UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Pet hoogtepunt van de oorlog. DE INVASIE Woensdag 11 Juni 1947 Tweede Jaargang No. 57. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telefoon No. 3. Een volk iat fait, Bouwt aan zijn toekomst I De bescherming van de visstand in de Noordzee en aangrenzende wateren. Naar aanleiding van de door verschillende leden van de Tweede Kamer geuite wens om met het oog op behandeling van het wets ontwerp tot goedkeuring van het op April 1946 te Londen gesloten verdrag no pens het vaststellen van een maaswijdte van visnetten en van minimum-maten op sommige vissoorten na dere mededeling te ontvan gen over de huidige visstand hebben de Ministers van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening, van Buiten landse Zaken en van Justitie in een nota o.m. medege- deld, dat de vangsten mo menteel nog bevredigend zijn, doch dat de intensie vere bevissing na de oorlog wel in de vangstcijfers tot uitdrukking komt. De vangstcijfers van schelvis laten zeer veel te wensen over. De strenge winter heeft l tot gevolg gehad, dat de tongstand aanzienlijke ver- "Wen heeft geleden, hetgeen <J!öot de vangst dezer vissoort wordt bewezen. In de laatste tijd nemen de vangsten van tong echter wederom toe. zoodat niet kan worden ge sproken van catastrophaïe verliezen als gevolg van de strenge koude. De thans voorgestelde maatregel heeft niet de be doeling de vangst te beper ken. doch om de meest ge wilde soorten te sparen tot het tijdstip, dat zij een vol doende grootte hebben be reikt om voor de consumptie te vertegenwoordigen. Door intensivering van het fileren van vis kan aan de behoefte aan grondstoffen voor de vismeelindustrie worden tegemoet gekomen. Bovendien moet worden be dacht, dat van puf gefabri ceerde vismeel ook als vee voeder waarde voor de men selijke voeding heeft, maar de voorkeur moet toch wor den gegeven aan het ter markt brengen van vis, di rect voor menselijke con sumptie geschikt. De be hoefte aan voedingsstoffen van de eendenhouders kan worden gevonden o.m. uit de aanvoer van niet. markt waardige vis uit het IJssel- en door zogenaamde droge rijgarnalen. Daarbij is de eendenstapel van geringere omvang dan vóór de oorlog het geval was. Naar aanlei ding van opmerkingen over de Duitse visserij, zegt de nota, dat deze onder con trole staat van de Gealli eerde Mogendheden. Deze is dus mede onderworpen aan de bepalingen van het te Londen gesloten verdrag. De verwerking van vis tot meel' aan boord van de Duit se schepen vond vroeger plaats gedurende de reizen dat de verre visserij werd uitgeoefend, dus buiten het gebied, waar in het bijzonder ondermaatse vis wordt ge geven. Controle op het overboord zetten van ondermaatse vis zal in het algemeen op zee niet mogelijk zijn. Het is ech ter de bedoeling van de ge troffen maatregel, dat door het gebruik van netten van groter maaswijdte de onder maatse vis voor een aanzien lijk deel gelegenheid krijgt te ontkomen. Aan de wal zal controle worden uitgeoe fend op de maaswijdte der netten en op de maten van de aangevoerde vis. In de nabijheid van de Nederlanse kust komen de broedplaatsen in het bij zonder van platvissoorten voor, zodat de Nederlandse vissers zich in de aanvang zeker enige beperking zullen moeten opleggen. Hiertegen over staat echter, dat, in dien de jonge vis de gelegen heid wordt gelaten tot maat- se exemplaren op te groeien, daaraan na enige tijd voor deze vissers ook grotere voordelen zijn verbonden. Bovendien moet dan worden bedacht, dat, juist met het oog op het gememoreerde feit, de Nederlandse vissers zich moeten onthouden van het gebruik van netten met kleinere maaswijdte en van het aanvoeren van onder maatse vis, omdat door h\jn vissen op de broedplaatsen de door hen te veroorzaken schade in het bijzonder groot zal zijn. Het uitsluitend vissen naar puf verdient zeker afkeuring. Het zal echter nimmer zijn vast te stellen, wanneer ai dan niet uitsluitend op puf zal worden gevist, zodat het gestelde loei, de ondermaat se vis te beschermen, alleen kan worden bereikt door het stellen van een aanvoerver- bod van vis, beneden de ge stelde maat. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind. Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt ,,....U moet op het vaste land van Europa doordrin gen in samenwerking met andere Geallieerde mogend heden Uw operaties richten op het hart van Duitsland met het doel zijn strijdkrach ten te vernietigen.. Deze richtlijnen, die bepalend wa ren voor het verdere succes volle verloop van de oorlog, ontving Eisenhower, toen hij aangewezen was als opper bevelhebber der invasiestrijd krachten, na de conferentie in Cairo, welke op 4 Dec. 1943 plaatsvond. Dit „doordringen" ge schiedde op 6 Juni 1944 om 2 uur 's nachts. Toen wer den de 82e en 101e Ameri kaanse luchtdivisie en de 6e Britse luchtdivisie op belang rijke plaatsën in de 'rug van de Atlantic-wal' tussen Cher- bourg en Caen neergelaten. De landing zelf, welke on der bevel stond van Generaal Montgomery, werd uitge voerd over een breedte van 50 mijl. Het luchtbombarde ment op de Duitse verster kingen begon te 3.15 uur, het bombardement uit zee te 5.50 uur kort na zonsopgang en te 6.30 uur landden de eerste tanks en infanterie. De weerstand van de Duit se grondverdediging was hardnekkig en er ontwikkel den zich hevige gevechten De Luftwaffe liet zich spo- dadisch zien als gevolg van de in de voorafgaande dagen tegen haar gevoerde ge vechtsactie. De hele dag kwamen ver sterkingen aan land en toen de nacht over D-Day viel waren de le, 4e en 29e divi sie zowel als de 82e en 101e luchtdivisie met haar mate riaal aan land, terwijl an dere divisies onderweg wa ren. In de morgen van de 2e dag werd het duidelijk, dat het bruggenhoofd veilig was en dat de eerste stap voor de vernietiging van de Duit sers in het Westen was ge daan. De Duitse bluf, dat vijandelijke landingstroepen niet langer dan 9 uur aan wal zouden kunnen blijven was in al haa-r belachelijk heid aan de kaak gesteld. Het tweede deel van de In vasie had twee doelstellin gen 1. De verovering van de haven van Cherbourg. 2. Het concentreren van vol doende troepen en materiaal om een uitbreken uit. het bruggenhoofd en een opmars mogelijk te maken. De gevechten waren hevig. Op 26 Juni was Cherbourg in handen van de Geallieer den. De vernielingen in de haven waren echter van zo ernstige aard, dat tot in het najaar duizenden tonnen aan materiaal nog steeds over de landingskust moes ten worden aangevoerd. Niettegenstaande het feit dat geen belangrijke haven ter beschikking stond, was de vorming van het brugge- hoofd op het eind van Juli gereed. Op 1 Aug. was de I2e Amerikaanse legergroep onder commando van Gene raal Bradley gereed voor de aanval. De 2 legers, die deel van haar uitmaakten, het te Amerikaanse leger onder Lr. Gen. Hodges en het 3e Amerikaanse leger onder Patton, stonden gereed ii5 het bruggenhoofd. Het le Canadese leger onder Gen Crerar en het 2e Britse leger onder Generaal Dempsey vormden samen de 21e le gergroep, welke onder bevel stond van Montgomery. Niet tegenstaande het /slechte weer werden in het brugge- hoofd dagelijks 30.000 ton materiaal en 30.000 man Gen. Bradley was op 25 troepen ontladen. Juli in staat het offensief uit het bruggenhoofd bij St. Lo en Avranches vrijwel in één ruk tot aan de Maas door te zetten. Op het hoogtepunt van het gevecht schreef Gen. Eisen hower „....Het 3e leger van Patton, dat zich op de vleugel bevindt, tracht de vijand zo snel mogelijk te omvatten. Zijn uitbreken door de corridor bij Avran ches was zeer moeilijk, doch wij hebben thans een vleugel gekregen, die ons daadwer kelijk kan steunen...." Gen. Eisenhower zette de vervolging van de geschokte vijand in met als gevolg, dat een opmars plaatsvond, die in de wereldgeschiedenis zijn weerga niet vond Gebruik makend van de doorbraak van het le leger begon het 3e leger onder Patton zijn opmars uit de Avranches-bres op 2 Aug. Op 6 Aug. was Bretagne reed? afgesneden. Op 13 Aug. mar cheerde het 3e leger om de Zuidelijke flank van de Duitse stelling in Normandië heen in de richting van Ar- gentan. Gelijktijdig rukten de Can. strijdkrachten var het 2e Britse leger ten Z. van Caen in de richting van Fa- laise op. Deze dubbele tang vormde de „Falaise-Packet" waarin 100.000 Duitsers wer den gevangen genomen, dui zenden gedood en duizenden wanordelijk door de „Falaise- Argentan corridor", die doo^ wanhopige Duitse tegenstand werri opengehouden, in de richting van de Seine ont snapten. De Duitsers haddan de slag om Normandië verlo ren. En de bevrijding van Europa nam zijn aanvang. MAANSTANDEN 1947. Woensdag 11 Juni L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 12 Juni 1.56 2.27 13 Juni 3. 0 3.34 14 Juni 4. 9 4.41 UIT DE NOORDOOSTPOLDER. Emmeloord. Vorige week Vorige week brandde de pas gereedgekomen boerde rij op G 1011 bij Espeier- bocht tot de grond toeaf. De brandweer van Emmeloord moest machteloos toezien doordat het bluswater op een afstand van 80 m. moest worden betrokken en als gevolg daarvan, de spuit niet voldoende druk kon ontwik kelen. De schade van boer derij en pachterswoning be draagt plm. f 70.000. Nieuwbouw. In Emmeloord wordt ondanks de schaarste aan bouwmaterialen druk gebouwd Het bouwen van een win kelstraat schiet aardig op. Bovendien is een tachtigtal woningen en een school in uitvoering. Te Markenesse wordt in het z.g. Tuindorp een aan tal noodwoningen opgetrok ken. Verdronken. De 23-jarige Floodhuis uit Twente is vo rige week bij het zwemmen in de Leemvaart te Marke nesse verdronken. Vreemdelingen bezoek. Evenals de Wieringermeer- polde-r trekt ook de N.O.P. thans wederom veel' toeris ten om het pionierswerk al daar te bezichtigen. Dure centimeters. In de Noordoostpolder zit nu al bijna 4Va jaar lang een grote baggermolen, de Holland I opgesloten. De baggermolen waarmede de kanalen wer den gebaggerd had langer werk, dan de aannemers die de ringdijk om de polder maakten. Toij men de Hol land I door de nieuwe sluis bij Lemmer \wilde wegsflp-' pen bleek de sluis 3 cm. te smal te zijn voor de 7Va m. brede en 42 m. lange molen. Thans is men bezig de baggermolen te demonteren, om hem daarna op zijn kant tussen twee bokken in te schutten. De totale kosten van dit werk, het optuigen daarbij inbegrepen worden geraamd op f 75.000. DE TREKKING DER LUVA-LOTEN. Hoofdprijs op No. 25562 Ten overstaan van het Notaris-kantoor J. C. J. Wal dorp, L. W. A. Duynstee, J. L. Neuteboom vond Vrijdag 6 Juni de trekking plaats van de Luva-loten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart te 's Gravenhage. De Hoofdprijs ter waarde van f 6000 viel op No. 25562, de tweede prijs op No. 05154 de derde prijs op No. 37016.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1