volken, de bouw van Gods Rijk op aarde, als de eensgezindheid zoek is. Laat ons elkander goed begrijpen. Onder eensgezind heid verstaat Paulus niet eenheid van begrip en voor stelling. En wij zouden er aan kunnen toevoegen niet een eenheid als in Hitier Duitsland of Stalin-Rusland waar, een van „de staatsleer" afwijkende mening of. over tuiging, vaak met geweld en dwang wordt uitgeschakeld en tot zwijgen gebracht. Paulus vraagt eenheid van zin en bedoelen, eenheid in ons streven, de zelfzucht en het egoïsme uit te bannen eenheid in de strijd tegen het boze en slechte in de wereld en in het mensen hart. Waar eensgezindheid is, zijn twist en tweedracht buiten gesloten. Wel blijft er verschil' van gevoelen en opvatting bestaan. doch dit leidt niet tot gezins moeilijkheden, arbeidscon flicten of erger nog.oorlog. Waar eensgezindheid heerst tracht men niet alleen zijn tong maar ook zijn daden te beheersen daar is men minder zelfzuchtig en weet men een offer te brengen. Waar eensgezindheid woont in de harten der mensen verstaat men de dichtregelen van de koning der Neder landse dichters, Joost van den Vondei Een paar ernstige feiten. Geen eis. Uitspraak over 14 dagen. Donderdagmorgen stond Al- bertus van Diemen, de man die van 15 Juli 1942 tot aan de bevrijding, als NSB burge meester van Wieringen fun geerde, voor het bijzonder gerechtshof te Alkmaar terecht Als Voorzitter van het Tri bunaal trad op Mr, J. P, Wind pausen. In de tenlaste-legging stond o.m, vermeld dat de Heer van Diemen op 24 Oct. 1942 lid der NSB was geworden. In de NSB had de verdachte een middel gezien tot verbete ring van de sociale omstandig heden van het volk. De President achtte het tijdstip niet gelukkig gekozen omdat zich toen reeds over duidelijk begon af te tekenen dat het volk een afkeer van de NSB had. Van Diemen had dit moeten inzien. In Maart 1943 trad hij toe als begunstiger van de Ger maanse S.S. en hij werd later lid van het Genootschap Sibbe kunde, een verkapte Nazi-in stelling. Verdachte verklaarde er ter-] loops in te hebben toegestemd als begunstiger der Germ, S.S. toe te treden. Enig voordeel had hij van een en ander nim mer genoten. In de Sibbekunde zag hij meer een wetenschap pelijk instituul, 15 Juli Ï942 werd hij tijde lijk Burgemeester van Wierin gen. Tevoren was hij werk zaam hij het Haarlemse Elec- triciteitsbedrijf. Op verzoek van de Comm. der Prov., Mr, Backer, had hij in 1943 een benoeming als Burgemees ter in vaste dienst aanvaard. Vondt U dit niet vreemd Vroeg de President. Achtte U zich wel capabel. U liadt toch slechts lager onderwijs genoten Zag U er mis schien voordeel in De Heer van Diemen ant woordde, te hebben gemeend door aan te blijven, in het be lang van de bevolking te kunnen handelen. President „Hoe vondt U, „de beweging", kon U daar vol ledig mee instemmen Verd. „Op Wieringen zit men vrij ge-isoleerd. Ik heb me er weinig mee bemoeid." Pres. „Toch deed U mee aan eetpartijtjes bij leden en waarom was U in 't bezit van 'n revolver. Ook vondt U het nodig de politie te bewapenen Stelde U zich wellicht ook op! het standpunt dat ieder symp toom van verzet moest wor den onderdrukt Verdachte zeide. dat de te- genstellingen öp Wieringen niet; zo groot waren, 't Was er ge-! moedelijk, maar politiemannen moeten toch 'n wapen hebben. Een ernstig feit Verraad Verdachte had, vermoedelijk op aanstichting van anderen eens een boekje openge- De Heilige Eendracht is het zout Dat huis en stad in wezen houdt Zij stelt d'oneffenheên gelijk En baart een goddelijk muzijk Het welk de geest en 't lijf verheugt. Een wijze kent en eert haar deugd. Ds. A. P. Goudsbloem. daan over de anti-NSB gezind heid van onze plaatselijke arts Dr. Beeker bij de Procu reur-Genei aal van het Ge- rechtshof te Amsterdam, de la ter vermoorde Mr. J, Feitsma. De uitlatingen van Dr. Beeker zouden niet bevordelijk zijn! voor de beweging, zo werd schriftelijk gerapporteerd. Ook werd Dr. Beeker daarin aange vallen over afkeuren van per-i sonen voor de arbeidsinzet. Verdachte had echter direct' berouw daarvan en vond het van zich zelf niet sympathiek zo te hebben gehandeld. Hij had de brief terugverzocht. en deze was aan het bureau Rijkspolitie teruggestuurd, waarmede de zaak in de doof pot was gestopt. De President Was Nippe- rus ook lid van de NSB Verdachte Voor zover mij bekend, niet. De President In zekere zin heeft U hier verraad ge pleegd. Iedere fatsoenlijke NSB-er zou dit afkeuren. Ge lukkig heeft U Uw dwaling in gezien. Was het rapport door gegeven naar de S.D., dan wa ren de gevolgen niet te over zien geweest. De Landwacht Vanuit Haarlem was ge-infor meerd of het nodig was een groep Landwacht op Wierin-1 gen te detacheren. De President „Had U daar om verzocht Verdachte ontkende. Hij had hierover noch instemming noch afkeuring betuigd en deze zaak gewoon laten rus ten omdat hij de noodzaak er van niet inzag, 't Was rustig op Wieringen. De Meistaking. Welke rol speelde verdachte In Mei 1943 sloten de arbei ders van de Grontmij. zich spontaan bij de algemene proteststaking aan. Verdachte werd ten laste ge legd zich bij het onderzoek nogal druk te hebben gemaakt en werd o.m. verantwoordelijk gesteld voor de internering van de hoofdopzichter de Heer A. Huizing. Verdachte had de Heer Ver schoor opgebeld en verzocht de arbeiders te adviseren weer aan het werk te gaan. Later had de Heer V. gerapporteerd dat alles weer in orde was, I De Heer Huizing werd ver zocht ten raadhuize te komen, doch er was toen een Duits officier bij. Hij werd verhoord en daarna gearresteerd. Van Diemen had hem verzwegen dat er een Duitser bij was, dus was hij nergens op voorbereid De Heer Huizing beschuldigt de burgemeester een rapnort te hebben gemaakt. Van Die men zou hem gezegd hebben zijn bagage gereed te maken omdat hij gearresteerd zou wor den. Verdachte ontkent dit !en stelligste. De Duitseh leidde het verhoor, alles ging van die persoon uit. Ook de Heren Blokland, vd Schaaf en Gangefhof wer den opgepakt, doch spoedig vrij gelaten. De Heer Huizing bleef tot 1944 in Vught en St. Michels Gestel. Vervolg 2« pagina. Voor het Bijzonder Gerechts' hof te Amsterdam had zich j.1. j Donderdag de gewezen NSB- burgemeester Aris Saai te verantwoorden voor le. het aannemen van de burgemeestersbenoeming r 2e. het opgeven aan de S D. van kapper Zwart 3e, het inroepen van de hulp van de Landwacht 4e. het lidmaatschap van de NSB. Als getuigen waren opgeroe-| pen, de heren A. N. Nap, Ge-| meente-secretaris, burgemctss-, ter de Groot van Wijde Wor-: mer, de thans nog geschorste veldwachter Noot, de gewezen' veldwachter Iiaarsma, de Heer j Zwart uit Middenmeer, de hr, Schuringa, de gewezen com mandant van de Landwacht, Mooij, welke laatste als ge vangene in de boeien verscheen Als getuige a décharge was de Heer Van Zijll Langhorst, gewezen commies- redacteur ter secretarie van Wietinger- meer, verschenen. De verschillende getuigenver klaringen liepen niet veel uit een. Er waren bezwarende fei ten, als telefoontjes en brieven naar de S.D. [welke laatste 6 jaar internering geëist. uit het gemeente-archief waren overgelegd), er waren minder bezwarende omstandigheden,] als het bestrijden van zwarte handelaars en er waren ook, gunstige verklaringen. Het gaat] bezwaarlijk de gehele zitting die van kwart over tien tot 1 uur duurde, te verslaan en daar wij op Tiet laatste mo-1 ment verhinderd waren de' zitting bij te wonen, moeten wij volstaan met hetgeen wij van bevriende zijde vernamen Aris Saai maakte een zie lige indruk. Nadat hij aanvan kelijk domweg, bewezen fei ten ontkende, barstte hij later in een huilbui uit. Toen zijn verdediger Mr, Leesberg uit; Alkmaar, die een zeer uitvoe-] rig, doch enigszins verward' pleidooi hield, naar voren bracht, "Sat de beschuldigde zijn boerderij reeds kwijt was en dat zijn vrouw met vijf kin' deren onder bezwaarlijke om-' standigheden leven," was het de! eens grote Saai te veel. De eisch van de Procureur-j Fiscaal Mr. 'Sikkel was 6 jaar internering met ontzetting uit] de kiesrechten voor het leven.' De uitspraak geschiedt op Donderdag 19 Juni a.s. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind. Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Woensdag 11 Juni L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 8 Juni 11.13 11.33 9 Juni 11.53 10 Juni 0.15 0.39 11 Juni 1. 3 1.28 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 7 Juni 16 u. tot Maandag 9 Juni 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Beeker, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer, Koning, Schreude-r, Schut en Veenis. Wieringermeer. VERGADERING V.V.V. De jaarbeursplannen. In Hotel Smit hield de V.V.V. een vergadering, ten einde de eventuele inrichting van een stand op de Na- jaarsbeurs te Utrecht te be spreken. Een twintig heren o.a. graanhandelaren, coöpera ties en landbouworganisaties gaven van hun belangstel ling blijk. De moeilijkheid in deze vergadering betrof juist het financiële gedeelte. Het belang van een spre kende jaarbeursstand komt' de gehele Wieringermeer ten goede, zowel de landbouw als de handel' en de midden stand, De speciale W.-meer- producten zoals Zaaizaad en Pootgoed, dienen door recla me niet alleen binnen ons land maar ook daarbuiten een groot afzetgebied te vinden. Ook andere gedeelten van ons land zitten niet stil en juist nu is reclame voor onze Wie-ringermeeimroducten noodzakelijk. Men stelt zich een ge meenschappelijke stand voor waarin alle producten in diverse soorten aan de be zoekers getoond zullen wor den. De Ver. voor Bedrijfsvoor lichting werd in principe be reid gevonden, om op de Beurs het publiek door haar assistenten speciaal alle in lichtingen te geven, buiten landers door middel van een tolk. Komende op het financi ën gedeelte bleek dat de hand_el bereid is een deel der kosten te dragen, als ook de landbouwers een gedeelte bijdragen. Het is, aldus de Heren Koolhaas en Kremer, zeer zeker ook een boeren- belang, als de handel de betr. agrarische producten vol doende weet af te zetten. Men ziet n.1. de toekomst wat afzet betreft moeilijker in dan de afgelopen zeven jaar, toen men practLsch alle producten zonder moeite kwijt kon. Aan alle handelaren zal j door de secretaris Mr. Vos-1 ters een zeker gemiddeld j j bedrag gevraagd worden. Men vertrouwt er daarbij op, dat ook de Wieringermeer j boer het belang van deze j jaarbeursactie inziet, j De vertegenwoordigers der j 3 landbouworganisaties wa- ren persoonlijk zeer sterk voor het plan. Men zal één en ander aan de l£den op een komende alg. vergadering voorstellen. Na ruim 2 uur vergadert te hebben sloot voorzitter, de Hr. Kroeze, de geanimeerde bespreking, die echter hel'aas nog geen definitief resultaat heeft opgeleverd. Men late niets onbetuigd om dit uit stekende plan spoedig defi nitief te maken. Medemblik. Ingaande 9 Juni 1947 is benoemd tot leerling-amb- tenaresse ter gemeente sec retarie alhier Mej. J. J. de Jonge, wonende te Medem blik. SLACHTOFFER VAN DE WARMTE. De 49-jarige landarbeider Jan Kuipers uit Twijsel Fr. werd Maandagmiddag j.1. tij dens zijn werkzaamheden in de Wieringermeer onwel, 's Avonds begaf hij zich naar de dokter, doch op zijn terug weg naar het werkkamp op de Westersingel kwam hij të vallen. Enige oogenblikken overleed de man, die een vrouw en een zoon van twaalf jaar nalaat. BENOEMD. Tot plantsoenarb eid er- parkwachter in vaste dienst is benoemd de heer J. P. Dol wonende alhier, zulks met ingang van 1 Juni 1947. VERLOF A. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders dezer ge meente is aan J. P. Schoen een verlof A verleend vooi de verkoop van zwak-alcoho lische drank in het klein. DE WIERINGERMEER- RUITERS. Het eerste succes geboekt J.1. Zaterdag werden door de Federatie Hollands Noor- die van de Landelijke Rij ver enigingen op het sportterrein te Anna Paulowna streek- wedstrijden gehouden, waar aan door een achttal rijver- enigingen uit onze omgeving werd deelgenomen. Namens de Wieringermeer ruiters nam Mevr. M. Schenk Rens van de Oosterterpweg deel'aan deze sportieve en feestelijke dressuurwedstrijd in de klasse N. Beginnelin gen (ind.) Het is voor de Wieringer- meerruiters zeker een schit terend succes en voor Mevr. Schenk een prestatie geweest om in deze klasse de eerste prijs te behalen. Achttallen geformeerd Woensdagochtend werd onder grote belangstelling van de zijde van de polder - bewoners een keuze gedaan voor de formatie van acht tallen voor komende wed strijden. Niet minder dan 29 ruiters te paard bevolkten de Terp. Zelfs toonde een groep Amerikanen, op tour- née door ons land zijn be langstelling voor deze fraaie parade. Afstandsrït. Heden Zaterdagmiddag wordt door de Wierii^er- meerruiters een afstandsrit van 25 km gereden. Om 1.30 wordt in Middenmeer ge start. Te Wieringerwerf wordt om 2.15 opnieuw ge1 start. VRONE KAMPIOEN ITet dameshandbal-eltal van ,Vrone heeft Donderdagavond te Alkmaar het kampioenschap 2e klasse Noord-Holland be haald. Uitgave Stichting Flevo.Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, W.-werf. Telef. No. 100. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der Markt A 84. Sehasren. Telefoon No. 538, Directie. Voorzitter G. P. Kïstemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Boskvr, Hoofdstr. 14, Hippofy tiwhoei TBcL Hzppolytaaho«£ No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1