UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. landbouwnieuws. ss HET ZILV. AMBTSJUBILEUM VAN BURGEMEESTER KOLFF. Zaterdag 12 Juli 1947 Tweede Jaargang No. 66. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag!. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.pér stuk van, ten hoogste 4 regels. Graanregeling 1947 voor Noordholland. voor haver en gemengd en ook voor rogge m hpt Gooi en in de districten 20 en 21 (Schoorl, Bergen, Alkmaar, Egmond aan Zee vcmond-Binnen, Heiloo, Lim Castricum), zal dit laar een aanslagstelsel gei len terwijl voor de overige producten als tarwe rogge. eerst, groene erwten, schOK fers, capucijners, grauwe erwten en stambonen dols hrielies zullen moeten wor den tngevulcL Telers, die van alle bovenvermelde productei een oppervlakte van mmder dan 20 are hebben verbouwd zullen deze producten vru mogen dorsen. De opbrengst van deze kleine oppervlakten zullen vrij in «gen lwlgl Eveneens moeten^ dorsbriel- fr worden uitgeschreven verantwoording niet seerd worden op de doisre doch'op de^erbo^iwde opper- ^0aCkte°Pen de opbrengst mo- teier>| producten bericht ontv^_ brengst'wordt verwacht die SrifeTanhetdistrictot streek waar de teler w°°™ is Tegen deze ïnde- fing zal de teler in beroep kunnen komen, door binnen lfne1tei0V- gestorf wo?den de P B.H., welk bedrag de teler terugontvangt, in- dien h« in het gelijk wordt DP^teld De definitieve aan slag in kg6 per per teler wordt eerst m Septem ber October vastgesteld aan de hand van de dan inmiddels bekend geworden dorsresultaten. Ten aanzien van de producten, die ond.r een dorsregeling vallen, zul ten de gedorste hoeveelheden volledig moeten worden ver antwoord. hetzij door leve- ringsbewijzen van erkend eraan- en zaaizaadhandela ren hetzij door toewijzingen uit eigen oogst voor veevoe der consumptie en of zaai zaad. Een teler, die mindei op zijn dorsbriefje verant woordt. dan hij in werkelijk heid heeft gedorst, is m overtreding en zal worden vervolgd. Telers, die voor hun bedrijf een aanmerkelijk lagere opbrengst verwachten dan het gemiddelde van de streek, waarin zij woonach- tig zijn resp. waarin de be bouwde percelen zijn gele gen. zijn verplicht dit on middellijk schriftelijk op te geven bij de waarna het eer en ander nog voor het oogsten door deskundige commissies zal worden ge taxeerd. WIERINGEN BETUIGT ZIJN AANHANKELIJKHEID AAN DE FAMILIE KOLFF. Een feestelijke vlaggentooi gaf onze gemeente Donderdag j.1. een gezellig aanzien. Burgemeester Kolff jubileerde en overeenkomstig zijn wens werd dit niet een dag van algemene feestuiting doch niettemin gaf de bevolking op ondubbelzinnige wijze blijk van zijn aanhankelijkheid jegens hem die 25 jaren de hoogste post in deze gemeente vervulde. Middenmeer. VOOR BIGGEN VERBODEN! De belangstelling voor de Beurs van de zijde der biggen was Woensdag j.1. zo groot dat men bijna over de big gen moest heenstappen om in Beurszaal te komen. In de feestelijk ingerichte foyer van Cinema de Haan, waar een schat van bloemen stond opgesteld - attenties van vele particulieren en ver enigingen - trad de jubilaris met zijn gezin om tien uur binnen. Mevr. Kolff werd een fraai bouquet bloemen aange boden. Hier was het dat de Voor zitter van het huldigings comité, de Edelachtbare Heer F. Bontkes, loco-Burgemees ter, het welkom toeriep aan de Burgemeester en zijn fa milie en de talrijke genodigden, leden en oud-leden van de Raad, oud-Wethouders, poli tie, gemeente-ambtenaren, hoof den van diensten etc_ en de Burgemeesters van Wieringer- meer, Den Helder, Texel en Zijpe, met hunne dames. De Heer Bontkes felici teerde de jubilaris namens al-1 len met zijn 25-jarig jubileum. Spr. memoreerde hoe de Bur-| gemeester 25 jaar geleden1 door het plotseling overlijden van zijn vader, toenmalig Bur gemeester, tot dit ambt werd geroepen en in de thans ach-j ter ons liggende jaren de no den, deugden eigenschappen van de bevolking heeft leren' kennen. In die 25 jaar hebben zich veel veranderingen voltrokken Wieringen was, aldus spr. bij Uw komst onbelangrijk, hoe wel de belangstelling ja inter-j nationale belangstelling zich op deze gemeente richtte eerst door de verbanning van de Duitse ex-Kroonprins naar hier en later door de Zuider zeewerken, een werk van historische betekenis, dat Wie- ringen uit zijn isolement ver loste. De bevolking verdub belde zich er ontstond een bloeiende middenstand. Het was moeilijk voor het ge meentebestuur deze snelle ont wikkeling bij te houden en er wierpen zich vele problemen op, huisvesting, werkloosheid stakingen, verdwijn-en zeegras i etc Dit alles als gev>lg van werken van Rijk en P ovincie Naast de vele bemoeiingen daarmede vroegen, meer ge-1 meentelijk gezien, waterlei ding, scholenbouw, brandweer, nieuwe wegen, uitbreidings plannen en ruilverkaveling co aandacht, doch de moeilijkste tijd v/as ongetwijfeld die dor bezetting. Evacuatie Den Oe ver, inval Duitsers, sabolage- dac'en, opneming van geëva- cueerden. Tijdens Uw gevan genzetting te Don Helder, la ter 13 Juli 1942, Uw arrestatie en in gijzelingstelling, hebt gij Burgemeester Kolff, aldus spr uit het medeleven der burge-' rij wel ondervonden hoe men U waardeerde. Spr. beseft in zijn oosommin gen onvolledig te zijn ge weest doch zegt slechts in grote trekken op de belang rijkheid van het Burgemeesters ambt van Wieringen in deze 25 jaar te hebben gewezen. Thans aldus de hr. Bontkes, de vraag toe er is geregeerd Men zij niet blind voor t feit, dat door het verlies der finan ciële zelfstandigheid de auto nomie (het zelfregerenl der ger. eente tot een aamh.itw is gemaakt en dat de ge meente is geworden een mee administratief instituut, zodat men niet altijd kon handelen zoals men wilde. Spr. uit dan zijn waardering voor de eenvoud en soberheid welke de Burgemester in zijn ambtsuitoefening heeft tracht en voor de soepelheid in zij- leidinggevende taak in het College van B. en w. de Raad, waardoor mm™er, wrijvingen ontstonden, P .j dankt de jubilaris faarVO°"| namens Raad en bevolking en| biedt hem nament deze aan het vierdelige boekwerk „Un- derdrukking en Verzet. 1 Vervolgens richt de Heer Bon.'us zich in welga c,zen woorden tot Mvr. Kolff, roemt de gastvrijheid op huize „Wr-j ron" en spreekt de hoop ui dat Mevr. Kolff nog vele ja ren haar echtgenoot in zijn ambtsuitoefening tot steun, mag zijn. Ook Wethouder Lont die sinds Januari 1924 als raads lid, later als Weihouder met de inbiiaris zo prettig samen werkte, spreekt woorden van oprechte dank. U is, aldus de Heer Lont, een oprecht en eerlijk mens, goed voor ieder burger. Spr. hoopt dat Burge meester Kolff nog vele jaren de gemeente mag besturen. In bijzonder hartelijke be woordingen richtte Burgemees- ter Ritmeester van Den Hel der zich tot de jubilaris,, schetste diens kwaliteiten als, mens en bracht dank voor dej prettige samenwerking als Collega in deVeren. v. Burge-1 meesters en Secretarissen, bij de behartiging van vissenjbe- langen, Zuderzeesteunwet, en ta.v. de gemeente Den Hel der in Schoolartsendienst, Keu ringsdienst, enz. Burgem. Loggers van Wie- ringermeer herinnerde de ju bilaris aan hun samenzijn in het gijzelaarskamp en wist op smaakvolle wijze herinneringen op te dissen. Spr. bracht dank voor de steun welke hij in die tijd van Burgem. Kolff heeft mogen ondervinden, en uit zijn waardering voor de jubi laris als mens en collega. In een geestige speech sprak Burgemeester Reehorst, als het opperhoofd van de stam der Texelaren, tot het opper hoofd van de stam der Wie- ringers, wees op de ™erk" waardigheden, de eilandbewo-, ners eigen, doch prees de goede verstandhouding in ue Wadden-archipel. Spr. dankte voor de grote collegialiteit en ondervonden vriendschap. DE JUBILARIS. De gemeente-secretaris, de Heer C. F. v. Duin sprak na mens de gemeente-ambtenaren woorden van waardering en dank voor de prettige omgang en vriendelijke tegemoetko mendheid die bij de samen werking werd ondervonden en bood de jubilaris een fraai bewerkte granaatbuis aan, als mede een pentekening van, het Raadhuis. De Heer Vroom. Groeps-' commandant der Rijkspolitie, bood de gelukwensen aan van het politiekorps en deed dit vergezeld gaan van een luxe kist sigaren, terwijl Mevr, Kolff bloemen kreeg geoffreerd Spr. zeide het een eer en gnoegen te vinden onder Bur-1 gemeester Kolff te werken, die wars van harde maatrege-, len, met zachte drang het woelige Wieringen regeerde, een voorbeeld dat door de poltie steeds gaarne werd na gevolgd en waarbij men zich wel bevond. Oud-Wethouder Tijsen sprak dank voor de medewerning in de vele jaren van samenwer-i king ondervonden en wenste de jubilaris nog lange tijd de kracht en gezondheid om Wie ringen te besturen^ Spreker feliciteerde namens' vissers en vissersfonds. Het oud-raadslid, de Heer, Niemeijer, zeide aan het con tact met de Burgemeester de rtieest prettige herinneringen' te bewaren en wees op het hoog aanzien ddt de jubilaris, en zijn echtgenote in Wierin gen genoten. Burgem. Breebaart van Zij pe die eerst later verscheen, prees de jubilaris als collega en trouw bezoeker der verga deringen van de Veren. v. Burgem. en Secr. en sprak de beste wensen voor de toe komst uit, Ook van de Commissaris der Koningin, die door ambtsbezig heden was verhinderd hier aanwezig te zijn, was een tele grafische felicitatie binnen- gekomen^ Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind. Zijn de moeilijkste zakêh Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Vrijdag 18 Juli N.M. Donderdag 24 Juli E. K. Zaterdag 2 Augustus V. M. Zaterdag 9 Augustus L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 13 Juli 3.10 3.43 14 Juli 4.17 4.52 15 Juli 5.24 5.55 16 Juli 6.27 6.59 De Heer Bontkes zeide dai wel was gebleken, wel* een bijzondere plaats de Burge meester en zijn gezin bij de Wieringer bevolking innemen. Spr. hoopte dat deze dag voor de jubilaris een onverge telijke zal zijn, die in volle blijdschap en vreugde met de genodigden en de Wieringer bevolking mag worden gevierd Dan is het woord aan Bur- meester Kolff. De jubiaris brengt dank voor de vele goede woorden tot hem gesproken en zegt dat het hem goed heeft ge daan oud-raadsleden, oud-Wet houders en allen met wie hij thans samenwerkt en in de afgelopen jaren heeft samen gewerkt, te hebben aangetrof fen. Spr. memoreert zijn komst op Wieringen. De Heer Bontkes heeft reeds een terugblik geworpen op de periode die achter ons ligt en spreker haalt daaruit vermatte lijke herinneringen op, Er is echter veel tot stand gekomen 't Zou droevig zijn als 't niet zo was. Spreker schetst de moeilijkheden die er waren om de snelle ontwikkeling die de gemeente ondergmg, brj te houden, moeilijkhden waar men thans de schouders vooi ophaalt en die geenszins als moeilijkheden worden gezien doch als een vanzelfsprekend, iels. Voor de Burgemeesterj geldt het „regeren is voor-i uitzien." Spreker dankt voor de bij-, zondere belangstelling hem op deze dag deelachtig geworden, inzonderheid van de zijde van de raadsleden, waarmede steeds op de meest prettige wijze kon worden samengewerkt ondanks' het verschil in samenstelling in de loop der jaren. Nimmer stond men scherp tegenover, elkaar, de toon was welwil-i lend en is dat nog. Voorts betrekt spreker in zijn dankwoord de Wethou-j ders Bontkes en Lont, de ge meente-secretaris en ambtena ren, de politie, de pers, terwijl alle sprekers op gevatte wijze van antwoord werden gediend. Vervolg op pagina 2. VERGOEDING VAN OORLOGSSCHADE. Op basis der Vervangingswaarde. Naar de Maasbode meldt, zal Minister Lieftinck in het ontwerp op de oorlogsscha devergoeding aan de Staten- Generaal voorstellen voor Onroerende goederen intte- grale uitkering te doen op basis de-r vervangingswaarde tot een inhoud van 300 ku bieke meter. Wat de vergoeding van huisraadschade betreft, deze wordt tot een mamimum van f 10.000 volledig uitge keerd, terwijl voor bedragen daarboven volgens een de gressieve schaal percentages zullen worden toegewezen. Wieringermeer. DE VLASOOGST INGEZET Ondanks de neerslag en de daardoor sterke legering van sommige percelen wordt op onderscheidene bedrijven het eerste vlas reeds geplukt. Ook zijn op verschillende bedrijven de vl'asplukmachi- nes ingezet. Voor de graan oogst, (wintergerst) worden de graanmaaiers alsook de Combine's reeds startklaar gemaakt. De oogst 1947, het moment waarop de land man maanden wacht, is op korte termijn in het zicht. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 12 Juli 16 u, tot Maandag 14 Juli 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, Groenhart, de Groot, Olree, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 13 JULI 1947. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Kl'omp. Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff W.-werf Telef. No. 100. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538, Directie. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeet. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1