UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 21 Juni 1947 Tweede Jaargang No. 69. Redactie Secretariaat Hippolytushoef Wielingen. Klieftstraat 12, Telef. No. 103. Post De Haukes. Telefoon No. 3. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Een volk datieft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van_ten hoogste 4 regels. Ps. 2 Ib WAAROM BEDENKEN DE VOLKEN IJDELHEID Dit is een v-raag, die we voor alle tijden kunnen stellen. Want als we de we reldgeschiedenis zo eens na gaan in gedachten, dan is er alleen voor deze vraag plaats. Hebben de volken dei- wereld wel eens iets anders gedaan dan ij delheid, dat wil zeggen, ij dele dingen, bedenken Dingen die in zich zelf geen zin hebben en dus hol en leeg zijn. Wat hebben de volken der werela met elkaar bereikt in al de eeuwen dat de wereld be staat Het ene systeem na het andere is in elkaar ge zet de ene ideologie na de andere kwam en het einde was altijd maar weer ijdel- heid. Er zat geen ziel, geen waarachtige kern in. De we reld bleef er arm bij De geest werd niet werkelijk verrijkt, Het leven werd al benauwde ondanks techniek en cultuur. En als wij vandaag de reke ning opmaken, dan is de eindstand ij delheid, zin loosheid Wie kan er een andere conclusie trekken Och, de mens probeert dat nog wel op allerlei manier. Conferenties der grote vier vergaderingen van alle vol ken om dan tenslotte toch gezamenlijk maar iéts te kunnen bereiken. En wat betekenen ze Zit er iets in Maken ze ons rustiger dan we in de oorlog waren Wie voelt niet weer de drei ging van een nieuwe nade rende oorlog Toe mens wees toch eens eerlijk Doe niet langer aan struisvogel politiek Wrijf de ogen eens uit. En wat ziet ge dan Dit dat de volken weer ij dele dingen bedenken. De Psalmist vraagt daar om, met het oog op de vol ken in zijn dagen Waarom bedenken de volken ij del heid Hier is een eerlijk mens aan het woord. Laten we naar zijn vraag ook van daag willen luisteren. Waar om betekent hier waartoe. En het waarom houdt tege lijkertijd in dat het zinloos is om ij delheid te bedenken. Al' dat bedenken der volken van ij dele dingen loopt op I niets uit. Het is alleen maar de waan van de zichzelf overschattende mens. Het grijpen naar macht en eer en heerschappij. Het is het najagen van onbereikbare idealen. Het is al ijdelheid en kwelling des geestes al's de mensch alleen maar aan I cacht denkt buiten God om. j Zie, dat is ook de waan van de volken van vandaag. En daarom bedenken ook nu de volken ij dele dingen. Waarom toch Het heeft immers niet de minste zin Want God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Niets kan Zijn hoog be- sluit ooit keren. Onze psalm j zegt het zo Die in de hemel woont zal lachen. Hitier heeft dat lachen gehoord en velen met hem. Maar het was te laat. En daarom is er voor de volken en dus voor elk mens maar één weg, één mogelijkheid om het leven anders te leven. Deze Kust de Zoon. In het Nieuwe Tes tament heet het Wie in de Zoon gelooft, zal leven. Hij laat tenminste ons de I waarachtigheid van het le-1 De rotte stee in onze samenleving KNOEIENDE AMBTENAREN. Het Rijksbureau voor hout op het heliend vlak. De Culemborgse meubelfabrikanten, wie een paar maanden geleden, op grond van bij hen geconstateerde' overtredingen van de distributiebepalingen, door het Rijksbureau voor Hout voor onbepaalde tijd de bevoegd heid tot voortzetting van het bedrijf werd ontnomen, zullen zich, evenals wij en wellicht duizenden andere landgenoten, de handen verbaasd en geërgerd ineen geslagen hebben toen het ontstellende bericht bekend werd, dat 19 ambtenaren van hetzelfde Rijksbureau, dat zo voortvarend meende te moeten zijn „paal en perk te stellen" aan distributieovertredingen door sommige inge schrevenen, tezamen met 27 andere beambten van het B.O.V.A.G.-bureau in arrest zijn gesteld. Hier volgt eerst het be richt De districtscommandant van de Rijkspolitie te Am- I sterdam heeft ingegrepen in I een grote corruptie-zaak. waarbij ambtenaren en amb- tenaressen van verscheidene Rijksbureaux zijn betrokken, j Zij bleken op ergerlijke wijze te hebben omgesprongen met toewijzingen voor hout, glas en petroleum. Veertig ambte- j naren zijn voor den Officier van Justitie geleid, tegen i verscheidene andere perso- nen, onder wie een aantal burgers, is proces-verbaal opgemaakt. Bij het onderzoek 1 is komen vast te staan, dat de betrokkenen op grove wijze misbruik hebben ge- maakt van het vertrouwen, i dat men in hen stelde. Deze corruptie-zaak kwam enige tijd geleden aan het rollen, toen een wachtmees ter van de Rijkspolitie te Aalsmeer bij een caféhouder aldaar een partij nieuw hout ontdekte, dat de caféhouder wilde gebruiken voor het maken van enige nieuwe loodsen. Toen bij het eerste verhoor bleek, dat de café houder aan deze houttoewij zing was gekomen door den chauffeur van de directie van het Rijksbureau voor Hout, begreep de wacht meester, dat hier iets niet pluis was. Hij waarschuwde zijn districtscommandant te Amsterdam, die twee ervaren rechercheurs met het onder zoek belastte. Binnen twee dagen werd hun duidelijk dat hier onmiddellijk en krachtig moest worden inge grepen, zo men de daders te pakken wilde krijgen. Zo kwam men terecht bij het Centraal Bureau voor Hout bij het Rijksbureau voor Hout, bij de B.O.V.A.G., de Ondervakgroep Automobiel en Motorrijwielreparatiebe drijven. Op het Centraal Bur. voor Hout alsmede op het Rijksbureau voor Hout bleek men te kust en te keur hout toewijzingen te hebben uit gegeven voor allerlei kan toormensen. Zo kreeg een kantoorjuffrouw een toewij zing voor 3Va M3 hout om een ameublement te laten maken. Een ander lid van ven zien, zonder lege leuzen ons voor te houden. Hij heeft voor ons maar één bood schap Erkent allen Uw j schuld. Uw schuld van ijdelej dingen te bedenken. Ja er - kent de ledigheid van Uw leven en zoekt de waarach- j tige levensvulling in Mijn kruis. Een kruis voor zon- daren. Een kruis ook voor de j arme volken. Ds. Post. het personeel kreeg tot vier maal toe een toewijzing voor hout om een tuinhuisje te maken. Een ander kreeg een toewijzing omdat hij familie uit Indië over kreeg, enz. Ook werden voor grote be dragen toewijzingen aan duistere lieden verkocht. Het hout werd gebruikt o.m. voor het betimmeren van wanden I in kroegen, het werd. ver- kocht aan aannemers, enz. I Terwijl in de geteisterde ge- j bieden de mensen nog in l kippenhokken huizen, om- 1 dat er geen hout voorradig i is, verdween hier het hout j naar de zwarte handel. Bij het verder onderzoek bleek, dat er met de toewij - j zingen van glas, die het Cen traal Bureau voor Hout kreeg, hetzelfde gebeurde, j Glasbonnen werden verkocht aan allerlei aannemers, die j er geen recht op hadden. Het glas werd verwerkt in I toonkamers enz. Steeds verder grijpende kwam de Rijkspolitie terecht bij de B.O.V.A.G., waar ge knoeid werd met toewijzin gen van glas voor auto's en de toewijzingen voor petro leum, die bestemd waren j voor gagarehouders, doch in j het bezit kwamen van be- j stuursleden van de Onder- j vakgroep, kantoorbedienden en goede relaties. De secre- j taris van de B.O.V.A.G. een bezoldigd bestuurslid en verscheidene andere „.he ren" werden gearresteerd Men ging bij de B.O.V.A.G., zelfs zo ver, dat men bij het Rijksbureau in Den Haag j een verhoging van het pe- trol'eumrantsoen, dat 18.000 liter per maand bedroeg j aanvroeg. Inderdaad werd i de toewijzing tot 24.000 liter verhoogd. Die 6-000 liter zijn natuur lijk niets vergeleken bij dit 4, die een ons bekende fabri kant een tijdje geleden aan vroeg ter verhoging van de bestaande toewijzing van JI liter per maand, en die j prompt bezoek kreeg van een ambtenaar, om uit te maken j of deze verhoging in over eenstemming was met zijn „basis-verbruik" in 1939, het- j welk 6 liter per maand moest hebben bedragen. Hij krees j geen druppel meer Dat voor zover het de po- j troleum betreft. Hoe geheel anders ligt de zaak. echter nog als het over hout gaat. De fabrikanten, die, het wachten op het afkomen van de toewijzingen moe, zelf probeerden de zo dringend noodzakelijke grondstoffen te kopen, kregen de kous op de kop. Het personeel ging op het wankele gezag van het Rijksbureau voor Hout de straat op en zij hadden plicht het loon door te be talen. Een kroegbaas, die zijn tent. voor de een of andere duistere gelegenheid wat op wilde laten tuigen, krijgt a raison van een fles jene ver, net zoveel hout als hij maar nodig heeft. De men sen in de door de oorlog zwaar getroffen gebieden zien met ernstige bezorgd heid de komst van de tweede winter in hun holen tege moet. Geen hout voor een snelle en afdoende oplossing op het stuk van de woning nood, maar wel voor 'n onbe tekende kantoordame, die maar even 3 Va M3 krijgt om een ameublement te laten maken Wij erkennen de noodzake- I lijkheid van een goed en doeltreffend functionerend distributie-apparaat, maar wij vragen, uit naam van het hele Nederlandse bedrijfs I leven, om een snelle en voor- i beeldige oplossing van een I probleem als dit, het pro bleem van de knoeiende ambtenaren. Wat zien we vandaag De zakenman kan weken, ja I zelfs maanden lang van het ene overheidsbureau naar het andere lopen om een vergunning of een toewij- I zing en 9/10e van zijn ener- gie gebruiken om bij de een i of andere overheidsinstantie zijn zaken te bepleiten en I dan nog dikwijls tevergeefs. Wij ontkennen niet, dat dc Overheid over bekwame krachten beschikt, evenmin als wij ontkennen, dat dc thans heersende corruptie niet alleen aan de ambtena ren mag worden gekweten maar dat ook de onderne mers, die er, gedekt door Rijksbureaux, gebruik van maken, deze corruptie ver oorzaken. Maar iedere be kwame kracht is nog niet in staat iets van het zaken-» leven te begrijpen. Het is vooral de sfeer van het amb telijke leven, die vreemd staat tegenover de zaken wereld. Wij zien nog maar a.f van de onrechtvaardig heid, die dikwijls het gevolg is van het feit, dat de een gedaan krijgt, wat de ander niet wordt toegestaan. Wij bedoelen geen omkoperij maar wij hebben het oog op het simpele feit, dat nog steeds het Latijnse spreek woord geldt, dat aan Jupiter wordt toegestaan, wat zijn os niet geoorloofd is. Het schandelijk gebrek aan verantwoordelij kheidsgevoel bij sommige ambtenaren speelt het Nederlandse volk ernstig parten. Een rem van onze vooruit gang is de knoeiende amb tenaar. Wij zien reikhalzend uit naar de eerste ernstige po ging, die een wezenlijk goe de stap zal betekenen in de richting van een vrije han del en een vrij bedrijfsleven Aan een inderdaad goede regering om te bepalen in welke mate zij die vrijheid kan en moet verschaffen wil het „Nederland, een vrij land," niet een paskwil wor den. 3 Jaar internering geëist maanstanden 1947. 0 0 Woensdag 25 Juni E. Kw. tegen ex-Burgemeester van Diemen. Het Alkmaarse Tribunaal uitspraak doende 'v> de zaak tegen de ex-Burgemeester van Wieringen A. van Die- men, eiste DRIE JAAR inter nering, met aftrek van dc tijd welke reeds in detentie werd doorgebracht. Radio's naar de militairen in Indië. Ofschoon de door de NIWIN uitgezonden artisten een groot- gebied van de archipel bereizen, blijven er toch al tijd buitenposten, die door hun te weinig talrijke bezet ting of hun te grote afgele genheid niet geregeld van amusement kunnen worden voorzien. Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat het op deze posten met name de radio is, die voor het nodige contact met de buitenwereld en de minstens net zo no dige verstrooiing kan zor gen. De behoefte aan radio toestellen is dan ook bijzon der groot, en de NIWIN voelt het als een van haar voor naamste taken om in die be hoefte zooveel mogelijk te voorzien. Zij heeft nu beslo ten om een radio-actie -in het leven te roepen, waarbij een dringend beroep wordt gedaan op alle plaatselijke NIWIN-comité's en alle be- limgstellpnde landgenoten om zich garant te stellen voor een of meer toestellen Uit Indië werd n.1. het drin gende verzoek ontvangen om op korte termijn minstens 300 radio-apparaten te zen den, waarvoor de belang stelling door de NIWIN be reids werd gedaan de ver scheping daarvan kan bin nen enkele weken worden tegemoet gezien. Wanneer de plaatselijke NIWIN-comi- té's of particuleiren zich ga rant stellen voor een of meer apparaten (welker prij? f 450.bedraagt) en zij daarvan opgave doen aan de NIWIN, Koninginnegracht 26, 's-Gravenhage, worden de toestellen voorzien van een plaatje, dat naam en adres van de(n) gever ver meldt. Het persoonlijk ka rakter van de schenking wordt hiermede verhoogd terwijl bovendien de gelegen heid geschapen wordt tot een meer persoonlijk con tact tussen schenker en ont vanger. De NIWIN vertrouwt er dan ook op, dat deze radic actie, die voorziet in een dringende behoefte bij de jongens in Indië, bij het Nederlandse volk de weer klank zal' vinden, die zij no dig heeft om een succes te worden. Donderdag 3 Juli V. M. Vrijdag 11 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 22 Juni 11. 1 11.28 23 Juni 11.56 24 Juni 0.24 0.52 25 Juni 1.22 1.51 Geldig van 22 Juni 5 Juli. Bonkaarten KA, KB, KC 707 Serie F. F01 Brood 800 gr. brood F02 Brood 400 gr. brood F03 Res. 1600 gr. brood F06 Res.800 gram brood F01 Boter 125 gr. boter F02 Boter 250 gr. marg. of 200 gram vet F01 Res. 125 gr. marg. of 100 gram vet. F04 Res. 125 gr. marg. of 100 gram vet F07 Res. 125 gr. boter F01 Melk 4 liter melk F03 Melk 7 liter melk F05 Melk 7 liter melk F01 VleeslOO gr. vlees F02 Vlees 200 gr. vlees F—01 Alg. 200 gr. kaas F06 Melk één ei. F—02 Alg. 100 gr. bloem F—03 Alg. 125 gr. koffie F—04 Alg. 50 gr. thee Bonkaarten KD, KE 707 Serie F. F11 Brood 800 gr. brood F13 Res. 800 gr. brood F11 Boter 250 gr. boter F12 Boter 125 gr. marg. of 100 gr. vet F13 Melk 12 liter melk F15 Melk 12 liter melk F-^-11 Vlees 100 gr. vlees F12 Vlees 100 gr. vlees F11 Alg. 100 gr. kaas F12 Alg. één ei F14 Res. 100 gr. bl'oem F16 Res. 600 gr. bloem Toeslagkaarten F21 Brood 800 gr. brood F21 Boter 250 gr. boter F22 Boter 250 gr. marg. of 200 gr. vet F21 Melk 5 liter melk F21 Vlees 300 gr. vlees F22 Vlees 100 gr. vlees F21 Kaas 200 gr. kaas F—21 Eieren 5 eieren. De volgende week zullen bonnen worden aangewezen voor suiker, cacao, versnape ringen en tabak. NAAR AMERIKA Ongeveer 200 Nederlandse boeen en hun gezinnen zijn met de „Edam" en de „Veen- dam", te New York gearri veerd. Zii zull'en zich in Ame rika vestigen. Schager Markt. 14 Paarden f 300 - f 1250; 3 Stieren Centrale 12 mag,: Geldekoeien f 300 - f 410 63 Vette Koeien Centrale 10 Kalfkoeien f 500 - f 600 12 Pinken Centrale 2 Gras-' kalveren Centrale 82 Nuch-1 teee kalveren Centrale 60 j Mag. Schapen f 50 - f 60 8 idem Vette Centrale 50 Overhouders f 65 - f 85 189 Lammeren f 20 - f 29 4 Bok kpn en Geiten f 8 - f 120 78 Bigden f 30 - f 45 6 Konijnen f 25 - f 10 41 Oude Kippen, f 4 - f 6. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 21 Juni 16 u, tot Maandag 23 Juni 8 u. v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Beeker, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer, Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meerJ. M. de Graaff. W.-werf Telef. No. 100. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538, Directie. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1