UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VQffi WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN. Zaterdag 9 Augustus 1947 Tweede Jaargang No. 74 Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdagl. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces I 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Huisgenoten Gods. LANDBOUWNIEUWS. Augustus is vacantietijd. Ieder zoekt zijn ontspanning vermaak en vertrooiing op eigen wijze. De badplaatsen zijn overvol, de stranden doen hun aantrekkings kracht in vernieuwde mate gelden. Bossen en heide bie den anderen in hun vrije dagen de vervulling van hun hartewens. De belangrijke tentoonstelling van grote kunstschatten in Amster dam trekt dagelijks duizen den bezoekers. We zien kampeerders en trekkers door de Wieringermeer en o- ver ons eiland fietsen. Au to's met grote koffers ach terop en autobussen met reisgezelschappen vermen gen zich met het normale dagelijkse verkeer. De een heeft deze week vacantie, de ander heeft het al gehad, een derde moet het nog krij gen. Zo neemt die vacantie- drukte zelfs eenige maanden van het jaar in beslag. Heel Nederland is door- eengemengd, Er zijn twee groepen: mensen, die op 'n ogenblik thuis zijn en va- cantiegangers, vreemdelingen De'apostel Paulus heeft 't ook over vreemdelingen. In zijn brief aan de Ephesiers schrijft hiizo zi.it gij dan geen vreemdelingen meer, doch medeburgers der heili gen en huisgenoten Gods. De mensen, die Paulus aan spreekt, zijn thuis: ze beho ren tot de vrome Joden, ze behoren bij God. Al die gelo vigen vormen samen als het ware één machtig bouwwerk. Zij hebben een vast funda ment: dat is Christus; Hij brengt tot God. Pij wil men sen met hun Schenner en hemelse Vader verbinden: Hij verbindt, de mensen daarmee 'ook met elkander: tot één machtig bouwwerk: Dat hele bouwwerk wa.sf, 00 tot een heilige tempel Gods. Daarbij ziin mensen nodig als bouwstenen. Met vacantie krioelen men sen dooreen. Als ze terug komen, nemen ze ieder hun plaats weer in. Het dorps- en stadsleven is ook net één groot bouwwerk; niemand U0o si japat f^sraraS umi bouwsteen. Zoals die totaal verschillen de mensen met vacantie als stenen van heel uiteenlo pende bouwwerken samen zijn, zo zijn de gelovigen ook voer God samen, als mensen van verschillende be volkingsgroepen en werk kringen en plaatsen. Samen mogen ze bonwen aan een woonstede Gods in de Geest. Dat laatste maakt het niet vaag, neen het drukt juist hun opdracht uit: ieder van ons is een bouwsteen op de plaats waar hii staat en werkt. Door dat goed te doen van harte handelend in Gods Geest, bouwt hii mede aan Gods woonstede or> aar de aan Gods Koninkrijk onder mensen. Dan ziin we nergens vreemdelingen meer. maar huisgenoten Gods. als we j Hem zoeken en dienen, en leven en werken tot Ziin eer. Ds. J. van der WINDEN De gevolgen van de droogte voor land- en tuinbouw De langdurige droge weers- pmstandigheden in de afgelo pen weken, alsmede de ver zengende zonnestralen, heb ben hun invloed terdege in de land- en tuinbouw doen gevoelen. Het grasland heeft over het algemeen door de droogte zeer veel geleden, vooral op de hogere zandgronden en de zware klei. Vele boeren zijn dan ook gedwongen het vee in de weide bij te voeren. Uit Zuidelijk Gelderland wordt ge meld, dat weiden,, waarvan men de Waterstand niet be heerst, geheel verdroogd of verschroeid zijn. Op enkele bedrijven is men er zelfs toe over gegaan het vee te stallen De afrijping van de graan oogst is heel snel gegaan, waar door op de lichtere gronden percelen rogge en haver nood- rijp zijn geworden. Over het algemeen zal de opbrengst, zowel van korrel als stro, be neden normaal blijven. Even als dc aardappelen beg nnen ook de bieten volgens de op gave van de stand op 26 Juli j hinder te ondervinden van de droogte. De stand rezer gewassen was toen nog goed De weersomstandigheden hebben in de iundatiagebie- den buitengewoon ongansüg gewetkl. De stand vei schillen tussen de z.g, droge en natte gebieden worden steeds groter Bieten komen in deze gebie den nog wel het gunstigst uit, De stand van fruitgewassen Hoewel de aanhoudende droogte van de laatste weken; uiteraard minder bevorderlijk is geweest voor de verdere ontwikkeling der fruitteeltge wassen, kan niettemin op een gunstige oogst van appelen en peren gerekend blijven worden Wel blijven de vruchten der vroege rassen kleiner van stuk dan normaal het geval is. De regenval, welke 5 Augustus over het gehele land inzette, zal echter de ontwikkeling ten goede komen, vooral wat betreft de latere soorten. Pruimen hebben meer van het warme en droge weer ge-I leden. In vrijwel alle centra laat I de kwaliteit der vruchten te' wensen over. Uitvoer van aardappelmeel j naar Engeland, Als gevolg van een tussen Nederland en Engeland getrof fen export-regeling kan de Nederlandse industrie per 1 September a.s, beginnen met de aflevering van 50.000 ton aardappelmeel en aardappel- meelproducten naar Engeland. WESTERLAND Dodelijk ongeval 10-jarige jongen doorj trap van paard gedood. Twee kinderen van de lam.! Sijtcma uit Leeuworden, een; jongen van 10 jaar en een! meisje van 7 jaar, kwamen bij: een oom en tante in Wester land op de boerderij logeren.! De kinderen mochten mee; naar het land en genoten vol op van het buitenleven. Een droevig ongeval trof reeds de eerste dag van netl verblijf aldaar de jongen Har-I men. Vermoedelijk ongewoon aan de omgang met de weide dieren, liep hij achter het al daar grazende paard langs en gaf het beest een tikje met een stok. Het dier sloeg achter uit en raakte de jongen met de hoef tegen de borst. Hoewel het ongeval zich eerst niet zo ernstig liet aan zien, is de jongen korte tijd later aan de gevolgen overle den. Een vreeselijke tijding voor de zwaar beproefde ou ders. IN TWEE DAGEN 900 ton haring-. Zaterdag en Maandag wer den in IJmuiden na-oorlog se records gevestigd. Op de ze twee dagen bedroeg de totale aanvoer van vis 18.000 kisten of 900 ton haring. 0 Zeven trawlers zorgden te zamen reeds voor 550 ton Ondanks deze kolossale aanvoer en de warmte kon den maximum prijzen wor den gemaakt. En dat men in IJmuiden weer volkomen op dreef is, blijkt wel duidelijk uit het feit, dat men de vangst op elk der beide da gen volledig kon lossen, ver pakken en verzenden. Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting. Mededeling 110. 344. KOOLZAAD In verband met de vele vragen, die ons de laatste' tijd gesteld zijn betreffende de verbouw van koolzaad, mogen we aannemen, dat er dit jaar een behoorlijke op pervlakte met dit gewas zal worden bezaaid. Aangezien de gestelde vragen overwe gend gericht werden op het gebied van ras en voor vrucht en verdere cultuur van dit gewas willen wij in het kort deze punten nog even behandelen. RAS. Het rassen sortiment is bij koolzaad zeer beperkt. De keuze gaat hier tussen Lemb ke's of Mansholt's Hambur ger. Lemke's is vrij winter vast, en vormt een lang, fors ge was. Voldoet goed aan alle grondsoorten. De opbrengst is zeer goed, geeft mooi grof zaad m. egale donkere kleur Hamburger is iets minder wi^i ter vast en geeft een meer gelijkmatig, korte-r en fijner gewas dan Lembke's. De korrel van Hamburger is rij vrij klein en vooral bij wat vroeg maaien, wil het zaad graag rood worden. Uit de proefveldresultaten die in de oorlogsjaren ver kregen werden, en waarbij Lembke's koolzaad, het Ham burger enkele malen met meer dan 10 proc. in op brengst overtrof, mag ge concludeerd worden, dat Lembke's koolzaad voor de Wieringermeer het meest aanbevelenswaardige ras is. VOORVRUCHT. De bedrijfsomstandighe den veroorloven niet altijd Waar moet ik straks met mijn kind heen Onderhoudswerk verboden Minister Nehrer, heelt' I zich in een circulaire tot de Burgmeesters van alle ge meenten gewend om bij hen aan te dringen op een stren ge handhaving van een door; hem uitgevaardigd besluit', volgens hetwelk met ingang van 1 Aug, tot 31 Oct, a.s, het verlenen van goedkeuringen voor onderhoudswerkzaamhe den wordt stopgezet. Als uitzonderingen gelden slechts die gevallen, waarin het nalaten van onmiddellijk onderhoud gevaar oplevert. Deze maatregel is noodzakelijk omdat onderhoudswerk in her algemeen zeer arbeidsinten sief is, terwijl tlhans alle ar beidskrachten noodzakelijk zijn om vergroting van dewoning- vooraad mogelijk te maken. H. Na het reeds gegeven eer ste advies komt thans de eerste grote vraag Verder leren öf het leven in Ver der leren beduidt naar Lyceum, U.L.O., Ambachts school of Huishoudschool. Het leven in beduidt naar een baas, in een winkel, bij vader op de boerderij of in de zaak, bij moeder thuis; in een huishoudelijke betrek king, na beëindiging der leerplicht. Is deze eerste vraag beantwoord en is be sloten verder te leren, dan komt de tweede naar wel ke school U moet niet 'gerng denken over de overgang van lager of voortgezet lager onder wijs naar een inrichting van middelbaar onderwijs, bijv. een lyceum. Deze is zeer j moeilijk en de knapste kop-1 pen op onderwijsgebied heb- j beni.i zich aan dit probleem gewijd, zonder er een volle- dige oplossing voor te vin- den. Men vergete niet, dat het kind komt uit de rustige klasse met zijn énen onder- j wijzer, als het ware uit een groot gezin, waar men maar j heeft te doen, wat de vader- i onderwijzer zegt en, alles loopt op rolletjes, en over- j gaat naar het vakleraren- j En 'deze geweldige over- i gang, deze verbijsterende komst tussen allemaal j vreemde mensen, nadat men zo gemakkelijk aan het handje van de meester heeft1 gelopen, komt notabene in de moeilijkste tijd van het jeugdige leven, in de z.g. puberteitsperiode, als in li chaam en ziel een grote verandering zich voltrekt. Ieder uwer, die grotere kin deren heeft, weet, hoe moei lijk de jeugd in dit tijdperk is Zeer zeker, ook hier brengt de tijd verbetering, gaat dit tijdperk va nstrijd voorbij, maar.... in elke strijd val len slachtoffers en uw kind overleeft de strijd, of, al is dit zeldzaam, het sneuvelt, figuurlijk gesproken. Maar ter zake. De ouders, die de keuze „verder leren" hebben gemaakt, hebben uit te maken naar welke school, gezien le het kind, 2e cie huidige omstandigheden in het algemeen, 3e hun eigen omstandigheden. Wij beper ken er ons, om begrijpelijke redenen, toe, beschouwingen te houden over de keuze der school in verband met het kind zelf. systeem, waar de leerling voortdurend een ander man voor zich krijgt, hetgeen hem in de eerste tijd steeds een gevoel van onrust zal geven. Het contact, dat in een goe de lagere, schoolklasse altijd zal bestaan, is verdwenen er komt immers elk ogenblik een andere leeraar En elk van die leraren vindt uit de aardder zaak zijn eigen vak het voornaamste. Waar moet je je nu als kind aan vasthouden een gewas de meest gunsti ge voorvrucht te geven. Dit geldt zeker ten opzichte van koolzaad. Dit gewas houdt speciaal van goed land, en in dit verband is een krach tige stoppel al een voor sprong. Als zodanig noemen we dan ook gescheurd gras land, of een omgeploegde klaver. Goede voorvruchten zijn verder vlas, karwij, win tergerst of groen gerooide aardappelen. GRONDBEWERKING. Hoewel koolzaad een be hoorlijke 'bewerkte grond verlangt moet het zaaibed niet te los zijn. Het mooi ste gewas verkrijgt men op een gesloten, bezakt zaai bed. In enkele gevallen b.v. op een aardappelstoppel zal ploegen niet nodig zijn, en kan met de cultivator een mooi zaaibed worden ge maakt. Een grof, kluherig zaaibed is voor een gelijkma tige opkomst ongewenst. Zaaien, zaaizaad en tijd van ZAAIEN. Koolzaad zaait men met 5 pijpen op de 2 m. naar 'n hoeveelheid van 6 KG. per ha. Hoewel men bij gebruik van deze kleine hoeveelheid zaaizaad nog wel eens wil vergeten om te ontsmetten, is dit toch noodzakelijk. Wat de tijd van zaaien be treft is de eerste helft van Augustus de beste. Wordt de zaaitijd door omstandighe den naar een later tijdstip verschoven dan wordt onge twijfeld de kans op een best gewas kleiner. Tenslotte hebben wij de indruk verkregen, dat ver schillende landbouwers wel enigszins zijp. geschrokken van dediverse bestrijdings- acties, welke noodzakelijk zouden zijn, om dit gewas aan vernietiging van para sieten te onttrekken. Enke len hebben zelfs al het plan opgevat om door open ba nen in het gewas de best.rij- ding door bespuiting of be- stuiving te vergemakkelijken M.i.z. is dit alles nogal voor- I barig te noemen, speciaal j in verband met het feit dat j de koolzaadteelt thans eigen lijk voor de Wieringermeer j weer een aanvang neemt, Zeer waarschijnlijk zal I deze aantasting in 1948 dan 1 ook wat meevallen. Niette- min een gewaarschuwd man I telt voor twee. Indien in- secttynbestrij ding moodzake- I lijk zal blijken komen we I hierop t.z.t. nog wel terug. GROENBEMESTING Diverse malen verkrijgen wij de indruk dat de struc tuur der Wieringermeer— gronden de laatste jaren achteruit, is gegaan. Ook van de zijde van de land bouwers vernemen we de zelfde indrukken Geheel j onverklaarbaar lijkt mij dit 1 niet. Na de onderwaterzettin: ■I van de polder is in het i voorjaar 1946 in vele geval I len met kunst en vliegwerk de polder ingezaaid. Door de bijzondere weersom standigheden van herfst *45 I is van stoppelbewerking ook j al niets terecht gekomen. Ook het vele dooiwater heeft earond geen goed gedaan. Hoe maken we de structuur op deze gronden In de eerste plaats door toevoeging var, organische bemesting. Voor de Wierin germeer is 'groenbemesting i de aangewezen weg. Laat I men iedere gelegenheid be- miften cm. deze zoveel mo gelijk toe te passen. Nog Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 9 Augustus L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER 1947. 9 Augustus 0.43 1. 5 10 Augustus 1.29 1.54 11 Augustus 2.23 2.56 12 Augustus 3.33 4.15 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 9 Aug. 16 u. tot Maandag 11 Aug 8 u v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, Groenhart, de Groot, Olree, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. Zondag 10 Augustus 1947 Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteeg Schagen. DE TABAKSBONNEN Het C.D.K, deelt mede, dat gedurende bet tijdvak van 10 tm 23 Aug. de bonnen Tabak J 81 van de tabakskaart elk recht geven op twee rantsoe nen sigaretten of kerftabak, Bon Tabak J 35 van de ge combineerde kaart is eveneens aangewezen voor het kopen varï\ twee rantsoenen sigaret ten of kerftabak. Bon Tabak J 32 van de Tabakskaart is NIET aange wezen - k««: Met ingang van de volgen de distributieperiode van 17 tm 30 Aug. kan de consument desgewenst op de aangewezen kaasbon inplaats van 100 gram natuurkaas, 125 gram gesmol ten zg. kortloze en-of smeer kaas, met uitzondering van bui tenlandse kaas, betrekken. kan men zaaien: wikken, m narnaat of stopnelknollen Na 10 Au ff. wordt 't evenwel te laat. Stel dus niet uit Voor de W.Meereronden is fffopub^mesting absoluut noodzakelijk. J. BREED TTitenvo ptichting Flevo Bode. Verantwoordeljjik redacteur tevens redacteur voor Wie- rinffen N H. KTomt). KJieft- st ra e t. \2, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer ,T, M. de Graaft. W.-werf Telef. No. 100. Verantwoordelijk voof ad- verteufïprubriek T?,. j. Rid- dov. Marlet A 84. Schaffen. Telefoon No. 538, Directie. Voorzitter n-, p. TCistemaker. Woo>rmpd H Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1