UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. GEMEENTERAAD WIERINGEN Zïlv. ambtsjubileum VERGADERING VAN DE MIDDENSTAND. Amsterdam - Zurich Amsterdam. Woensdag 2 Juli 1947 Tweede Jaargang No. 63. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Post De Haukes. Telefoon No. 3. Administratie „Villa Waterkeer" Westerland Een volk dat letffc Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. - EINDE DIJKSTRAAT - MISèRE. DE SECRETARIE GAAT VERHUIZEN. DE BRANDWEER WORDT MODEL. Vrijdagmiddag 2 kwam de Raad bijeen. Voorzitter de Edelachtb. Heer L. C. Kolff, Burge meester. Secretarisde Heer C. F. van Duim Afwezig de Heren P. C. L. Poortman en J. Lont J.Gz. Na beëdiging van de Heer N. H. Klomp tot waarnemend secretaris werden de notu len goedgekeurd. De Ver. IJsstrijd verkreeg een extra subsidie van f 100 voor liet belangrijke werk in de afgelopen winter verricht. een dil uur in die zin te wijzigen. De Heer Kooij zegt, dat er veel geklaagd wordt over loslopende honden. Er kan toch worden bpgetreden. De Heer v.d. Laan zegt' hier reeds eerder over te hebben gesproken, doch 'con stateert neg geen verbete ring. De Voorzitter antwoordt dat het hier altijd erg is geweest. rt Is echter een al gemeen verschijnsel. Mis schien wordt het aantal hon den minder nu de belasting "verhoogd wordt. Inderdaad kan er worden opgetreden en dat is ook gebeurd in 'Westerland. De Heer Bontkes zegt dat in Westerland al 4 schapen verscheurd zijn. In de Hel de zaak nog precies "héteelfde dersébuurt is het ook erg. bijstaat als vorig jaar. Daar worden de tuintjes ver- 'Than& is hem een aanslag nield. "Het aantal' klachten is opgelegd van f 75.p. jaar.; groot. Tegen verscheurende Vorig jaar f 50.-dieren moet men optreden. I B. en W. wijzen er op dat De Heer v. d. Laan wil het I °°Twater van de woningen in het afgelopen vergun- doodschieten toch mét voor-1 van he Noordëlijke hélit van ningsjaar het rantsoen voor zichtigheid gehanteerd zien. ;^e Pociweg is niet ideaal, de detailverkoop is verhoogd Spreker acht een proces- - Men stelt voor hier her riool •en wëltot 115% van het ver- verbaal juister. j met een 80 meter te verlen- De Voorzitter zegt dat de »en' gedeeltelijk, langs de politie niet zomaar schiet. weg, gedeeltélijk dooi* het' De "Heer v.d. Laan De Iand. KoSten f 500. politie kan beter toezien. Aangenomen. De verordening wordt jPe Heer M. Kooij zegt met Vrgunningsrecht. S. Scheltus reclameert te gen zijn aanslag vergun ningsrecht omdat het er met Burgemeester Kolff. Het is thans wel een alge meen bekend feit dat Burge meester Kolff op 10 Juli a.s. zijn zilveren ambtsjubileum hoopt te vieren. De Oranje-Veren, Midden en West-Wieringen heeft het ONTEVREDENHEID OVER EN ERFPACHTSCANON. OOK EEN UITGAANSDAG SCHADEREGELING Öïider voorzitterschap van het Rentambt en de Midden- de heer J. Vos kwam j.1. Donderdagavond de Midden standsvereniging in Hotel Smit in vergadering bijeen. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind. Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt e - OI1U.I/ lil VCiSdUCilU" UiiCCll. nit.at.ef genomen tot opnch- twintigtal leden uit de tmg van een Com.te, verte-! ^ur aanwezig. as en Financiële zorgen. Uit de ingekomen stukken die de secretaris, de lieer 3. Kruit voorlas stippen wij aan de correspondentie met het D.B.V.O., inzake het niét opleggen van een aanslag en het verlenen van uitstel van betaling van belasting tib.V. oorlogsslachtoffers. Aangezien nog geen dc-fini- tive beslissing békend werd zal deze aangelegenheid te genwoordigende de gehel gerij, dat zich zal met de organisatie van waardige herdenking van zo belangrijk gebeuren, 'Een en ander heeft tot ge volg gehad dat zich uit de gemeenteraad een huldigings comité heeft gevormd, In een huis aran huis circu laire zal het publiek nog deze week nader hieromtrent v/or den ingelicht. Wij twijfelen er niet aan, of de "Wieringer burgerij zal de 10 Juli "voor onze populaire burgemeester en zijn 'familie tot een onvergefelijke dag mak-en. bruik 1939. B. en W. 'hebben niet de indruk dat deze rant soenverhoging niet wordt afgenomen en stellen voor de aanslag te handhaven. Conform beslGten. Onderwijs. Te Den Helder is opgericht de stichting Kweekschool voor onderwijzers(esseiv in Nrd.-Holl'ands Noorderkwar tier waarvoor de financiële rvoor het monument voor de overeenkomstig het voorstel van B. en W. vastgesteld. Het Monument. Burgemeester en Wethou ders stellen op verzoek van "het Comité van oprichting standsverenigmg zitting heb ben om de aanvragen van nieuwe vestiging nader te bezien. Bovendien wordt ook het gemeentebestuur in deze Commissse vertegenwoordigd omdat het Rentambt zich voorstelt t.z.t. de gronden voor Tji'cgifte in erfpacht aan zakenlieden, in handen van het gemeentebestuur te stellen. Aangezien tot. dusver de Commissie nog niet werd geïnstalleerd werd besloten hiernaar te informeren. Molestverzekerïng Van de Onderlinge Molest- verzekering Mij. is bericht 'ontvangen, dat een voor- bevoegder plaatse opnieuw :schot zal worden uitgekeerd aanhangig worden gemaakt. Tan 60% op de losse_ en vas_ Na het bezoek van Minis- te goederen, indien men ter Liéftinck is voor de deze reeds heeft vervangen plaatselijke middenstand c.q. een bouwplan daartoe nog geen enkele verbetering heeft ingediend. Deze uitke der financiële positie bereikt j ring wordt dan gestort op de of toegezegd, hetgeen voor Herstelbank in geblokkeerde bepaalde zakenlieden welrekening, waarvoor echter te hebben gezien rfV7.pt TOdl/ O-rmrloAhr V-UIUOH, zeer teleurstellend is. Een met cle Directeur der Ned. Bank, bijkantoor Alk maar gemaakte afspraak voor een gezamenlijke be spreking kon door het plot seling ovefhjden van de heer Langeveld geen doorgang hulp der 'betrokken gemeen ten wordt ingeroepen. Leerlingen dezer school verplichten zich na voltooi ing hunner studié minstens 2 jaar in functie te treden in een der deelnemende ge meenten. Hiermede wordt beoogd het onderwijzerste kort in de Kop van Noord- Holland te verminderen. Uit Wieringen bezoeken 6 van de 17 leerlingen de, school. De bijdrage per leer ling bedraagt f 331.p. j. B. en W. stellen voor aan de regeling deel' te nemen. Aangenomen. Bezoldiging Ambtenaar v.d Burgerlijke Stand. In verband met het be sluit van de Raad de ambte naar v. d. Burg. Stand voot huwelijksvoltrekkingen te honoreren zeggen Ged. Sta ten dat de totale bezoldiging van de ambtenaren v. cl. Burg. Stand krachtens een in 1935 getroffen regeling een bedrag van f 250.— niet te boven mag gaan. Voorgesteld wordt daarvan f 100.per jaar voor de huwelijksvoltrekkingen te bestemmen. Aangenomen. Hondenbelasting. In een vorige vergadering- besloot de raad op last van hogerhand de hondenbelas ting te verhogen van f 6. tot f 10.en voor kleine hondjes van f 4 tot f7. Ged. Staten wensen het tarief voor luxe honden ech ter bepaald te zien op min stens f 10.Het onderscheid tussen klein en groot moet dus vervallen en B. en W stellen voor de verordening oorlogsslachtoffers te Wes terland 'ïn eigendom, béheer en onderhoud door de ge meente te doen overnemen. Aangenomen. Bezoldiging ambtenaren. Aan het gemeente-peTso- neéi. kan, in afwachting van een definitieve, in voorberei ding zijnde, -salarisherziening, een tijdelijke toelage worden versteekt. B. en W. stellen voor deze tijdelijke verhoging op 8% van de thans genoten weddé te bepalen. De Heer Boöde stelt voor de ambtenaren evenals bij het Rijk 10% verhoging te geven. De Vootl. zegt dat het hier een voorlopige toelage betreft welke men los kan zien van de definitieve rege ling welke in voorbereiding is. Als we nu 10% -geven en de nieuwe regeling kent minder toe dan zouden de ambtenaren te veel hebben ontvangen. Het is overeen komstig hun wens aan de veilige kant te blijven. De Heer Bodde als er geen gevaar in zit thans minder toe te kennen dan zie ik geen bezwaar. Aangenomen. genoegen dat aan deze zaak aandacht A i is geschonken. Spr wijst er I ZlJn opvolger kon tot dus- op dat de riolering aan hetver niet worden bewogen het Zuideinde van dePoelweg onderhoud doorgang te doen ook niet in orde is. Voorzitter zegt onderzoek toe. De Heer Lukkien vestigt de aandacht op de slechte afvoer bij -de Mekkenstuin- weg. De Voorz. zegt dat een verbetering daarvan is-opge nomen in het nieuwe riole ringsplan voor Hippo-WVest dat f 32000.zal moeten kosten. vinden. "Besloten wordt thans de algemene richtlijnen voor deblokkering op te vragen en vervolgens iridividuël dé- bl'ökkering te verzoeken aangezien elk der betrokke nen daartoe zijn speciale redenen'heeft. Aan de Raad van Advies voor de wederopbouw is een schrijven gericht om mede werking voor een spoedige afwikkeling der schadegeval len. De Voorzitter 'bracht ver slag uit over de opening van de 'telefooncentrale te Mid- denmeer en van één door wordenhem bijgewoonde vergade ring met de Kamer van déblokkering kan worden verkregen. Het bestuur adviseert de daarvoor in aanmerking ko mende leden dit voorschot bij de Onderlinge Molestve-rz. aan te vragen. Bijdrage aan de V.Y.V Op voorstel van de Voorz. werd besloten een bedrag van f 1.per lid aan de V.V.V. te verlenen voer de stand op de a.s. Najaars- beurs. Vaststelling contributie Het voorstel van het be stuur de -contributie voor 1'947 'te bepalen op f 7.50 per 3M wordt z. st. aangenomen. Vervolg 3e pag. MAANSTANDEN 1947. Donderdag 3 Juli V. M. Vrij dag 11 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 3 Juli 8.36 8.54 4 Juli 9.11 9.29 5 Juli 9.46 10. 3 Wielrennen. Sieveking wint beide premie's te Den Oever. De gehouden wielerwedstrijd van j.1. Zondag door de Wiel- renvereniging ,,De Germaan te Amsterdam is een groot succes geworden. De afstand was 228 Km. De route als volgt Amster dam [IJ-Bos) - llpendam-Pur- merend - Oosthuizen - Hoorn- Wognum - Sijbekarspel - Abbe kerk - W.-Werf-Den Oever - Zurich, het zelfde traject moest ook op de terugweg worden afgelegd. De Germaan verdient alle lof voor het organiseren van deze rit, die uitstekend ver lopen is en zeker het nodige er toe zal bijdragen dat steeds meer ritten van stad tot stad zullen plaats vinden, die in Nederland bijzonder nodig zijn om renners van formaat te kweken die zich in het buiten land tegen de Belgen, Fran sen, Italianen, enz, willen me ten, Nederland, met zijn kleine ronlen in dorp of stad, maakt wel snelle renners, doch het zijn tevens de renners die met een kleine tegenslag de wed- Vervolg 2e pagina. Onderhoud school W.-Iand. Het verbeteren van de school te Westerland dat door omstandigheden «reeds lang stagneerde zal -nu toch eindelijk ter hand genomen. -B- ej} W. stellen voor de Koophandel, de Commissie westelijke muur geheel te Wederopbouw Wieringer- vernieuwen en een spouw- meer, de Rentmeester en de muur te maken. De bekap- j Burgemeester ter 'bespreking ping- moet verlangd worden van het vraagstuk der beta- zoctat er een overstek komt üng van nieuwe midden van ongeveer 45 cm. Er j .standers in de W.-meer. 'okaafraa™ Dit vraagstuk is moeilijk "bevredigend op te lossen DE TOUR DE FRANCE nieuwd ctc. Raming f 4000. De Heer Bosker vestigt de aandacht op de O.L.S. te Oosteriand. Daaraan man keert ook het een en ander. De Voorz. zegt onderzoek toe. Reorganisatie huisvesting gemeentelijke diensten. Daar de secretarie niet meer aan de eisen voldoet is omgezien naar een ander Aanleg riolering. j gebouw. B. en W. stellen voor cle I B. en W. stellen voor de riolering aan de Noordzijde1 secretarie te verplaatsen van de Westerlanderweg naar het gebouw waarin welke even beoosten de Wes- I thans de distributïedienst is terlanderlaan uitmondt in ondergebracht, 't Is wel de het land van de Wed. de bedoeling een nieuw raadhuis Haan, door te trekken naari te stichten dus dit is een de Poelweg (170 meter) en j overgangsmaatregel, daarin 4 straatkolken te ma- Wordt goedgevonden, ken. Kosten f 1250. Ook de afvoer van het ri-1 (Vervolg 2e pag,) enerzijds doordat het be zwaarlijk is nieuwe midden standers toe te laten waar de oude middenstand nog niet is teruggekeerd, ander zijds, door de omstandigheid dat de betaling van zaken ten tijde van de inundatie nog niet was voltooid ten opzichte van de behoefte. In de oude toestand be stond er een adviescommis sie, welke ook gedurende de eerste oorlogsjaren nog con tact hield met de beslissende instantie. Thans wint cle Rentmeester alleen nog in lichtingen in. De Rentmees ter beslist te dezer zake om dat het Rijk eigenaar is van de benodigde gronden. In de bedoelde vers-adering werd besloten 'n kleine Com missie in te stellen, waarin de Kamers van Koophandel DE 2000 K.M.-RIT IN 21 ETAPPES. De Tour de France wordt dit jaar voor de 34e maal verreden. Ook 5 Nederlanders nemen hieraan deel doch na het uitvallen van v. Schendel' en Vooren is Nederland kansloos.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1