UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. P REMIEKEURINGEN WARMBLOEDPAARDEN NIEUWE BONNEN. Tweede Jaargang No. 58. Zaterdag 14 Juni 1947 Eedactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wielingen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telefoon No. 3. Een volk r'Q leeft Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. LANDBOUWNIEUWS. NAK Nrd, Holland viert 16 Juni haar 15-jarig bestaan met een aardappeloriënterings- dag op haar proefbedrijf te Slootdorp 2 Juni was 15 jaar geladen voor de telers van zaaizaad en pootgoed een belangrijke dag. De Keuringsdienst voori akkerbouwproducten, in de| volksmond NAK, werd op dien dag opgericht, In die 15 jaar is de NAK er in geslaagd een zeer belang rijke plaats in onze landbouw te gaan innemen en uit te groeien tot een groot land bouwapparaat, Practisch elke landbouwer zaait thans alleen zaaizaad en pootgoed voorzien van het be kende blikje, waarop de tradi tionele Nederlandse molen. Tevens is iedere zak of baal voorzien van een certificaat, waaraan de teler ras, soort, herkomst en cijfers kan con troleren. Tot ver over onze grenzen is de NAK bekend en zij heeft er het hare toe bijgedragen, dat onze producten in het buiten- land grote faam verwierven. I Door oorlogsomstandigheden was het niet mogelijk het 10- en 121/2-jarig bestaan te vieren Thans na de bevrijding meen de het Bestuur het 15-jarig bestaan niet ongemerkt te mo gen laten passeren. Het actieve dagelijks Bestuur bestaande uit Voorzitter G. C. van Balen- Blanken en Jac. Groen Az. als Secretaris, besloot de herden king van 't 15-jarig bestaan te laten samenvallen met de jaarlijkse aardappeloriënterings dag, die eveneens wegens di verse moeilijkheden sedert 1943 niet meer gehouden is. Als plaats van herdenking heeft men de Wieringermeer uitgekozen. De Wieringermeer huisvest n.1. binnen haar muren het NAK-proefbedrijf, de Ir. Sme- dinghoeve aan de Ulkeweg te Slootdorp, waar de Heer Blom sedert de in gebruikneming be drijfsleider is. Op deze hoeve hoopt men Maandag 16 Juni a.s. des mor gens oriëntering te houden op de aardappelcontrolevelden. Daarna zal het gezelschap bestaande uit Bestuur, Perso neel, Keurmeesters en geno digden, zich naar Hotel Smit te Middenmeer begeven, waar om circa half één een koffie maaltijd wordt gebruikt. De middag wordt op gezel lige wijze doorgebracht in het kader van het 3e lustrum, waarna een warme maaltijd de dag besluit. Ongetwijfeld zal het de NAK op deze dag niet aan belang stelling ontbreken. Moge het Bestuur op de in geslagen weg voortgaan om te trachten zaaizaad en pootgoed van Nederlandse bodem tot het beste van het beste te maken en te doen blijven. Ook onze gelukwensen bij de vele. Schager Markt. 13 Paarden 1 300 - 1250 24 Mag. Geldekoeien f 300 -• f 450 16 idem Centrale 10 Kalfkoeien f 400 - f 600 3 Graskalveren Centrale 94 Nuchtere Kalveren Centrale 59 Mag. Schapen f 60 - f65 21 Vette Schapen Centrale 50 Overhouders f 75 - f 85 393 Lammeren f 20 - f 34 76 Biggen f 25 - f 55 53 Konij nen f 8 - f 15 66 Kippen f 5 - f 8.50. te Middenmeer. GROOTVORSTIN, eigenaar Nieuwhof, wint wisselbeker. Begunstigd door goed weer vond op het sportterrein te Middenmeer Woensdag j.i. een premie- en 'reisgeld keuring plaats van diverse rubrieken Landbouw Tuig-1 paarden. Deze keuring was uitge- schreven door de afdeling j Nrd. Holland van de Ver. tot bevordering van de Landbouw-tuigpaardfokkerij in Nederland. Door de Gemeente Wierin germeer was tijdig op 't sportveld een omrastering1 aangebracht, waarin de i paarden werden voorgeleid. Een 80-tal paarden, uit alle i delen van de polder en ook uit de naaste omgeving, was naar Middenmeer gezonden. Een luidspreker zorgde voor muziek, terwijl de uitslagen per microfoon werden be kend gemaakt. Speciaal in de morgen uren was de belangstelling zeer groot, waaraan de Beurs niet vreemd geweest zal zijn. Na zorgvuldige selectie werden aarf de volgende paarden in de diverse ru brieken premies toegekend. Rubriek Hengstveulens. Vallende in klasse C. Ie pre mie Veulen, eig. K. De kens, M.meer 2e premie Veulen, eig. L. Nieboer, W.- werf 3e premie Luvon. eig. H. Homan, Sl.dorp 4e premie Lodewijk, eig. F. A. Melchior, Kolhorn. Rubriek Merrieveulens. Vallende in klasse B. Ie pre mie Lieze, eig. Jac. Kou ter, Sijbekarspel Idem Marllanna, eig. M. Vossen W.werf 2e premie Veulen, eig. T. Oostenbrug, M.meer; Idem Landvrouwe, eig. J. Nieuwhof, M.meer Idem Lona, eig. K. C. Bischoff W.werf 3e premie Jesson- da, eig. I. I. Spriensma. Sl.dorp Idem Leent je, eig. H. Homan, Sl.dorp Idem Veulen, eig. Bakker Sijbe karspel Idem Veulen, eig. C. v. Beem, M.meer. Rubriek 4 en 5-jarige merriën met veulen Gd. type 2e premie Halphina, eig. Jac. Houter, Sijbekarspel 2e premie Hergina, eig. P. Uitenhuis, Abbekerk. Rubriek 4 en 5-jarige mer riën met veulen (Gr. type). Ie premie Grootvorstin, eig. J. Nieuwhof, M.meer2e premie Halea, eig. Th Oostenbrug M.meer 2e pre mie Ganilla, eig. M. Vossen W.werf 3e premie Haca- 1'aja, eig. H. P. Heidema, W. werf 3e premie Hilsetta. eig. P. Jongert, Westwoud. Rubriek 6 en 7-jarige mer riën met veulen (Gr. type). Ie premie Tigona, eig. L. Nieboer W.werf 2e premie Elanda, eig. TJ Zuidema. W.werf 3e premie Wilida eig. I. I. Spriensma, W.werf; 3e premie Freekje, eig. F. A. Melchior, Winkel. Rubriek 4 t. m. 7-jarige Stermerriën (Gr. type). Klasse C Telena, eig. H. Homan, Slootdorp. Rubr 1-j. merriën Gd. type Klasse B Koraterry, eig. W. C. v. Arendonk W.werf ld. C Klermia, eig. J. Jongert. Westwoud Idem C Kru- chie, eig. G. Vlaar Azn.. Westwoud. Rubr. 1-j. merriën Gr. type. Klasse A Katinka, eig. J. P. J. Hopmans W.werf Klas se B Krennie, eig. Th. Oos tenbrug, M.meer Klasse B Garona, eig. J. Nieuwhof M.meer ld. B Geesje, eig. H. Homan, Slootdorp ld B Karspila, eig. Wed. P. Ros kam SijbecarspelIdem C Klarozia, eig. G. Dekker OosterblokkerIdem C. Jaarling, eig. J. Boerma W. werf. Rubr. 2-j. merriën Gd. type Klasse C Jella, eig. K. De kens M.meer Idem C Job- bie, eig. F. A. Melchior, Win kel. Rubr. 2-j. merriën Gr type Klasse A Elea, eig. H. Ho man Slootdorp Idem B Jigana, eig. L. Nieboer, W. werf. Idem B Ewilga, eig". H. Homan, Slootdorp Idem B Jolanda, eig. P. Kuiper Hoogwoud Idem C Jadea eig. IJ. Viersen W.werf ld. C Julia, eig. J. Kraayvan ger W.werf. Rubr. 3-j. merriën Gd. type Klasse A Irmossa, eig. P. Smit Wervershoof. Rubr. 3-j merriën Gr. type Klasse ACelena, eig. H. Homan, Slootdorp Idem A Irmipa, eig. H. Homan, ih. Idem A Ivonna, eig. H. Ho man, id. De volgende paarden kre gen aan 't einde van de keu ring een bijzondere prijs Grootvorstin, eig. J. Nieuw hof, wisselbekerKatinka eig. J. P. J. Plopmans, me daille Celena, eig. H. Ho man, medaille Irmossa, eig. P. Smit, medaille Tigona eig. L. Nieboer, medaille. De paarden welke in Klas se A en B zijn gevallen ont vangen gratis reisgeld voor het vervoer naar de Centr premiekeuring, welke op 9 Juli a.s. in Schagen zal worden gehouden. Wij besluiten dit verslag met de woorden van de secr. van V.N.L., de Heer Biesheu vel, gesproken aan 't einde van de goed geslaagde Keu ringsdag „Het ziet er naar uit dat de W.meer op de Centr. Keu ring in Schagen de boven toon zal voeren." te H.-Hoef. Merrie veulens en merriën van 1 t.m. 7 jaar. Onder zeer goede belang stelling en ideale weersge steldheden werden Dinsdag te H.-hoef de jaarlijkse lo cale premiekeuringen ge houden der warmbl'oedpaar- den, merrie veulens en mer riën van 1 tot en met 7 jaar. Bekroond werden van Ru briek I merrieveulens le premie, veulen, eig. D. Veer- dig H.-hoef 2e premie Lena eig. J. Snooij Wz. H.-hoef „Lena" eig. V. Koorn, Den Oever3e premie „Leijs", eig. Jn. Bakker Jzn., Den Oever, en veulen van G Moermond, Westerklief. Rubriek II 1-j. merriën 2e premie „Krolibo", eig. D Veerdig, H.-hoef, 3e premie „Karolina", eig. H. Luinen- burg, Slootdorp. Rubriek III 2-jarige merriën le premie „Jelda" eig. Jb. Dekker Pzn., H.-hoef met reisgeld naar Centr. keuring 2e premie „Jeman- tia", eig. J. Bakker H.hoef 3e premie „Joogcla", eig. J. de Jong, H.-hoef 2e premie M. Heijblok, Oosterland en 3e premie „Jeltje", eig. C. Metselaar H.-hoef. Rubriek 4 3-jarig merriën Geld type le premie „Ivon- ne" eig. D. Jac. Mulder, Elft; 3e premie „Imieka" eig. W. Snooij, H.-hoef. Gron. type 2e premie ,eig. C. Ruijter Pzn., H.-hoef. Rubriek 5 4 tot en met 7-jarige merriën le premie met reisgeld „Hergina", eig P. Uitentuis, Abbekerk Rubriek 6 4 tot en met 7-jarige merriën Gr. type le premie met reisgeld ,,„Fe- pona", eig. D. Jac. Mulder Elft2e pr. „Emanto", eig. J. Bakker, H.-hoef Geld type 3e premie met reisgeld „Hii'dilia", eig. Fa. M. Bak ker en zonen Oosterland Rubriek 7 4 t.m. 7-jarige guste merriën Gr. type le premie „Honta", eig. H. Luinenburg, Slootdorp 3e premie „Helannë", eig. Fa M. Bakker en Zonen, Ooster land en H. J. Veeman, W.werf Voor het Stamboek werden aangeboden 15 paarden Hiervoor werden opgeno men Geld. type 3-jarige D. Jac. Mulder en van de zelfde nog een 3-jarige. In het Hulp St. Boek Gr. type 3-jarige van W. Snooij H.-hoef 3-j. van C. Ruijter Pz. H.-hoef. Van het Geld. type 4-j. eig. Fa. M. Bakker en Zonen Oosterland Gr. type 4-j. H. Luinenburg Slootdorp en voor Hulp St.b. Gr. Type 4-j. merrie van H. J. Veeman, W.-werf. Algemene indruk. Van de aangevoerde exemplaren wa ren onderscheidene zwaar gebouwd, hoewel enkele af wijkingen in voorstand en of beweging vielen te consta teren. Voor de één-jarige merriën bleef een matige klasse, als vermoedelijk ge volg van goedsoortige ver koop. No. 4 iets eenvoudig doch degelijk soort. No. daarentegen te groot en te ondiep. Bij 2-jarige merriën was no. 16 vrij voldoende type met iets ruime maat, 20a is een klein gestokt type wilde zich slecht stellen. No. 14 goed gelijnd met klem in middenstuk en rug. In de gehele rubriek weinig uniformiteit te zien. 3-Jarige. No. 22 en 24 zijn goede typen, doch matige beweging, ook voor deze ru briek nog geen extra fok- paa-rden. In de andere ru brieken 4 tot en met 7-jarige vertegenwoordigden 32' en 34 de juiste type's voor fokke rij en Geld. en Gron. type. De conclusie. Uit een en ander kan gezegd worden dat voor de fokkerij de hengst „Figaro" voldoende zware paarden geeft, vol doende breed, en diep, waar door de fokkerij zeer zeker zal verbeteren. Jammerlijk evenwel ontbreekt het op Wieringen aan goed vrouwe lijk fokmateriaal van goed gehalte. Invoer van enkele goede veulens, type's van goede afstamming zou zeer noodzakelijk zijn voor alge hele verbetering der fokstam- men. Belasting Perikelen INKOMSTENBELASTING. Bijzondere maatregelen voor de aanslagregeling vooi de jaren 1944, 1945 en 1946 voor werknemers. A. Bij de regeling van de definitieve aanslagen voor 1944 en 1945 en bij de (voorlopige en definitieve; aanslagregeling voor 1946 worden (niet aan de voor heffing onderworpen) uitke ringen ingevolge de Onge vallenwetten, Ziektewet Kinderbijslagwet en de In validiteitswet in beginse! buiten beschouwing gelaten Een werknemer, die in 1945 naast f 2000.loon f 250. ziekengeld of kinderbijslag heeft genoten, wordt der halve niet aangeslagen, ook niet indien hij bovendien nog minder dan f 200.op brengst van vermogen ge noot. Een werknemer die in 1945 naast f 2000.- loon f 250 ziekengeld en f 300.- op brengst van vermogen ge noot, wordt inplaats van naar zijn zuiver inkomen van f 2550.aangeslagen naai een belastbare som van i f 2300.Op de aanslagbil- jetten wordt als inkomen van zulk een werknemer uit getrokken f 2550 250.) Voor 1944 en 1945 behoort het vorenstaande niet tot gevolg te heben, dat een de finitieve aanslag met „saldc terug te geven of te verre kenen" wordt vastgesteld of dat- een voorlopige aanslag wordt vernietigd. Zou het toepassen tot dit resultaat leiden, dan behoort de de finitieve aanslag derhalve te worden vastgesteld op de som van de daarmede te verrekenen bedragen. Definitieve aanslagen voor 1944 en 1945 welke reeds zijn opgelegd, kunnen op ver zoek van belanghebbenden of ambtshalve worden her zien. B. De definitieve aanslagen voor 1944 en 1945 en d (voorloopige en definitieve aanslagen voor 1946 van pe- sonen met een zuiver inko men, dat niet meer dan f 4500.bedraagt en niet meer dan f 500.— „andere bestanddelen" bevat, worden Inplaats van naar dat zui ver inkomen, berekend naar een belastbare som, gevon den door het zuiver inko men te verminderen met het bedrag hieronder vermeld indien de andere bestand delen niet meer bedragen dan A. f 300 met 200.— B. f 300—500 met 100.— Zulks bij een inkomen van niet meer dan f 4000. Indien het inkomen meer dan f 4000.— doch minder dan f 4500.— bedraagt mei f 100.indien de anden bestanddelen niet meer da f 300.bedragen. Het inkomen vani den wernemer met f 2000.loon en f 250— opbrengst van vermogen wordt uitgetrokken als 2250.— 200) de belasting wordt berekend naar een belastbare som van f 2050.—. Definitieve aanslagen voor 1944 en 1945 welke reeds zijn opgelegd, kunnen op verzoek van belanghebbenden of ambtshalve worden herzien. C- Zijn de onderdelen A en B in een bepaald geval beide toepasselijk, dan wordt het onderdeel toegepast dat I voor den belastingplichtige I de gunstigste uitkomst geeft V. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind. Zijn de moeilijkste zaken Die men od de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Woensdag 18 Juni N. M. Woensdag 25 Juni E. Kw. Donderdag 3 Juli V. M. Vrijdag 11 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 15 Juni 5.10 5.37 16 Juni 6. 2 6.28 17 Juni 6.54 7.18 18 Juni 7.42 8. 6 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 14 Juni 16 u. tot Maandag 16 Juni 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, Groenhart, de Groot, Olree, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. LANDWACHTERS VOOR HET GERECHT. Tegen de moordenaars van A. C. de Graaff, de land- wachters Maijer en Alders werd te Alkmaar in een speciale zitting van het Am sterdamse Bijzonder Ge rechtshof, de doodstraf ge ëist, evenals tegen de 6-vou- dige moordenaar de thans 19-jarige Jonker. POLITIE. Gevonden een linker kinderschoentje en een jas, inh. boterhammen. Verloren een gouden arm bandhorloge met leren riempje en een duo-zadel- dekje van motorrijwiel. Inl. Gem. Bode, H.-hoef. Geldig: van 1528 Juni. Bonkaarten KA, KB, KC 701 Serie E E—03 Alg. 750 gram Suiker Boterhamstrooisel, choc. of Suikerwerk of 1500 gr. jam, stroop enz. E—04 Alg. 250 gr. waspoeder en 250 gram soda E05 Alg. één ei. Bonitaarten Kl>, KE 707 Serie E E—13 Alg. 250 gram suiker enz. of 500 gr. jam enz E14 Alg. 250 gram su'ker enz. of 500 gr. jam enz. E—15 Alg. 250 gr. waspoeder en 250 gram soda. E—16 Alg. één ei TOESLAGK AARTEN E—21 Suiker 250 gr. suiker suiker enz. of 500 gram jam enz. Tabak en Versnaperingen. E—31 Tabak1 rantsoen sigaretten of kerftabak E—32 Tabak 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak E35 Tabak 2 rantsoenen sigaretten of kerktabak. E—33 Versnaperingen 200 er. choc. of suikerwerk, sui ker enz. E—36 Versnaperingen 100 gr. choc. of suikerwerk, sui ker enz. Op de bonnen E-31, E-32 en E-35 Tabak mogen géén sigaren worden afgplpv°rd. Sigaren thans bonloos. WANNEER WIJ? Met de opheffing van de distributie van suiker zijn m Amerika thans alle artike len weer botnloos verkrijg baar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1