UITGAVE ADVERTENTIE» VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. MET DE COÖPERATIE NAAR LIMBURG. HET VRIJE WOORD. Wie vestigt record NIEUWE BONNEN. Tweede Jaargang No, 62. Zaterdag 28 Juni 1947 Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Post De Haukes. Telefoon No. 3. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van _ten hoogste 4 regels. Strakke teugels niet op Straat. Daar heb je het op straat spelen der kinderen. Natuurlijk, als 't kind de schoolbanken twee, drie uren heeft zitten berijden, dan moet het er uit, de frisse lucht in. Maar toch was dat stijve rechtzitten voor het kind een heel goede oefening in zelfbeheersing, want het onrustige kind moet worden omgevormd tot een mens die ook bedaard kan zijn. Heel wat mensen, die in de kerk voortdurend zitten draaien en schikken, met armen en benen, hebben be wezen, dat zij het niet kun nen Maar het kind moet er uitde straat op. De straat heeft veel te verantwoorden, de straat heeft veel schuldde straat is geduldig en wacht wel, op de klantenDe straat heeft een zachtrode kleur van nieuwe steentjes, van de gewonde kinderzie lendie daar hun heil moesten zoeken De straat loopt dwars door het dorp, breed en zelfbe wust. In de kleine zijstraat jes heeft zij haar zijarmen en zij grijpt tot het achterste huis. De straat weet veel. te veel. Zij vertelt aan saamge- hoopte kinderen meer dan zij behoeven te wetenZij heeft afgelegen stille eindjes, waar zij veel laat zien en vertelt. Zij heeft de muren der huizen ter beschikking en lokt met opschriften, zo als bioscopen in de stad dat ook doen. De straat zegt veel, weet veel, doet ook veel. Dat getuigen de jongen en het meisje, die onrustig thuis komen met gloeiende wan genniet van de frisse luchtmisschien is het pakje gescheurd, maar veel erger is de ziel, die flarden heeft gekregen, die veel er ger zijn. De straat is de allesvernie- lende tank, die voor alle zijden geschutpoorten heeft.., De straat verplettert de op bloeiende idealen van de jeugd,van krachtigen wilvan braafheid Kinderspeelplaatsen moe ten we hebbenMaar de heerlijkste is de ouderlijke woning Want daar is het alziende oog van een brave, eenvou dige Vrouw, die dat huis binnentrad als Meisje, aan de hand van een jongen. En ze hadden beiden het zelfde ideaalBloemeï! tot bloei te .brengen, wier reine geuren als een lofwolk tot God zouden opstijgen. In het huisgezin is de al ziende Moeder, die bij haar drukke bezigheden toch nog ieder brabbel vraagje beant woordt.... en elk twist kan oplossen en elke pijn kan stillenDaar is de Vader die alles maken kan en veel spelletjes weet 't Ouderlijke huis. Het is te klein geworden Maar vroeger, toen woning toezicht nog niet die bepa lingen maakte van nu toen waren er kleine kamers vol met mensen, en kinde ren.... toen hoorde mén daar de juichkreten van de vele kinderen Met de Coöperatieve Aan koopveren,, „De W.-Meer" 'Er hangt een vrij diKke mist als we Donderdagmorgen in de vroegte naar het einde van de Alkmaarseweig trek ken om het vertrek mee te maken van de meer dan 300 Wieringermeerse mannen en vrouwen, die vóór de oogst- drukte begint, er eens een paar dagen fijn tussenuit gaan Het is stil in de polder, doch op de Hoornseweg pas seren we reeds de fam, van Til, die zich per fiets naar Middenmeer haast om daar het stalen ros om te ruilen voor een meer gemakkelijke zitplaats in de voor hen ge-: reserveerede auto. Op de Alkmaarseweg hangt] de mist nog dikker. Wellicht, omdat het koren hier niog ho ger staat. Eindelijk, want het is flink koel deze morgen om vier uur, hebben we ons doel be reikt, n.1. de weg tussen P- de Bóer en N, J. de Koning, die op het gedrukte program ma staat aangeduid als de verzamelplaats van de meer dan 50 luxe auto's, een drie-, tal grote bussen en niet te vergeten de Stude-baker, een wagen ingericht voor arbei-, dersvervoer, die als reserve meegaat, naast de reeds daar toe bestemde touringcar. Al zijn we vroegt we zijn niet de eerste. De heer Spik- man, Directeur der C.A.V. is reeds gearriveerd in zijn wa-i gentje, dat voor deze gelegen' heid is getooid met een rode vlag. Niet omdat er buskruit] in vervoerd wordt, doch als sein voor tegenliggers dat er een colonne volgt. Zijn assis tenten, evenals hijzelf ken baar aan een witte band om' de linkerarm, hebben reeds druk werk om de vroegko-mers op zodanige plaatsen te doen parkeren, dat er voor allen ruimte is volgens het nummer,] dat op de achterruit prijkt in^ de colonne te worden opgeno-, men. De vogels in het struikge was terzijde van de verzamel plaats zijn wakker geschroKken en geven, ondanks de mist, al een extra zangnummertje weg. I Naar gelang het gestelde ver trekuur nadert, wordt het druk! ker, Enkele uitvallers worden j bekend gemaakt [net deze dag| wilde die auto niet) doch1 worden nog door anderen op gehaald. Het is een gezellige boel. De lachende gezichten der diverse huisvrouwen be loven iets goeds. Er zal nog wel vaker en luider worden gelachen voor men in het Lim- burgsche is. Geen wonder, twee dagen zonder de beslommerin- j gen van alle dag. Geen ka potte kousen, geen gezwoeg in de Keuken, geen geloop naai j de deur, en de kinderen in goede handen. Speciaal voor de dames zijn zulke dagen immers zeldzaam! Da's toch ok een polder-be woner neit zo klinkt de vraag van één der kennelijk uit Grunningen komende pach ters. Wij haasten ons met ja te zeggen, want anders zou het er immers op lijken, dat wij evenals hij niet eens alle Wieringermeerbewoners ken den Zo heerst er een prettige bedrijvigheid, die haar beslag vindt wanneer de Heer Ver sluis, als actief pistonnist der W'.-Meerfanfaro^ het appèl blaast, het sein om te vertrek ken. Nadat de wagen van Bos- sema, die neiging vertoont ach-; ter te willen blijven met een j sleepkabel is gekoppeld aan de Studebaker, die hier dus reeds zijn goede diensten be wijst, sluit de inmiddels zeer lang geworden stoet van mooie en lelijke, oudere en nieuwere wagens, die allemaal i dat ene gemeen hebben, dat het niet meeviel er een rij vergunning voor te krijgen. De passagiers zwaaien fees telijk naar de controlepost met] de excursieleider, die zijn lijs-; ten nakijkt. De autobussen zijn reeds vooruit, de reservebus, reeds aardig gevuld, sluit de rij van voertuigen met vrolijke gezichten, op dit moment juist nog vrolijker door het even vriendelijke zomerzonnetje, dat zich juist boven het alledaagse verheft om de nog kil aandoen de mist te verdrijven. Het be looft een stralende dag te wor den, waarop een enkele spor tieve deelnemer, in open-jeep reeds heeft gerekend. Wij wuiven ze na en wensen hen goeie reis en veel plezier, gedurende de beide dagen in het bronsgroen eikenhout en wat dies meer zij, de Gr. Schager Markt. Aangevoerd 9 Paarden f 300- f 1250 11 Mag. Geldekoeien f 300 - f 450 48 idem Vette Centrale 9 Kalfkoeien f 400- f 600; 2 Pinken f 130 - f 225; 1 Pink Centrale 2 Graskal veren Centrale 88 Nuchtere kalveren Centrale 27 Mag. Schapen f 65 - 75 102 Lam-! meren f 24 - 2§; 8 Bokken en Geiten f 7 - 40 35 Biggen f 25 - f 45 30 Konijnen t i- f 10 74 Hennen f 5,50 - f 8. Schapen f 65 - f 75 102 Over Wielrennen Afsluitdijk Nu.nu zijn de krotwo- ningen (gelukkig) een doorn j in het oog.Nu worden er ruime woningen gebouwd met vóór- en achtertuintje... En hoeveel kinderen En nu zijn de kinderen meer op straat dan vroeger, i En langer op straat dan vroe gerEn later op straat dan vroeger. N. BIJL, Pastoor. Geldig van 29 Juni12 Juli. Bonkaarten KA, KB, IvC 707 Serie F F05 Alg. 750 gram suiker boterhamstrooisei, choc. of suikerwerk of 1500 gram jam, stroop enz. F06 Alg. 50 gram cacao F07 Alg. één ei. F—08 Alg. 2 liter petroleum. F—05 Res. 100 gram gedr. Zuidvruchten. F—08 Res. 100 gr. gedr. Zuid vruchten. Bonkaarten KD, KE 707. Serie F F13 Alg. 250 gram suiker boterhamstrooisel, choc. of suikerwerk of 500 gr. jam, stroop, enz. F14 Alg. 250 gr. suiker enz. F15 Alg. 250 gr. suiker enz. F—-'16 Alg. 50 gr. cacao. F17 Alg. 2 liter petroleum. F15 Res. 100 gram gedr. Zuidvruchten. TOESLAGKAARTEN. F21 Suiker 250 gr. suiker enz. Tabak- en Versnaperingen F31 Tabak 1 r. tab. artk. F32 Tabak 2 r. tab. art. F35 Tabak 2 r. tab. art. F33 Versnaperingen 200 gram choc. suikerwerk suiker enz. j F36 Versnaperingen 100 gr. choc., suikerw. enz. Meneer, de Redacteur Gaarne zouden wij aan dacht willen vragen voor het volgende In uw courant van Woens dag 18 Juni j.1. schreef U een uitvoerig artikel onder de kop „Jeugdwerk." Ook U schijnt zich voor het werk der Jeugdraad te interesseren en werpt enige critiek over dit onderwerp. Hoe meer critiek, des te liever ook wij dit hebben. Maar naast critiek wordt veelal een uitweg of raadge ving aangegeven, hetwelk we echter in uw artikel niet kunnen lezen. Het is moeilijk om in de zomermaanden ae jongeren te bereiken, immers veel a! gaat de interesse dan naar andere dingen uit. Eerst hebben we de critiek meegemaakt in de Gem.- vaadsvergaderingen waar ver overdreven over jeugd- ve-rwildering werd gesproken, zodat de buiten-gemeenten de indruk kregen van een kanibaleneiland. Of deze uitspattingen na de bevrijding alleen op Wie- ringen zo zijn geweest trek ken we sterk ten twijfel. Doch ook als we de jeugd willen bereiken, waarvoor we na deze vergadering de Jeugdraad hebben opgericht, zullen we toch geleidelijk aan proberen moeten. Gelooft U, meneer de Re dacteur, indien we een avond zouden houden, waar litte ratuur, muziek, kunst of i.d. wordt behandeld de jongeren zullen krijgen, welke grote interesse tonen voc-r dansen en dit als hoofdzaak beschou wen Wij geloven dit niet direct, hoewei onze ervaringen jon ger als de uwe zijn. Wel zou den we hen op deze avonden krijgen, welke reeds georga niseerd zijn. Het is een grote taak welke de Jeugdraad zich heeft ge steld en ook steeds zullen we proberen om de idialen, wel ke hierin liggen verborgen te verwezenlijken. Het is deze eerste aanloop voor het. komende seizoen en ook zal er meer in de toe komst worden gedaan. Van de herfst zal o.m. een E.H. J3.0. -cursus aanvangen. M. de R. heeft een artikel zin, om deze door U naar voren gebrachte critiek te publiceren, zonder dat U hierop ook een oplossing weet Het is o.i. jammer van de ruimte en tijd geweest, M. de R. dankend voer uw i plaatsruimte Klaas Veenbaas. Jaap Bais. Wieringen, Juni 1947. Zoals verwacht hebben we met onze beschouwing over het Jeugdwerk of liever gezegd over wat de Jeugd raad heeft nagelaten de geachte jeugdleiders uit hun winterslaap gewekt, nadat wij hen de woorden waarop men ons kon attaqueren, in de mond hadden gegeven. In het stuk overigens geen woord van ruiterlijke erken ning over hét verzuim waai- op wij wezen. Nog schijnen inzenders tiiet overtuigd te zijn van het grote nadeel, door hun in activiteit in de afgelopen winter, aan het jeugdwerk toegebracht.Wanneer zij heen en terug Flevo-Bcde looft premie uit. Nadar: vernemen wij dat de grote groep wielrenners; welke Zondag a.s. deelneemt, aan de door de Germaan te; Amsterdam uitgeschreven wie lerwedstrijd op de weg Am- sterdam-Zurich v.v., via Af-1 sluitdijk voorra, om 10 uur uit Amsterdam (;IJ-bosbaan) zal starten. De eerste renners kunnen; dus kort na 12 uur in Den Oever worden verwacht en ruim IV2 uur later op de te-1 rugweg, nadat de dijk is „ge nomen." passeren, We zijn benieuwd wie heti record op de dijk Den Oever- Zurich v.v. zal vestigen. De Flevo-Bode heeft voor de renner die op dit tra ject de kortste tijd maakt i een fraaie premie in waar debonnen uitgeloofd, terwijl de directie van de Wieler baan de Heer Cornelese) eveneens een premie be schikbaar stelt voor de eerstaankomende renner te Den Oever. De .Heer Cornelese zal met| anderen de tijden van de di-j vei se renners voor het dijk-j traject opnemen. DEN OEVER. Bestuursverg. Kleuterschool Het Bestuur der Kleuter school vergaderde deze week in Hotel Wiron, teneinde eens van gedachten te wisselen over de mogelijkheid de lote rij ten volte te doen slagen. Een groot gedeelte der loten is reeds verkocht, doch een] nog groter deel blijft nog te verkopen en om aan het doel te kunnen beantwoorden, moe ten in deze loterij alle loten; hun 50 centen opleveren. Nadat van verschillende zij-I den voorstellen ter tafel wa ren gebracht, werd tenslotte een plan de campagne opge maakt. Wij twijfelen er dan ook1 niet aan, dat het bestuur der Kleuterschool er succes mee! zal hebben, temeer daar de baten van deze loterij voor zoo'n prachtig doel zullen worden aangewend. De tocht gaat ook door de W.-Meer, waarbij op de heen- rit van 12-1 uur en terug van van 3-4 uur W.Werf wordt gepasseerd. Herkenbaar aan rood-zw, vlag( Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind. Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Donderdag 3 Juli V. M. Vrijdag 11 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 29 Juni 5.28 5.57 30 Juni 6.24 6.50 1 Juli 7.15 7.37 2 Juli 7.57 8.17 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 28 Juni 16 u. tot Maandag 30 Juni 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, Groenhart, de Groot, Olree, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. 39 JUNI 1917. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, SlootdorpHakkesteeg Schagen. DE T.T. RACE ook thans, midzomer, nog van gedachte zijn dat het ook nu niet de tijd is om van wal te steken, (wil men mooier gelegenheid hebben om de jeugd te be reiken) dan moeten wij toch wel gaan twijfelen aan het inzicht dat voc-r deze zaak no<"hg is. Thans wil' men ons de spits «Joen afbijten voor een zaak waar men zelf mee aanzit. Wei een beetje beschamend ni^waar. Komals het de heren ernst is met de jeugdraad dan moet er maar eens gepraat wor den, ook met de ouderen in ervaring, wier hulp en bij stand hij de .oprichting van de hand werd gewezen. Dan ook willen wij inzen ders de blijkbaar in jeugdige overmoed geschreven slot woord gaarne vergeven en hen een scherp antwoord dat ons reeds in de pen lag besparen. Red'. Heden 28 Juni zal voor het eerst na de oorlog weer de internationale T.T.-Races op het circuit Drente wor- den verreden. De grote Prijs van Neder- I land. der K.N.M.V. zal de inzet zijn en zal worden be- I twist door een internationale elite van motorrenners. Het kaartje geeft het circuit dui- delijk weer. Bij het beluisteren van de radiouitzenÜing kan het zijn nut bewijzen. JAM EN STROOP GAAN NOG NIET VAN DE BON. De geruchten, dat jam en stroop op korte termijn zon der distributie - bescheiden vrij zouden kunnen worden verkocht, welke geruchten de laatste tijd weer de ron de doen, missen elke grond. De Minister van Land bouw, Visserij en Voedsel voorziening heeft wegens de consequenties aan het z.g. „vrijgeven" van deze producten verbonden, zijn standpunt niet kunnen wij zigen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1