UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE NOODWET OUDERDOMSVOORZIENING. j Tot het vermogen worden I niet gerekend Woensdag 13 Augustus 1947 Tweede Jaargang No. 75. Redactie SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dayxeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. [Vieringen in de laagste uitkeringsklasse. Wieringermeer en Medemblik in kl. IV. In de Ned. Staatscourant verscheen een indeling naar klasse van de diverse ge meenten voor de uitkeringen ingevolge de Noodwet Ou derdomsvoorziening. De uitkeringen geschieden maandeijks gerekend vanaf 1 October 1947. Het laat zich aanzien dat op 1 November a.s. niet direct aan ieder de eerste termijn kan wórden- uitbetaald, doch men ont vangt de uitkering dan la ter met terugwerkende kracht vanaf 1 October Voor hen vóór wie het recht op uit kering later ontstaat gaat de uitkering in op de le der maand waarin dat recht ont stond, doch ook niet eerder dan de le der maand waar op een aanvrage bij de Raad van Arbeid is ingediend. TABEL I. in een gemeente le klas voor een ongeh. van 65 jaar of ouder f 528 per jaar voor een geh. van 65 jaar of ou der f 936 per jaar 2e klas: ongeh. f 504 per jaar geh. f 900 per jaar 3e klas ongeh. f 480 per jaar geh. f 864 per jaar 4e klas ongeh. f 456 per jaar geh. f 828 per jaar 5e klas ongeh f 432 per jaar geh. f 792 per jaar; De klasse - indeling. Wieringen is met de mees te plattelandsgemeenten als Anna Paulowna, Zijpe, Wie- ringerwaard, Barsing.erh.prn, Winkel etc. ingedeeld in klasse V, zodat hier een ongehuwde man of vrouw, indien hij/zij geen verdere inkomsten heeft f 432 per jaar of wel f 36 - per maand ontvangt en een gehuwde man f 792.- per jaar of wel f 66.per maand. Met Wieringermeer en Medemblik vallen o.m. Texel, Schagen, Vlieland, Uitgeest, Hoogkarspel, Limmen, Bo- venkarspel, Grootebroek, de beide Egmonden, Edam, en Enkliuizen in klasse IV. Daar ontvangt de ongehuw de zonder inkomsten f 38.— per maand, de gehuwde man f 69.per maand. Hoorn, Heiloo, Den Helder, Bergen, Alkmaar, Uithoorn, Bennebroek en Assendelft zijn ingedeeld in klasse III. Beverwijk en de meeste Zaanse gemeenten in kl. II. De steden in klasse I. INKOMENGRENS. Voorts is een inkomen- grens gesteld, en wel TABEL II in klasse I voor ongeh. f 875 voor geh. f 1375 klasse II ongeh. f 825 geh. f 1300 klasse III ongeh. f 775 geh. f 1225 klasse IV ongeh. f 725 geh. f 1150 klasse V (Wieringen) ong. I 675 geh. f 1075. Zij wier inkomsten dus tot deze bedragen komen of daarboven liggen krijgen I geen ouderdomsuitkering. I Het inkomen wordt vol gens bepaalde regels bere kend daarna afgerond naar beneden óp f 50.of een veelvoud daarvan f 295.- wordt dus f 250.Inkom sten van minder dan f 50. blijven buiten beschouwing. Overigens worden alle in komsten medegerekend. In komens in natura worden naar geldswaarde geschat. Het genot van vrije woning wordt in klasse V gerekend op f 100.inkomen, vrije inwoning op f 50.vrije kost op f 450.per jaar. Vrije kost van een echtpaar 50% hoger, dus f 675 p. jaar. In klasse IV zijn deze be- i dragen resp. f 125.f 62.50 en f 462.50 en f 693.75.—. j De bij wijze van weldadig- heid als armenzorg genoten j bijdragen, welke ook naast j de uitkering Ouderdomswet j nog kunnen bestaan, b.v. in bijzondere omstandighe- j den of als aanvulling, daar- op, worden niet als inkom sten gerekend, evenmin de j ontvangen kinderbijslag. Inkomsten uit vermogen. Voor de berekening van het zuiver inkomen wordt voorts nog voor een ongehuwde 8% van het vermogen er bij gerekend en voor een gehuwde 6%. Een gehuwde dus met een vermogen b.v. bestaande uit f 1500.spaargelden en f 2500.In aandelen, teza men dus f 4000.wordt ge acht f 4000 x 6% f 240. inkomsten per jaar te heb ben. De vermogenswaarde van een eigen huis dat men zelf bewoont wordt gesteld voor een gehuwde op 100/6, dus 16 2/3 x de geldswaarde van vrij wonen en voor een on gehuwde op 100/8 dus 12Vl> X die geldswaarde. Deze geldswaarde is (hier voor noemden wij de bedra gen in klasse IV en V reeds TABEL III. In klasse I voor ongeh. f 200.per jaar voor een geh. f 300 per jaar in klasse II ongeh. f 175 per jaar geh. f 262.50 p. j. klasse III ongeh. f 150 per jaar geh. f 225 klasse IV ongeh. f 125 per jaar geh. 187.50 per jaar klasse V ongeh. f 100 per jaar geh. f 150 per jaar. In klasse V wordt het be zit van eigen huis dat men zelf bewoond voor een onge huwde dus gesteld op een vermogenswaarde van 12Va X f 100 f 1250, ongeacht of het huis groot of klein is en van dit bedrag, even tueel na aftrek der contante waarde van de daarop rustende schulden, hypotheken enz. wordt ge acht 8% (voor een ongehuw de) dus f 100.inkomsten te zijn. Voor een gehuwde dus 6% van 16 2/3 x f 150 6% van f 2500.- f 150.- inkomen. Overigens wordt de waarde van de vermogensbestand delen bepaald op voet van de wet op de Vermogensbe lasting 1897. REVEILLE. De haan staat kraaiend op het puin en scheurt daar driest met zijn klaroenen de stilte en de morgenmist, die 't duister en de dag verzoenen. Wat beweend werd door een nachtelijke regen geluk, gebrandschat en met bloed bedekt, heeft, hij, vlerkenslaand, met spoor bestegen en triomfant tot nieuwe zin gewekt. „Begraaf U in de puinen niet en vraag hen niet U te beklagen Bestijg hen met een koppig lied en zie de morgen eerder dagen." Een stem, die roept aan een wijd rivier, opdat de schipper dan toch komen mag.... Zo schettert schel dit driftig dier aan de natte deur van de dag. „Laat gisteren niet met morgen heulen vlucht van dromen het kreunend woud, zie 't licht komt dansend als een veulen en zuiver geurig als gespleten hout." Zo schalt hij, staande, geel gebekt een nieuwe vlam, die uit de steenhoop lekt, trompetter, die op puinen staat en daagt de eeuwig lichte dageraad. De totale waarde van het bezit wordt verminderd met de contante waarde der j schulden. i bezittingen en schulden 1 behorende tot het bedrijfs- 1 en beroepsvermogen huisraad, kleren, le- I vensmiddelen etc. tot eigen gebruik i wat in blote eigendom I wo-rdt bezeten het recht op al dan j niet ingegane pensioenen, lijfrenten en andere perio dieke uitkeringen (deze wor den n.1. indien zij genoten worden als inkomsten be schouwd) polissen van levensver zekeringen recht gevende op uitkeringen ineens van in 1 totaal niet meer dan f 2000; j vruchtgebruik nog niet opvorderbare 1 termijnen van renten, uit keringen, bezoldigingen en andere inkomsten (ook dit zijn gewone inkomsten) goud- en zilverwerken, tot een waarde van f 2000 beschikbare geldmid delen, saldi bij banken of girodiensten echter voor niet meer dan f 500. RESUMé. Berekening zuiver inkomen Inkomsten zijn Alle geldelijke ontvang- I sten (uit arbeid, kapitaal enz.) niet die uit armen - j zorg geschatte inkomsten (inkomsten in natura) gewaardeerde inkom sten, (vrij wonen, vrije kost etc. (Zie tabel III) 8 of 6% van het vermo gen (het vermogen bepaald volgens boven gegeven richt lijnen). Dit alles tezamen vormt het zuiver inkomen -ingevol ge de noodwet ouderdoms voorziening. Het verkregen bedrag wordt naar beneden afgerond op een bedrag van f 50.of een veelvoud daar van. DE UITKERING. De uitkering bedraagt per jaar het bedrag vermeld in Tabel I. Zij wordt verminderd met de helft van het z.g. zuiver inkomen. Inkomen -f Ouderdoms uitkering mogen echter nim mer de bedragen vermeld in Tabel II overschrijden. Ge beurt dit wel dan wordt de ouderdomsuitkering met het bedrag der overschrijding verminderd. We hopen de lezers, in zonderheid de belangheb bende ouden van dagen, met dit overzicht van dienst te zijn geweest en hen enigzins letterwijs te hebben gemaakt in de vrij uitvoerige voor schriften. Bij aandachtige lezing zal men echter spoedig het ver band tussen uitkeringsbe drag, inkomstengrens en in komsten- en vermogensbe rekening doorzien. Besluiten wij met de vol gende algemene opmerkin gen. Een aanvrage moet wor den ingediend bij de Raad van Arbeid op een door de Rijksverzekeringsbank vast gesteld model. De uitkering wordt vast gesteld en toegekend door de Raad van Arbeid. Bij overlijden eindigt zij op de laatste dag van de kalendermaand. De weduwe van een overledene die Ou derdomsuitkering genoot, ontvangt nog tot de le van de 6e maand na het overlij den van de echtgenoot de uitkering voor een gehuwde. Ingeschrevenen in het Centraal bevolkingsregister werden geacht woonplaats te hebben te 's-Gravenhage. Nader vernemen v/e nog dat de aanvraagformulieren over enkele dagen alom i verkrijgbaar zullen worden i gesteld. Men lette op de aankon- digingen in de pers. Ook dit jaar Kerstpakketten naar Indïè. De NIWIN is begonnen met de voorbereidingen voor de Kerstpakketten 1947. Want aangemoedigd door het succes van vorig jaar heeft zij besloten om ook ter gelegenheid van het ko mende Kerstfeest aan alle militairen in Indië en de I burgers, die aldaar onder I soortgelijke omstandighe den leven, een Kerstgroet van het Nederlandse volk ter hand te stellen. De prijs van de pakketten is vastge steld op f 5.waarin de kosten van verpakking en verzending zijn begrepen, en zij zullen o.a. bevatten cigaretten, chocolade, kaas, toiletgerei, luchtpostpapier en een foto van het Prinse lijk gezin. Dit jaar zal de actie georganiseerd worden via de plaatselijke NIWIN - comité's, die ten getale van ongeveer 450 vrijwel het ge hele land bestrijken. Als bijzonderheid kunnen wij nog vermelden, dat het in de bedoeling ligt, de Kerstpakketten te voorzien van naam en adres van de afzender, waardoor zij on getwijfeld zullen winnen aan persoonlijk cachet. In totaal zullen 155.000 pakketten worden gezonden, waarin ook de 1000 militairen in West-Indië zullen delen. NIWIN - KLANKEN IN DE AETHER. Met ingang van 12 Augus tus opent de NIWIN een nieuwe radio-rubriek onder de titel „NIWIN-KLANKEN". De uitzendingen vinden plaats iedere Dinsdag van 19.4519.50 uur over Hill- versum I. In de uitzending van 12 Augustus zal de voor zitter van de Nederlandse Bridgebond, de Heer C. J. Oudshoff, het woord rich ten tot de leden van zijn bond. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt MAANSTANDEN 1947. Zaterdag 16 Aug. N. M. Zaterdag 23 Aug E. K. Zondag 31 Aug. V. M. Maandag 8 Sept. L. K. HOOG WATER TE -1 DEN OEVER 1947, 13 Augustus 4.58 5.38 14 Augustus 6.16 6.53 15 Augustus 7.24 7.52 Weer felici&tie-teiegrammen Met in ingang van 1 Oc tober a.s, zal het wederom mogelijk zijn, telegrammen te verzen-den, die gelukwensen of rouwbeklag inhouden. Ook telegrammen op luxe formulieren zullen weer met ingang van die datum gebruikt kunnen worden. LANDBOUWNIEUWS. DE EXPORT VAN POOTAARD APPELEN De Stichting tot het expor teren van Aardappelen (B.E.A_ H) heeft dezer dagen aan de telers van goedgekeur de pootaardappelen van oogst 1947 aanbiedingsformulieren ver zonden, waarmede de pootaard appelen voor export bij haar kunnen worden aangeboden. Aan de leden van coorpera- ties en verenigingen, die een leveringsplicht voor pootaard appelen hebben, zijn geen aan biedingsformulieren toegezon den, daar in deze gevallen de exporteurs en veilingen een ge zamenlijke aanbieding zullen indienen. Telers, die geen aanbiedings formulieren hebben ontvangen, kunnen deze alsnog aanvragen' bij de B.E.A. II, dan welj exemplaren verkrijgen bij een exporteur of landkoopman. MINISTER NE HER OP WEG NAAR INDONESIë. De minister van Wederop bouw en Volkshuisvesting', L. Neher, is gistermorgen per K.L.M.-toestel van Schip hol naar Batavia vertrok ken. SPELDEPRIKKEN van Spatter Spotspiegel. ALLES EXPORT Pijnlijke knieën, stroopna- gels en een aantal pleisters op de hand die mijn vulpen bedient, bewijzen met een pijnlijke nauwkeurigheid dat ook ik mijn aandeel heb gele verd in de slag om de pootaardappelen. Hoe warm het was en hoe ver. Deze woorden van Hilde- brand uit zijn beroemde Ca mera Obscura bleven me die dagen steeds bij. 's Morgens vroeg viel het me nogal mee, maar na de 500 M. gepasseerd te zijn, viel het me steeds zwaarder. En toch kon ik niet ophouden. Ik moest en zou meer doen dan de poli-delis, de militairen, de strafgevange- nen, de schoolmeisjes- en jon gens en de D.U.W.-arbeiders. Omdat. ik Wieringermeerder ben. Plattelander in hart en nieren met een platte porte- monnaie om te spekken. Ik ben erin geslaagd. Ik heb een normale prestatie gele verd van 100 pCt, Een succes voor de deviezen. Ik hoop nu nog, dat Piet Lieftinck me er ook een Daar van wil geven. Dan ga ik naar het buiten land. Mijn nieuwe costuum achterna, Dat reeds geëxpor teerd is. SPATTER. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff. W.-werf Telef. No. 100. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 538, Directie. Voorzitter G. F. Kiste maker, Wa,genpad H 46, Middenmeer. Tel. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Tel. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1947 | | pagina 1