UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. MET DE COÖPERATIE NAAR ZUID LIMBURG. NIEUWE BONNEN. JUBILEUM BURGEMEESTER KOLFF Zaterdag 5 Juli 1947 Tweede Jaargang No. 64 Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telefoon No. 3. Een volk dat leetPX Bouwt aan zijn toekomst Dit. blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs 1 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces" f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. GELOOF EN GODSDIENST. Wij gebruiken de woorden geloof en godsdienst meestal door elkaar. Wij zijn slordige denkers en niet minder slor dige taalgebruikers, ook in religieus opzicht en de ene slordigheid hangt met de andere samen. Toch zullen we goed doen ook ten aanzien van geloof en godsdienst de woorden te onderscheiden. Want er is samenhang èn verschil. Wat is geloof Geloof is in verhouding tot de gods-1 dienst het fundamentele en totale. Geloof is het ant woord van de mens op het Woord van God (antwoord is wederwoord, tegenwoord). God heeft gesproken. God spreken is Zijn openbaring bij uitnemendheid. En als God gesproken heeft is het aan de mens. God wacht zijn antwoord af. Dat ant woord kan tweeërlei zijn het. kan bevestigend èn ont kennend, het kan aanvaar dend èn afwijzend zijn. In die vrijheid, die gevaarlijke vrijheid staat de mens en laat God hem staan. Hij kan ja èn neen zeggen tegen het Woord van God. Kierkegaard de grote Deense denker en j Godgeleerde heeft eens er- j gens geschreven, dat dit het wonderlijke in Gods doen is voor de gelovige, dat. God de vrijheid van de mens respec- teert, in geloof moeten wij i tot Hem komen en niet door dwang. En nu is geloof de aan vaarding van hetgeen God gesproken heeft, het ja tot Gods Woord, tot Zijn belof ten èn eisen. Want Gods Woord is altijd de wondere twee-eenheid van genade en van opdracht. Is zo geloof het fundamen tele en het totale, daarbij vergeleken is de godsdienst het. partiële en consequente. Godsdienst omvat slechts een deel van de verhouding tussen God en mens. Gods dienst is de consequentie van het geloof, in zo verre gods dienst dienst van God is en als zodanig de vervulling van Zijn eisen. Godsdienst is het engere ja tot Gods eisen in het bijzonder. Zo is godsdienst smaller dan geloof. Maar zo is gods dienst ook de toetssteen van het geloof. Het ja van het geloof wordt een leugen waa;r het ja van de gods dienst ontbreekt. Zo lost zich de schijnbare tegenstrijdigheid op, die daar tussen Paulus en Jaco- bus bestaat. Paulus, die zegt. dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zon der de werken der Wet (Rom. 3 28), Jacobus, die zegt-, dat geloof zonder wer ken dood is (Jac. 2 26). Rechtvaardiging door ge loof zonder de werken der Wet. Dat is de grote bevrij dende ontdekking van Pau lus geweest, waardoor hij een einde maakte aan de ondragelijke spanning tus sen goddelijke totale eis (wees heilig, wees volmaakt) en menselijke prestatie. Een geloof zonder werken is dood. Dat is de ernstige waarschuwing van Jacobus geloof, dat zich niet in goede werken uit, werken van ge hoorzaamheid, werken van dankbaarheid, werken van barmhartigheid en zelfheili- c.a. Zes uur ontmoeten we reeds de eerste mede- excursisten op de markt. Maastricht had deze dag zijn marktdag en een bezoek daaraan, bleek de moeite te lonen. Het was groentemarkt voorts fruit, pluimvee, vis galanteriën en textiel. De groenten, veelal aangevoerd op de bekende 2-wielige boe renkarren mogen door hen die een tuinbouwteeltver gunning bezitten voor 50 are en daar beneden, particulier aan de burgerij verkocht worden. Voor zeven uur liepen dan ook reeds vele huismoeders met een tas beladen met diverse groenten. Te c.a. 9 uur was het re- vaifle en onmiddellijk daar op was het appel waarbij allen present werden gemeld. Weer op reis De grote bussen der L.T.M. arriveerden op de markt en het was weer instappen. Een bezoek zou werden gebracht van het Amerikaanse Solda- tenkerkhof. „Margraten" enz. Bij aankomst op het groot ste soldatenkerkhof, waar c.a. 20.000 mannen begraven liggen die het hoogste offer het leven, hebben gebracht voor onze bevrijding. Zij zijn gedeeltelijk gesneuveld bij Aken en in Zuid-Nederland Het aanschouwen van deze ettelijke honderden strakke witte kruizen, waaronder de jonge levens rusten, maakte diepe indruk. Verder ging de tocht door het schilderachtige berg- en heuvelland. We passeren Gulperberg, hoogte c.a. 250 meter boven het N.A.P. De Siegfriedlijri Even voorbij de Gulperberg op weg naar Vaals doemt aan de linkerkant de in haar tijd vermaarde Siegfriedlijn op welke we ongeveer 10 K.M. op korten afstand volgen. Waar Maastricht, naar ons werd medegedeeld, door 20 Amerikanen is bevrijd, is de effectieve waarde van dit groots opgezette bouwwerk niet bijster groot geweest, ook niet op dit punt. Regel matig doortoerend, in het afwisselende landschap met grote hoogten, diepe ravijnen en fraaie bossen ging het door naar de Vaalserberg De top van deze 330 Meter hoge rotspunt werd niet door ieder bereikt, hoewel van daaruit een prachtig uit zicht werd geboden op een wijde omgeving. Van Aken waren o.a. nog de overgebleven torens te zien. Op dit punt heeft men tevens de aanknoping van 3 landsgrenzen, Nederland Duitsland en België. Onder stralende zonne- ging, is geen waarachtig geen levend geloof, redt en verlost niet, is geloof van de Here Here zeggers (Mt. 7 21), die Jezus niet erkent want naar hun werken zal de Zoon des Mensen de men sen oordelen, omdat Hij het geloof der mensen naar hun werken oordelen zal. Mt. 25 3146). Geen werkelijk geloof zonder werkelijke godsdienst. Ds. VINK. DE TWEEDE DAG. schijn en onder de indruk van de vele schoonheden werd de terugtocht onderno men naar Maastricht waar werd gedineerd. Dit keer zou het echter niet gaan het gehel'e gezel schap van 300 personen in één hotel onder te brengen. Het werd verdeeld over ver schillende inrichtingen. Alles verliep vlot en bij het appél bleek allés weer present te zijn. In het Hotel waar wij dineerden sprak na afloop de Heer P. Wiersma zijn bij- zonderen dank uit aan Di rectie en staf voor de be wonderenswaardige organi satie, welke woorden door de talrijke aanwezigen hartelijk werden onderstreept. Naar de St. Pieter Te c.a. 3 uur werd opnieuw gestart voor een laatste be- zoekpunt, de St. Pietersberg. Deze historische plaats treft men op de Westzijde aan het in 1700 gebouwde fort St. Pieter, thans onbewoond en in enigzins vervallen staat verkerend. Vanaf deze berg aanschouwt men een prach tig panorama. Maastricht en de stad geeft vanaf deze bei'g wel' enige overeenkomst met een Wieringermeerdorp wat de schijnbare grote dan be treft. De 14 torens echter geven voldoende blijk dat een vergelijk met een onzer polderdorpen vooralsnog niet opgaat. De onderaardse gan gen vormden een oase in de tropische warmte, ze werden in 2 groepen doorgewandeld. In deze doolhof van 9000 gangen, waarvan er nog moeten uitlopen tot op 6 K.M. over de Belgische grens is het ondoenlijk zich zonder gids hierin te bege ven. In de bezettingsjaren was het hier dan ook „de plaats" voor de onderduikers., Vanaf dit schone oord werd gere den tot het station Maas tricht. Naar huis Te c.a. 6.30 uur werd er in het station Maastricht appèl' gehouden door de Heer Spikman. Tevens kon men, (het moet erkend overal is rekening mede ge houden) een lunchpakket alsmede een pakket kersen in ontvangst nemen, aange boden door de C.A.V. Te c.a. 7 uur zette de trein zich in beweging, welke ons zor voeren naar huis, achterla* tend het land waar wij iets van hadden gezien, doch waar men, wilde het de moeite lonen nog minstens een week moest kunnen toe ven. De treinreis verliep vlot. Wel was het soms zéér warm in de wagens. De Voorzitter dankte Op het perron te Amster dam en dus gearriveerd op N. Holl. bodem hield de Heer P. G. Luth, voorz. der C.A.V. een toespraak, waarbij hij in welgekozen woorden dank bracht aan de excursieleider de Heer Spikman. Het mag dan waar zijn, aldus de Heer Luth, dat wij slechts een poging hebben gedaan wat te bezien in het schone Zuid- Limburg, de organisatie van U en Uw staf, Heer Spik man, was voorbeeldig. Als dank bood spr. de Heer Spik man namens het bestuur uit erkentelijkheid een prach tig schilderstuk van Maas tricht aan. De Heer Spikman dankte bijna onverstaanbaar, als ge volg van het door organisa tie-bemoeiing veelvuldig ge bruik zijner stem, doch deed uitkomen dat het slagen af hing van de medewerking der leden. De Flevobode was correct op tijd. Bij het instappen in de electrische trein te Amster dam had de Redactie der Flevobode de vriendelijke geste, om haar blad, voor de Wieringermeerders tot lijfs blad geworden, waarin opge nomen een reportage van de start bij de Alkmaarse weg verspreid in de coupé's aan te bieden. Een lezende excursie Natuurlijk werd gretig de i voornaamste inhoud opgeno- men. De Heer Spikman I verzocht ons voor deze vrien- delijke attentie de dank te willen doorgeven aan de Re dactie Flevobode. Opge ruimd en monter werd Alk maar even na het midder nachtelijk uur bereikt. Met alles was rekening gehouden. Organiseren is lang niet ieders werk. Dat de Heer Spikman deze kunst, be heerste was ons bekend, doch steeds opnieuw trof het ons dat op allés was gerekend Bij aankomst te Alkmaar werd koffie, bier of limona- de geserveerd in het station aangeboden door de C.A.V Vanzelfsprekend liet een ver frissing, na deze treinreis van 5'A uur. waarin men doordat deze trein een extra trein was, van geen enkel station iets had kunnen ko pen, wel smaken. Dankbaar werd deze gelegenheid dan ook aangegrepen. De finish in 't zicht Na een verblijf van c.a. 30 minuten werd opgebroken en gewandeld naar de voer tuigen welke op het Canada plein stonden onder bescher ming van Gebr. Zuidema. Tot de Wieringermeer werd in file gereden. Daar werd de stoet ontbonden en ver volgens was het„uitstappen Blok", „uitstappen Haver kamp", „uitstappen Langè- rak" enz. tot ieder thuis was blij terug te zijn bij de zij nen. Niettemin dankbaar voor het genotene en over tuigd dat men het er, maar eens een paar dagen van had genomen om uit te bre ken uit. de beslommeringen van alle dagen, om eens een paar dagen de bloeme tjes buiten te zetten. We twijfelen er niet aan of dit smaakt naar meer. En, er zal nog menig keer over deze historische Coöperatie-ex cursie worden gesproken, welke in alle opzichten zo uitnemend is geslaagd. Aan Bestuur en Directie onze welgemeende dank voor haar gastvrijheid en de ge boden gelegenheid om dit te I mogen meemaken, j Rest ons nog onze bewon- dering uit te spreken voor j de correcte wijze waarop Directie en staf, personeel- vertegenwoordigers der C.A.V. j zich van hun taak hebben gekweten. V. DE EERSTE KARWIJ WORDT GEMAAID. Dezer dagen heeft men op verschillende plaatsen in de polder een aanvang gemaakt met het maaien van karwij. Insiders noemen dit „vroeg" maar ook de „afwachters" zullen wel spoedig tot het maaien overgaan, aangezien de karwij de laatste weken hard aangerijpt is. De eerste schoven zullen de binder of combine verla ten. Moge vele volgen, bela den met een rijke oogst. Oogst 1947 is ingeluid G36 Versnaperingen 100 gr. choc. of suikerwerk suiker enz. Geldig van 6 tot 19 Juli. Bonkaarten KA, KB, KC 707 Serie G. G01 Brood 800 gr. brood G02 Brood 400 gr. brood G03 Res. 1600 gr. brood G—06 Res. 800 gr. brood G01 Boter 125 gr. boter G02 Boter 250 gr. marg. of 200 gram vet G—01 Res. 125 gr. marg. of 100 gram vet G04 Res. 125 gr. marg. of 100 gram vet G—07 Res. 125 gram boter G01 Melk 4 liter melk G03 Melk 7 liter melk G—05 Melk 7 liter melk G—01 Vlees 100 gr. vlees G02 Vlees 200 gr. vlees G01 Al'g. 200 gr. kaas G05 Res. 200 gr. kaas G—02 Alg. 500 gr. suiker, boterhamstrooisel, choc. of suikerwerk of 1000 gr. jam, stroop enz. G03 Alg. 225 gr. huishoud zeep of 180 gr. toiletzeep G—04 Alg. 250 gr. z. zeep. Bonkaarten KD, KE 707. Serie G. G—11 Brood 800 gr. brood G13 Res. 800 gr. brood G11 Boter 250 gr. boter G12 Boter 125 gr. marg. of 100 gram vet G13 Melk 12 liter melk G15 Melk 12 liter melk G11 Vlees 100 gr. vlees G12 Vlees 100 gr. vlees G11 Alg. 100 gr. kaas G12 Alg. 250 gr. suiker enz. G13 Alg. 250 gr. suiker enz. G14 Alg. 225 gr. huish.zeep of 180 gr. toiletzeep G17 Res. 225 gr. huish.zeep of 180 gr. toiletzeep G15 Alg. 250 gr. z. zeep G18 Res. 250 gr. z. zeep G16 Res. 500 gr. rijst of kindermeel (uit rijst be reid) of kinderbiskwie. G16 Alg. 500 gr. bananen (vóórinlevering.) Toeslagkaarten. G21 Brood 800 gr. brood G21 Boter 250 gr. boter G—22 Boter 250 gr. marg. of 200 gr. vet G—21 Melk 5 liter melk G21 Vlees 300 gr. vlees G22 Vlees ino gr. vlees G21 Kaas 2oo «*r. kaas G—21 Suiker 250 gr. suiker enz. G21 Eieren 5 p'wn. De bon G16 Aio- voor bananen moet mWfijk 12 Juli bij een handelaar wor den ingeleverd. De geldig heidsduur v«n bon E03 Vlees voor gnd Vegeta- bles is verlengd tot en met 2 Aug. De niet a**»°rpwezen bon nen van sn"° kunnen worden vernietigd. G33 Versnaperingen 200 gr. Versnan^rin csira art ou choc. suil^lrwgrk, suiker boterham strooisel of 400 gr. jam, stroop ena. MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 11 Juli L. Kw. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 5 Juli 16 u. tot Maandag 7 Juli 8 u. vin. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Beeker, Boerman, Bouw man, Brand, Hoogkamer, Koning, Schreuder, Schut en Veenis. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 6 JULI 1947. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Het programma voor de jubileumdag burgemeester is aldus vastgesteld Voorin. 10 uur buitenge wone Raadsvergadering in de Foyer van Cinema de Haan. waarbij ook de Oud raadsleden genodigd zijn, en waarin dan de jubilaris een cadeau van de burgerij zal worden overhandigd. Des nam. 3 tot 5 uur recep tie in Foyer Cinema de Haan. Ieder, (ook besturen van Verenigingen), kan van deze gelegenheid gebruik maken de jubilaris te feliciteren. Des avonds 8 uur Vaandel- defilé van alle verenigingen in de gemeente op het Suc cesterrein, wat voor ieder toegankelijk is. Vanzelfsprekend wordt de burgerij verzocht op dien dag de vlag uit te steken. (Ook op de schepen in de havens.) Schager Markt. Donderdag 2 Juli 1947. Op de heden gehouden week markt waren aanvoer en prijzen als volgt10 Paarden f 300—1250 2 Stieren Cen trale 15 Geldekoeien (mag.) f 325—450 75 Idem (vette) Centrale 8 Kalfkoeien f 450 600 10 Graskalveren Cen trale 95 Nucht. kalveren Centrale 42 Schapen mag. f 6570 97 Lammeren f 20 —30 6 Bokken en Geiten f 12—48 41 Biggen f 25 40 32 Konijnen f 1.5010 121 Hennen f 57.50. Slootdorp. VEILING LANDBOUWWERKTUIGEN Voor de door de C. A. V. georganiseerde openbare ver koop van landbouwwerktui gen en -machines op Vrijdag j.1. bestond grote belang stelling. Enige honderden rijwielen, auto's en motoren uit de provincies Nrd. en Zd. Hol land gaven bewijs dat de ko pers overal vandaan waren gekomen voor deze verkoop van ca. 330 stuks goed ge reedschap. De aangeboden machines gingen vlug van de hand. Tegen flinke prijzen, soms zelfs boven nieuwkoop. Een aardappelmachine bracht 100 gulden meer op dan de aankoopprijs van een nieuwe.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1